Obligarea la plata sumelor de bani rezultate din Contractul de activitate sportivă avizat de Federația Română de baschet

JUDECĂTORIA T____-M___ Ș

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

SENTIN Ț A CIVILĂ NR. 1577

Ș edin ț a publică din data de 09 iunie 2020

Instan ț a constituită din:

PRE Ș EDINTE: S_____ S____

GREFIER: M______-E____ M_______

Pe rol judecarea cauzei civile formulată de reclamantul K___ I_____ CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Tg-M___ ș , Bld. 1848, nr. 28 _________________ ș , în contradictoriu cu pârâta C_____ S______ M________ T____ M___ Ș , cu sediul în Tg-M___ ș , ________________________ nr. 19, jud. M___ ș , având ca obiect ac ț iune în răspundere contractuală.

La apelul nominal făcut în ș edin ț a publică, se prezintă reclamantul legitimat cu C.I. ________ nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Tg-M___ ș , Bld. 1848, nr. 28 _________________ ș , lipsă fiind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ș edin ț ă, după care:

Reclamantul solicită acordarea de daune morale .

Instan ț a învederează faptul că nu s-a solicitat prin ac ț iun e acordarea de daune morale, astfel încât instan ț a este învestită doar cu petitul de acordare a contrapresta ț iei activită ț ii sportive.

În temeiul art. 255-258 Cod proc.civ., instan ț a încuviin ț ează proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, apreciind ca fiind o probă utilă, pertinentă ș i concludentă solu ț ionării cauzei.

La interpelarea instan ț ei, reclamantul arată că nu are alte cereri de formulat în cauză.

În temeiul dispozi ț iilor art. 244 Cod procedură civilă instan ț a, considerându-se lămurită, declară încheiată cercetarea procesului ș i procedează la dezbaterea fondului în continuare în ș edin ț ă publică, la acela ș i termen de judecată.

În temeiul dispozi ț iilor art. 392 Cod procedură civilă, instan ț a declară deschise dezbaterile asupra fondului cauzei ș i acordă cuvântul pe fondul cauzei.

Reclamantul solicită admiterea ac ț iunii, cu cheltuieli de judecată.

Instan ț a re ț ine cauza în pronun ț are.

I N S T A N Ț A:

Deliberând asupra cauzei civile, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acest ei instan ț e la data de 31.10.2019, sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, reclamantul K___ I_____ în contradictoriu cu pârâtul C_____ S______ M________ T____ M___ Ș a solicitat instan ț ei să se dispună: obligarea pârâtului C_____ S______ M________ Târgu M___ ș la plata sume i de 3500 lei, reprezentând contra presta ț ia activită ț ii sportive desfă ș urate/venituri băne ș ti neachitate în favoarea reclamantului pe perioada 01.08.xxxxxxxxxxxxx19 în temeiul Contractului de activitate sportivă nr. 293/01.08.2018. avizat de Federa ț ia Română de Baschet sub nr. 368/14.08.2018; obligarea pârâtului la suportarea dobânzilor bancare calculate la suma restantă în cuantum de 36,60 lei, precum ș i până la plata efectivă a sumei datorate; obligarea pârâtului la plata tuturor cheltuielilor de judecată.

În motivarea în fapt a arătat că, a încheiat cu C_____ S______ M________ Târgu M___ ș , în calitate de Beneficiar, pe o perioadă de 10 luni, cuprinsă între datele de 01.08.xxxxxxxxxxxxx19 Contractul de activitate sportivă nr. 293/01.08.2018 avizat de Fede ra ț ia Română de Baschet sub nr. 368/14.08.2018, având ca obiect desfă ș urarea captivită ț ii sportive specifice de baschet feminin în schimbul remunera ț iei denumită contrapresta ț ia activită ț ii sportive conform pct. 5.1 din contract.

Pârâta nu ș i-a îndeplinit integral obliga ț iunile contractuale în sensul prevederilor art. IV pct. 4.4. lit. e) din contract, neachitând decât doar par ț ial ș i cu mari întârzieri contrapresta ț ia activită ț ii sportive, a ș a cum s-a stabilit la art. V. pct. 5.1., ce rezultă din situa ț ia anexă.

Astfel C_____ S______ M________ Târgu M___ ș nu i-a achitat deloc remunera ț ia pe luna mai 2019 în cuantum de 3500 lei.

Solicită a observa că pe perioada septembrie 2018-aprilie 2019 remunera ț ia s-a plătit cu întârzieri, după cum urmează: salarul pent ru luna septembrie 2018, scadent la 20 octombrie cu întârziere de 4 zile; salarul pentru luna octombrie 2018 cu 7 zile întârziere pentru suma de 1400 lei ș i 30 zile pentru 2100 lei; salarul pentru luna noiembrie 2018 cu 60 zile întârziere pentru suma de 14 00 lei ș i 81 zile pentru 2100 lei; salarul pentru luna decembrie 2018 cu 117 zile întârziere; salarul pentru luna ianuarie 2019 cu 113 zile întârziere; salarul pentru luna februarie 2019 cu 155 zile întârziere; salarul pentru luna martie 2019 cu 145 zile întârziere; salarul pentru luna aprilie 2019 cu 143 zile întârziere; salarul pentru luna mai 2019 2019 cu 132 zile întârziere până la data de 30 octombrie 2019.

Potrivit legii orice persoană trebuie să- ș i execute obliga ț iile pe care le-a contractat (art. 13 50 alin. 1 C. pr. civil.)

Situa ț ia plă ț ilor neefectuate, a plă ț ilor efectuate par ț ial, precum ș i a plă ț ilor realizate cu întârzieri este eviden ț iată prin tabelul anexat prezentei, fiind calculate ș i dobânzile bancare, conform comunicării BRD, acesta fiind în valoare totală de 36,60 lei. Or pentru neîndeplinirea obliga ț iei asumate pârâta este răspunzătoare de paguba ce i-a cauzat ș i este obligată să repare acest prejudiciu întrucât legea prevede explicit că: „cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvâr ș ită cu vinovă ț ie, este obligat să-l repare” (art. 1357 alin. 1 C. pr. civil.).

Văzând că intimata nu- ș i îndepline ș te obliga ț iile, în temeiul prevederilor art. 1522 Cod civil, l-a notificat prin B__ SZEKELY SZABOLCS sub nr. 207/14.08.2019, preluată de pârât, solicitând să-i achite drepturile pecuniare restante împreună cu dobânzile aferente, cerând de asemenea să-i facă dovada achitării contribu ț iilor aferente drepturilor pecuniare în favoarea bugetului pe toată durata contractuală.

Solicită să se aibă în vedere că potrivit actelor normative în vigoare sportivii de performan ț ă beneficiază de drepturile de asigurare socială, de asisten ț ă socială, de asigurările sociale de sănătate, precum ș i de drepturile ce li se cuvin de la fondurile private de pensii (art. 63 din Legea nr. 69/2000). Or după cum se poate constata din comportamentul răuvoitor a intimatei rezultă că acesta, de ș i dispune de fondurile băne ș ti necesare, nu este preocupată în nici un fel de a asigura protec ț ia socială a sportivi lor de performan ț ă, în spe ț a de fa ț ă fiind lipsită de buna credin ț ă în privin ț a executării obliga ț iei contractuale, de ș i actul a fost încheiat legal având putere de lege între păr ț i.

Având în vedere că intimata nu a dat curs solicitării reclamantului, fiin d de rea credin ț ă, este obligat să introducă prezenta ac ț iune prin care solicită ca Instan ț a să se dispună în sensul admiterii ac ț iunii civile ș i să dea o hotărâre privind obligarea la plată a intimatei C_____ S______ M________ Târgu M___ ș .

În drept ș i-a î ntemeiat cererea pe dispozi ț iunile Codului civil, art. 1178 ș i urm., art. 1170, art. 1266 ș i urm., art. 1270 ș i urm., art. 1350, art. 1357 ș i urm., precum ș i pe celelalte dispozi ț iuni legale în materie, a Legii educa ț iei fizice ș i sportului nr. 69/2000, câ t ș i pe dispozi ț iunile Cod procedură civilă., art. 194, art. 355, art. 453, etc.

În proba ț iune în ț elege să se folosească de acte, înscrisuri, interogatoriul luat pârâtului în condi ț iunile art. 355 Cod procedură civilă, ascultare de martori în persoana d-ne i M_______ GYONGYVER, cu domiciliul în loc. Tg. M___ ș , __________________ nr. 68, ______________________ fiind întârzierea efectuării plă ț ii drepturilor băne ș ti în baza contractului ș i necomunicarea plă ț ii sumelor plătite bugetului de asigurări sociale ș t de sănătate.

În măsura în care Instan ț a va găsi de cuviin ț ă va solicita efectuarea expertizei tehnice contabil financiare, teza probatorie fiind constatarea neplă ț ii/plă ț ii par ț iale a sumelor cuvenite lunar ș i calculul valoric a întârzierilor, dobânzile banc are, prin care a fost prejudiciat material.

În proba ț iune înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

În temeiul art. 223 Cod procedură civilă, solicită judecarea cauzei ș i în lipsă.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare.

Pe parcursul procesului instanța a încuviințat și a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând ansamblul probatoriului, instan ț a re ț ine următoarele:

În fapt, între reclamantul K___ I_____ ș i pârâtul C_____ S______ M________ TÂRGU-M___ Ș s-au desfă ș urat raporturi contractuale în baza contractului de activitate sportivă nr. 293/01.08.2018 având ca obiect desfă ș urarea de activită ț i sportive specifice obliga ț iilor acordate Directorului Tehnic Baschet Fete în schimbul unei remunera ț ii.

În drept , în temeiul art. 1270 Cod civil contractul valabil încheiat are putere de lege între păr ț i, iar art. 1516 Cod civil prevede dreptul creditorului la îndeplinirea integrală, exactă ș i la timp a obliga ț iei, având dreptul să treacă la executare silită atunci când, fără justificare, debitorul nu î ș i execută obliga ț ia ș i se află în întârziere.

Potrivit art. 663 alin. 2, alin. 3 ș i alin. 4 Cod procedură civilă, crean ț a este certă când existen ț a ei neîndoielnică rezultă din înscrisul constatator al crean ț ei, este lichidă atunci când obiectul ei este determinat sau determinabil ș i este exigibilă dacă obliga ț ia debitorului a ajuns la scaden ț ă.

Potrivit art. 67 ind. 1 Legea nr. 69/2000, „(1)Participan ț ii la activitatea sportivă pot fi: a)sportivi; b)antrenori; c)medici, asisten ț i medicali, maseuri, kinetoterapeu ț i, cercetători; d)arbitri, observatori, operatori video, personal auxiliar; e)alte persoane care contribuie la realizarea activită ț ii sportive, conform regulamentelor ș i statutelor federa ț iilor sportive na ț ionale. (11)Participan ț ii la activitatea sportivă enumera ț i la alin. (1) lit. a)-c) pot încheia cu structurile sportive, după caz, un contract individual de muncă sau un contract de activitate sportivă, în condi ț iile legii. (12) Prin derogare de la prevederile art. 82 alin. (3)-(5) ș i ale art. 84 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii , republicată, cu modificările ș i completările ulterioare, participan ț ii la activitatea sportivă prevăzu ț i la alin. (1) pot încheia contracte individuale de muncă”.

Potrivit literei f din Anexa la Lege, „ f) contract de activitate sportivă – conven ț ia încheiată pentru o durată determinată între structurile sportive ș i participan ț ii la activitatea sportivă prevăzu ț i la art. 67 ind. 1 alin. (1), care are ca obiect desfă ș urarea unei activită ț i cu caracter s______. Modelul-cadru al contractului de activitate sportivă se stabile ș te prin ordin comun al ministrului tineretului ș i sportului ș i al ministrului muncii ș i justi ț iei sociale. Veniturile realizate din contractul de activitate sportivă se încadrează în categoria veniturilor din activită ț i independente prevăzute de Legea nr. 227/2015 , cu modificările ș i completările ulterioare”.

Prin art. 2.2 păr ț ile au convenit că prezenta conven ț ie reprezintă un contract de activitate sportivă guvernat de dispozi ț iile din Legea nr. 69/2000 legea sportului ș i educa ț iei fizice.

Având în vedere că legea astfel cum a fost modificată permite ca participan ț ii la activitatea sportivă să încheie cu structurile sportive la alegere, contracte de activitate sportivă sau contracte individuale de muncă, ț inând cont de voin ț a neîndoielnică a păr ț ilor de a încheia un contract de activitate sportivă în sensul Legii nr. 69/2000, instan ț a constată că raporturile contractuale dintre păr ț i sunt pur civile ș i nu de dreptul muncii.

Potrivit art. 5.1 din Contract, în schimbul furnizării de către Directorul Tehnic Baschet Fete a serviciilor ce fac obiectul prezentului Contract, c_____ va plăti acestuia lunar, timp de 10 luni, suma de 3.500 lei net pentru perioada contractuală, în data de 20 a lunii pentru luna anterioară, respectiv pentru perioada August 2018 – Mai 2019

Caracterul cert, lichid ș i exigibil al sumei de 3.500 lei lunar pentru perioada august 2018-mai 2019 rezultă din cuprinsul contractului coroborat cu lipsa unui răspuns al pârâtului la notificarea adresată prin executor judecătoresc anterior declan ș ării litigiului (f. 18).

A ș adar, reclamanta a făcut dovada existen ț ei raporturilor contractuale prin contractul încheiat de păr ț i. De asemenea, reclamanta a făcut dovada caracterului cert, lichid ș i exigibil al crean ț ei, astfel că sarcina probei plă ț ii ori a altei cauze exoneratoare de răspundere revine pârâtului. Aceasta însă, de ș i legal citată, nu a formulat întâmpinare ș i nu a formulat niciun fel de apărare.

Instan ț a re ț ine culpa pârâtului în neexecutarea obliga ț iei, fa ț ă de dispozi ț iile art. 1548 Cod civil, astfel că sunt îndeplinite condi ț iile răspunderii civile contractuale în sarcina pârâtului. A ș adar, cererea reclamantului este întemeiată ș i în consecin ț ă va obliga pârâtul la plata sumei 3.500 lei lunar reprezentând contrapresta ț ia activită ț ii sportive desfă ș urate pentru perioada 01.08.xxxxxxxxxxxxx19.

În ceea ce prive ș te capătul de cerere privind obligarea pârâtului la plata penalită ț ilor de întârziere , instan ț a re ț ine că în cauză sunt incidente dispozi ț iile art. 1535 Cod civil potrivit cărora în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scaden ț ă, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scaden ț ă până în momentul plă ț ii, în cuantumul convenit de păr ț i sau în lipsă, în cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu.

Instan ț a constată că în raporturile dintre păr ț i se va aplica dobânda legală penalizatoare în cuantumul prevăzut de dispozi ț iile art. 3 alin. 2 din O. G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie ș i penalizatoare pentru obliga ț ii băne ș ti, precum ș i pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, conform căreia „ (2) Rata dobânzii legale penalizatoare se stabile ș te la nivelul ratei dobânzii de referin ț ă plus 4 puncte procentuală”, aceasta urmând să fie acordată pentru fiecare sumă în parte, de la scaden ț ă ș i până la plata efectivă. La calculul dobânzii legale, se va avea în vedere că potrivit art. 5.1 din Contract, data la care se plăte ș te salariul este 20 a lunii pentru luna anterioară.

Prin urmare, având în vedere că pârâtul nu a dovedit stingerea obliga ț iilor prin vreunul din modurile reglementate de lege, în temeiul art. 1.030 Cod procedură civilă, instan ț a urmează să oblige pârâtul la plata sumei 3.500 lei lunar reprezentând contrapresta ț ia activită ț ii sportive desfă ș urate pentru perioada 01.08.xxxxxxxxxxxxx19, precum ș i la plata dobânzii legale de la scaden ț a fiecărei obliga ț ii în parte ș i până la plata efectivă a debitului datorat.

Fa ț ă de dispozi ț iile art. 453 Cod procedură civilă, va obliga pârâtul la plata sumei de 729,7 lei reprezentând cheltuieli de judecată constând în taxă de timbru (50 lei conform chitan ț ei nr. xxxxxxxxxx/28.10.2019) ș i onorariu de avocat (650 lei conform chitan ț ei nr. 1279/25.10.2019) ș i cheltuieli notificare (29,7 lei conform chitan ț ei ___________ nr. 3923/16.08.2019).

PENTRU ACESTE MOTIVE

DISPUNE:

Admite cererea formulată de reclamantul K___ I_____ CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Tg-M___ ș , Bld. 1848, nr. 28 _________________ ș formulată în contradictoriu cu pârâtul C_____ S______ M________ TÂRGU-M___ Ș cu sediul în Tg-M___ ș , __________________________. 19, jud. M___ ș .

Obligă pârâtul la plata sumei 3.500 lei lunar reprezentând contrapresta ț ia activită ț ii sportive desfă ș urate pentru perioada 01.08.xxxxxxxxxxxxx19, precum ș i la plata dobânzii legale de la scaden ț a fiecărei obliga ț ii în parte ș i până la plata efectivă a debitului datorat.

Obligă pârâtul la plata sumei de 729,7 lei reprezentând cheltuieli de judecată constând în taxă de timbru (50 lei) ș i onorariu de avocat (650 lei) ș i cheltuieli notificare (29,7 lei).

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Târgu-M___ ș .

Pronun ț ată prin punerea solu ț iei la dispozi ț ia păr ț ilor de către grefa instan ț ei azi, 09.06.2020.

PREȘEDINTE GREFIER

S_____ S____ M______ E____ M_______

Leave a Reply