Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor comune de întreținere comune

JUDECĂTORIA TÎRGU M____

SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr. 8465 /320/201 9

SENTINȚA CIVILĂ NR. 1490/2020

Ședința publică din data de 05.06.2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: R_____-A______ G_______

GREFI ER: M______ O_____

Pe rol fiind judecarea acțiunii civile formulată de reclamanta ASOCIAȚIA DE P__________ NR.209 în contradictoriu cu pârâta Z______ M____ V_______ având ca obiect pretenții .

Se constată că mersul dezbaterilor este consemnat în încheierea de ședință pronunțată la data de 26 . 05 .20 20 , când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea asupra cauzei pentru data de astăzi, încheierea menționată făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cererii de chemare în judecată constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu M____ la data de 04.07.2019 sub nr. XXXXXXXXXXXXX reclamanta Asociația de p__________ nr. 209 în contradictoriu cu pârâta Z______ M____ V_______ a solicitat instanței ca prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de xxxxx,45 lei din care 5677,31 lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor comune de întreținere comune pentru perioada iunie 2016-aprilie 2019, și 4771,14 lei reprezentând penalități de întârziere calculate pentru neachitarea la termen a debitului principal.

În fapt a arătat reclamanta că pârâta este proprietarul imobilului situat în Târgu M____, ____________________. 21 _____________________ a precizat că pârâta nu a achitat cheltuielile de întreținere deși a fost notificat în acest sens motiv pentru care deține o creanță certă, lichidă și exigibilă împotriva acesteia. De asemenea, a precizat că pentru întârzierile la plată s-au calculat penalități în cuantum de 0,2% pe zi de întârziere. Pentru aceste motive a solicitat admiterea cererii astfel cum a fost formulată.

În drept , au fost invocate dispozițiile Legii 196/2019.

În probațiune a solicitat încuviințarea și administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Cererea este scutită de la plata taxei judiciare de timbru.

Prin întâmpinare pârâta a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată.

A învederat că începând cu anul 2008 reclamanta i-a eliberat mai multe chitanțe pentru plățile în numerar fără ________ număr care nu au fost înregistrate în contabilitate, motiv pentru care a mai achitat încă o data sumele datorate. A susținut că a solicitat de nenumărate ori, verbal sau în scris, contul bancar al asociației pentru achitarea sumelor datorate însă de fiecare data a primit răspuns că nu exista cont bancar și nu se poate achita decât în numerar. A susținut că a încercat să plătească prin poșta, însă banii nu s-au ridicat de la poștaș. A considerat pârâta că reprezentanții asociației doresc plata în numerar pentru că pe listele de plata la sold exista sume total nejustificate sens în care a formulat și o contestație pe data de 23.03.2017, răspunsul constând într-o „Notificare” neinteligibilă. A arătat că în somația din 13.02.2019, Asociația 209 pretinde un debit de 9972,07 cheltuieli restante și 4944,74 majorări de întârziere, sume care nu au nici o legătură cu realitatea. A arătat că între timp, fără să fi achitat nimic, în centralizatorul de la dosar, începe să se reflecte realitate. A arătat că acestea este motivul pentru care sunt in imposibilitatea sa achit restantele, iar penalitățile nici nu sunt corect calculate nici nu sunt vinovata de producerea lor.

A precizat că înțelege să invoce excepția de prescripție extinctiva, pentru s umele mai vechi de trei ani.

A solicitat reclamantei să prezinte documente legale pentru care i-a încarcat cuantumul datoriei aferent lunii februarie 2017. Referitor la restantele la cheltuieli comune, pe care a precizat că le recunoaște, în suma de 5027.6 9 a arătat că a depus la poștă sume de bani cu recipisa de consemnare nr.xxxxxxxx/1 pe seama și la dispoziția Asociației de P__________ nr.209.

Cat privește pretenția reclamantei de a achita suma de 4771.14 penalizare, a menționat că nu poartă culpa producerii acestui prejudiciu deoarece în realizate reclamanta nu a fost interesată să achite debitele, neafișând un cont în care să poată fi efectuate plăți și neprezentându-se la oficiul poștal pentru ridicarea sumelor de bani. Referitor la calculul penalităților, a susținut că valoarea penalizărilor nu numai ca a fost calculata cu un procent maxim pe care îl prevede legea de 0,2% pe zi, dar a depășit în unele luni debitul datorat, iar numărul de zile a fost de asemenea calculat in plus.

În drept , au fost invo cate dispozițiile art. 205 – art. 208 Cod procedură civilă.

În probațiune , a solicitat încuviințarea și administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Prin răspunsul la întâmpinare , reclamanta arătat că nu se solicită debite mai vechi de trei ani astfel că se impune respingerea excepției.

În cea ce privește nelămuririle cu privire la modul de calcul al debitului a precizat că în luna februarie 2017, pârâta nu avea achitată datoriile identificate prin sentința civilă din dosarul XXXXXXXXXXXXX pronunțată de Judecătoria Tg. M____ , rămasă definitivă prin decizia Tribunalului M____, motiv pentru care la data de 13 martie 2017 a apelat la serviciile unui executor judecătoresc a căror servicii au inclus, așa cum reiese și din factura și chitanțele atașate răspunsului către pârâtă: 200 lei onorariu cheltuieli dosar executare (factura _________ nr. 387/13.03.2017), 20 lei taxa timbru judiciar (chitanța xxxxxx 13 xxxxxxx) precum și 5 lei taxa corespondența recomandată cu confirmare de primire emisă de Oficiul poștal, cheltuieli ce au fost incluse în listele de întreținere prelucrate în acea lună.

În continuare a arătat că odată cu recuperarea creanțelor prin intermediul executorului judecătoresc, pe listele lunii martie 2017 a apărut regularizarea sumelor datorate și penalităților acumulate până la finalul lunii mai 2016, așa cum erau prevăzute prin sentința civilă din dosarul XXXXXXXXXXXXX, restul penalitățiilor acumulate în perioada iunie 2016 – februarie 2017 fiind calculate corespunzător și prevăzute pe listele de cheltuieli din martie 2017. A susținut că toate explicațiile și documentele justificative i-au fost comunicate prin notificarea cu nr. de înregistrare 1757/27.04.2017 în scris prin scrisoare recomandată cu semnătura de primire.

Referitor la susținerile pârâtei în sensul că a încercat să plătească debitele restante a precizat că după ce a fost somată de executorul judecătoresc cu privire la creanța datorată asociației, pârâta, în loc să achite acestuia, conform prevederilor legale în vigoare, a ales să depună o sumă de 7964,32 Iei la sediul Poștei Române pe numele B___ F______, ignorând cu bună știință ilegalitatea demersului de încasare în nume propriu a sumei respective de către ’’destinatarul” sumei. A arătat reclamanta că metodele de încasare a sumelor datorate de către proprietarii membri ai asociațiilor de p__________ sunt prevăzute explicit în legile fiscale și nu includ posibilitatea unui Președinte de Asociație de P__________ să încaseze o sumă destinată în nume propriu indiferent de justificările expeditorului.

A precizat că Asociația de p__________ nr. 209 Tg M____, din care face parte și pârâta Z______ M____ V_______, activează în temeiul Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de p__________ și are drept scop administrarea și gestionarea proprietății comune care, pe lângă drepturi, impune obligații pentru toți proprietarii printre cere și obligația de a plăti lunar, conform listei de plată a cheltuielilor asociației ele p__________, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuție ce le revine la cheltuielile asociației de p__________, inclusiv cele aferente fondurilor din asociația de p__________

De altfel a învederat că pârâta recunoaște în întâmpinare că are restante la cheltuielile comune asociației, dar metodele „alese” de dânsa pentru a „achita” aceste datorii nu sunt în acord cu posibilitățile asociației de a le încasa legal. Astfel, deși are la dispoziție suficiente metode prin care și-ar fi demonstrat buna credință în toți acești ani, fără să fie impuse multiple demersuri în justiție pentru recuperarea datoriilor acumulate în achitarea obligațiilor financiare lunare, în continuare, refuză intenționat să folosească una dintre metodele puse la dispoziție. Pe lângă programul casieriei afișat la avizierul asociației, totodată, Asociația a depus un efort continuu de a îmbunătății serviciile de încasare a obligațiilor ce revin proprietarilor, prin punerea la dispoziție a unui cont bancar încă dinainte să devină obligație legală, afișând la avizier inclusiv instrucțiunile de plată prin această metodă. Cu toate acestea pârâta a optat pentru o metodă cel puțin bizară în care a deschis un cont bancar la CEC Bank în care a depus o sumă „ spre consemnare” asociației de p__________ după ce reprezentanții asociației au exercitat dreptul legal de recuperare în instanță a creanțelor acumulate de pârâtă.

Pe fondul cauzei, a arătat că Asociația de p__________ nr. 209 are stabilit prin Statutul Asociației sistemul propriu al penalităților, acestea nefiind mai mari de 0.2% din sumele de consum datorate către asociație, principiu stabilit în urma Adunării generale a proprietarilor și în deplină conformitate cu art. 77 din Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de p__________, neacceptarea prevederilor statului si a celor legale neabsolvind-o pe pârâta Z______ M____ V_______ de efectele acestor prevederi. A subliniat că în lista modului de calcul depuse și la dosarul cauzei, valoarea penalităților nu a depășit niciodată valoarea cheltuielilor lunare, iar numărul de zile a fost calculat corect așa cum se poate vedea din anexele depuse la prezentul dosar.

La termenul de judecată din data de 29.10.2019 instanța, ulterior verificării competenței, a unit soluționarea excepției cu fondul cauzei, a solicitat o ________ precizări și a porogat discutarea probei cu expertiză contabilă pentru următorul termen de judecată.

La data de 07.11.2019 reclamanta a depus precizări , arătând că debitul a fost modificat ca urmare a neclarităților constatate în listele de calcul sens în care debitul solicitat este de 5477,31 lei cheltuieli de întreținere și 4571,14 lei penalități de întârziere. De asemenea, a formulat precizări suplimentare cu privire la modul de calcul al deb itului.

La data de 05.12.2019 pârâta a depus precizările solicitate de instanță și a formulat cerere în probațiune.

La termenul de judecată din data de 10.12.2019 instanța a pus în vedere reclamantei să refacă calculul aferent lunii februarie 2017 și a prorogat discutarea probei cu expertiză contabilă.

La termenul de judecată din data de 04.02.2020 instanța a încuviințat proba cu expertiză contabilă și a pus în vedere pârâtei să achite onorariu provizoriu sub sancțiunea decăderii din dreptul de a administra proba.

La termenul de judecată din data de 26.05.2020 instanța a constatat că a intervenit decăderea din dreptul de a administra proba cu expertiza contabilă și fiind lămurită asupra tuturor aspectelor de drept și de fapt a reținut cauza în pronunțare, amânând pronunțarea la data de 05.06.2020.

Analizând cererea de chemare în judecată prin prisma dispozițiilor legale incidente și a probelor administrate, reține:

Instanța va analiza cu prioritate excepția prescripției dreptului material la acțiune invocată de pârâtă în temeiul dispozițiilor art. 248 Cod procedură civilă. Instanța va respinge ca neîntemeiată excepția prescripției dreptului material la acțiune întrucât în prezenta cauză nu s-au solicitat pretenții mai vechi de 3 ani. În concret, la data de 04.07.2019 s-a formulat cerere prin care s-au solicitat debite aferente perioadei iunie 2016- aprilie 2019. Cea mai veche pretenție dedusă judecății este aferentă lunii iunie 2016, debit ce a devenit scadent la data de 06.08.2016 (f. 5), dată de la care începe să curgă termenul de prescripție de 3 ani conform art. 2523 Cod civil. Astfel, termenul de prescripție s-ar fi împlinit la data de 06.08.2019, dar a fost întrerupt prin cererea de chemare în judecată conform art. 2537 Cod civil. Având în vedere că cel mai vechi debit nu este prescris, este evident că și restul debitelor care erau mai recente s-au solicitat cu respectarea dispozițiilor legale în materia prescripției.

În fapt, pârâta este proprietarul imobilului situat în Târgu M____, ____________________. 21 _____________).

Pârâta nu și-a executat în totalitate obligațiile de plată a cotelor ce le reveneau din cheltuielile de întreținere, acumulând astfel, pentru perioada iunie 2016- aprilie 2019 , un debit principal de 5452,31 lei , precum și penalizări în cuantum de 4546,14 lei, după cum rezultă din adiționarea sumelor înscrise cu titlu de cheltuieli de întreținere în listele de plată depuse la dosar (f.4-39, 104-108) la care s-au adăugat penalitățile de întârziere calculate până la data 01.07.2019 (f. 4).

Potrivit procesului verbal din data de 16.11.2016 (f. 57), membrii asociației de p__________ au stabilit perceperea de penalități de întârziere în ceea ce privește depășirea termenului de scadență referitor la plata cheltuielilor de întreținere, în cuantum de 0,2% pe zi de întârziere.

Potrivit art. 46 din Legea nr. 230/2007, toți proprietarii de apartamente trebuie să plătească conform listei de plată a cheltuielilor asociației de p__________, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori, cota de contribuție ce le revine la cheltuielile asociației de p__________, inclusiv cele aferente fondurilor din asociația de p__________ .

Prin H.G. nr. 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 s-a stabilit, potrivit dispozițiilor art. 25, obligația fiecărui proprietar din condominiu de a achita cotele de contribuție la cheltuielile asociației de p__________, calculate pentru fiecare proprietar din condominiu, în termen de maximum 20 de zile de la data afișării listei de plată, dată care trebuie să fie înscrisă în lista de plată respectivă.

Totodată, instanța are în vedere art. 25 din H.G. nr. 1588/2007 coroborat cu art. 49 din Legea nr. 230/2007, conform cărora, asociația de p__________ poate percepe și penalizări de întârziere pentru suma neachitată, penalizări ce nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și care se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile în cazul în care se depășește termenul stabilit pentru plată, fără însă ca penalitățile să poată depăși suma pentru care s-au aplicat.

Aceleași obligații se regăsesc și în legea 196/2018 respectiv Ordinul 1058/2019 , lege incidentă în cauză pentru debitele și penalitățile de întârziere datorat ulterior datei de 28.09.2018.

În privința creanței litigioase reprezentată de debitul principal, instanța reține că aceasta îndeplinește condițiile unei creanțe certe, lichide și exigibile prin raportare la prevederile art. 663 Cod procedură civilă.

În acest sens, instanța constată că respectiva creanță este certă întrucât existența ei rezultă din însăși actul de creanță reprezentat de listele conținând cotele lunare de întreținere emise de reclamantă (f. 4-39, 104-108), dar și lichidă deoarece are un obiect determinat, acesta rezultând din listele conținând cotele lunare de întreținere menționate anterior și exigibilă întrucât termenele de plată prevăzute în respectivele liste s-au împlinit, fără să se facă, conform art. 249 Cod procedură civilă , dovada achitării sumelor datorate, potrivit art. 663 alin. 4 Cod procedură civilă , creanța fiind exigibilă dacă obligația debitorului este ajunsă la scadență sau acesta este decăzut din beneficiul termenului de plată.

Nelămuririle pârâtei cu privire la cuantumul creanței au fost explicate în mod complet de concret de către reclamantă prin precizările depuse la data de 07.11.2019

Luând în considerare cele expuse anterior, dar și atitudinea pârâtei care nu a făcut dovada achitării cotelor de contribuție lunare , precum și prevederile art. 1548 Cod civil potrivit căruia, culpa debitorului unei obligații contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecutării, instanța constată că nu a fost îndeplinită obligația de a achita la scadență suma de 5452,31 lei reprezentând cota parte din cheltuielile comune de întreținere pentru perioada iunie 2016-aprilie 2019 , deși au fost furnizate serviciile de utilități pentru apartamentul indicat mai sus, motiv pentru care va obliga pârâtul să achite reclamantei suma astfel cum a fost precizată anterior. Susținerile pârâtei în sensul că a încercat să facă plăți nu sunt întemeiate. În concret, instanța reține că reclamanta are indiciat un cont în care se poate face plata în conformitate cu dispozițiile legii, iar plata pe care pârâta a încercat să o realizeze prin mandat poștal nu s-a finalizat din culpa acesteia, întrucât a fost indicat o persoană fizica ca destinatar al sumei datorate creditorului persoanei juridice, cu nesocotirea dispozițiilor legale în materie.

În ceea ce privește penalitățile de întârziere incluse în listele lunare, instanța are în vedere dispozițiile art. 1531 Cod civil, potrivit căruia, creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit prin faptul neexecutării, dar și pe cele ale art. 1535 alin. 1 Cod civil, conform căruia, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadență, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadență până în momentul plății, în cuantumul convenit de părți sau, în lipsă, în cel prevăzut de lege.

Astfel, instanța reține că obligația pârâtei debitor ce constă în plata unei sume de bani, este lichidă și exigibilă, iar prin neplata la scadență a sumei de bani datorate se prezumă că lipsa de folosință a acesteia a produs creditoarei un prejudiciu, ce se impune a fi reparat prin acordarea penalităților de întârziere în cuantum de 0,2% pe zi, potrivit art. 49 din Legea nr. 230/2007 respectiv art. 13 din Ordinul 1058/2019 și Prin procesul verbal din data de 16.11.2016 (f. 57), motiv pentru care va obliga pârâta la plata către reclamantă a sumei de 4546,14 lei cu titlu de penalități de întârziere, aferente cotelor lunare de întreținere corespunzătoare perioadei iunie 2016-aprilie 2019 , calculate de la data de scadența fiecărei facturi până la data de 01.07.2019, astfel cum acestea rezultă din modul de calcul depus la dosar la fila 4 . Susținerile pârâtei în sensul că penalitățile au fost calculate cu nerespectarea dispozițiilor legale sunt neîntemeiate, aspect ce se poate observa cu ușurință din examinarea listelor de plată afișate la avizier.

În consecință, instanța va admite cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantă Asociația de p__________ nr. 209 în contradictoriu cu pârâta Z______ M____ V_______ și o va obliga la plata către reclamantă a sumei de 5452,31 lei reprezentând cota parte din cheltuielile comune de întreținere pentru perioada iunie 2016-aprilie 2019 , precum și la plata în favoarea reclamantei a sumei de 4546,14 lei cu titlu de penalități de întârziere, aferente cotelor lunare de întreținere corespunzătoare perioadei iunie 2016-aprilie 2019 , calculate de la data de scadența fiecărei facturi până la data de 01.07.2019 .

Instanța va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE :

Admite cererea de chemare în judecatăformulată de către reclamanta Asociația de p__________ nr. 209 cu sediul în Târgu-M____, ____________________. 5, jud. M____, C.I.F. xxxxxx în contradictoriu cu pârâta Z_____ e M____ V_______ , CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Târgu-M____, _____________________. 21, __________________ .

Obligă pârtâa la plata către reclamantă a sumei de 5452,31 lei reprezentând cota parte din cheltuielile comune de întreținere pentru perioada iunie 2016-aprilie 2019 , precum și la plata în favoarea reclamantei a sumei de 4546,14 lei cu titlu de penalități de întârziere, aferente cotelor lunare de întreținere corespunzătoare perioadei iunie 2016-aprilie 2019 , calculate de la data de scadența fiecărei facturi până la data de 01.07.2019 .

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Executorie de drept.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere de apel care se va depune la Judecătoria Târgu M____.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, , astăzi, 05.06.2020.

PREȘEDINTE,

GREFIER,

raluca-andreea gavrilaș

M______ O_____

Leave a Reply