Respingerea cererii de liberare condiționată pentru o abatere disciplinară prin folosirea violenței

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA T____ M____

SECȚIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. 509

Ședința publică din data de 1 5 iunie 2020

Completul de judecată constituit din:

PREȘEDINTE: R____ S_____

GREFIER: P_______ C______ R_____

Ministerul Public a fost reprezentat de procuror A_____ T____ de la Parchetul de pe lângă Judecătoria T____ M____.

Pe rol se află judecarea asupra cererii de liberare condiționată formulată de petentul condamnat G____ Ș_____ , în prezent aflat în custodia Penitenciarului T____ M____. .

Potrivit prevederilor art. 358 Cod procedură penală, președintele completului de judecată dispune strigarea cauzei.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns pe tentul condamnat G____ Ș_____ , aflat în stare de detenție în altă cauză, personal prin videoconferință și asistat de apărătorul acestuia, av. of. I____ R___ S_____ în substituirea apărătorului din of. S______ M____ C_______ și apărătorul ales M_______ M____ .

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează că procedura de citare este legal îndeplinită, cauza este la prim termen de judecată, av.I____ R___ S_____ depune la dosar delegație de substituire, iar apărătorul ales, av.M_______ M____ depune împuternicire avocațială, după care:

Totodată, se învederează că , s-a procedat la verificarea domnului avocat S______ M____ C_______, a domnului avocat I____ R___ S_____ și a dl. avocat M_______ M____ pe portalul eMap – secțiunea Tabloul Avocaților, conform ordinului de serviciu nr. 35/02.09.2016 emis de președintele instanței, constatându-se că aceștia figurează în evidențele corespunzătoare cu mențiunea „activ” .

Instanța constată că petentul condamnat G____ Ș_____ participă la judecarea p rezentei cauze prin intermediul videoconferinței , la locul de deținere, potrivit dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, acesta fiind în custodia Penitenciarului T____ M____. Apreciază c ă participarea petentului la judecată în acest mod nu aduce atingere bunei desfășurări a procesului ori drepturilor și intereselor acestuia, raportat la obiectul cauzei, astfel încât nu este necesar acordul său. De altfel, la acest termen de judecată s-a prezentat și apărătorul ales al petentului, iar instanța a constatat că a încetat delegația emisă pentru apărătorul desemnat din oficiu.

În temeiul art. 372 Cod procedură penală, instanța procedează la identificarea petentului condamnat G____ Ș_____ , constatând că există concordanță între datele oferite de acesta și cele existente la dosarul cauzei.

La interpelarea instanței, petentul precizează că soția sa a apelat la serviciile oferite de dl.av.M_______ M____ pentru a-i reprezenta interesele în prezenta cauză.

Având în vedere că petentul are avocat ales, conform împuternicirii depuse la dosar, instanța constată că a încetat delegația emisă pentru apărătorul desemnat din oficiu S______ M____ C_______ urmând a se pronunța cu privire la s uma reprezentând onorariu parțial pentru avocatul din oficiu odată cu pronunțarea soluției în prezenta cauză.

L a interpelarea instanței, petentul precizează că își menține cererea de liberare formulată.

La interpelarea instanței, reprezentanta Ministerului Public și apărătorul petentului condamnat arată că nu au de formulat cereri prealabile sau cereri în probațiune.

Nemaifiind alte cereri în probațiune instanța în temeiul art. 387 Cod procedură penală declară încheiată cercetarea judecătorească și în temeiul art. 388 Cod procedură penală acordă cuvântul în dezbateri.

Reprezentanta Ministerului Public formulează concluzii de admitere a cererii de liberare condiționată chiar dacă în raportul comisiei se propune o amânare până în 10.08.2020 .

Precizează că are în vedere că, pe perioada detenției , contestatorul a fost recompensat de 14 ori; a avut într-adevăr un singur raport care i-a fost ulterior ridicat datorită bunului comportament în penitenciar.

Mai arată că, cele reținute de comisie și anume că, datorită gravității faptei nu se propune liberarea condiționată, apreciază că această gravitate a faptei a fost o dată analizată de către instanță în momentul în care i-a fost aplicată pedeapsa.

Nu în ultimul rând, în finalul concluziilor raportului Comisiei se arată că petentul a păstrat legătura cu familia, a fost vizitat, a fost susținut din punct de vedere material și moral, astfel încât, reprezentanta Ministerului Public apreciază că la acest moment poate fi acordată liberarea condiționată.

Apărătorul petentului condamnat G____ Ș_____ , av. of. M_______ M____ , având cuvântul, arată că achiesează întrutotul la concluziile reprezentantei Ministerului Public .

Cu privire la amânarea propusă de către Comisia de Liberări condiționate din cadrul Penitenciarului Tg M____, apreciază că nu este întemeiată această propunere, în raport cu gravitatea faptei, aceste aspecte au fost analizate de către instanță și în special de către cea de apel, aceasta mărindu-i pedeapsa, ca urmare a formulării apelului de către Ministerul Public.

Solicită instanței să aibă în vedere că au fost achitate toate cheltuielile către stat, conf. înscrisurilor depuse la dosar, comportamentul acestuia , petentul însușindu-și programul educațional în mod corect, ține legătura cu familia, are 4-5 copii în întreținere, soția acestuia se întreține foarte greu.

Petentul condamnat G____ Ș_____ , având cuvântul, este de acord cu concluziile apărătorului său ales.

INSTANȚA

Deliberând asupra prezentei cauze penale, constată următoarele:

▪ Prin cererea formulatã la data de 02.06.2020, înregistratã pe rolul acestei instanțe la data de 03.06.2020, sub nr. XXXXXXXXXXXXX, petentul condamnat G____ Ș_____ a solicitat liberarea condiționatã, apreciind că îndeplinește condițiile necesare.

La cerere au fost anexate situația juridică a petentului, istoricul cu privire la mutări și liberare condiționată, așa cum au fost listate din baza de date a ANP (f. nr. 8-10).

Investită cu soluționarea acestei cereri, instanța a dispus desemnarea unui apărător din oficiu pe seama petentului, având în vedere starea de detenție, fiind depusă la dosar delegația privind apărătorul desemnat din oficiu (f. nr. 19).

S-au listat din Ecris extras al sentinței penale nr. 8/26.01.2018 pronunțată de Tribunalul M____ și extras al deciziei penale nr. 177/A22.03.2018 pronunțată de Curtea de Apel T____ M____ (f. nr. 22-23).

La solicitarea instanței, administrația Penitenciarului Tîrgu M____ a comunicat procesul-verbal al Comisiei de liberare condiționată, caracterizarea petentului și fișa contabilă nominală a acestuia (f. nr. 15-30). Totodată, s-au comunicat șapte ordine de plată care atestă achitarea unor sume cu titlu de cheltuieli judiciare de către petent.

Tot la solicitarea instanței a fost comunicată fișa de cazier judiciar a petentului (f. nr. 24).

La termenul de judecată din 15.06.2020, petentul a participat la judecarea cauzei prin intermediul videoconferinței, la locul de deținere, potrivit dispozițiilor art. 62 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, acesta fiind în custodia Penitenciarului T____ M____. S-a apreciat c ă participarea petentului la judecată în acest mod nu aduce atingere bunei desfășurări a procesului ori drepturilor și intereselor acestuia, raportat la obiectul cauzei, astfel încât nu a fost necesar acordul său. De altfel, la același termen de judecată s-a prezentat și apărătorul ales al petentului, iar instanța a constatat că a încetat delegația emisă pentru apărătorul desemnat din oficiu.

▪ Analizând cererea și înscrisurile depuse , instanța constată că prin sentința penală nr. 8/26.01.2018 pronunțată de Tribunalul M____, modificată și definitivă decizia penală nr. 177/A22.03.2018 pronunțată de Curtea de Apel T____ M____ , s-a dispus condamnarea petentului G____ Ș_____ la o pedeapsă de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de omor în forma tentativei comisă asupra unui membru de familie. Totodată, petentul a fost obligat la plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (400 lei de către instanța de fond și 100 lei de către instanța de apel).

În baza acestei hotărâri a fost emis MEPI nr. 8/22.03.2018.

Petentul a fost analizat pentru prima dată în cadrul Comisiei de liberare condiționată la data de 11.06.2020, ocazie cu care membrii comisiei au dispus amânarea discutării situației sale după data de 10.08.2020. S-a avut în vedere gravitatea faptei și aspectul că petentul are un raport de pedeapsă întocmit în timpul executării pedepsei.

În continuare, i nstan ța reține că, potrivit art.100 alin. 1 Cod penal și art. 97 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 254/2013, liberarea condiționată în cazul închisorii poate fi dispusă, dacă: cel condamnat a executat cel puțin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depășește 10 ani, se află în executarea pedepsei în regim semideschis sau deschis, a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, iar instanța are convingerea că persoana condamnată s-a îndreptat și se poate reintegra în societate, ținând cont și de antecedentele sale penale.

Potrivit procesului-verbal întocmit de Comisia constituitã la nivelul Penitenciarului T____ M____, transformatã în zile, pedeapsa pe care o execută condamnatul este egală cu 1826 zile, iar pentru a deveni propozabil în vederea liberãrii condiționate acesta trebuie sã execute fracția de 2/3 din cuantumul pedepsei, adicã 1217 zile , din care, în cazul în care muncește, 304 zile considerate ca executate pe baza muncii prestate și 913 zile efectiv executate.

Se constată că, în perioada 18.10.xxxxxxxxxxxxx20, petentul a executat efectiv 968 zile, la data analizei efectuate de către Comisie avea considerate ca executate ca urmare a muncii prestate 107 zile și o perioadă dedusă de 150 zile pentru cazarea în condiții necorespunzătoare, conform art. 55 1 din Legea nr. 254/2013, cumulând un total de 1225 zile. Prin urmare, este îndeplinită cerința referitoare la durata executată din pedeapsa închisorii.

Instanța constată că este îndeplinită și condiția prev. de art. 100 alin. (1) lit. b) din Codul penal, având în vedere că petentul execută în prezent pedeapsa la regim semideschis.

În ceea ce privește condiția prev. de art. 100 alin. (1) lit. c) C. pen., instanța reține, în acord cu cele notate în considerentele deciziei nr. 3/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Completul competent să judece recursul în interesul legii, că obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, în sensul art. 100 alin. 1 lit. c C. pen. pot să fie despăgubirile civile, cheltuielile judiciare cuvenite părților ori persoanei vătămate, cheltuielile judiciare avansate de stat, amenzile judiciare și sumele de bani confiscate și care nu au fost consemnate la unități bancare.

Analizând situația persoanei condamnate G____ Ș_____ din acest punct de vedere, instanța constată că acesta a făcut dovada achitării sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat, conform ordinelor de plată înaintate la dosar prin administrația Penitenciarului T____ M____ (ordinul de plată nr. 962/05.06.2020 care atestă achitarea sumei de 350 lei și ordinul de plată nr. 829/14.05.2020 care atestă achitarea sumei de 150 lei).

Ca atare, instanța constată ca fiind îndeplinită și condiția prev. de 100 alin. (1) lit. c) din Codul penal.

Din punct de vedere comportamental, instanța reține cã persoana condamnatã se aflã la prima analizã după împlinirea fracției de pedeapsă , astfel încât este supus analizei comportamentul acestuia în ansamblu, pe întreaga perioadã de detenție. Totodată, în opinia instanței, la prima analiză după împlinirea fracției, trebuie sancționat comportamentul necorespunzător, chiar dacă derapajele comportamentale se constată doar pentru prima perioadă de executare a pedepsei.

Astfel, instanța constată că petentul a fost sancționat disciplinar o singură dată pe perioada detenției, la data de 28.03.2018, pentru săvârșirea unei abateri disciplinare constând în lovirea altui deținut și a fost recompensat de 14 ori, prima recompensă constând în ridicarea sancțiunii disciplinare. A participat la programe și activități desfășurate în penitenciar și a păstrat legătura cu mediul de suport și cu familia.

Având în vedere că petentul a săvârșit o abatere disciplinară prin folosirea violenței, aspect care relevă un risc pentru gestionarea agresivității, risc identificat și la momentul încarcerării, prin prisma naturii infracțiunii pentru care a fost condamnat, instanța apreciază că nu se poate susține în mod rezonabil că petentul a dat dovezi temeinice de îndreptare, ori că s-a evidențiat în mod deosebit prin comportament, iar perioada efectiv executatã din pedeapsa aplicatã nu este suficientã, astfel încât sã constituie o garanție a reeducãrii sale pe deplin, nejustificându-se la acest moment punerea în libertate.

Aspectele pozitive cu referire la persoana condamnatului, respectiv implicarea în muncă, cumularea unui număr suficient de credite care să permită acordarea a 14 recompense, lipsa antecedentelor penale, vor fi avute în vedere la stabilirea perioadei de amânare, apreciind că un termen de 2 luni de la data la care a fost analizat în cadrul Comisiei este suficient pentru a acorda petentului posibilitatea de a da dovezi temeinice de îndreptare, care să justifice liberarea sa.

În ceea ce privește cel de-al doilea motiv de amânare indicat în procesul-verbal al Comisiei de liberare condiționată, respectiv natura faptei, instanța nu îl poate primi, având în vedere că dispozițiile legale care reglementează liberarea condiționată nu prevăd drept criteriu gravitatea faptei, acest aspect fiind avut în vedere în procesul de individualizare a pedepsei. Or, a sancționa persoana condamnată încă o dată pentru gravitatea faptei sale, ar însemna încălcarea principiului non bis in idem și a priva persoana în cauză sine die de orice posibilitate de liberare.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 587 alin. (2) din Codul de procedură penală va respinge ca nefondată cererea de liberare condiționată formulată de petentul G____ Ș_____ , în prezent aflat în custodia Penitenciarului T____ M____.

Va fixa data de 10.08.2020 după care cererea de liberare condiționată poate fi reînnoită, dată după care situația acestuia poate fi reanalizată și în cadrul Comisiei de liberare condiționată.

În temeiul art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală va obliga petentul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În temeiul art. 6 din Protocolul încheiat între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România privind stabilirea onorariilor avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală , va dispune plata parțială a onorariului cuvenit avocatului desemnat din oficiu pentru prestațiile îndeplinite până la prezentarea avocatului ales al inculpatului, pe care îl va stabili la suma de 100 lei. Suma reprezentând onorariu parțial pentru avocatul din oficiu va rămâne în sarcina statului și se va achita Baroului M____ din fondurile Ministerului Justiției.

Va lua act că petentul a fost asistat de avocat ales.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

În temeiul art. 587 alin. (2) din Codul de procedură penală respinge ca nefondată cererea de liberare condiționată formulată de petentul G____ Ș_____ [fiul lui R_____ și I__, născut la data de 19.06.1992, CNP:xxxxxxxxxxxxx], în prezent aflat în custodia Penitenciarului T____ M____.

Fixează data de 10.08.2020 după care cererea de liberare condiționată poate fi reînnoită, dată după care situația acestuia poate fi reanalizată și în cadrul Comisiei de liberare condiționată.

În temeiul art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală obligă petentul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

În temeiul art. 6 din Protocolul încheiat între Ministerul Justiției și Uniunea Națională a Barourilor din România privind stabilirea onorariilor avocaților pentru furnizarea serviciilor de asistență judiciară în materie penală , dispune plata parțială a onorariului cuvenit avocatului desemnat din oficiu pentru prestațiile îndeplinite până la prezentarea avocatului ales al inculpatului, pe care îl stabilește la suma de 100 lei. Suma reprezentând onorariu parțial pentru avocatul din oficiu va rămâne în sarcina statului și se va achita Baroului M____ din fondurile Ministerului Justiției.

Ia act că petentul a fost asistat de avocat ales.

Cu drept de contestație în 3 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, azi, 15.06.2020.

PREȘEDINTE GREFIER

R____ S_____ P_______ C______ R_____

Leave a Reply