Rezoluția contractului de vanzare cumparare a autovehiculului pentru vicii ascunse.Admiterea cererii

Rezoluția contractului de vanzare cumparare a autovehiculului pentru vicii ascunse.Admiterea cererii

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr. _____________*

SENTINȚA CIVILĂ NR. 353

Ședința publică din data de 29 ianuarie 2021

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: S________ V_____

GREFIER: C______ S_____

Pe rolul instanței se află judecarea acțiunii în rezoluțiune formulată de reclamantul T____ Ș_____ T______ în contradictoriu cu pârâtul B____ B___ B______.

În lipsa părților.

Se constată că mersul dezbaterilor este consemnat în încheierea de ședință pronunțată la data de 14.01.2021, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea asupra cauzei pentru data de 22.01.2021, iar mai apoi pentru data de astăzi, încheierile menționate făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei de față, instanța constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 12.06.2017, sub nr. _____________ ca urmarea a declinării de la Judecătoria Carei, reclamantul a solicitat instanței, ca prin hotărârea pe care o va pronunța, să se dispună obligarea pârâtului la plata sumei de 1800 euro, contravaloarea autoturismului Ford Focus cumpărat și neutilizat, identificat cu nr. WFONXXGCDNYG28144 pentru vicii ascunse și obligarea acestuia la ridicarea și transportarea autoturismului pe cheltuiala acestuia, a sumei de 4.000 lei reprezentând folosul nerealizat și dobânzi bancare

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a cumpărat de la pârât autoturismului Ford Focus din târgul de mașini din Târgu M____, achitând 1800 euro, spunându-i-se că autoturismul are rulați 122.000 km, exact atât arătând și bordul mașinii. Ulterior a constatat că autoturismul avea rulați 235.000 km așa cum rezultă din contractul de vânzare cumpărare dintre pârât și persoana din Germania de la care a achiziționat autoturismul, fiind evident că kilometrajul a fost modificat de pârât.

Consideră că a fost dus în eroare și dorește returnarea autoturismului.

A susținut că pentru a putea cumpăra mașina s-a împrumutat de la bancă, pentru care plătește rate și dobânzi și nu a putut folosi mașina, numerele provizorii expirând.

A formulat plângere penală ce a făcut obiectul dosarului nr. 107/P/2017 soldat cu clasare.

În probațiune, a solicitat administrarea probei cu înscrisuri și interogatoriul pârâtului.

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a solicitat să se respingă acțiunea reclamantului.

Acesta a susținut că viciile ascunse invocate nu sunt probate, iar reclamantul s-a angajat să cumpere un autovehicul folosit. Contractul nu prevede expres garantarea pentru viciul legat de kilometri. Dacă ar fi cunoscut că kilometrajul ar fi fost derulat înapoi fie nu ar fi cumpărat mașina din Germania fie nu i-ar fi dat reclamantului contractul redactat în limba germană.

Întâmpinarea nu a fost întemeiată în drept.

În probațiune, pârâtul a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare.

În probațiune, instanța a încuviințat înscrisurile depuse la dosarul cauzei și expertiza tehnică.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, prin contractul de vânzare-cumpărare pentru vehicul folosit din data de 08.12.2013 (f.10 Vol. I), pârâtul i-a vândut reclamantului dreptul de proprietate asupra autovehiculului marca Ford Focus cu numărul de identificare WF0NXXGCDNYG28144 pentru suma de 1.800,00 Euro.

După cumpărarea acestui autovehicul, reclamantul susține că a descoperit că numărul de kilometri a fost modificat, în realitate acesta având peste 200.000 km. în loc de 122.000 km cum a susținut pârâtul.

În dovedirea acestei împrejurări, s-a prezentat contractul de vânzare-cumpărare prin care pârâtul a dobândit la rândul său dreptul de proprietate asupra autovehiculului, contract în care era trecut kilometrajul real.

Astfel, prin contractul de vânzare-cumpărare pentru vehicul folosit din data de 13.11.2013 (f.39 dosar penal nr. 107/P/2016) pârâtul a cumpărat de la domnul Sven Ewald, dreptul de proprietate asupra autovehiculului marca Ford Focus cu numărul de identificare XXCCDNYG28144, care avea 235.000 sau 215.000 km. (există o intervenție olografă asupra kilometrilor), pentru suma de 750 Euro.

Totodată, cu privire la autovehicul, s-a depus factura nr. _____/27.11.2007 (f.44 dosar penal nr. 107/P/2016), de unde reiese că în anul 2007, autoturismul avea 124.829 km.

În contextul acestei situații de fapt, reclamantul a formulat prezenta acțiune civilă, prin care a solicitat restituirea prețului achitat.

Ulterior, la termenul de judecată din data de 10.10.2018 (f.88 Vol. II), instanța i-a solicitat reclamantului să indice temeiurile de drept pe care își întemeiază acțiunea.

La data de 01.11.2018 (f.91 Vol. II), reclamantul a înregistrat la dosarul cauzei note de ședință prin care a indicat că solicită rezoluțiunea contractului în baza art. 1707 și art. 1710 alin. (1) lit. d) C.civ. Această notă de ședință a fost comunicată și pârâtului astfel cum reiese din nota încheierii de ședință (f.93 verso Vol. II).

La următorul termen de judecată, părțile fiind întrebate dacă mai au alte cereri de formulat, au răspuns că nu (f.100 Vol. II).

La data de 22.03.2019 (f.102 Vol. II) au avut loc dezbaterile asupra fondului cauzei în primul ciclu procesual, reclamantul formulând concluzii invocând temeiurile de drept invocate în notele de ședință amintite, iar pârâtul formulând concluzii prin care a antamat că nu există vicii ascunse.

Așadar, față de această evoluție, pârâtul a acceptat ca modificarea cererii efectuată de reclamant și în orice caz, astfel cum reiese din încheierile de ședință, nu s-a invocat tardivitatea modificării cererii. În aceste condiții, pârâtul nu poate invocat la acest moment tardivitatea modificării cererii. În orice caz, această tardivitate a fost invocată cu ocazia depunerii de concluzii asupra fondului cauzei, deci în mod nelegal.

Pârâtul nu se poate prevala de propria culpă în condițiile în care a acceptat să depună concluzii cu privire la cererea modificată de reclamant și cu privire la care nu a invocat tardivitatea modificării deși a avut această posibilitate. Mai mult, acceptarea unei asemenea tardivități în condițiile în care dosarul este înregistrat din anul 2016 și a fost trimis spre rejudecare, ar echivala cu încălcarea dreptului la un proces echitabil.

În egală măsură, invocarea excepției prescripției cu ocazia dezbaterilor asupra fondului cauzei nu poate fi luată în considerare, această apărare fiind invocată în condiții de neregularitate procedurală.

În acest sens, potrivi art. 389 C.proc.civ., dezbaterile procesului poartă asupra împrejurărilor de fapt și temeiurilor de drept, invocate de părți în cererile lor sau, după caz, ridicate de către instanță din oficiu. Așadar, în dezbateri nu pot fi formulate cereri sau excepții noi.

Revenind la analizarea fondului cererii, reținem că reclamantul a invocat incidența dispozițiilor art. 1707 și art. 1710 alin. (1) lit. d) C.civ.

Potrivit art. 1707 alin. (1) C.civ., vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat sau care îi micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic.

Criteriul sau standardul după care se determină caracterul ascuns al viciului este cumpărătorul prudent și diligent. Viciul nu este ascuns dacă putea fi descoperit de către un cumpărător atent.

În acest sens, conform art. 1707 alin. (2) C.civ., este ascuns acel viciu care, la data predării, nu putea fi descoperit, fără asistență de specialitate, de către un cumpărător prudent și diligent.

În ipoteza în care cumpărătorul solicită rezoluțiunea contractului pentru existența unui viciu ascuns trebuie în primul rând să facă dovada faptului că viciul este ascuns, deoarece vânzătorul nu răspunde de viciile aparente și despre care cumpărătorul a putut să se convingă singur, astfel cum rezultă din dispozițiile art. 1707 C. civ., în sensul că viciul poate fi considerat ascuns numai dacă cumpărătorul nu l-a cunoscut și nici nu putea să-l cunoască (a se vedea în acest sens Decizia nr. 3721/2013 a Secției a II-a a Înaltei Curți de Casație și Justiție).

Din probele administrate pe parcursul cercetării judecătorești a reieșit că la momentul vânzării autovehiculului către reclamant, acesta avea în jur de 122.000 de km. În schimb, la momentul la care pârâtul a cumpărat autoturismul din Germania, în contractul de achiziție, era specificat expres că acesta are peste 200.000 de km.

Totodată, din facturile emise de unități de service din Germania cu privire la autovehiculul cumpărat, reiese că acesta la data de 27.11.2007 avea 124.829 km., iar la data de 23.05.2013 acesta avea 226.247 km. (f.48 dosar penal nr. 107/P/2016).

Astfel, se poate observa că la data la care pârâtul a cumpărat mașina din Germania (13.11.2013), aceasta avea în mod cert peste 200.000 de km., aspect cunoscut de cumpărător prin semnarea contractului.

Diferența de kilometrii este una foarte mare, fiind de notorietate că o mașină cu peste 200.000 km. are un preț mult mai scăzut decât o mașină cu 120.000 km. Deci, există o micșorare a valorii de genul celei prevăzute de art. 1707 alin. (1) C.civ. și cu certitudine, reclamantul și orice cumpărător prudent și diligent ar fi abordat altfel situația dacă ar fi cunoscut kilometrajul real. Așadar, apărările pârâtului nu pot fi primite.

De asemenea, apărarea pârâtului că nu ar fi cunoscut vicii nu poate fi primită, deoarece potrivit art. 1708 alin. (1) C.civ., dacă părțile nu au convenit altfel, vânzătorul este obligat să garanteze contra viciilor ascunse, chiar și atunci când nu le-a cunoscut.

În contextul situației de fapt expuse, apreciem că este foarte posibil ca pârâtul să fi intervenit direct sau prin persoane interpuse asupra kilometrajului înainte de a vinde autovehiculul și deci exista un viciu ascuns la momentul încheierii actului juridic și care nu putea fi descoperit de reclamant (a se vedea raportul de expertiză). În orice caz, și dacă nu a intervenit asupra kilometrajului, în temeiul art. 1708 alin. (1) C.civ. datorează în continuare garanție, neexistând o clauză de înlăturare a acestei răspunderi introdusă în contract.

În concluzie, din probele administrate a reieșit existența viciului ascuns, astfel că, cererea reclamantului va fi admisă, se va dispune rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare pentru vehicul folosit din data de 08.12.2013, iar pârâtul va fi obligat să restituie reclamantului suma de 1.800,00 Euro. Totodată, ca efect al repunerii părților în situația anterioară, pârâtul va fi obligat la ridicarea și transportarea autoturismului pe cheltuiala sa.

În privința cererii de obligare a pârâtului la plata de despăgubiri, aceasta va fi anulată ca netimbrată în condițiile în care reclamantul a arătat că nu înțelege să achita taxa de timbru și solicită admiterea excepției.

Conform art. 452 C.proc.civ., partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei, iar în conformitate cu dispozițiile art. 453 alin. (1) C.proc.civ. partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

Văzând aceste dispoziții legale și ținând cont de faptul că a fost achitată suma de 3.300,00 ei cu titlu de onorariu avocațial dosar (f.101 Vol. II; f.13 dosar rejudecare), suma de 1000 de lei cu titlu de onorariu expert (f.65 Vol. II) și suma de 508 lei cu titlu de taxă de timbru judiciar (f.99 Vol. II) instanța urmează să oblige pârâtul și la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite excepția netimbrării invocată de instanță din oficiu și anulează ca netimbrată cererea privind obligarea pârâtului la plata de despăgubiri.

Admite acțiunea civilă exercitată prin cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul T____ Ș_____ T______ (CNP _____________), domiciliat în Carei, __________________. 5, ___________________ M___ în contradictoriu cu pârâtul B____ B___ B______ (CNP _____________), domiciliat în ______________________________, nr. 17, ________________________, Județul M____ și pe cale de consecință:

Dispune rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare pentru vehicul folosit din data de 08.12.2013.

Obligă pârâtul să restituie reclamantului suma de 1.800,00 Euro și să ridice și transporte autoturismului pe cheltuiala sa.

Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 4.808,00 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii.

Cererea pentru exercitarea căii de atac se va depune la Judecătoria Târgu M____, sub sancțiunea nulității acesteia.

Pronunțată la Judecătoria Târgu M____, astăzi 29 ianuarie 2021, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

PREȘEDINTE GREFIER

S________ V_____ C______ S_____

Leave a Reply