Solicitare de obligare a primariei la plata diurnei de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară

Cuvinte cheie: obligare primarie, diurna, indemnizatie de incadrare, curtea de apel mures, jurisprudenta, practica judiciara, avocat targu mures, biroul electoral de circumscriptie, loctiitor presedinte, judecatoria sighisoara, drepturi salariale, salariu brut primarie, 2 % incadrare, avocat, circumscriptie, targu mures, alegeri locale, detasare primarie, decont calatorie. 

CURTEA DE APEL TÂRGU M____

SECȚIA I CIVILĂ

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2017:001.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

DECIZIA Nr. 321/ A

Ședința publică din 20 s epte mbrie 2017

Completul compus din:

P_________ M______ P______ I___

Judecător S_____ M______

Grefier C_____ M______ C_______

Pe rol judecarea apelului declarat de reclamantul A______ V_____ , cu domiciliul procesual ales în Sighișoara, _____________________, județul M____, împotriva sentinței civile nr. 1267 din 20.12.2016, pronunțate de Tribunalul M____ în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă reprezentanta pârâtului intimat P_______ c______ Albești, d-na avocat E_____ L____ C_____, cu împuternicire la fila 17 dosar, lipsă fiind reclamantul apelant A______ V_____ și reprezentantul legal al Consiliului l____ Albești.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei d e către grefier care învederează faptul că apelul este declarat în termenul prevăzut de lege, fiind scutit de la plata taxei judiciare de timbru.

Reprezentanta pârâtului intimat P_______ c______ Albești, d-na avocat E_____ L____ C_____, precizează că nu are cereri de formulat.

Nemaifiind cereri de soluționat, instanța acordă cuvântul asupra apelului.

Reprezentanta pârâtului intimat P_______ c______ Albești, d-na avocat E_____ L____ C_____, solicită respingerea apelului pentru motivele de fapt și de drept invocate pe larg în întâmpinarea depusă și reținute în hotărârea atacată, pe care nu le va mai reitera, cu cheltuieli de judecată pe cale separată. Ținând cont și de precedentul jurisprudențial existent la nivelul Curții de Apel Tg.M____, într-un caz similar fiind respins apelul d-nei B________ G_______, care a avut calitatea de apelant reclamant în contradictoriu cu aceeași intimați pârâți, este vorba despre hotărârea pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX.

Instanța reține cauza în pronunțare.

CURTEA DE APEL

Prin Sentința civilă nr. 1267 din 20 decembrie 2016, pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, Tribunalul M____ a respins acțiunea civilă formulată de reclamantul A______ V_____ în contradictoriu cu pârâții P_______ C______ Albești și C________ L____ al C______ Albești.

Pentru a pronunța această hotărâre, Tribunalul a reținut că prin cererea înregistrată la 23 septembrie 2016 reclamantul A______ V_____ a solicitat în contradictoriu cu pârâții P_______ C______ Albești și C________ L____ al C______ Albești, obligarea pârâților la plata sumei de 9674,82 lei reprezentând diurna de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară, plus dobânda legală calculată de la data înregistrării cererii de acordare a diurnei la Primăria Albești, 17.06.2016, și până la data plății efective.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța de fond a reținut că în perioada în litigiu reclamantul și-a desfășurat activitatea de judecător la Judecătoria Sighișoara, având în perioada în litigiu și la data sesizării instanței domiciliul în Municipiul Sighișoara.

Din procesul-verbal încheiat în data de 08.04.2016 reiese că în urma tragerii la sorți a președinților/locțiitorilor Birourilor electorale în vederea alegerilor locale din 05.06.2016 reclamantul a fost desemnat în funcția de locțiitor al președintelui Biroul electoral de circumscripție nr. 14 Albești.

Potrivit foilor colective de prezență reclamantul a fost prezent la Biroul electoral de circumscripție nr. 14 Albești timp de 7 ore/zi în fiecare zi din intervalul 10.04.2016 – 02.06.2016 și 06.06.2016 – 07.06.2016, 10 ore/zi în intervalul 03.06.2016 – 04.06.2016, respectiv 24 ore în ziua de 05.06.2016.

Reclamantul a precizat în acțiune că pentru perioada 10.04.2016 – 07.06.2016 i-au fost achitate cheltuielile de transport și indemnizația prevăzută de H.G. nr. 53/2016.

În acest context, instanța de fond a apreciat că trebuie lămurit cu prioritate temeiul în baza căruia reclamantul, având funcția de judecător (inamovibil), și-a desfășurat activitatea în cadrul Biroului electoral de circumscripție nr. 14 Albești.

În speță s-a reținut că în perioada indicată în acțiunea introductivă reclamantul nu a fost suspendat din funcția de judecător, ci acesta a continuat să își desfășoare, pe lângă activitatea de locțiitor al președintelui Biroul electoral de circumscripție nr. 14 Albești, funcție în care a fost detașat, și activitatea de judecător la Judecătoria Sighișoara, aspect afirmat de către pârât și necontestat de către reclamant. Acest fapt i-a permis recla mantului, în virtutea dispozițiilor art. 2 alin. 1 din H.G. nr. 53/2016, să beneficieze de drepturile salariale cuvenite pentru desfășurarea activității de judecător la Judecătoria Sighișoara în întreaga perioadă în litigiu, aspect care, de asemenea, nu a fost contestat de către reclamant.

Pe lângă drepturile salariale primite de la Judecătoria Sighișoara, reclamantul a beneficiat, în mod just, în temeiul art. 2 alin. 2 din H.G. nr. 53/2016, și de plata unei indemnizații pentru fiecare zi de activitate efectuată în calitate de locțiitor al președintelui Biroul electoral de circumscripție nr. 14 Albești.

În urma analizării prevederilor din Capitolul 3 din O.U.G. nr. 27/2006, din care face parte și art. 13 și a prevederilor din Capitolul VI din Legea nr. 303/2 004, care reglementează detașarea și delegarea judecătorilor s-a reținut că detașarea reclamantului la Biroul electoral de circumscripție nr. 14 Albești nu s-a făcut în temeiul art. 58 din Legea nr. 303/2004, normă cu caracter general aplicabilă și reclamantului, în calitatea sa de judecător, ci în baza unei norme speciale, cuprinse în art. 121 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, aplicabilă în speță reclamantului, având în vedere calitatea sa de membru al Biroului electoral.

S-a mai reținut că detașarea reclamantului nu a fost dispusă de C________ Superior al Magistraturii, nu s-a cerut și nu există acordul scris al reclamantului, acesta nu a fost detașat la alte instanțe sau parchete, la C________ Superior al Magistraturii, Institutul N_______ al Magistraturii, Ministerul Justiției sau la unitățile subordonate acestuia ori la alte autorități publice, la instituții ale Uniunii Europene sau organizații internaționale, nu există o solicitare din partea C______ Albești pentru detașarea reclamantului, durata detașării la Biroul electoral (mai puțin de 3 luni) este mai mică decât durata minimă pentru care se poate dispune detașarea (între 6 luni și 3 ani).

Modul de desfășurare a activității judecătorului detașat în temeiul art. 121 alin. 2 din Legea nr. 115/2015 la Biroului electoral, cu ocazia alegerilor locale din anul 2016, este atipic, dar nu nelegal.

În fapt, reclamantul a desfășurat în perioada în litigiu atât activitatea de judecător la Judecătoria Sighișoara, cât și activitatea de locțiitor al președintelui Biroul electoral de circumscripție nr. 14 Albești.

Așadar, neexistând o normă juridică prin care o astfel de situație să fie prohibită, s-a apreciat că în fiecare dintre zilele în care reclamantul a exercitat activitatea de locțiitor al președintelui Biroul electoral de circumscripție nr. 14 Albești, acesta a desfășurat atât activitatea la locul său de muncă (Judecătoria Sighișoara), cât și la locul de muncă la care a fost detașat (Biroul electoral de circumscripție nr. 14 Albești).

Că este atipic acest mod de detașare rezultă și din prevederile art. 2 alin. 1 din H.G. nr. 53/2016, care confirmă voința legiuitorului ca, pe lângă drepturile bănești cuvenite potrivit H.G. nr. 53/2016, pentru funcția în care a au fost detașate, peroanele enumerate la art. 2 alin. 1 să păstreze și dreptul de a beneficia de drepturile salariale cuvenite pentru activitatea de bază a acestora, raportat la locul de muncă obișnuit.

În speță, în baza acestor dispozițiile legale cu caracter special, reclamantul a beneficiat în perioada în litigiu atât de drepturile salariale cuvenite pentru funcția de judecător la Judecătoria Sighișoara, cât și de drepturile bănești cuvenite pentru funcția de locțiitor al președintelui Biroul electoral de circumscripție nr. 14 Albești, însă în mod distinct pentru fiecare dintre cele două funcții.

Cum detașarea reclamantului nu s-a realizat în temeiul art. 58 din Legea nr. 303/2004, ci în temeiul art. 121 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, s-a constatat că reclamantul nu este îndreptățit, pentru perioada efectivă în care a fost detașat la Biroul electoral de circumscripție (în general 7 ore/zi, distinct de numărul de ore lucrate la sediul Judecătoriei Sighișoara), la primirea drepturilor prevăzute de O.U.G. nr. 27/2006 în cazul judecătorilor detașați.

De esență este că reclamantul nu a încetat nicio clipă să își exercite funcția de judecător în favoarea funcției de locțiitor al președintelui Biroul electoral de circumscripție nr. 14 Albești, funcție în care a fost detașat, astfel că acesta nu se poate prevala de prevederile art. 58 din Legea nr. 303/2004 și art. 12 din O.U.G. nr. 27/2006.

S-a apreciat de asemenea, că trimiterile făcute de reclamant la Decizia Î.C.C.J. nr. 24/2015 nu pot fi primite deoarece, punctul de vedere prezentat de reclamant ca aparținând Înaltei Curți de Casație și justiție (V.12.) aparține de fapt instanței care a formulat sesizarea în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile (Curtea de Apel Pitești – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal).

Totodată s-a reținut că p rin acțiunea introductivă nu s-a reclamat că indemnizația prevăzută de H.G. nr. 53/2016 ar fi fost plătită pentru un număr mai mic de zile decât cel în care apreciază reclamantul că și-a desfășurat activitatea, ci doar se afirmă faptul că în calitate de judecător avea dreptul la un alt tip de remunerație decât cel primit.

Față de cele arătate mai sus, instanța de fond a apreciat că se impune respingerea acțiunea formulate de reclamant, ca neîntemeiată.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a declarat apel reclamantul și a solicitat schimbarea integrală a sentinței pronunțate de Tribunal în sensul admiterii acțiunii, astfel cum a fost formulată.

În motivarea apelului s-a arătat că, în conformitate cu prevederile art. 121 alin. 2 din Legea nr. 115/2015 , a fost detașat „ope legis” la Biroul electoral de circumscripție Albești, pe perioada 10.04.2016 – 08.06.2016, în funcția de locțiitor al președintelui acestui birou electoral.

Reclamantul a mai arătat că pe durata detașării a beneficiat de drepturile bănești prevăzute de HG nr. 53/2016 și de HG nr. 1860/2006, susținând însă că în temeiul art. 12 raportat la art. 13 alin.1 lit. a din OUG nr. 27/2006, i se cuvine pe perioada detașării și plata diurnei de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară.

Reclamantul a invocat faptul că deși potrivit art. 13 alin. 3 din OUG nr. 27/2006, acest articol se completează cu reglementările aplicabile personalului din instituțiile publice, categorie din care face parte și HG nr. 1860/2006, această hotărâre este un act administrativ normativ inferior legii.

Totodată s-a susținut că în speță nu prezintă relevanță prevederile art. 32 din OUG nr. 27/2006, care statuează dreptul magistraților de a cumula „și” drepturi stabilite în mod expres pentru această categorie profesională prin acte normative speciale.

Reclamantul a solicitat să se dispună și sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, care să pronunțe o hotărâre prealabilă pentru dezlegarea modului de interpretare și aplicare a prevederilor art. 13 alin. 1 lit. a din OUG nr. 27/2006, respectiv dacă acestea sunt aplicabile și în cazul detașării judecătorilor la birourile electorale, detașare realizată conform Legii nr. 67/2004, reclamantul invocând faptul că jurisprudența națională este neunitară cu privire la această chestiune de drept.

Pârâtul P_______ c______ Albești a formulat întâmpinare și a solicitat respingerea apelului declarat de reclamant, invocând faptul că reclamantul nu a încetat să exercite funcția de judecător în favoarea funcției de locțiitor al președintelui Biroul electoral de circumscripție nr. 14 Albești, funcție în care a fost detașat, astfel că acesta nu se poate prevala de prevederile art. 58 din Legea nr. 303/2004 și art. 12 din OUG nr. 27/2006.

S-a mai arătat că detașarea reclamantului nu s-a realizat în temeiul art. 58 din Legea nr. 303/2004, ci în temeiul art. 121 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, acesta nefiind îndreptățit pentru perioada efectivă în care a fost detașat la Biroul electoral de circumscripție (7 ore/zi) la primirea drepturilor prevăzute de OUG nr. 27/2006 în cazul judecătorilor detașați, Legea nr. 115/2015 având caracter de normă specială prin raportare la prevederile Legii nr. 303/2004.

Totodată s-a susținut că în speță, în raport de cerințele prevăzute de HG nr. 1860/2006, reclamantul nu este îndreptățit nici la admiterea petitului privind acordarea dobânzii legale.

Examinând sentința atacată prin prisma motivelor invocate și în raport de efectul devolutiv al apelului și având în vedere actele și lucrările dosarului, Curtea reține următoarele:

Reclamantul A______ V_____, în calitate de judecător la Judecătoria Sighișoara, a fost desemnat în funcția de locțiitor al președintelui Biroul electoral de circumscripție nr. 14 Albești, prin tragere la sorți, în cadrul alegerilor locale din 05.06.2016, în temeiul prevederilor art. 26 din Legea nr. 115/2015, calitate în care a fost prezent la Biroul electoral de circumscripție nr. 14 Albești timp de 7 ore/zi în fiecare zi din intervalul 10.04.2016 – 02.06.2016 și 06.06.2016 – 07.06.2016, 10 ore/zi în intervalul 03.06.2016 – 04.06.2016, respectiv 24 ore în ziua de 05.06.2016.

Potrivit art. 121 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, membrii birourilor electorale, care au calitatea de angajat cu contract de muncă sau sunt numiți într-o funcție publică, se consideră detașați, pe perioada cât își desfășoară activitatea, la birourile electorale. Prin urmare, în perioada menționată mai sus, reclamantul a fost detașat, însă această detașare nu a presupus și suspendarea din funcția de judecător, fiind în prezența unui caz atipic de detașare.

În acest sens, instanța reține că potrivit prevederilor art. 2 alin. 1 din H.G. nr. 53/2016, pe toată perioada exercitării atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale, instituțiile la care sunt angajați membrii birourilor electorale le asigură acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii.

Potrivit art. 2 alin. 2 din HG nr. 53/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale din anul 2016, președinții birourilor electorale de circumscripție primesc o indemnizație de 85 lei pentru fiecare zi de activitate, iar în situația în care își au domiciliul sau reședința în alte localități beneficiază de drepturile prevăzute de HG nr. 1.860/2006. Potrivit art. 9 din acest din urmă act normativ persoana aflată în delegare sau detașare într-o localitate situată la o distanță mai mare de 5 km de localitatea în care își are locul permanent de muncă primește o indemnizație zilnică de delegare sau de detașare de 17 lei, indiferent de funcția pe care o îndeplinește și de autoritatea sau instituția publică în care își desfășoară activitatea.

Apelantul reclamant a criticat hotărârea atacată arătând că, întrucât are calitatea de magistrat, îi sunt aplicabile prevederile art. 13 alin. 1 lit. a și c din OUG nr. 27/2006, potrivit cărora, magistrații care sunt detașați sau delegați în altă localitate decât cea de domiciliu, beneficiază, pe toată durata delegării sau detașării, de diurnă în cuantum de 2% din indemnizația de încadrare brută lunară, dar nu mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitățile bugetare, decontarea, în limita a 4 călătorii dus-întors, pe lună, a transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferată clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, după caz, a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, în situația în care deplasarea se face cu autoturismul.

De asemenea, potrivit art. 12 din același act normativ, pe perioada delegării și a detașării, judecătorii, procurorii, personalul asimilat acestora și magistrații-asistenți beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcția în care sunt delegați sau detașați. Dacă indemnizația și celelalte drepturi salariale prevăzute pentru funcția în care sunt delegați sau detașați sunt mai mici, aceștia își păstrează indemnizația de încadrare brută lunară și celelalte drepturi bănești. Drepturile care se acordă pe timpul detașării se suportă de instituția în care persoana în cauză își desfășoară activitatea.

Curtea constată că prima instanță a interpretat corect dispozițiile legale incidente în cauză, reținând în mod legal faptul că dispozițiile OUG nr. 27/2006 nu sunt aplicabile în situația detașării la birourile electorale de circumscripție cu ocazia alegerilor locale. Aceste prevederi au în vedere drepturile bănești cuvenite magistraților în situația detașărilor efectuate în condițiile art. 58 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, respectiv în sistemul judiciar.

Astfel, chiar dacă art. 12-13 din OUG nr. 27/2006 nu face vreo distincție în mod expres cu privire la izvorul detașării, o atare interpretare rezultă în mod clar, având în vedere faptul că întregul act normativ reglementează drepturile bănești ale magistraților în cadrul sistemului judiciar. Or, detașarea prevăzută de Legea nr. 115/2015 este una atipică, reglementată în mod expres prin acte normative separate, cu caracter special și nu are loc în cadrul sistemului judiciar.

Detașarea în cadrul birourilor electorale nu ține de cariera magistratului, nu este făcută de C________ Superior al Magistraturii, pentru a putea fi incidente dispozițiile speciale aplicabile carierei magistraților.

Dimpotrivă, actele normative care reglementează modul de organizare a alegerilor locale au dispoziții exprese, speciale, cu privire la drepturile bănești cuvenite persoanelor detașate în cadrul birourilor electorale, indiferent din ce profesie provin, neexistând vreo diferențiere sub acest aspect și nici vreo justificare pentru care o asemenea diferențiere s-ar face. În caz contrar s-ar ajunge la situații discriminatorii, în care, pentru îndeplinirea aceleiași funcții, o persoană care nu are calitatea de magistrat să primească o diurnă într-un cuantum inferior, o asemenea diferențiere neavând vreo justificare rezonabilă. Tocmai din acest motiv, legiuitorul a permis, prin excepție, ca în situația acestui caz aparte de detașare, pe toată perioada exercitării atribuțiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor locale, instituțiile la care sunt angajați membrii birourilor electorale să le asigure acestora drepturile salariale cuvenite, potrivit legii, reclamanta cumulând așadar, pe de o parte drepturile cuvenite în calitate de judecător și, pe de altă parte, pe cele corespunzătoare detașării în funcția de locțiitor al președintelui biroului electoral.

Argumentele apelantului reclamant referitoare la încălcarea ierarhiei actelor normative nu pot fi primite, având în vedere că, astfel cum am arătat anterior, OUG nr. 27/2006 și HG nr. 53/2016 reglementează drepturi diferite pentru situații diferite.

În ceea ce privește cererea apelantului reclamant de sesizare a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, trebuie precizat că instanța supremă a mai fost sesizată cu problema de drept indicată de reclamant, fiind pronunțată în acest sens Decizia nr. 24/2015.

Față de cele ce preced, constatând că sentința atacată este legală și temeinică, în temeiul art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă, apelul dedus judecății, declarat de reclamant, urmează să fie respins.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat apelul declarat de reclamantul A______ V_____, cu domiciliul procesual ales în Sighișoara, _____________________, jud. M____, împotriva sentinței civile nr. 1267 din 20.12.2016, pronunțate de Tribunalul M____ în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi, 20 septembrie 2017.

Leave a Reply