Plangere impotriva rezolutiei Directorul Oficiul Registrului Comerțului. Curtea de Apel Targu Mures

Cuvinte cheie; plangere director orc, plangere rezolutie orc, plangere director, curtea de apel targu mures, executare silita, măsuri de executare, lege, avocat, targu mures, tribunal specializat, poprire, parti sociale, jurisprudenta, practica judiciara, mures avocat, administrator judiciar, tert poprit.

 

DECIZIA n r. 602/ R

Ședința   publică din 20 s eptembrie 2017

Completul compus din:

P_________ A______ M____ A______

Judecător A_____ T____

Judecător C_______ B______ B_____

Grefier G_______ O_____

Pe rol judecarea recursului formulat de ________________, cu s_____ în Reghin, _______________________, județul M____, și cu s_____ p________ a___ în Târgu-M____, _______________________.14, județul M____, împotriva Sentinței nr. 61/C/9.02.2017 pronunțate de Tribunalul Specializat M____, în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

În lipsa părților.

Mersul dezbaterilor și susținerile pe fond ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 13 septembrie 2017, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentință, fiind amânată pronunțarea pentru data de astăzi, 20 septembrie 2017, când după deliberare a pronunțat următoarea hotărâre.

CURTEA DE APEL,

deliberând asupra recursului de față, constă că prin Sentința nr. 61/C din 9.2.2017, pronunțată de Tribunalul Specializat M____ s-a admis plângerea formulată de petentul B__ O______ R___ împotriva Rezoluției nr. xxxxx/06.10.2016 pronunțate de Directorul Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul M____ și, pe cale de consecință, s-a dispus admiterea cererii înregistrate de petent sub nr. xxxxx/19.09.2016 pe rolul Oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul M____ cu privire la menționarea în evidența ONRC M____ a înființării popririi asupra părților sociale pe care debitoarea _________________ le deține la terțul poprit ________________.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul a reținut că prin rezoluția contestată s-a reținut că societatea A___ I____ SA  este în procedura de reorganizare judiciară  ce formează dosarul cu nr.XXXXXXXXXXXXX aflat pe  rolul Tribunalului Specializat M____ și că potrivit art. 36 din Legea nr.85/2006 se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale, motiv pentru care a fost respinsă cererea e___________ j___________ de menționare în evidențele ONRC a declanșării popririi asupra părților sociale pe care societatea LANTCONSTR SRL le deține la ________________.

În continuarea, în fapt, s-a observat că prin Încheierea civilă nr. 5199/22.08.2016 pronunțată de Judecătoria Tg. M____ în dosarul civil nr. XXXXXXXXXXXXX s-a incuviințat declanșarea executării silite solicitate de către creditorul KISZNER I____ împotriva debitoarei Lanțconstr SRL în temeiul Sentinței civile nr. 16/25 martie 2016 pronunțată de Tribunalul Specializat M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX ( f. 13-16), fiind deschis, ca urmare a încuviințării silite, dosarul execuțional nr. 98/E/2016 pe rolul B__ O______ R___. S-a constatat că, în cadrul acelui dosar execuțional, la data de 16.09.2016 executorul j___________ a dispus înființarea popririi asupra părților sociale pe care debitoarea Lantconstr SRL le deține la ________________ până la concurența sumei obiect al executării silite și a cheltuielilor de executare ( f. 12).

Potrivit considerentelor primei instanțe, aceasta măsură reprezintă o măsură de executare silită îndreptată împotriva debitoarei _________________, și nu împotriva terțului poprit ___________________ incident art. 36 din Legea nr.85/2006, nefiind vorba despre o măsură de executare silită îndreptată împotriva societății aflate în insolvență, ci de o măsură de executare silită îndreptată împotriva unei societăți aflată în funcțiune. S-a arătat că doar în ipoteza în care, urmare a neexecutării popririi de către terțul poprit, s-ar solicita obținerea unei hotărâri de validare a popririi, se poate pune în discuție incidența art. 36 din Legea nr. 85/2006 față de terțul poprit aflat în insolvență.

Instanța a reținut că oricum obiectul analizei nu îl constituie dispoziția de poprire ( care poate fi atacată de partea interesată pe calea contestației la executare), ci măsura solicitată de către executorul j___________ de menționare în evidențele ONRC a respectivei popriri, solicitare care nu reprezintă o măsură execuțională, ci una de publicitate, menită să asigure opozabilitatea față de terți a măsurilor dispuse în dosarul execuțional care privește pe debitoarea _____________________ conformitate cu art. 5 alin. 1 si 2 din Legea nr. 26/1990 și art. 786 alin. 4 coroborat cu art. 743 Cod procedură civilă.

Împotriva sus-menționatei hotărâri a formulat petenta A___ I____ SA, prin administrator judiciar Continsolv IPURL și administrator special , solicitând casarea Sentinței atacate și, în urma rejudecării, respingerea plângerii formulate de B__ O______ R___ împotriva Rezoluției nr. xxxxx/6.10.2016 a Directorului ORC de pe lângă Tribunalul M____, cucheltuieli de judecată.

În susținerea recursului s-a arătat că soluția judecătorului primei instanțe este nelegală și netemeinică, deoarece orice modalitate de executare declanșată împotriva societății aflate în procedura insolvenței se suspendă de drept în temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006. S-a argumentat că, deși dispoziția de înființare a popririi privește o altă societate, actul de executare privește în mod direct obligații patrimoniale de acoperire a debitului stabilite în sarcina recurentei.

S-a argumentat că în mod eronat s-a reținut de către prima instanță că prevederile art. 36 din Legea nr. 85/2006 ar fi incidente numai în situația în care, ca urmare a neexecutării popririi de către terțul poprit, s-ar solicita obținerea unei hotărâri de validare a popririi, deoarece chiar măsura de înființare a popririi constituie un act de executare silită care afectează în mod direct societatea insolventă.

Examinând actele și lucrările dosarului din perspectiva criticilor de recurs formulate și a motivelor de recurs reglementate de art. 488 alin. 1 Cod procedură civilă, Curtea găsește neîntemeiat recursul pentru considerentele care urmează.

Curtea observă că toate criticile recurentei vizează o eventuală măsură de executare silită pornită împotriva societății debitoare – or, în cauză, după cum corect a observat prima instanță, nu este vorba de o „acțiune judiciară, extrajudiciară sau măsură de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra debitorului sau bunurilor sale”, în sensul art. 36 din Legea nr. 85/2006, ci de o măsură de publicitate având ca obiect un act de executare silită îndreptat împotriva unei alte societăți, ____________________ asemenea, se impune a se observa că actele de executare silită pot fi atacate pe calea contestației la executare, mijloc p________ de care poate uza și recurenta, invocând inclusiv situația sa personală și incidența art. 36 din Legea nr. 85/2006 pentru a opri orice act de urmărire silită împotriva sa.

Având în vedere că scopul urmărit prin înscrierea în Registrul Comerțului a măsurii popririi este acela de asigura opozabilitatea față de terți a măsurilor dispuse în dosarul execuțional care privește pe debitoarea _____________________ nicidecum realizarea unor acte de urmărire silită față de recurentă, Curtea găsește neîntemeiat recursul dedus judecății și, în concluzie, în temeiul art. 496 alin. 1 Cod procedură civilă, îl va respinge ca atare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Respinge recursul formulat de Societatea A___ I____ SA, prin administrator judiciar Constinsolv SRL și administrator special K___ Z_____, cu s_____ în Reghin, _______________________, județul M____, și cu s_____ p________ a___ în Târgu-M____, _______________________.14, județul M____, împotriva sentinței nr. 61/C/9 februarie 2017 pronunțate de Tribunalul Specializat M____ în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi: 20 septembrie 2017.

Leave a Reply