Recunoașterea și executarea unei hotărâri din străinătate cu privire la aplicarea amenzii contravenționale față de intimat

Recunoașterea și executarea unei hotărâri din străinătate cu privire la aplicarea amenzii contravenționale față de intimat
JUDECĂTORIA T____ M____

Secția penală

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

SENTINȚA PENALĂ NR. 451

Ședința publică din data de 22 mai 2020

Completul constituit din:

PREȘEDINTE: I____ P___

GREFIER: D______ G_________

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror D______ C____

din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria T____ M____

Pe rol se află judecarea cauzei penale privind recunoașterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine (Legea nr. 302/2004) formulată de autoritățile din Olanda, privind pe intimatul V_______ N______ V_____ .

În lipsa părților.

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în ședința publică din 14.05.2020, cuvântul participanților fiind consemnat în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanța a stabilit termen în vederea deliberării și pronunțării hotărârii pentru astăzi:

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin adresa înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 12.02.2020, sub număr de dosar XXXXXXXXXXXXX, Ministerul Justiției – Direcția de D____ Internațional și Cooperare Judiciară, a transmis cererea autorităților judiciare olandeze prin care acestea au solicitat recunoașterea și executarea hotărârii prin care intimatului V_______ N______ V_____ i s-a aplicat sancțiunea pecuniară în valoare totală de 110 euro, respectiv deci zia din data de 05.07.2019, definitivă la data de 16.08.2019, emisă de Adm. verwerking flitsgegevens CJIB pentru încălcarea de către intimat a normelor de conduită în traficul rutier.

Solicitării astfel formulate de către autoritățile judiciare olandeze i-au fost atașate, în limba română, certificatul prevăzut la art. 4 din Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare, precum și decizia nr. xxxxxxxxxxxxxx 8887, emisă de Adm. Verwerking flitsgegevens CJIB, cu privire la aplicarea amenzii contravenționale față de intimat (f. 4-14).

Intimatul a fost legal citat în cauză pentru termenul de judecată din data de 14.05.2020 și a arătat că dorește să achite amenda.

Analizând înscrisurile aflate la dosar, instanța reține următoarele:

Potrivit datelor din certificatul comunicat rezultă că prin decizia din data de 05.07.2019, definitivă la 16.08.2019 emisă de către Adm. verwerking flitsgegevens CJIB (alta decât autoritatea competentă cu executarea deciziei în statul emitent) intimatul V_______ N______ V_____, CNP: xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în _____________________________, _____________________, jud. M____, a fost obligat la plata sumei totale de 119 euro, din care 110 euro cu titlu de amendă și 9 euro cu titlu de taxă de administrare , pentru săvârșirea infracțiunii rutiere prev. de art. 2 din Legea administrației juridice pentru respectarea regulilor de circulație.

În sarcina intimatului s-a reținut că la data de 15.02.2019, ora 17:03, a depășit cu 13 km/h viteza legală maximă pe drumurile (auto) în afara localității (indicator circulație a1).

Din informațiile cuprinse în certificat, rezultă că fapta intimatului V_______ N______ V_____ constituie potrivit legislației olandeze infracțiune rutieră și se încadrează în prevederile art. 2 din Legea administrației juridice pentru respectarea regulilor de circulație.

Hotărârea ce se solicită a fi recunoscută și executată de autoritățile române este o decizie a unei autorități a statului emitent, alta decât o instanță, cu privire la fapte pedepsite în temeiul legislației interne a statului emitent, cu posibilitatea judecării cauzei de către o instanță judecătorească cu competență specială în materie penală.

Cauza a făcut obiectul unei proceduri scrise, persoana în cauză fiind informată referitor la dreptul de a contesta cauza și referitor la termenele de exercitare a căii de atac.

De asemenea, potrivit mențiunilor din certificat, statul emitent nu permite aplicarea de către statul executant a unor sancțiuni alternative în cazul în care nu este posibilă executarea deciziei de impunere a unei sancțiuni, în întregime sau parțial.

Procedura recunoașterii reciproce a sancțiunilor pecuniare, așa cum a fost reglementată prin Decizia Cadru 2005/214/JAI a Consiliului, a fost transpusă în legislația internă prin Legea nr. 302/2004 rep., art. 290-306.

Înscrisurile comunicate de autoritatea solicitantă Adm. verwerking flitsgegevens CJIB corespund ca și conținut și formă condițiilor și exigențelor impuse de prevederile art. 293 din Legea nr. 302/2004 rep.: certificatul comunicat este întocmit pe formularul standard prev. în Anexa 3 a Legii, respectiv Anexa 4 a Deciziei-cadru, este semnat și comunicat în original, de asemenea este însoțit de o copie tradusă și certificată, precum și de decizia, în copie certificată, ce se solicită a fi recunoscută și executată. În plus, având în vedere că intimatul V_______ N______ V_____ are domiciliul stabil pe raza jud. M____, în raza de competență a Judecătoriei T____ M____, potrivit art. 291 alin.1 din Legea 302/2004 rep., Judecătoria T____ M____ este instanța competentă din statul de executare a se pronunța asupra solicitării făcute de autoritatea olandeză.

Conform art. 290 alin.1 lit. c) din Legea nr. 302/2004 rep., prin hotărârea ce poate face obiectul procedurii recunoașterii reciproce a sancțiunilor pecuniare, se înțelege și decizia dată de o autoritate alta decât una judiciară în legătură cu o faptă care potrivit legislației statului emitent constituie o încălcare a normelor legale, dacă persoana sancționată a avut posibilitatea să solicite judecarea cauzei de către o autoritate judiciară competentă și în materie penală. Instanța constată că decizia emisă la data de 05.07.2019 de către Adm. verwerking flitsgegevens CJIB , potrivit informațiilor din certificat a rămas definitivă la data de 16.08.2019, a fost pronunțată de o altă autoritate decât o instanță judecătorească, iar intimatul a avut dreptul să solicite judecarea cauzei de către o instanță judecătorească competentă în materie penală, fiind informat în scris despre acest drept, prin decizia în cauză s-a dispus o sancțiune pentru o faptă ce potrivit legislației olandeze constituie infracțiune prevăzută de art. 2 din Legea administrației juridice pentru respectarea regulilor de circulație, în consecință întrunește condițiile prev. de art. 290 alin.1 lit. c din Legea nr. 302/2004 rep.

Fapta reținută în sarcina intimatului este potrivit legislației din statul emitent conduită contrară normelor de trafic rutier, în consecință potrivit art. 5 din decizia cadru și art. 297 alin.1 pct. 33 din Legea nr.302/2004 rep., pentru recunoașterea și executarea hotărârii nu se impune verificarea dublei incriminări a faptei.

Prin art. 6 din Decizie și, respectiv art. 298 din Legea nr. 302/2004 rep. se stabilește că autoritatea competentă din statul executant recunoaște, fără altă formalitate, o decizie care a fost transmisă în conformitate cu art. 4 și ia imediat toate măsurile necesare pentru executarea sa, cu excepția cazului în care autoritatea competentă decide să invoce unul din temeiurile de nerecunoaștere sau neexecutare prevăzute la art. 7 din Decizie, respectiv art. 299 din Lege.

Instanța, verificând cazurile de nerecunoaștere sau neexecutare stabilite de art. 7 din Decizie, respectiv art. 299 din Legea nr. 302/2004 rep., constată că nu este incident nici unul cu privire la decizia remisă spre executare de autoritatea germană.

Constatând ca fiind întrunite toate condițiile pentru recunoașterea și executarea Deciziei nr. xxxxxxxxxxxxxx 8887 din data de 05.07.2019, definitivă la data de 16.08.2019 emisă de către Adm. verwerking flitsgegevens CJIB , în baza art. 298 din Legea nr. 302/2004 rep., instanța va recunoaște hotărârea transmisă de autoritățile judiciare străine și va dispune executarea acesteia cu privire la sancțiunea pecuniară în suma totală de 119 euro reprezentând amendă.

În baza prevederilor art. 301 alin.1 din Legea nr. 302/2004 rep., executarea sancțiunii pecuniare se face potrivit legislației statului de executare, în consecință autoritățile române urmează a executa sancțiunea pecuniară potrivit prevederilor legii române. Având în vedere prevederile art. 300 alin. 2 din Legea 302/2004, instanța va schimba suma de 119 euro în moneda națională, la cursul euro rămânerii definitive a deciziei, respectiv, 16.08.2019 (1 euro = 4,7274 lei ), stabilind în sarcina intimatului V_______ N______ V_____ obligația de plată a sumei de 562,57 lei.

În baza prevederilor art. 306 lit. d) din Legea nr. 302/2004 rep., va fi informată autoritatea emitentă atât despre recunoașterea deciziei, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe, cât și despre executarea hotărârii, imediat după încheierea executării.

Făcând aplicarea prevederilor art. 305 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 rep., cheltuielile judiciare avansate de statul român în cadrul acestei proceduri, rămân în sarcina sa.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Admite cererea formulată de către Ministerul Securității și Justiției al Regatului Olandei privind recunoașterea deciziei de impunere a sancțiunii pecuniare emisă de autoritățile olandeze față de intimatul V_______ N______ V_____ .

În baza art. 298 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 rep., raportat la art. 297 alin.1 pct. 33 din Legea nr. 302/2004 rep., și art. 6 din Decizia-cadru 2005/214/JAI, recunoaște Decizia din data de 05.07.2019, definitivă la data de 16.08.2019 emisă de către Adm. verwerking flitsgegevens CJIB , prin care intimatul V_______ N______ V_____ , născut la data de 10.06.1996, CNP: xxxxxxxxxxxxx, domiciliat în _____________________________, _____________________, jud. M____, a fost obligat la plata sumei de 119 euro cu titlu de amendă, pentru săvârșirea contravenției rutiere prevăzută de art. 2 din Legea administrației juridice pentru respectarea regulilor de circulație.

În baza art. 298 alin.1 raportat la art. 300 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 rep., dispune executarea Deciziei nr. xxxxxxxxxxxxxx 8887 din data de 05.07.2019, definitivă la data de 16.08.2019 emisă de către Adm. verwerking flitsgegevens CJIB față de intimatul V_______ N______ V_____ cu privire la plata sancțiunii pecuniare în cuantum total de 119 euro și schimbă obligația de plată în moneda statului de executare, la cursul euro de la data rămânerii definitive a deciziei, respectiv, 16.08.2019 (1 euro = 4,7274 lei ), stabilind în sarcina intimatului V_______ N______ V_____ obligația de plată a sumei de 562,57 lei.

În baza art. 301 alin. 1 din Legea nr. 302/2004 rep., hotărârea se va executa conform dispozițiilor legii române.

În temeiul art. 306 lit. d) din Legea nr. 302/2004 rep., dispune informarea autorității solicitante atât despre recunoașterea deciziei, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe, cât și despre executarea hotărârii, imediat după încheierea executării.

În baza prevederilor art. 305 alin. 2 din Legea nr. 302/2004 rep., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică azi, 22.05.2020.

PREȘEDINTE, GREFIER,

I____ P___ D______ G_________

Leave a Reply