Oportunitatea înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii. Respingerea cererii.

Oportunitatea înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii. Respingerea cererii.

JUDECĂTORIA T____ M____

SECȚIA PENALĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA PENALĂ NR. 563

Ședința publică din data de 25 iunie 2020

Completul de judecată constituit din:

PREȘEDINTE: G____ C____ B_____

GREFIER: F______ L______

MINISTERUL PUBLIC a fost reprezentat de B_____ G_____, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria T____ M____

Pe rolul instanței se află judecarea cauzei penale având ca obiect sesizarea formulată de judecătorul delegat cu executarea hotărârilor penale din cadrul Judecătoriei T____ M____ privind înlocuirea pedepsei amenzii stabilită prin sentința penală nr. 123/07.02.2018 a Judecătoriei T____ M____ cu pedeapsa închisorii privind pe intimatul B____ S_____.

În lipsa intimatului, dar și a reprezentantei Ministerului Public.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Mersul dezbaterilor și susținerile pe fond ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 09.06.2020, când instanța, având nevoie de timp pentru deliberare, a stabilit termen în vederea deliberării și pronunțării hotărârii pentru data de astăzi, și anume 25.06.2020, conform prevederilor art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, încheierea menționată anterior făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANȚA

Deliberând asupra sesizării ce constituie obiectul cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin sesizarea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 01.08.2019, sub număr de dosar XXXXXXXXXXXXX, judecătorul delegat la C_____________ Executări Penale din cadrul Judecătoriei T____ M____, în temeiul art. 23 din Legea nr. 253/2013, a sesizat din oficiu această instanță, ca instanță de executare, în vederea analizării oportunității înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în ceea ce îl privește pe condamnatul B____ S_____.

În motivarea în fapt a sesizării, judecătorul delegat la C_____________ Executări Penale din cadrul Judecătoriei T____ M____ a arătat că prin sentința penală nr. 123 din data de 07.02.2018 pronunțată de Judecătoria T____ M____, rămasă definitivă la data de 06.03.2018, prin neexercitarea căii de atac, intimatul B____ S_____ a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2400 lei amendă penală compusă din 240 de zile amendă, cuantumul sumei corespunzătoare unei zile amendă fiind stabilit la 10 lei, pentru săvârșirea unor infracțiuni concurente.

De asemenea, în cadrul sesizării, judecătorul delegat la C_____________ Executări Penale din cadrul Judecătoriei T____ M____ a învederat că prin încheierea camerei de consiliu din 17 octombrie 2018 Judecătorul delegat cu executarea hotărârilor penale, în temeiul art. 559 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 22-24 din Legea nr. 253/2013 a admis cererea formulată de petentul B____ S_____ și a dispus eșalonarea plății amenzii penale în cuantum de 2.400 lei, însă în urma admiterii cererii de eșalonare, condamnatul B____ S_____, nu a făcut dovada plății amenzii penale.

În acest sens, s-a menționat că la data de 9 iulie 2019 Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice B_____-Administrația Județeană a Finanțelor Publice M____, conform adresei nr. xxxxx/01.07.2019 la solicitarea C_____________ Executări penale, a comunicat faptul că, debitul în cuantum de 2.400 lei reprezentând amenda penală stabilită prin sentința penală nr. 123/07.02.2018, rămasă definitivă la data de 06.03.2019, nu a fost achitată până la data întocmirii răspunsului, deși Biroul Executări Penale a emis adrese în acest sens, prin intermediul cărora i s-a atras atenția că în cazul sustragerii de la plata amenzii penale, numărul zilelor amendă neexecutate se va înlocui cu un număr corespunzător de zile cu închisoarea.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 63 alin. 1 și 3 și art. 64 din Codul penal.

Sesizării astfel formulate, judecătorul delegat la C_____________ Executări Penale din cadrul Judecătoriei T____ M____ a atașat dosarele nr. XXXXXXXXXXXXX, nr. XXXXXXXXXXXXX/a1 și nr. xxxxx/320/2018 ale Judecătoriei T____ M____.

Fiind învestită cu analizarea sesizării evidențiată mai sus, instanța a dispus desemnarea unui apărător din oficiu pe seama intimatului condamnat, fiind depusă la dosar delegația pentru asistență obligatorie nr. 3146/2019 (f. 9).

De asemenea, în baza măsurilor dispuse de către instanța de judecată premergător stabilirii primului termen de judecată și la termenele de judecată stabilite în cauză, la dosarul cauzei au fost depuse adresa nr. xxxxx/xxxxx/6410/19.08.2019 emisă de Municipiul T____ M____-Direcția Impozite și Taxe Locale (f. 10), adresa nr. xxxxx/CCCMMRM/20.08.2019 emisă de ITM M____ (f. 11-14), adresa nr. MSG_REG/DEF xxxxx/xxxxx/26.08.2019 emisă de ANAF-Administrația Județeană a Finanțelor Publice M____ (f. 15-17) și adresa nr. 18/05.11.2019 emisă de S.C. Rock Stone Art S.R .L. (f. 30).

Intimatul B____ S_____ s-a prezentat în fața instanței de judecată doar la data de 11.02.2020, deși s-a dispus citarea acestuia și inclusiv emiterea unor mandate de aducere pe numele său la adresele cunoscute pentru termenele de judecată stabilite anterior, dată la care a solicitat amânarea judecării cauzei în vederea acordării posibilității achitării sumei de 2400 de lei.

La termenul de judecată din data de 09.06.2020, instanța a încuviințat administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei în baza măsurilor dispuse de către instanța de judecată, dar și proba cu înscrisul depus de către intimat la data de 04.03.2020.

Analizând sesizarea judecătorului delegat la C_____________ Executări Penale din cadrul Judecătoriei T____ M____ și înscrisurile depuse la dosar, în raport de prevederile legale incidente în materie, instanța reține următoarele:

Prin sentința penală nr. 123 din data de 07.02.2018 pronunțată de Judecătoria T____ M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, rămasă definitivă prin nexercitarea căii de atac față de intimatul B____ S_____ la data de 06.03.2018, s-au dispus următoarele:

„În temeiul art.396 alin.2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul B____ S_____, fiul lui I___ și E_____, născut la data de 23.04.1972 în T____ M____, jud. M____, cu domiciliul în mun. T____ M____, ______________________.177A, _________________, CNP xxxxxxxxxxxxx, cetățenie română, studii 10 clase, stare civilă necăsătorit, fără ocupație, fără antecedente penale, pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art.273 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 1.800 lei amendă penală compusă din 180 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile amendă la 10 lei (fapta din 19.03.2015).

În temeiul art.396 alin.2 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul B____ S_____, pentru săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art.273 alin.1 Cod penal, la pedeapsa de 1.800 lei amendă penală compusă din 180 zile amendă, stabilind cuantumul sumei corespunzătoare unei zile amendă la 10 lei (fapta din 18.02.2016).

În baza art.38 alin.1 Cod penal, art.39 alin.1 lit. c Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1800 lei amendă, la care adaugă un spor de o treime din pedeapsa ce nu se execută (de 1800 lei amendă), respectiv 600 lei, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa de 2400 lei (douămiipatrusutelei) amendă penală .

Atrage atenția inculpatului asupra dispozițiilor art.63 Cod penal, potrivit cărora, dacă persoana condamnată, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare și, în cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare.

În temeiul art.274 alin.1 Cod procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 650 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, din care 150 lei reprezintă cuantumul cheltuielilor judiciare efectuate în cursul urmăririi penale.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din 07 februarie 2018.”

Prin încheierea din data de 17.10.2018 pronunțată de judecătorul delegat cu executarea hotărârilor penale din cadrul Judecătoriei T____ M____, în dosarul nr. xxxxx/32 0/2018, față de intimatul B____ S_____ s-a dispus eșalonarea plății amenzii penale în cuantum de 2.400 de lei la care a fost condamnat prin sentința penală nr. 123 din data de 07.02.2018 pronunțată de Judecătoria Tîrgu M____ în dosarul penal nr. XXXXXXXXXXXXX, definitivă la data de 06.03.2018 prin neapelare, în 18 rate lunare de câte 133,33 lei/lună, fiind obligat la plata lunară a sumei de 133,33 de lei, începând cu luna octombrie 2018 și fiindu-i atrasă atenția cã neexecutarea cu rea-credințã, în tot sau în parte, a pedepsei amenzii penale, va determina înlocuirea numãrului de zile-amendã cu numãrul corespunzãtor de zile cu închisoare.

Prin sesizarea ce constituie obiectul prezentei cauze și înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 01.08.2019, judecătorul delegat la C_____________ Executări Penale din cadrul Judecătoriei T____ M____, a solicitat instanței de executare analizarea oportunității înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în ceea ce îl privește pe condamnatul B____ S_____, acesta depunând la dosar, la data de 04.03.2020, copia chitanței ___________ nr. xxxxxxxxxxx din data de 28.02.2020 privind achitarea sumei de 2400 de lei corespunzătoare dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX.

Conform dispozițiilor art. 63 alin. 1 și 3 din Codul penal, dacă persoana condamnată, cu rea-credință, nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau în parte, numărul zilelor-amendă neexecutate se înlocuiește cu un număr corespunzător de zile cu închisoare, iar în cazul înlocuirii pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în condițiile alin. (1), unei zile-amendă îi corespunde o zi de închisoare.

Dispozițiile art. 64 din Codul penal stabilesc că în cazul în care pedeapsa amenzii nu poate fi executată în tot sau în parte din motive neimputabile persoanei condamnate, cu consimțământul acesteia, instanța înlocuiește obligația de plată a amenzii neexecutate cu obligația de a presta o m____ neremunerată în folosul comunității, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, persoana nu poate presta această m____, unei zile-amendă corespunzându-i o zi de m____ în folosul comunității, executarea muncii în folosul comunității dispusă în condițiile alin. (1) încetând prin plata amenzii corespunzătoare zilelor-amendă rămase neexecutate, iar dacă persoana condamnată, aflată în situația prevăzută în alin. (1), nu își dă consimțământul la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, amenda neexecutată se înlocuiește cu pedeapsa închisorii conform art. 63.

În raport de obiectul sesizării formulată de judecătorul delegat la C_____________ Executări Penale din cadrul Judecătoriei T____ M____ și care constituie obiectul prezentei cauze, instanța are în vedere dispozițiile art. 560 din Codul de procedură penală, conform cărora, instanța competentă să dispună înlocuirea obligației de plată a amenzii neexecutate cu obligația de a presta o m____ neremunerată în folosul comunității, potrivit art. 64 alin. (1) din Codul penal, este instanța de executare, iar sesizarea instanței se face din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda ori de către persoana condamnată.

În egală măsură, instanța ia în considerare prevederile art. 586 alin. 1-3 din Codul de procedură penală, care stabilesc că înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii, în cazul prevăzut la art. 63 din Codul penal, se dispune de instanța de executare, sesizarea instanței realizându-se din oficiu sau de către organul care, potrivit legii, execută amenda, condamnatul fiind citat la judecarea sesizării, iar dacă nu are avocat instanța îi numește unul din oficiu.

În prezenta cauză, instanța constată că intimatul condamnat B____ S_____ a depus la dosarul cauzei copia chitanței ___________ nr. xxxxxxxxxxx din data de 28.02.2020 (f. 68) prin intermediul căreia se atestă achitarea de către acesta a sumei de 2.400 de lei corespunzătoare dosarului nr. XXXXXXXXXXXXX.

Astfel, instanța reține că intimatul condamnat B____ S_____ a procedat la achitarea sumei de 2.400 de lei la plata căreia a fost obligat prin condamnarea la pedeapsa amenzii penale dispusă prin sentința penală nr. 123 din data de 07.02.2018 pronunțată de Judecătoria T____ M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, rămasă definitivă prin nexercitarea căii de atac la data de 06.03.2018.

În raport de împrejurarea expusă în paragrafele anterioare și incidentă în prezenta cauză, instanța ia în considerare prevederile art. 586 alin. 3 din Codul de procedură penală, care stabilesc că dacă persoana condamnată achită amenda pe parcursul soluționării cauzei, sesizarea va fi respinsă ca neîntemeiată.

Luând în considerare dispozițiile legale menționate anterior, dar și faptul că intimatul condamnat B____ S_____ a procedat la achitarea sumei de 2.400 de lei la plata căreia a fost obligat prin condamnarea la pedeapsa amenzii penale dispusă prin sentința penală nr. 123 din data de 07.02.2018 pronunțată de Judecătoria T____ M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, rămasă definitivă prin neexercitarea căii de atac la data de 06.03.2018, pe parcursul judecării prezentei cauze, în baza art. 560 din Codul de procedură penală raportat la art. 586 alin. 3 din Codul de procedură penală va respinge ca neîntemeiată sesizarea formulată de judecătorul delegat cu executarea hotărârilor penale din cadrul Judecătoriei T____ M____, privind înlocuirea pedepsei amenzii penale neexecutate în cuantum de 2.400 lei aplicată intimatului B____ S_____, prin sentința penală menționată anterior, cu pedeapsa închisorii sau cu obligația de a presta m____ neremunerată în folosul comunității, conform art. 63 alin. 1 și 3, respectiv art. 64 din Codul penal.

În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală și luând în considerare soluția care urmează a se pronunța în prezenta cauză, dar și obiectul acesteia, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia.

În baza prevederilor art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală conform cărora c heltuielile privind avocații din oficiu și interpreții desemnați de organele judiciare, potrivit legii, rămân în sarcina statului, suma de 554 de lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu av. T____ R_____ S_____ (delegația pentru asistență obligatorie nr. 3146/2019), va rămâne în sarcina statului și se va suporta din fondurile Ministerului Justiției.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

În baza art. 560 din Codul de procedură penală raportat la art. 586 alin. 3 din Codul de procedură penală respinge ca neîntemeiată sesizarea formulată de judecătorul delegat cu executarea hotărârilor penale din cadrul Judecătoriei T____ M____, privind înlocuirea pedepsei amenzii penale neexecutate în cuantum de 2.400 de lei, aplicată intimatului B____ S_____, fiul lui I___ și E_____, născut la data de 23.04.1972 în T____ M____, județul M____, având CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în T____ M____, ______________________. 177A, _____________________ și cu domiciliul procesual ales în Miercurea Nirajului, _________________, județul M____, prin sentința penală nr. 123 din data de 07.02.2018 pronunțată de Judecătoria T____ M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, rămasă definitivă prin neexercitarea căii de atac la data de 06.03.2018, cu pedeapsa închisorii sau cu obligația de a presta m____ neremunerată în folosul comunității, conform art. 63 alin. 1 și 3, respectiv art. 64 din Codul penal.

În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, suma de 554 de lei, reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu av. T____ R_____ S_____ (delegația pentru asistență obligatorie nr. 3146/2019), rămâne în sarcina statului și se suportă din fondurile Ministerului Justiției.

Cu drept de contestație în termen de 3 zile de la comunicarea copiei minutei sentinței.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 25 iunie 2020.

PREȘEDINTE GREFIER

C____ B_____ G____ L______ F______

Leave a Reply