Ordonanță președințială pentru executarea provizorie a unui Contract de comodat autentificat

Ordonanță președințială pentru executarea provizorie a unui Contract de comodat autentificat

TRIBUNALUL ALBA

SECȚIA A II-A CIVILĂ, DE ADMI NISTRATIV, FISCAL ȘI DE INSOLVENȚĂ

Dosar nr.

DECIZIA Nr. 1095/A/2020

Ședința publică din data de 2 Decembrie 2020

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța de control judiciar reține următoarele:

În prezenta cauză, apelanta Newter Drum SRL urmărește executarea provizorie a Contractului de comodat autentificat sub nr. 238/27.02.2020, de  până la soluționarea litigiului asupra fondului.

Prin acest contract, Newter Drum SRL, în calitate de comodatar, și intimatul  în calitate de comodant, au stabilit ca Newter Drum SRL să folosească terenul situat în extravilanul localității Cugir, înscris în CF Cugir, nr. cad. , în suprafață de 5600 mp arabil, , proprietatea intimatului, pentru exploatare resurse minerale și garare de utilaje, considerând că natura bunului permite a fi folosit cu această destinație.

La data de 12.09.2020, intimatul a solicitat societății apelante să sisteze orice lucrări pe terenul în discuție și să părăsească acel teren, aspect învederat de apelantă și necontestat de intimat.

În principal, se invocă împrejurarea că instanța de fond nu a ținut cont de prevederile contractuale, care specificau, în mod clar, că acest contract de comodat avea ca obiect exploatare resurse minerale și garare de utilaje.

Prima instanță a reținut că nu există o aparență a dreptului de exploatare în vederea obținerii de producte, ci doar pentru parcarea unor utilaje, sens în care a apreciat că nu este îndeplinită condiția aparenței de drept, așa cum este prevăzută de art. 997 alin. 1 Cod procedură civilă, după cum nu sunt îndeplinite nici condițiile producerii unui prejudiciu ireparabil sau pierderii unui drept, ambele prevăzute în dispoziția legală susmenționată.

În drept, în conformitate cu disp. art. 997 Cod procedură civilă, „(1) Instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

(2) Ordonanța este provizorie și executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio mențiune privind durata sa și nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluționarea litigiului asupra fondului.

(3) La cererea reclamantului, instanța va putea hotărî ca executarea să se facă fără somație sau fără trecerea unui termen.

(4) Ordonanța va putea fi dată chiar și atunci când este în curs judecata asupra fondului.

(5) Pe cale de ordonanță președințială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond și nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt”.

Apelanta solicită executarea provizorie a unui contract de comodat, în privința căruia Codul civil prevede, la art. 2146: „Împrumutul de folosință este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părți, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligația de a-l restitui după un anumit timp”.

Se apreciază că există urgența atunci când măsura solicitată este necesară: „pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere”, „pentru prevenirea unei pagube iminente care nu s-ar putea repara”, precum și „pentru înlăturarea piedicilor care s-ar ivi cu prilejul unei executări”. Prin urmare, pentru a se încuviința o ordonanță, este necesar ca instanța să constate una din aceste trei situații care să justifice elementul esențial pentru această procedură sumară, adică urgența. Dacă nu există urgență, nu există niciun motiv de a nu aștepta rezolvarea oricărui aspect, pe calea procedurii comune, odată cu fondul procesului.

Apelanta solicită executarea provizorie a Contractului de comodat autentificat sub nr. 238/27.02.2020 de BNP , atât sub aspectul garării de utilaje, cât și sub acela de exploatare de resurse minerale, ambele activități fiind cuprinse în contract, fără a justifica urgența pentru care este necesară executarea ambelor activități.

Astfel, reține că apelanta a motivat existența urgenței doar în privința activității de garare a utilajelor, indicând că are de executat lucrarea stabilită în contractul de lucrări nr. /31.10.2018 dintre UAT – jud. A___ și asocierea . Washington – Sucursala Cluj – lider de asociere și , contract în care apelantei îi revine calitatea de prestator de servicii, dar apelanta nu a făcut dovada unei împrejurări care să justifice caracterul urgent al activității de exploatare de resurse minerale, aceasta fiind cuprinsă în contractul a cărei executare provizorie se solicită.

Urgența trebuie să rezulte cu claritate din fapte și împrejurări concrete, din care să se poată reține elemente caracteristice pentru a se putea stabili că măsura cerută are un caracter urgent.

De asemenea, la fel cum a reținut și prima instanță, nu se poate constata îndeplinită condiția aparenței de drept în favoarea apelantei, în condițiile în care, între părți, a fost încheiat un contract de comodat (act de administrare), cu obiect exploatare resurse minerale și garare de utilaje, cât timp disp. art. 2146 Cod civil prevede că: „Împrumutul de folosință este contractul cu titlu gratuit prin care o parte, numită comodant, remite un bun mobil sau imobil celeilalte părți, numite comodatar, pentru a se folosi de acest bun, cu obligația de a-l restitui după un anumit timp.”, instanța investită cu judecarea ordonanței președințiale neobservând cum ar fi posibilă o pretinsă restituire de bun în natură, care implică și restituirea fructelor, în urma exploatării resurselor minerale aflate în acel teren – bunuri consumptibile. Însă reține că determinarea acestor chestiuni, dar și a respectării condițiilor de valabilitate a încheierii actului vor reveni instanței care va judeca fondul cauzei.

Mai reține că împrejurarea efectuării sau nu, până la acest moment, de activități de exploatare resurse minerale pe terenul intimatului nu prezintă relevanță, în această procedură, în care comodatarul urmărește executarea contractului de comodat, pentru că o eventuală admitere a acestei cereri ar însemna inclusiv acordarea posibilității de exploatare, chiar dacă ar avea caracter provizoriu. De asemenea, ordonanța președințială nu are ca obiect plata de despăgubiri rezultate din pretinse săpături, sens în care înscrisurile depuse în susținerea acestui aspect nu prezintă relevanță, în cadrul prezentei cauze.

Pentru aceste motive, instanța de apel consideră că nu există urgență în executarea prevederilor contractuale referitoare la activități de exploatare resurse, dar nici o aparență a dreptului de exploatare în vederea obținerii de producte, ci doar pentru parcarea unor utilaje, așa cum a indicat și intimatul. De asemenea, reține că nu sunt îndeplinite nici condițiile producerii unui prejudiciu ireparabil sau pierderii unui drept, așa cum prevede 997 Cod procedură civilă, sens în care cererea de ordonanță președințială nu poate fi încuviințată.

În concluzie, instanța va respinge apelul declarat de apelanta reclamantă NEWTER DRUM SRL împotriva Sentinței civile nr. 1733/2020 pronunțată de Judecătoria  în dosar nr. .

În speță, nu sunt aplicabile disp. art. 453 Cod procedură civilă, intimatul rezervându-și dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge apelul declarat de apelanta reclamantă NEWTER DRUM SRL împotriva Sentinței civile nr. 1733/2020 pronunțată de Judecătoria în dosar nr.

Definitivă.

Pronunțată azi, 02.12.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței.

Leave a Reply