Partaj judiciar solicitat de Administrația Județeană a Finanțelor. Admiterea excepției lipsei de interes.

Partaj judiciar solicitat de Administrația Județeană a Finanțelor. Admiterea excepției lipsei de interes.

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU M___ Ș

CIVIL

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 4110/2020

Ș edin ț a publică de la 11 Noiembrie 2020

Completul compus din:

PRE Ș EDINTE A________ A____

Grefier Ma gda M_______

P e rol fiind solu ț ionarea ac ț iunii civile formulată de reclamant M_________ FINAN Ț ELOR P______-AGEN Ț IA NA Ț IONALĂ DE A___________ FISCALĂ-DIREC Ț IA GENERALĂ REGIONALĂ A FINAN Ț ELOR P______ M___ Ș -ADMINISTRA Ț IA J___ Ț EANĂ A FINAN Ț ELOR P______ M___ Ș î n contradictoriu cu pârât C____ F_____ și M____ M______ având ca obiect partaj judiciar

La apelul nominal făcut în ș edin ț ă publică, se constată lipsa păr ț ilor.

Având în vedere dispozi ț iile art. 121 alin. (5) din Regulamentul de ordine interioară a instan ț elor judecătore ș ti potrivit cărora „în cazul în care nici una dintre păr ț i nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul va fi lăsat la sfâr ș itul ș edin ț ei când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispozi ț iilor procedurale”, insta n ț a, constatând că lipsesc păr ț ile, va lăsa cauza la a doua strigare

La a doua strigare a cauzei se constată lipsa păr ț ilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Instan ț a p une în discu ț ia păr ț i lor excep ț ia lipsei de interes ș i re ț ine cauza în pronun ț are cu privire la această excep ț ie.

INSTAN Ț A

Deliberând asupra cauzei civile de fa ț ă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instan ț e sub numărul de mai sus, reclamanta ADM INISTRA Ț IA J___ Ț EANĂ A FINAN Ț ELOR P______ M___ Ș , în contradictoriu cu pârâ ț ii C____ F_____ ș i M____ M______, a solicitat:

– în principal: atribuirea bunurilor imobile constând în teren în suprafa ț a totala de 1.000 mp, identificat în CF nr. xxxxx a UAT Ernei, nr. Cadastral 1220 ș i construc ț ia edificata pe acesta reprezentând casa de locuit din lemn, acoperita cu ț igla, cu 2 camere ș i 1 bucătărie, identificata în CF nr. xxxxx, nr. Cadastral 1220-C1, situate în localitatea Ernei, nr. 184, jud. M___ ș de ț inuta de acesta în cota indiviza, cu numita M____ M______, conform actului notarial nr. 396/20.03.2009 emis de L______ M____, debitorului C____ F_____ ș i, în consecin ț ă obligarea acestuia la plata unei sulte către celălalt coproprietar;

– în subsidiar: în situa ț ia în care instan ț a apreciază că bunurile imobile trebuie atribuite celuilalt coproprietar, care nu este debitor al A.N.A.F., acesta să fie obligat să plătească o sultă, care să fie atribuita creditorului A.N.A.F.. în limita crean ț ei de ț inute, cu solicitarea de a se înscrie ș i un drept de garan ț ie reală imobiliară asupra bunurilor imobile atribuite coproprietarului, în limita sultei ce ar urma sa o primească,

– să se dispună ca B.C.P.I. Târau-M___ ș să procedeze la intabularea dreptului de proprietate asupra imobi lului, conform solu ț iei dată de instan ț ă, în cazul în care bunurile imobile vor fi atribuite debitorului lor, cu scutirea de la plata oricăror taxe ș i tarife, având în vedere că se urmăre ș te recuperarea unor crean ț e ale statului, astfel cum este prevăzut la art. 343 Cod procedură fiscală

În motivarea cererii formulate, s-au arătat, în esen ț ă, următoarele:

Prin Sentin ț a penală nr. 473/08.04.2013, pronun ț ată de Judecătoria Oradea, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, definitivă prin nerecurare, debitorul C____ Fl orea a fost obligat la plata sumei totale de 7.500 lei din care 6.500 lei-reprezentând venituri din confiscări ș i 1.000 lei-cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Din Adresa nr. AEGL-3559/26.08.2019 emisă de A.N.A.F.-Direc ț ia Generală Executări Silite Cazuri Speciale-Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Gala ț i ș i din extrasul CF nr. 3050/N, rezultă faptul că debitorul C____ F_____ de ț ine un drept de proprietate comună cu M____ M______ asupra imobilului constând în teren în suprafa ț a total a de 1.000 mp, identificat în CF nr. xxxxx a UAT Ernei, nr. Cadastral 1220 ș i construc ț ia edificata pe acesta reprezentând casa de locuit din lemn, acoperita cu ț igla, cu 2 camere ș i 1 bucătărie, identificata în CF nr. xxxxx, nr. Cadastral 1220-C1, situate în localitatea Ernei, nr. 184, jud. M___ ș .

Totodată, men ț ionează faptul că din cuprinsul adresei anterior indicată reies următoarele aspecte: „asupra ansamblului imobiliar descris mai sus a fost aplicata măsura sechestrului prin Procesul-verbal de sechest ru nr. 35/25.06.2019 emis de Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Bra ș ov din cadrul Direc ț iei Generale Executări Silite Cazuri Speciale, iar prin încheierea nr. xxxxx/04.07.2019, OCPI M___ ș a intabulat în favoarea ANAF-Direc ț ia Generala Exec utări Silite Cazuri Speciale dreptul de ipoteca legala asupra cotei de 1/2 de ț inute de debitorul C____ F_____.

Men ț ionează ca prin adresa nr. xxxxxxx/07.03.2017 emisa de SFO Însură ț ei s-a aplicat ș i măsura înfiin ț ării popririi asupra disponibilită ț ilor băn e ș ti de ț inute de debitorul C____ F_____ în conturile deschise la Banca Transilvania.

Având în vedere ca debitorul C____ F_____, prin Sentin ț a penala nr. 473/08.04.2013 pronun ț ata de Judecătoria Oradea-J___ ț ul Bihor-Sec ț ia Penala, rămasa definitiva la data de 30.04.2013, prin nerecurare, în dosarul penal nr. xxxxx/271/2012, a fost obligat la plata către partea civila Statul R____ prin M_________ Finan ț elor-ANAF-DGRFP Gala ț i-AJFP B_____, a sumei totale de 7.500 lei din care 6.500 lei reprezentând venituri din confiscări ș i 1.000 lei Cheltuieli judiciare în favoarea statului, pentru săvâr ș irea infrac ț iunii de evaziune fiscala prin executarea silită a bunurilor imobile situate în localitatea Ernei, nr. 184, jud. M___ ș , sunt aplicabile prevederile art. 242 alin. 4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificările ș i completările ulterioare:’’ în cazurile în care executarea silită se face pentru stingerea crean ț elor fiscale rezultate din săvâr ș irea de infrac ț iuni, poate fi supus executării s ilite spa ț iul minim locuit de debitor ș i familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare ”.

Subliniază faptul că, în ceea ce prive ș te debitorul C____ F_____, a fost instituit dreptul de ipotecă legală, valoarea-7.500 lei, asupra cotei de 1 /2 parte în conformitate cu dispozi ț iile art. 163-166 Cod procedură penală în favoarea organului fiscal, conform Actului administrativ-Procesul-verbal de sechestru nr. 35/25.06.2019 emis de Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Bra ș ov

Înveder ează Instan ț ei faptul că, potrivit dispozi ț iilor art. 242 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 “ Executarea silită a bunurilor imobile-Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului. În situa ț ia în care debitorul de ț ine bunuri în propr ietate comună cu alte persoane, executarea silită se întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei . ”

Totodată, depozi ț iile art. 818 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civ ilă, la cap. II —”Urmărirea imobilelor proprietate comună” — prevăd următoarele: ” Creditorii personali ș i unui debitor coproprietar sau codevălma ș nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora. „

Apreciază că în spe ț a dedusă judecă ț ii sunt incidente dispozi ț iile art. 220 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, potrivit cărora:

„(1) în cazul în care debitorul nu î ș i plăte ș te de bunăvoie obl iga ț iile fiscale datorate, organele fiscale competente, pentru stingerea acestora, procedează la ac ț iuni de executare silită, potrivit prezentului cod, cu excep ț ia cazului în care există o cerere de restituire/rambursare în curs de solu ț ionare, iar cuantum ul sumei solicitate este egal cu sau mai mare decât crean ț a fiscală datorată de debitor.”

Mai mult, potrivit dispozi ț iilor art. 226 alin. (1) din actul normativ anterior invocat, executarea silită a crean ț elor fiscale se efectuează în temeiul unui titlu ex ecutoriu emis potrivit prevederilor prezentului cod de către organul de executare silită competent potrivit art. 30.

În cazul valorificării, notificarea coproprietarilor are în vedere acordarea, în favoarea coproprietarilor, a posibilită ț ii de adjudecare a cotei-păr ț i, dacă ace ș tia vor oferi un pre ț egal celui mai mare pre ț avansat de eventualul cumpărător. Ra ț iunea unei astfel de prevederi constă în protec ț ia coproprietarilor, acestora fiindu-le acordat un drept de preferin ț ă fa ț ă de cumpărătorul care oferă pre ț ul maxim.

În consecin ț ă, legitimitatea solicitării de îndestulare a crean ț ei de ț inută împotriva coproprietarului debitor C____ F_____ în urma partajului este justificată prin urmărirea bunului/frac ț iunii din bun ce va reveni debitorului coproprietar.

Totodată, prin raportare la dispozi ț iile art. 818 alin. (1) teza ultima din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, potrivit cărora „ac ț iunea în împăr ț eală poate fi notată în cartea funciară”, solicită Instan ț ei să se dispună notarea litigiu lui în căr ț ile funciare enumerate mai sus (notarea existentei unui litigiu cu privire la drepturile ce face obiectul înscrierii în cartea funciară se va putea face fie la cererea păr ț ii interesate, fie din oficiu la sesizarea instan ț ei.

Astfel este fără ec hivoc că-sistarea stării de indiviziune se poate realiza prin partaj, iar instan ț a ar trebui să se pronun ț e concret asupra modului de realizare a împăr ț irii bunurilor comune între coproprietari pentru desfă ș urarea eficientă a procedurii de executare silită ce urmează a fi derulată de către creditorul Statul Român, prin A.N.A.F.

Raportat la interesul creditorului Statul Român prin A.N.A.F., care a ini ț iat această ac ț iune de partaj, este necesar ca partajarea bunului să se facă în sensul încetării stării de c oproprietate asupra bunului imobil ș i, în principal: atribuirea bunului imobil constând în teren în suprafa ț a totala de 1.000 mp, identificat în CF nr. xxxxx a UAT Ernei, nr. Cadastral 1220 ș i construc ț ia edificata pe acesta reprezentând casa de locuit din lemn, acoperita cu ț igla, cu 2 camere ș i 1 bucătărie, identificata în CF nr. xxxxx, nr. Cadastral 1220-C1, situate în localitatea Ernei, nr. 184, jud. M___ ș de ț inuta de acesta în cota indiviza, cu numita M____ M______, conform actului notarial nr. 396/20.03.2009 emis de L______ M____, debitorului institu ț iei lor. în spe ț a, C____ F_____ si în consecin ț ă, obligarea acestuia la plata unei sulte în favoarea celuilalt coproprietar.

În subsidiar: în situa ț ia în care instan ț a apreciază că bunul imobil trebuie atribuit celuilalt coproprietar, care nu este debitor al A.N.A.F., acesta să fie obligat să plătească o sultă, care să fie atribuită creditorului A.N.A.F., în limita crean ț ei de ț inute, cu solicitarea de a se înscrie ș i un drept de garan ț ie reală imobiliară asupra bunului imobil atribuit coproprietarului, în limita sultei ce ar urma sa o primească.

Totodată, solicită instan ț ei, să se dispună în sarcina B.C.P.I. Târgu-M___ ș să procedeze la intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului, conform solu ț iei definitive dată de instan ț ă, în cazul în care bunul imobil va fi atribuit debitorului lor, cu scutirea de la plata oricăror taxe ș i tarife, având în vedere că se urmăre ș te recuperarea unor crean ț e ale statului, astfel cum este prevăzut ș i la art. 343 Cod procedură fiscală.

În drept, invocă dispozi ț iile legale la care a făcut referire în text.

Pentru dovedirea celor sus ț inute , s-a solicitat încuviin ț area ș i administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru , fiind incidente dispozi ț iile art. 30, alin. 1, din OUG 80/2013.

Pârâ ț ii nu au depus ÎNTÂMPINARE.

Pe parcursul procesului:

– a fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei

– ANAF a comunicat că nu figurează cu alte bunuri mobile sau imobile ș i nici cu alte venituri ori conturi bancare

ANALIZÂND ASPECTELE Ș I ÎMPREJURĂRILE CAUZEI, RE Ț INE URMĂTOARELE:

Starea de fapt

Prin Sentin ț a penală nr. 473/08.04.2013, pronun ț ată de Judecătoria Oradea, în dosarul nr. xxxxx/271/2012, definitivă în data de 30.04.2020 prin nerecurare, debitorul C____ F_____ a fost obligat să achite statului român suma totală de 7.500 lei compusă din:

– 6.500 lei reprezentând venituri din confiscări ș i

– 1.000 lei reprezentând cheltuieli judiciare

În urma verificărilor efectuate de ANAF a rezultat că debitorul C____ F_____ de ț ine 1/2 din dreptul de proprietate asupra imobilului constând în teren în suprafa ț a totala de 1.000 mp, identificat în CF nr. xxxxx a UAT Ernei, nr. Cadastral 1220 ș i construc ț ia edificată pe acesta reprezentând casă de locuit din lemn, acoperită cu ț iglă, cu 2 camere ș i 1 bucătărie, identificată în CF nr. xxxxx, nr. Cadastral 1220-C1, situate în localitatea Ernei, nr. 184, jud. M___ ș .

Cealaltă cotă de 1/2 apar ț ine pârâtei M____ M______.

Prin Procesul-verbal de sechestru nr. 35/25.06.2019 emis de Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Bra ș ov din cadrul Direc ț iei Generale Executări Silite Cazuri Speciale s-a instituit măsura sechestrului asupra cotei de 1/2 apar ț inând debitorului C____ F_____, iar prin încheierea nr. xxxxx/04.07.2019, OCPI M___ ș a intabulat în favoarea ANAF-Direc ț ia Generala Executări Silite Cazuri Speciale dreptul de ipoteca legală asupra cotei de 1/2 de ț inute de debitorul C____ F_____.

Prin adresa nr. xxxxxxx/07.03.2017 emisa de SFO Însură ț ei s-a aplicat ș i măsura înfiin ț ării popririi asupra disponibilită ț ilor băne ș ti de ț inute de debitorul C____ F_____ în conturile deschise la Banca Transilvania.

După declan ș area procesului au fost achitate următoarele sume:

Istoric sume achitate:

Data

Suma (lei)

07.01.2020

200

25.05.2020

450

09.06.2020

2400

05.08.2020

2400

01.09.2020

500

06.10.2020

1950

Total

7900

Suma de 200 lei poprită în 14.12.2016 nu poate fi luată în considerare întrucât e anterioară ac ț iunii, iar din actele depuse rezultă că această sumă nu a fost utilizată pentru acoperirea debitului de 7.500 lei vizat în prezenta cauză

Dispozi ț ii legale aplicabile

CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ (Legea 207/2015)

ART. 242

Executarea silită a bunurilor imobile

(1) Sunt supuse executării silite bunurile imobile proprietate a debitorului , dispozi ț iile art. 238 alin. (7) lit. b) aplicându-se în mod corespunzător.

În situa ț ia în care debitorul de ț ine bunuri în proprietate comună cu alte persoane , executarea silită se întinde numai asupra bunurilor atribuite debitorului în urma partajului judiciar, respectiv asupra sultei.

(2) Executarea silită imobiliară se întinde de plin drept ș i asupra bunurilor accesorii bunului imobil, prevăzute de Codul civil . Bunurile accesorii nu pot fi urmărite decât odată cu imobilul.

(3) În cazul debitorului persoană fizică nu poate fi supus executării silite spa ț iul minim locuit de debitor ș i familia sa, stabilit în conformitate cu normele legale în vigoare.

(4) Dispozi ț iile alin. (3) nu sunt aplicabile în cazurile în care executarea silită se face pentru stingerea crean ț elor fiscale rezultate din săvâr ș irea de infrac ț iuni .

(9) Biroul de cadastru ș i publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul comunică organului de executare silită, la cererea acestuia, în termen de 10 zile, un extras de carte funciară pentru informare sau un certificat de sarcini, după caz. Titularii drepturilor reale ș i sarcinilor constituite asupra imobilului urmărit trebuie în ș tiin ț a ț i de către organul de executare silită ș i chema ț i la termenele fixate pentru vânzarea bunului imobil ș i distribuirea pre ț ului.

Excep ț ia lipsei de interes

Printre condi ț iile ce se cer întrunite cumulativ pentru a fi parte în proces – alături de calitate procesuală, capacitate procesuală ș i afirmarea unui drept pentru a realizarea căruia calea justi ț iei este obligatorie – se numără interesul, în sensul de folos practic urmărit de cel care ini ț iază ac ț iunea civilă.

Interesul trebuie să îndeplinească mai multe cerin ț e: să fie legitim, juridic; să fie născut ș i actual; să fie personal ș i direct.

Excep ț ia lipsei de interes este o excep ț ie de fond, absolută ș i peremptorie, inciden ț a sa atrăgând respingerea cererii, fără a se mai proceda la cercetarea acesteia în fond.

Prin impunerea condi ț iei interesului, se urmăre ș te nu numai evitarea unor litigii lipsite de orice utilitate pentru reclamant, pur vexatorii, dar în acela ș i timp, menajarea timpului magistra ț ilor ș i a finan ț elor statului, astfel încât rolul instan ț elor să nu fie încărcat cu astfel de pricini.

Reclamanta a solicitat partajarea imobilului (teren în suprafa ț a totala de 1.000 mp, identificat în CF nr. xxxxx a UAT Ernei, nr. Cadastral 1220 ș i construc ț ia edificata pe acesta reprezentând casa de locuit din lemn, acoperita cu ț igla, cu 2 camere ș i 1 bucătărie, identificata în CF nr. xxxxx, nr. Cadastral 1220-C1, situate în localitatea Ernei, nr. 184, jud. M___ ș de ț inuta de pârâtul C____ F_____ în cota indiviza cu M____ M______, conform actului notarial nr. 396/20.03.2009 emis de L______ M____) în vederea recuperării, din sultă, a sumei de 7.500 lei datorate de debitorul C____ F_____.

Pe parcursul procesului s-a făcut dovada achitării către reclamanta a sumei de 7900 lei, fiind a ș adar acoperit debitul urmărit de creditor.

În condi ț iile în care partajul a fost solicitat în vederea recuperării sumei de 7.500 lei, iar această sumă a fost achitată în cursul procesului, instan ț a constată că reclamanta nu mai are niciun interes în continuarea procesului de partaj întrucât nu ar mai ob ț ine niciun beneficiu în situa ț ia admiterii cererii.

Pentru aceste motive instan ț a va admite excep ț ia lipsei de interes ș i va respinge ac ț iunea ca rămasă fără interes.

Cheltuieli de judecată

Instan ț a va lua act de faptul că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite excep ț ia lipsei de interes

Respinge, ca rămasă fără interes , cererea de chemare în judecată formulată de:

– reclamanta ADMINISTRA Ț IA J___ Ț EANĂ A FINAN Ț ELOR P______ M___ Ș , cu sediul în Târgu-M___ ș , _____________________. 1-3, jud. M___ ș , CUI xxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , institu ț ie aflata în structura organizatorica a Direc ț iei Generale Regionale a Finan ț elor P______ Bra ș ov, în numele Agen ț iei Na ț ionale de A___________ Fiscală (A.N.A.F)-cu sediul în B_____ ș ti, _____________________, sector 5-în calitate de reprezentant al Statului Român, prin reprezentan ț i legali, în baza Mandatului nr. AJR xxxxx/23.09.2019 emis de A.N.A.F.-Direc ț ia Generală Juridică, anexat, în contradictoriu cu

– pârâta C____ F_____, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul fiscal în _________________________, ___________________, jud. B_____, prin av. B_____ C_______ A______, tel: 0745-xxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ș i

– pârâta M____ M______, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în S_________ de M___ ș , ________________, ____________, jud. M___ ș , cu domiciliul procesual ales la Cabinet Individual de Avocatura „B_____ C_______ A______”, în Tg. M____, ________________ nr. 6, Jud. M____ Tel./fax.: 0745-xxxxxx/0265-xxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , prin av. B_____ C_______ A______

Ia act de faptul că reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Judecătoria Târgu M___ ș .

Pronun ț ată prin punerea solu ț iei la dispozi ț ia păr ț ilor de către grefa instan ț ei, azi, 11.11.2020.

PRE Ș EDINTE

A________ A____

GREFIER

M____ M_______

Leave a Reply