Rezolutiunea unui contract pentru nerespectarea unui pact comisoriu de grad IV

Rezolutiunea unui contract pentru nerespectarea unui pact comisoriu de grad IV

Cuvinte cheie: Rezolutiune contract intretinere, rezolutiune contract de vanzare cumparare, rezolutiune contract de vanzare cumparare cu clauza de intretinere, rezolutiune contract intretinere prescriptie, rezolutiune contract intretinere vechiul cod civil, rezolutiune contract prestari servicii, rezolutiune contract intretinere mostenitori, rezolutiune contract jurisprudenta, reziliere contract akta, reziliere contract aegon, reziliere contract arenda noul cod civil, reziliere contract agentie imobiliara, reziliere contract arenda, reziliere contract akta 2019, reziliere contract arenda model, reziliere contract agentie turism, reziliere contract be2, reziliere contract bcr bpl, reziliere contract bechtel, 58, reziliere contract booking.

SENTIN Ț A CIVILĂ Nr. 4111/2020

Ș edin ț a publică de la 11 Noiembrie 2020

Completul compus din:

PRE Ș EDINTE A________ A____

Grefier M__ da M_______

Pe rol fiind solu ț ionarea ac ț iunii civile formulată de reclamant U_______ A____________ T__________ ____________________________ î n contradictoriu cu pârât _______________ având ca obiect rezolu ț iune contract.

La apelul nominal făcut în ș edin ț ă publică, se prezintă reprezentanta reclamantei, av. P__ L____ (înscrisă în Tabloul avoca ț ilor din România) în substituirea av. P__ T_____, lipsă fiind reprezentantul pârâtei.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Se depune la dosar delega ț ie de reprezentare pe numele av. P__ liana în substituirea av. P__ T_____ pentru reclamantă.

Instan ț a verificându- ș i competen ț a, conform dispozi ț iilor art. 131 alin. (1) din Codul de procedură civilă raportat la art.94 alin.1 lit. h Cod de Procedură Civilă, constată că este competentă general, material ș i teritorial să judece prezenta cauză.

Potrivit art. 238 alin. (1) din Codul de procedură civilă, instan ț a estimează durata necesară cercetării procesului la un termen de judecată.

Instan ț a pune în discu ț ia păr ț ilor excep ț ia lipsei de interes a pârâtei în ceea ce prive ș te cererea reconven ț ională de anulare a declara ț iei unilaterale de rezolu ț iune nr. 2481/09.07.2018 (ca act juridic unilateral efectuat după împlinirea termenului de decădere stabilit pentru exercitarea dreptului potestativ privitor la rezolu ț iunea unilaterală).

Reprezentanta reclamantei arată că nu au interes. Acea notificare nici nu poate fi catalogată ca ș i declara ț ie unilaterală de rezolu ț iun e. E un contract încheiat sub imperiul Vechiului Cod Civil., rămân supus acelora ș i prevederi.

Solicită admiterea excep ț iei lipsei de interes.

Instan ț a a dmite excep ț ia lipsei de interes ș i respinge, ca lipsită de interes, cererea reconven ț ională de anulare a declara ț iei unilaterale de rezolu ț iune nr. 2481/09.07.2018 având în vedere că pactul comisoriu de gradul IV inclus în Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 979/15.10.2004 de notar public O_____ V___ ș escu — Tg. M___ ș nu este în niciun fel a fectat de existen ț a acestei notificări, mai ales în condi ț iile în care contractul a fost încheiat sub imperiul Codului Civil din 1864, iar notificarea de reziliere este reglementată de Codul Civil din 2009. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei.

Instan ț a p une în discu ț ia păr ț ilor excep ț ia prescrip ț iei extinctive

Reprezentanta reclamantei solicită respingerea. Argumentele au fost invocate în cuprinsul întâmpinării la cererea reconven ț ională.

Instan ț a u ne ș te cu fondul această excep ț ie

Instan ț a, în temeiul di spozi ț iilor art. 258 alin. (1) coroborat cu dispozi ț iile art. 255 alin. (1) din Codul de procedură civilă, încuviin ț ează proba cu înscrisurile depuse la dosar ș i interogatoriul pârâtei, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă ș i concludentă pentru justa so lu ț ionare a cauzei.

Instan ț a r espinge, ca nefiind utile, celelalte probe propuse, apreciind că înscrisurile existente la dosarul cauzei sunt suficiente.

Reprezentanta reclamantei depune la dosar dovada cheltuielilor de judecată.

Fa ț ă de împrejurarea că nu mai sunt alte cereri în proba ț iune de formulat, instan ț a, potrivit art.244 alin.1 Cod procedură civilă, constată cercetarea judecătorească terminată ș i acordă cuvântul în fond.

Reprezentant a reclamant ei solicită admiterea cererea de chemare în judecată a ș a cum a fost formulată. Argumentele au fost expuse atât în ceea ce prive ș te starea de fapt cât ș i argumentele juridice în mod clar în cuprinsul cererii de chemare în judecată ș i a întâmpinării la cererea reconven ț ională.

Este vorba de un contract de vânzare-cumpărare încheiat în anul 2004. Este supus regulilor ș i exigen ț elor prevăzute de Codul civil din acel moment. In cuprinsul acelui contract a fost înserată clauza în care în opinia lor reprezintă un veritabil pact comisoriu de gradul 4. Acea obliga ț ie a ș a cum rezultă din întregul material probator admini8strat la dosarul cauzei constând în înscrisurile depuse de către cele două păr ț i. Acea obliga ț ie asumată în mod expres inclusiv prin înserarea acelui pact comisoriu, că este voin ț a păr ț ilor, nu a fost îndeplinită.

Caietul de sarcini prevedea clar demararea unor lucrări în vederea construirii unui obiectiv turistic. Faptul că nu ș i-a îndeplinit obliga ț ia rezultă fără putin ț ă de tăgadă ș i din certificatul de urbanism depus la dosarul cauzei.

Arată că societatea pârâtă încalcă a lega idea că este vorba pe de o parte de o declara ț ie unilaterală de rezolu ț iune care este prevăzută de Noul Cod Civil ș i nu sunt aplicabile prevederile Noului Cod Civil iar pe de altă parte invocă excep ț ia prescrip ț iei. Dar se află în prezen ț a unei ac ț iuni reale ș i trebuie respinsă.

Cert este că acea obliga ț ie asumată nu a fost executată, pactul comisoriu, acea clauză are caracterul juridic al unui pact comisoriu de gradul 4. Documentele depuse la dosarul cauzei demonstrează în mod clar că nu ș i-a îndeplinit obliga ț ia. Au fost depuse tot felul de facturi fiscale care este ulterior împlinirii unui an, deci acea obliga ț ie nu a fost respectată.

Instan ț a socotindu-se lămurită, în conformitate cu prevederile art.394 alin 1 Cod Procedură Civilă, re ț ine cauza în pronun ț are.

INSTAN Ț A

Deliberând asupra cauzei civile de fa ț ă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instan ț e sub numărul de mai sus, reclamanta U_______ A____________ T__________ COMUNĂ V________, în cont radictoriu cu pârâta S_______ S.R.L., a solicitat:

A) să se constate rezolu ț ionat de plin drept contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 979/15.10.2004 de notar public O_____ V___ ș escu — Tg. M___ ș având ca obiect terenul intravilan în suprafa ț ă de 6.800 mp. Situat a____________ în ________________________ ul M___ ș, înscris în CF. nr. xxxxx V________, nr. CF vechi 2224/N. nr. top. 7/f, nr. cad.70/6.

B) să se dispună repunerea păr ț ilor în situa ț ia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpăra re autentificat sub nr. 979/15.10.2004, cu reînscrierea reclamantei în calitate de proprietar în CF nr. nr. xxxxx V________, nr. CF vechi 2224/N. nr. top. 7/f, nr. cad.70/6.

C) să fie obligat pârâta la plata cheltuielilor de judecată pe care le vor avansa c u solu ț ionarea prezentei cereri.

În motivarea cererii formulate, s-au arătat, în esen ț ă, următoarele:

Prin Hotărârea Consiliului Local (HCL) al comunei V________ nr. 24/28 august 2003 s-a stabilit trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei V________ a terenului în suprafa ț ă de 0,68 ha ș i scoaterea acestuia la licita ț ie publică în vederea vânzării pentru edificarea unor construc ț ii care să contribuie la dezvoltarea agroturismului în zonă.

La baza adoptării HCL V________ nr. 24/28 august 2003 au stat Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei V________ nr. 2062/22.08.2003, Expunerea de motive a primarului comunei V________ nr. 2063/22.08.2003 ș i avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finan ț e, administrarea domeniului public ș i privat, agricultură, gospodărie comunală, ecologie ș i protec ț ia mediului, servicii ș i comer ț, agen ț i economici din ț ară ș i străinătate, urbanism ș i amenajarea teri toriului, conservarea monumentelor istorice ș i de arhitectură.

Ulterior s-a procedat la dezmembrarea ș i intabularea acestui teren de 6.800 mp. În cartea funciară nr. 2224/N V________, nr. top. 7/f, nr. cad.70/6.

Prin HCL nr. 39/30 iulie 2004 s-a hotărât v ânzarea la licita ț ie publică a acestui teren, având pre ț ul de pornire de 34.000.000 lei vechi (3.400 lei noi) la care se adăuga TVA, pre ț stabilit prin raportul de evaluare nr. 613/30.07.2004 întocmit de expert evaluator K_____ N______.

HCL nr. 39/30 iulie 2004 a fost adoptată în baza expunerii de motive a primarului comunei V________ nr. 1445/23.07.2004, a avizului favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finan ț e, administrarea domeniu lui public ș i privat, agricultură, gospodărie comunală, ecologie ș i protec ț ia mediului, servicii ș i comer ț, agen ț i economici din ț ară ș i străinătate, urbanism ș i amenajarea teritoriului, conservarea monumentelor istorice ș i de arhitectură ș i al Raportului compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei V________ nr. 1446/23.07.2004.

Prin art. 3 din HCL nr. 39/30 iulie 2004 s-a aprobat caietul de sarcini al licita ț iei ș i instruc ț iunile pentru ofertan ț i, care s-au constituit în anexa nr. 2 la ho tărâre iar, potrivit prevederilor art. 5 din HCL nr. 39/30 iulie 2004, s-a hotărât că anexele face parte integrantă din prezen ț a hotărâre.

Prin Raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei V________ nr. 1446/23.07.2004 s-a indicat expres că, prin caietul de sarcini, se stabile ș te că vânzarea se aprobă cu scopul realizării unor construc ț ii cu destina ț ie turistică.

La cap. II lit. a) ș i b) din caietul de sarcini s-a stabilit expres că scopul vânzării este sprijinirea ini ț iativei priva te ș i crearea condi ț iilor pentru dezvoltarea turismului/agroturismului în zonă ș i amenajarea terenului prin edificarea unor construc ț ii cu destina ț ie turistică.

Conform prevederilor din cap. III lit. a) din caietul de sarcini condi ț ia participării la licita ț ie era aceea de a avea capacitatea financiară ș i disponibilitatea de a învesti în vederea realizării obiectivelor precizate la pct. ÎI lit. b).

Cap.VI din caietul de sarcini con ț ine prevederea expresă potrivit căreia potrivit căreia câ ș tigătorul licita ț ie i va avea obliga ț ia de a învesti în vederea amenajării terenului ș i edificarea de construc ț ii cu destina ț ie turistică ș i clauza rezolutorie potrivit căreia dacă lucrările de investi ț ii nu vor începe în termen de un an de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, contractul va fi rezolvit de plin drept, fără punerea în întârziere a debitorului, cu repunerea păr ț ilor în situa ț ia anterioară încheierii contractului ș i plata de daune-interese.

Potrivit Procesului-verbal de desfă ș urare a licita ț iei nr. 2028/06.10.2004, ofertantul Societatea S_______ S.R.L., prin reprezentant, a declarat că a luat cuno ș tin ț ă de condi ț iile de vânzare a terenului din caietul de sarcini achizi ț ionat în termenul legal stabilit ș i ș i-a adjudecat obiectul licita ț iei.

La data de 15.10.2004, cu privire la terenul în suprafa ț ă de 6.800 mp. S-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 979 de notar public O_____ V___ ș escu-Tg. M___ ș.

Potrivit acestui contract, preluând condi ț iile de înstrăinare a terenului din ac tele care au stat la baza adoptării HCL nr. 24/28 august 2003 ș i nr. 39/30 iulie 2004 ș i din caietul de sarcini, reprezentantul legal al societă ț ii cumpărătoare s-a obligat să consimtă la rezolu ț iunea de plin drept a contractului, fără punere în întârziere, cu repunerea păr ț ilor în situa ț ia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare ș i cu plata de daune-interese, dacă lucrările de construc ț ii cu destina ț ie turistică nu vor demara în termen de un an de la data încheierii contractului.

Această cl auză reprezintă un veritabil pact comisoriu expres de grad IV, în caz de nerespectare a obliga ț iei contractual asumate de începere a lucrărilor de edificare a construc ț iilor cu destina ț ie turistică în termen de un an de la data încheierii contractului, ace sta fiind considerat rezolu ț ionat de plin drept, fără punere în întârziere, păr ț ile fiind repuse în situa ț ia anterioară încheierii contractului.

Or, pârâta, în calitate de debitor al obliga ț iei asumate, nu a procedat la demararea lucrărilor de construc ț ii la care s-a obligat nici până la data introducerii prezentei cereri.

Prin notificarea nr. 2481/09.07.2018 a notificat pârâta, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, referitor la rezolu ț iunea de plin drept a contractului de vânzare-cumpărare a utentificat sub nr. 979/15.10.2004 de notar public O_____ V___ ș escu-Tg. M___ ș, pentru neîndeplinirea în termenul de un an de la data încheierii contractului a obliga ț iei de edificare asumată ș i la predarea-primirea terenului obiect al acestui contract.

Tot odată, a solicitat pârâtei indicarea contului curent bancar în care să virăm suma de 4.165 lei reprezentând pre ț ul de vânzare-cumpărare al terenului.

Prin adresa nr. 558/18.07.2018 înregistrată la Primăria Comunei V________ sub nr. 2643/25.07.2018 pârâta răspunde că, în opinia acesteia, contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 979/15.10.2004 nu poate fi reziliat de drept, aceasta apreciind că este proprietara terenului în suprafa ț ă de 6.800 mp. Eviden ț iat în CF nr. xxxxx/V________.

Pentru aceste motive se impune admiterea cererii de chemare în judecată, constatarea rezolu ț iunii de plin drept a contractului de vânzare-cumpărare cu repunerea păr ț ilor în situa ț ia anterioară cu reînscrierea reclamantei în calitate de proprietar în CF nr. nr. xxxxx Voi vodeni, nr. CF vechi 2224/N. nr. top. 7/f, nr. cad.70/6.

În drept, au fost invocate dispozi ț iile art. 969 Cod civil 1864 ș i ale art. 453 Cod procedură civilă.

Pentru dovedirea celor sus ț inute, s-a solicitat încuviin ț area ș i administrarea probei cu înscrisu rile depuse la dosarul cauzei.

Cererea este scutită de plata taxei de timbru, fiind incidente dispozi ț iile art. 30, alin. 1, din OUG 80/2013.

Pârâta a depus ÎNTÂMPINARE ș i CERERE RECONVEN Ț IONALĂ prin care a solicitat:

I.- Respingerea cererii de chemare î n judecată formulată de reclamantă, cu obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată;

II. Pe cale reconven ț ională:

– Anularea Declara ț iei unilaterale de rezolu ț iune nr. 2481/09.07.2018 (ca act juridic unilateral efectuat după împlinirea termenului de decădere stabilit pentru exercitarea dreptului potestativ privitor la rezolu ț iunea unilaterală);

– Obligarea reclamantei pârâtă-reconven ț ional la plata cheltuielilor de judecată, pentru următoarele

În motivarea cererii formulate, s-au arătat, în esen ț ă, ur mătoarele:

În data de 24.08.2020, a primit prin po ș tă cererea de chemare în judecată, prin care reclamanta unitate a____________ t__________ solicită Instan ț ei să constate ca fiind rezolu ț ionat de plin drept contractul de vânzare cumpărare autentificat su b nr. 979/15.10.2004 având ca obiect terenul intravilan în suprafa ț ă de 6.800 mp situat în V________ jud. M___ ș, înscris în CF nr. xxxxx V________ (nr. CF vechi 2224/N nr. top 7/f nr. cad. 70/6, cu repunerea păr ț ilor în situa ț ia anterioară încheierii contr actului, în opinia reclamantei, pârâta neîndeplinind obliga ț ia de a demara lucrările de construc ț ii cu destina ț ie turistică, în termen de un an de la data încheierii contractului.

De ș i contractul dintre păr ț i a fost încheiat sub auspiciile vechiului cod ci vil, reclamanta folose ș te no ț iunea de reziliere de plin drept a contractului’”, no ț iune recunoscută doar de prevederile art. 1550 alin. 2) din Noul cod civil.

Pot observa că din modul în care a fost formulată cererea de chemare în judecată, precum ș i din p robatoriul depus de către reclamantă, aceasta fie nu face distinc ț ia dintre rezolu ț iunea judiciară ș i rezolu ț iunea extrajudiciară a unui contract, ambele reglementate de Codul civil ș i ambele ducând la desfiin ț area contractului pentru neexecutare, fie a în ț eles să renun ț e la rezolu ț iunea unilaterală ca op ț iune ini ț ială ș i să opteze pentru declan ș area rezolu ț iunii judiciare, considerând că prima procedură nu ar fi fost finalizată.

Distinc ț ia în opinia lor este foarte importantă, deoarece în ipoteza în care a reclamanta consideră că a operat rezolu ț iunea unilaterală extrajudiciară, formularea ulterioară a unei ac ț iuni în rezolu ț iunea judiciară a contractului este inadmisibilă.

Totodată, în atare situa ț ie, pârâta este obligată să solicite desfiin ț area declara ț iei unilaterale de rezolu ț iune ș i men ț inerea contractului în fiin ț ă, drept pentru care în ipoteza în care reclamanta solicită instan ț ei doar să constate îndeplinirea condi ț iilor legale pentru ca creditoarea să declare contractul rezolvit.

Pârâta formulează în prezentul dosar, pe cale reconven ț ională, o cerere expresă de anulare a declara ț iei unilaterale de rezolu ț iune, situa ț ie care impune stabilirea de către instan ț ă a taxei de timbru pe care urmează să o achite până la termenul de judecată fixat.

În situ a ț ia în care folosindu-se de regulile disponibilită ț ii guvernate de dreptul procesual civil, precum ș i posibilitatea de a opta practic între rezolu ț iunea unilaterală extrajudiciară ș i rezolu ț iunea judiciară, reclamanta a în ț eles să formuleze o ac ț iunea în rezolu ț iune judiciară, atunci se impune respingerea acesteia ca neîntemeiată, nefiind îndeplinite prevederile codului civil care impun o condi ț ie de fond unică, respectiv aceea de neexecutare însemnată a obliga ț iei debitorului.

Consideră de asemenea, că raportat la termenul de un an prevăzut în contract de demarare a lucrărilor de construc ț ii de către pârâta, men ț ionat în cererea de chemare în judecată de către reclamantă ca fiind 15.10.2005, reclamanta era îndreptă ț ită a formula declara ț ia de rezolu ț iune unilaterală în termenul de prescrip ț ie prevăzut de lege pentru ac ț iunea corespunzătoare, respectiv pentru ac ț iunea în rezolu ț iunea judiciară a contractului.

Raportat la data transmiterii declara ț iei de rezolu ț iune, adică 09.07.2018, consideră că reclamanta este decăzută din dreptul de a rezolu ț iona unilateral contractul, deoarece termenele de decădere sunt fixate pentru exercitarea unui drept ce nu presupune, pentru valorificarea sa, o ac ț iune în justi ț ie.

A ș adar termenul de decădere în care reclamanta putea să- ș i valorifice dreptul de reziliere unilaterală a contractului era de trei ani, calcula ț i începând cu data de 15.10.2005, prin raportare la termenul legal de prescrip ț ie de trei ani a ac ț iunii în rezolu ț iunea sau rezilierea oricărui contract.

Concluzia ce se desprinde din aceasta, este că reclamanta neexercitându- ș i dreptul potestativ în termenul de decădere prevăzut de lege, nu mai poate beneficia de rezolu ț iunea unilaterală a contractului, astfel că nu mai poate investi instan ț a cu o ac ț iune în constatare (a ș a cum a în ț eles să- ș i formuleze petitele), nulitatea declara ț iei de rezolu ț iune fiind evidentă, drept pentru care solicită Instan ț ei să constate în schimb faptul că între păr ț i respectivul contract î ș i produce efectele sale juridice, tocmai datorită faptului că declara ț ia de rezolu ț iune i-a fost comunicată după stingerea, prin decădere, a dreptului reclamantei de a rezilia unilateral contractul.

De asemenea invocă ș i prescrip ț ia dreptului material la ac ț iune al reclamantei raportat la o ac ț iune în rezolu ț iunea judiciară a contractului, deoarece aceasta nu a ac ț ionat în termenul general de prescrip ț ie stipulat de prevederile Decretului nr. 167/1958.

În spe ț ă, vorbesc de un raport contractual între păr ț i, raport în care pârâta ș i-a îndeplinit obliga ț iile asumate, plătind pre ț ul terenului ș i efectuând după semnarea contractului investi ț ii în terenul în cauză, de ș i reclamanta prin noul edil ales după data semnării contractului, a încercat prin orice mijloace împiedicarea investi ț iilor în zonă.

Precizează că pârâta are în proprietate o suprafa ț ă de aproximativ 6 ha de teren, la care accesul se face prin _______________________ în baza contractului a cărei rezolu ț iune se cere de către reclamantă, a ș adar complexul de agrement construit de pârâta (6 lacuri piscicole, pensiune, cabane turistice, cort evenimente ș i centru de echita ț ie) este de amploare ș i rezultă din înscrisurile aferente prezentei.

Strict la terenul în discu ț ie, arată că după achizi ț ionare a efectuat lucrări de terasare, împrejmuire, reabilitare drum acces ș i a construit o cabană turistică pe acest teren, putând prezenta înscrisuri din care rezultă achizi ț ia unui buldoexcavator, facturi de motorină necesare activită ț ilor de terasare a terenului, facturi de materiale destinate construc ț iei cabanei turistice, precum ș i achizi ț ia din Ungaria a unor cai de rasă pentru desfă ș urarea activită ț ii ecvestre.

A ș adar, pârâta a îndeplinit obliga ț ia contractuală asumată în contractul a cărei rezolu ț iune se cere, mai cu seamă că obliga ț ia respectivă era una de ordin general, fără o precizare expresă a categoriilor de lucrări ce trebuiau realizate efectiv.

Învederează faptul că pârâta a efectuat în întreaga Parcelă nr. 40 în cuprinsul căreia se regăse ș te ș i terenul obiect al contractului, de vânzare cumpărare din 2004, investi ț ii considerabile, întocmind PUZ-ul pentru întregul complex de agrement vizat, a ob ț inut toate avizele autorită ț ilor competente, inclusiv al Consiliului J___ ț ean M___ ș, care însă a fost blocat de către reprezentan ț ii reclamantei, neintroducând acest PUZ în ș edin ț a de consiliu local pentru aprobare.

De asemenea, a ob ț inut de la Ministerul Agriculturii ș i Dezvoltării Rurale, în scopul realizării obiectivului de investi ț ii, scoaterea definitivă din circuitul agricol a unei suprafe ț e de 500 mp din terenul înscris în CF 2224/N V________.

_____________, s-au purtat numeroase litigii cu privire la investi ț iile realizate de pârâta, unele dintre ele vizând tocmai impozitarea construc ț iilor edificate de pârâta pe terenul în cauză, pârâta formulând nenumărate plângeri determinate de reaua credin ț ă a reclamantei care a încercat prin orice mijloace împiedicarea finalizării investi ț iilor.

Totodată, un aspect deosebit de important în economia cauzei, îl constituie faptul că în complexul creat de pârâta (pe Tarlaua 40), î ș i desfă ș oară activitatea, având deschise puncte de lucru, un număr de 4 societă ț i comerciale (S_______ S.R.L., GALCAR PROD S.R.L., A__ RESORT ș i ASOCIA Ț IA” ART EQUEST”) toate societă ț ile folosind unicul drum de acces existent pe ___________________ face obiectul contractului a cărei rezolu ț iune se cere, practic prin această încercare de rezolu ț iune a contractului se urmăre ș te blocarea accesului la celelalte parcele de teren pe care sunt edificate construc ț iile complexului de agrement.

În drept, au fost invocate dispozi ț iile legale invocate în cuprinsul prezentei.

Pentru dovedirea celor sus ț inute, s-a solicitat încuviin ț area ș i administrarea probei cu:

– Înscrisurile depuse la dosarul cauzei

– Prezum ț ii

– Cercetarea la fa ț a locului

– Plan ș e foto

– Martorul D___ Josif, cu domiciliul în V________ nr. 605 jud. M___ ș, teza probatorie fiind dovedirea investi ț iilor realizate, rezervându- ș i dreptul de a solicita orice altă probă utilă solu ț ionării cauzei dacă mersul dezbaterilor o va impune.

Cererea a fost legal timbrată, fiind depusă la dosarul cauzei dovada achitării taxei de timbru în cuantum de 2.465 lei.

Pe parcursul procesului:

– A fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei

ANALIZÂND ASPECTELE Ș I ÎMPREJURĂRILE CAUZEI, RE Ț INE URMĂTOARELE:

Starea de fapt

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 979/15.10.2004 de notar public O_____ V___ ș escu — Tg. M___ ș reclamanta a transmis pârâtei dreptul de proprietate asupra terenului intravilan în suprafa ț ă de 6.800 mp. Situat a____________ în ________________________ ul M___ ș, înscris în CF. nr. xxxxx V________, nr. CF vechi 2224/N. nr. top. 7/f, nr. cad.70/6.

În cadrul acestui contract s-a prevăzut expres clauza rezolutorie potrivit căreia:

– Subsemnatul reprezentant al cumpărătoarei mă angajez ș i consimt la rezilierea de drept a prezentului contract, fără punerea în întârziere, fiind de acord cu repunerea păr ț ilor în situa ț ia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare, ș i cu plata de daune interese, dacă lucrările de construc ț ii cu destina ț ie turistică nu vor demara în termen de un an de la data încheierii prezentului contract-.

Prescrip ț ia extinctivă

În cadrul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 979/15.10.2004 de notar public O_____ V___ ș escu — Tg. M___ ș având ca obiect terenul intravilan în suprafa ț ă de 6.800 mp. Situat a____________ în ________________________ ul M___ ș, înscris în CF. nr. xxxxx V________, nr. CF vechi 2224/N. nr. top. 7/f, nr. cad.70/6 s-a prevăzut expres clauza rezolutorie potrivit căreia:

– Subsemnatul reprezentant al cumpărătoarei mă angajez ș i consimt la rezilierea de drept a prezentului contract, fără punerea în întârziere, fiind de acord cu repunerea păr ț ilor în situa ț ia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare, ș i cu plata de daune interese, dacă lucrările de construc ț ii cu destina ț ie turistică nu vor demara în termen de un an de la data încheierii prezentului contract-.

A ș adar, suntem în prezen ț a unui pact comisoriu de gradul IV (pact comisoriu expres) ce are ca efect desfiin ț area necondi ț ionată a contractului, de îndată ce a expirat termenul de executare, fără ca obliga ț ia să fi fost adusă la îndeplinire.

Instan ț a sesizată cu existen ț a unui pact comisoriu expres nu va avea altă posibilitate decât aceea de a constata faptul că rezolu ț iunea contractului a operat de plin drept.

T___ ș i, singurul în drept a aprecia dacă este cazul să se aplice rezolu ț iunea este creditorul care ș i-a executat sau se declară gată să- ș i execute obliga ț iile.

Înscrierea în contract a unui pact comisoriu expres nu înlătură posibilitatea creditorului de a cere executarea silită a contractului ș i de a nu se ajunge la rezolu ț iune.

A ș adar, suntem în prezen ț a unui drept potestativ, cu caracter patrimonial, al creditorului de a solicita constatarea intervenirii rezolu ț iunii contractului.

Ac ț iunea în constatare (imprescriptibilă extinctiv), este acea ac ț iune în justi ț ie prin care reclamantul solicită instan ț ei doar să constate existen ț a unui drept subiectiv al său fa ț ă de pârât ori, după caz, inexisten ț a unui drept subiectiv al pârâtului împotriva sa.

Una dintre caracteristicile ac ț iunii în constatare este faptul că hotărârea judecătorească pronun ț ată în cazul unei asemenea ac ț iuni nu este susceptibilă de executare silită

Art. 35 Cod Procedură Civilă prevede expres că ac ț iunea în constatare nu poate fi primită dacă partea poate cere realizarea dreptului pe orice altă cale prevăzută de lege.

Ac ț iunea prin care creditorul solicită constatarea intervenirii rezolu ț iunii de plin drept este însă o ac ț iune în realizare, iar nu în constatare, deoarece creditorul poate solicita punerea sa în executare (inclusiv silită), respectiv în spe ț ă radierea din CF a dreptului de proprietate a pârâtei.

A ș adar, ac ț iunea va fi supusă prescrip ț iei extinctive.

T___ ș i, având în vedere dispozi ț iile art. 1368, teza I (ac ț iunea vânzătorului pentru rezolu ț iunea vânzării este reală), faptul că Decretul Lege nr. 167/1958 nu stabile ș te un termen de prescrip ț ie în cazul ac ț iunilor reale, precum ș i dispozi ț iile art. 1890 Cod Civil din 1864 (toate ac ț iunile atât reale cât ș i personale, pe care legea nu le-a declarat neprescriptibile ș i pentru care n-a defipt un termen de prescrip ț ie, se vor prescrie prin treizeci de ani) instan ț a constată că ac ț iunea reclamantei prin care solicită rezolu ț iunea vânzării se prescrie în termen de 30 ani

Acest termen de 30 de ani începe să curgă din data de 15.10.2005 (respectiv la încheierea unui an de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 979/15.10.2004 până când lucrările de construc ț ii cu destina ț ie turistică trebuiau demarate) ș i se împline ș te în data de 15.10.2034.

Întrucât cererea de chemare în judecată a fost depusă înainte de expirarea termenului de 3 ani, instan ț a va respinge excep ț ia prescrip ț iei extinctive.

Rezolu ț iunea contractului

Dispozi ț ii legale aplicabile

CODUL CIVIL DIN 1864

ART. 1019

Condi ț ia rezolutorie este aceea care supune desfiin ț area obliga ț iei la un eveniment viitor ș i necert.

Ea nu suspendă executarea obliga ț iei, ci numai obligă pe creditor a restitui aceea ce a primit, în caz de îndeplinire a evenimentului prevăzut prin condi ț ie.

ART. 1020

Condi ț ia rezolutorie este subîn ț eleasă totdeauna în contractele sinalagmatice, în caz când una din păr ț i nu îndepline ș te angajamentul său.

Solu ț ionarea cererii de chemare în judecată

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 979/15.10.2004 de notar public O_____ V___ ș escu — Tg. M___ ș având ca obiect terenul intravilan în suprafa ț ă de 6.800 mp. Situat a____________ în ________________________ ul M___ ș, înscris în CF. nr. xxxxx V________, nr. CF vechi 2224/N. nr. top. 7/f, nr. cad.70/6 s-a prevăzut expres clauza rezolutorie potrivit căreia:

– Subsemnatul reprezentant al cumpărătoarei mă angajez ș i consimt la rezilierea de drept a prezentului contract, fără punerea în întârziere, fiind de acord cu repunerea păr ț ilor în situa ț ia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare, ș i cu plata de daune interese, dacă lucrările de construc ț ii cu destina ț ie turistică nu vor demara în termen de un an de la data încheierii prezentului contract-.

După cum s-a arătat anterior, suntem în prezen ț a unui pact comisoriu de gradul IV (pact comisoriu expres) ce are ca efect desfiin ț area necondi ț ionată a contractului, de îndată ce a expirat termenul de executare, fără ca obliga ț ia să fi fost adusă la îndeplinire.

Instan ț a sesizată cu existen ț a unui pact comisoriu expres nu va avea altă posibilitate decât aceea de a constata faptul că rezolu ț iunea contractului a operat de plin drept.

În spe ț ă nu s-a făcut dovada că a demarat lucrările de construc ț ii cu destina ț ie turistică în termen de un an de la data încheierii contractului, respectiv până în data de 15.10.2005.

Întrucât s-a îndeplinit condi ț ia rezolutorie, instan ț a va:

– Constata că a intervenit rezolu ț iunea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 979/15.10.2004 de notar public O_____ V___ ș escu — Tg. M___ ș având ca obiect terenul intravilan în suprafa ț ă de 6.800 mp. Situat a____________ în ________________________ ul M___ ș, înscris în CF. nr. xxxxx V________, nr. CF vechi 2224/N. nr. top. 7/f, nr. cad.70/6.

– Repune păr ț ile în situa ț ia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 979/15.10.2004, în sensul reînscrierii reclamantei în calitate de proprietar al imobilului înscris în CF. nr. xxxxx V________, nr. CF vechi 2224/N. nr. top. 7/f, nr. cad.70/6

Fiind admisă cererea de chemare în judecată, instan ț a va respinge cererea reconven ț ională.

Cheltuieli de judecată

În baza art. 453 Cod Procedură Civilă, instan ț a va obliga pârâta să achite reclamantei suma de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu avoca ț ial.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂ Ș TE:

Respinge excep ț ia prescrip ț iei extinctive.

Admite cererea de chemare în judecată ș i respinge cererea reconven ț ională formulate de:

– Reclamanta – pârâtă reconven ț ională U_______ A____________ T__________ COMUNĂ V________-prin primar V_____ B___, cu sediul în localitatea V________, jude ț ul M___ ș, ________________________, cod fiscal xxxxxxx, email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, prin avocat ales P__ T_____ S____, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx în contradictoriu cu

– Pârâta – reclamantă reconven ț ională S_______ S.R.L., JXXXXXXXXXXX, RO xxxxxxx, cu sediul în S_________ de M___ ș _____________________ jud. M___ ș, reprezentată prin administrator Szentgyorgyi I_____, cu domiciliul procesual ales la sediul secundar al Cabinetului de avocat T___ A____, situat în Tg. M___ ș ________________ nr. 6 etaj 1, jud. M___ ș, email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÎN CONSECIN Ț Ă

Constată că a intervenit rezolu ț iunea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 979/15.10.2004 de notar public O_____ V___ ș escu — Tg. M___ ș având ca obiect terenul intravilan în suprafa ț ă de 6.800 mp. Situat a____________ în ________________________ ul M___ ș, înscris în CF. nr. xxxxx V________, nr. CF vechi 2224/N. nr. top. 7/f, nr. cad.70/6.

Repune păr ț ile în situa ț ia anterioară încheierii contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 979/15.10.2004, în sensul reînscrierii reclamantei în calitate de proprietar al imobilului înscris în CF. nr. xxxxx V________, nr. CF vechi 2224/N. nr. top. 7/f, nr. cad.70/6

Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 2.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel ce se va depune la Judecătoria Târgu-M___ ș.

Pronun ț ată prin punerea solu ț iei la dispozi ț ia păr ț ilor de către grefa instan ț ei, azi, 11.11.2020.

PRE Ș EDINTE

A________ A____

GREFIER

M____ M_______

Leave a Reply