Respingerea cererii de evacurare întemeiate pe procedura specială

Cuvinte cheie Evacuare imobil iarna, evacuare imobil adjudecat, evacuare imobil executare silita, evacuare imobil cumparat la licitatie, notificare evacuare imobil model, notificare evacuare imobil, evacuare din imobil, notificare evacuare imobil ocupat fara drept, evacuare imobil, evacuare silita, evacuare locuinta, evacuarea din imobil noul cod civil, evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fara drept, cerere evacuare din imobil model.

JUDECĂTORIA ALBA IULIA

DOSAR NR.

SENTINȚA CIVILĂ NR. 2046/2020

Ședința publică din data de 26.10.2020

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Prin cererea formulată reclamanții au chemat în judecată pe pârâta , solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună evacuarea imediată a acesteia din imobilul situat la adresa din Șibot, , înscris în CF nr. xxxxx Șibot, în baza art. 1041 Cod civ., și obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

Reclamanții au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului teren în temeiul contractului de vânzare încheiat de aceștia cu vânzătorul , contract autentificat sub nr. 204/13.02.2017 (f. 55-57).

Pe terenul imobil situat în Șibot, , înscris în CF nr. xxxxx Șibot este edificat un imobil construcție, pe care pârâta susține că la edificat împreună cu fostul concubin, respectiv vânzătorul terenului , imobil în care locuiește în prezent cu fiul acesteia minor.

În ceea ce privește existența imobilului edificat, acest fapt este confirmat de reclamanți, prin răspunsul la întâmpinare, care se coroborează cu ordinul de protecție emis în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX al Judecătoriei , prin care s-a dispus printre altele și măsura evacuării numitului din imobilul construcție aflat în prezenta cauză (f. 54 și 39).

Astfel, potrivit art.1034 Cciv, „ dispozițiile prezentului titlu se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foștii locatari sau alte persoane.”

De asemenea, singurele apărări admisibile, în lumina prevederilor art. 1.042 alin. 2 C.pr.civ., sunt cele referitoare la temeinicia motivelor de fapt și de drept ale cererii introductive, precum și cele privind lipsa titlului în virtutea căruia reclamantul solicită evacuarea. Întrucât este permisă exclusiv apărarea cu privire la ʺlipsa titlului reclamantuluiʺ , rezultă cu îndestulătoare evidență că nu valabilitatea acestuia va fi supusă dezbaterii, ci doar existența sau absența sa. În caz contrar, procedura ar tinde către specificul acțiunii în revendicare, implicând o analiză aprofundată a dreptului de proprietate.

În consecință, din moment ce reclamanții, în calitate de proprietari ai terenului, nu fac dovada deținerii dreptului de proprietate asupra imobilului construcție edificat la adresa din Șibot, , înscris în CF nr. xxxxx Șibot sau a altui drept real asupra acestuia, iar prin apărările realizate, pârâta invocă un drept de proprietate asupra construcției edificate, instanța va respinge cererea de evacuare din imobilul situat în Șibot, , înscris în CF nr. xxxxx Șibot.

Cu privire la capătul de cerere privind plata cheltuielilor de judecată, având în vedere soluția dată în prezenta cauză, instanța constată că reclamanții se află în culpă procesuală, raportat la art. 453 din C.pr.civ., motiv pentru care va respinge cererea acestora de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Cu privire la cheltuielile de judecată solicitate prin întâmpinare de către pârâtă, instanța le va respinge având în vedere dispozițiile art. 542 C.pr.civ., care prevede că, dovada existenței și întinderii cheltuielilor de judecată, se face cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului, ori pârâta nu a depus la dosar dovada cheltuielilor de judecată solicitate în cauză.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanții , având CNP și , având CNP , ambii cu domiciliul în , , prin av. , cu domiciliul procesual ales la reprezentantul convențional în Cugir, , jud. , în contradictoriu cu pârâta , cu domiciliul în localitatea Șibot, , jud. , ca neîntemeiată.

Respinge cererea reclamanților de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Respinge cererea pârâtei de obligare a reclamanților la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 5 de zile de la pronunțare, care se depune la Judecătoria

Pronunțată prin punerea la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 26.10.2020.

Leave a Reply