Suspendarea provizorie a executării silite. Inadmisibilitatea acțiunii.

Suspendarea provizorie a executării silite. Inadmisibilitatea acțiunii.

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

SECȚIA CIVILĂ

ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 1311/2020

Ședința publică din data de 06 mai 2019

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE : S_______ M____ D________

GREFIER: T____ A__ C_______

Pe rol se află soluționarea acțiunii civile formulate de către contestatorul M_____ G_____ , în contradictoriu cu intimata S.C. C_______ A_______ S.A. , având ca obiect contestație la executare, suspendare executare silită și suspendare provizorie a executării silite.

Prezenta cauză se soluționează fără citarea părților, în conformitate cu prevederile art. 719 alin. 7 din Cod procedură civilă.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează următoarele:

– s-a atașat dosarul nr. XXXXXXXXXXXX;

– s-a depus taxa judiciară de timbru;

– nu s-a depus cauțiunea stabilită în prezenta cauză;

– nu s-a depus copia dosarului execuțional nr. 334/2019.

Având în vedere că cererea de suspendare provizorie a executării silite a fost formulată în cadrul prezentului dosar având ca obiect contestație la executare, suspendare executare silită și suspendare provizorie a executării silite, instanța dispune disjungerea petitelor privind contestația la executare, suspendarea executării silite și obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată, formarea unui nou dosar având ca obiect contestație la executare și suspendare executare silită, în care contestator este M_____ G_____ și intimată S.C. C_______ A_______ S.A. . De asemenea, instanța dispune înregistrarea în noul dosar astfel format a unui exemplar din cererea de contestație la executare și suspendare a executării silite formulată de contestatorul M_____ G_____ , coaserea, în dosar, și numerotarea corespunzătoare a dosarului . Nu în ultimul râ nd, instanța dispune efectuarea cuvenitelor modificări în sistemul informatic Ecris în ceea ce privește obiectul prezentei cauze, respectiv suspendare provizorie a executării silite.

În ceea ce privește prezentul dosar, în temeiul dispozițiilor art. 131 alin. 1 Cod procedură civilă, instanța verifică din oficiu competența generală, materială și teritorială, constatând că este competentă să soluționeze prezenta cauză sub toate aspectele, prin prisma prevederilor art. 719 alin. 7 Cod procedură civilă raportat la art. 651 alin. 1 Cod procedură civilă.

În temeiul art. 238 Cod procedură civilă , instanța estimează durata necesară cercetării procesului la o zi.

Instanța constată că s-au atașat dosarele nr. XXXXXXXXXXXX, nr. xxxxx/320/2017, precum și nr. XXXXXXXXXXXX ale Judecătoriei Târgu M____. Totodată, constată că s-a achitat taxa judiciară de timbru aferentă suspendării provizorii în cuantum de 50 lei.

De asemenea, instanța constată că, deși din actele depuse la dosar inclusiv de către contestator și din notele telefonice, rezultă că acesta avea cunoștință de termenul de judecată, contestatorul nu a achitat cauțiunea.

Instanța, față de lipsa de la dosar a dovezii de achitare a cauțiunii, invocă din oficiu excepția inadmisibilității cererii de suspendare provizor ie a executării silite și, nefiind părți cărora să le acorde cuvântul asupra excepției, cauza judecându-se fără citarea acestora, reține cauza spre soluționare, pronunțarea urmând a fi făcută prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 28.04.2020, sub nr. XXXXXXXXXXXXX, contestatorul M_____ G_____ a solicitat, în contradictoriu cu intimata ____________________.A., admiterea contestației la executare, desființarea tuturor formelor de executare silită și anularea executării însăși pornite în dosarul de executare silită nr. 334/2019 al B.E.J. Szekely Szabolcs B____, s uspendarea provizorie a executării silite și a popririi înființate odată cu înregistrarea dosarului și până la primul termen de judecată, suspendarea executării silite pe tot parcursul litigiului, până la soluționarea definitivă a cauzei și obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că, prin încheierea din dosarul execuțional nr. 334/2019 transmisă la data de 21.04.2020 și prin încheierea de poprire din 08.04.2020 comunicată la aceeași dată, a fost înștiințat de pornirea executării silite pentru suma de 30.840,84 lei compusă din 27.481 lei facturi neachitate și 3.359 lei cheltuieli de executare. După cum rezultă din adresele de comunicare ale executorului judecătoresc, la baza executării silite au stat facturile cu seriile AQ nr. xxxxxxx/18.01.2017, nr. xxxxxxx/17.02.2017 și nr. xxxxxxx/31.03.2017 a căror executare silită a solicitat-o creditoarea, formându-se dosarul execuțional nr. 334/2019 al B.E.J. Szekely Szabolcs B____.

Contestatorul a învederat că facturile pretinsei datorii reprezintă contravaloarea serviciilor de apă potabilă, colectarea apelor uzate și meteorice pretinse pe perioada 23.05.xxxxxxxxxxxxx17 și majorări de întârziere, în total 27.481,09 lei. Se pretinde că facturile, care nu i-au fost comunicate niciodată, ar reprezenta contravaloarea serviciilor menționate anterior care, în realitate, nu au existat.

Contestatorul a menționat că, într-un proces existent anterior, care a format obiectul dosarului nr. xxxxx/320/2017, s-a soluționat ordonanța de plată formulată de creditoare, care a fost respinsă, cu acordarea cheltuielilor de judecată, prin hotărârea Judecătoriei Târgu M____. Creditoarea a susținut, în esență, că ar datora servicii în baza contractului încheiat în anul 2005, constând în apă potabilă, colectarea apelor uzate și meteorice potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 modificată prin Legea nr. 241/2006. Până la acel proces, contestatorul a învederat că nu a cunoscut existența vreunei obligații, având în vedere că, din luna februarie 2015, împreună cu familia , s-a mutat de pe __________________________, unde se pretinde că ar datora serviciile facturate de creditoare. Familia sa locuiește efectiv pe ______________________ luna februarie 2015, clădirea veche unde a fost casa lor înainte a fost demolată, întreaga curte dezafectată și eliberată, de atunci și până în prezent acolo este teren viran, practic nu se poate locui și nu locuiește nimeni acolo, în consecință, nu se fac consumuri de apă, nu este cazul de a se colecta ape uzate și meteorice, deoarece nu mai există canalizare comună și nu se fac practic niciun fel de servicii. Decantor, punct colector, cămin de vizitare și contor nu există, acestea fiind desființate de atunci de către noul deținător al imobilului.

Referitor la executare silită, contestatorul a învederat că nu este certă, lichidă și exigibilă creanța, reieșind acest aspect din derularea procesului anterior în dosarul nr. xxxxx/320/2017, în care, prin hotărâre judecătorească, s-a respins cererea de ordonanță de plată a creditoarei C_______ A_______ S.A. Târgu M____.

În al doilea rând, contestatorul a invocat prescripția executării silite, în conformitate cu art. 706-707 Cod procedură civilă, fiind împlinit termenul de 3 ani de la data de la care fiecare plată ar fi devenit exigibilă, respectiv cea datorată pe perioada 2015, 2016 și 2017. Fiecare pretinsă contravaloare a serviciilor se facturează la 6 luni, când se citește contorul și se trimite factura. Or, la fața locului nu mai era de citit niciun contor de consum de apă, fiind desființate aceste servicii și, în realitate, constituie o plată nedatorată. Contestatorul a menționat că facturile au fost emise ulterior, tocmai pentru a evita prescripția plăților, însă, după cum se poate observa, aceste ultime 3 facturi cuprind cumulat și anii 2015 și 2016 pentru care în perioada trecută s-au mai emis facturi și refacturarea a fost actualizată pentru a evita artificial prescripția.

În legătură cu prescripția executării silite pe care o invocă, contestatorul a menționat că sunt de luat în considerare 2 aspecte: faptul că facturile sunt emise după pretinsul termen de scadență și, la vremea respectivă, nu i-au fost comunicate. Nici nu exista această posibilitate, având în vedere schimbarea de adresă și mutarea familiei sale pe ______________________. 24, pentru că imobilul din ______________________ dezafectat și toate utilitățile desființate, fiind din 2015 teren viran.

Contestatorul a menționat că termenul de prescripție se calculează până la data la care se comunică debitorului, adică contestatorului, un act de executare silită opozabil. Or, în speță, prescripția s-a împlinit pe rând, în 3 momente, 2019, respectiv ianuarie 2020 și nu i-au fost comunicate titlurile și actele procedurale de executare silită opozabile decât pe data de 21 aprilie 2020. Or, la data comunicării actelor și formelor de executare silită de care a fost încunoștințat, toate fiind trimise deodată, în 21 aprilie 2020, termenul de prescripție de 3 ani era deja îndeplinit.

Contestatorul a menționat că invocă și solicită instanței a analiza valabilitatea executării și în condițiile art. 713 alin. 2 și următoarele Cod procedură civilă, în sensul că invocă motive de fapt și de drept care privesc fondul executării silite.

La punctul anterior, a anticipat aceste motive, în sensul că nu a beneficiat de serviciile facturate de către creditoare, chestiuni pe care le-a invocat și în litigiul anterior. La acea dată, a obiectat și reiterează că nu există o confirmare clară a comunicării titlului executoriu de către agentul poștal care se pretinde că a dus documentația la destinatar, pentru că, din anul 2015, luna februarie, nu a mai fost la respectiva adresă unde nici nu mai există un număr administrativ. Posibil ca factorul poștal să fi semnat el și să fi aruncat în curte plicul. Oricum, comunicarea nu s-a făcut cu respectarea cerințelor procedurale și este o chestiune de verificat.

Pe fondul cauzei, contestatorul a arătat că facturarea este nelegală pentru servicii care nu s-au efectuat practic și, ca atare, constituie o plată nedatorată, pe principiul dominării consumatorilor de către această companie care este de totală rea-credință. Contestatorul a menționat că citirea contorului se face în prezența beneficiarului trecut în contract și nu s-a întâmplat așa pentru că, deja de peste 5 ani, din februari e 2015, s-au mutat de acolo și nu există acele consumuri, pe de o parte, apoi, nu s-a citit nimic în fața lor care să fie notat în evidență și semnat de abonat, cum se utilizează în tot municipiul potrivit metodologiei aceleiași creditoare, pe de altă parte, și s-au făcut calcule eronate, pentru că întreg sistemul este defect și dezafectat și nu se găsea în curtea lor unde era deja teren viran. Acel pretins contor a existat în curtea vecinului B____ V_____, nimeni nu a ținut seama de el, fiind deja dezafectat în 2015 și nu mai avea cum să se stabilească consum pentru 2016 și cu atât mai mult actualizarea lui în 2017.

Contestatorul a arătat că facturile emise, pentru a fi în prezența exigibilității unei plăți, trebuie comunicate/predate în prealabil debitorul ui pentru a se lua la cunoștință. Legislația fiscală prevede că pe factură sunt trecute datele personale ale persoanei căreia i s-a predat, calitatea acestuia, actul de identitate, data când s-a procedat și semnătura acesteia. Sunt elemente obligatorii care lipsesc de pe facturile folosite până la urmă ca titluri executorii.

Pentru ca o factură să constituie titlu executoriu, acolo unde legea figurează ca având această forță obligatorie, trebuie să îndeplinească condițiile de fond și de formă ale unui titlu executoriu calificat ca atare, iar, cum aceste formalități pe care le obiectează lipsesc, facturile în cauză sunt lipsite de posibilitatea de a fi valorificate în mod direct ca titluri executorii.

În același sens, pentru că sunt mai multe facturi, pentru fiecare dintre ele trebuie să se prevadă în cuprinsul său mențiunea debitorului, data comunicării, semnătura, persoana căreia i s-a predat și corespondența legată de procedura de comunicare, fie predarea directă care nu s-a făcut și nici nu avea cum să se facă, fie prin agent procedural care, de asemenea, lipsește. Numai o factură recepționată de debitor într-o formă prevăzută de legislația fiscală și în termen legal și căreia procedural să i se dea valoarea de acceptare expresă sau tacită poate să fie purtătoare de o creanță certă și exigibilă și calificată ca titlu executoriu. Comunicarea, pentru a-i fi dat imperativul forței obligatorii, trebuie să aibă loc în condiții similare cu cele ale hotărârilor judecătorești care, după ce sunt comunicate și rămase definitive, pot să fie puse în executare.

Rațiunea pe care legiuitorul a avut-o în vedere pentru a califica titluri executorii facturile de plată a utilităților este reglementată de legiuitor pentru a simplifica și optimiza soluționarea și executarea creanțelor, dar, pentru aceasta, titlul executoriu trebuie analizat cu rigurozitate în ceea ce privește fondul creanței, adică să fie datorată, la care se adaugă condițiile de formă, adică modalitatea formală în care este completat cu mențiunile corespunzătoare și, în fine, comunicat titlul executoriu.

Cu privire la suspendarea care se impune a fi dispusă în cauză, contestatorul a arătat că aceasta privește, înainte de toate, dificultățile legate de starea de urgență în care se află întreaga țară, faptul că sunt obligați să respecte o ________ cerințe restrictive care le afectează veniturile și posibilitățile de subzistență cele mai elementare.

Totodată, contestatorul a învederat că s-a făcut poprire la S.C. Imatex S.A., unde este angajat, dar care are activitatea aproape total redusă, se află într-o situație de inactivitate profesională, sub spectrul șomajului tehnic, și veniturile sunt foarte mici, abia ajung pentru subzistența contestatorului și a familiei. Totodată, viața obișnuită este grav limitată, situație care este de notorietate și, atât societatea unde este angajat, cât și salariații săi, printre care și contestatorul, au de suportat efectele negative care se răsfrâng material asupra veniturilor. În ipoteza executării, fie și a unui procent, îi aduce greutăți deosebite și insurmontabile, ținând seama de rigorile decretelor de declarare a stării de urgență, de faptul că membrii ai familiei au unele probleme de sănătate care implică cheltuieli. Este cazul de a se aprecia că măsurile de urgență dispuse de către autoritățile Statului Român trebuie să aibă în vedere și aceste debite care, în ipoteza că ar fi reale, nu ar suferi cu nimic prin amânare. Cu atât mai mult se impune suspendarea ținând seama că intimata este o companie de stat, publică și este rolul autorităților publice și a furnizorilor de servicii să sprijine populația obișnuită și cu multă ușurință afectată în legătură cu îndeplinirea unor obligațiuni de plată.

Contestatorul a învederat că suspendarea se impune și printr-o analiză sumară a problematicii fondului, până la a cărei verificare trebuie să fie posibilă o suspendare a plăților, pentru care, punând față în față interesele unei companii de stat, robustă și sigură din punct de vedere financiar, cu cele ale contestatorului, cu venituri mici și obligat să suporte direct evenimentele generate de pandemie, constituie un argument în plus pentru a dispune suspendarea provizorie a executării silite. Durata soluționării cauzei este un orizont de timp rezonabil până la care este necesară amânarea plății. Desigur, în ipoteza pe care nu o acceptă, aceea de a fi necesară până la urmă executarea silită.

Tot în cadrul apărărilor pe fond, contestatorul a menționat că găsește necesar și util pentru a se pronunța o hotărâre legală administrarea unei expertize tehnice de specialitate care să aibă ca obiective: verificarea datelor tehnice și arhivă privind starea tehnică, evoluția citirilor și de schimbare a contorului; funcționalitatea respectivului contor, dacă mai există și supunerea la o verificare tehnică a debitului contorizat; datele de citire succesivă și diagrama de citire însoțită de prezența și semnătura beneficiarului. Justificarea și efectuarea expertizei sunt importante pentru a ști starea tehnică a contorului a cărui evidență trebuie ținută o perioadă îndelungată de către creditoare, dacă a fost defect sau racordat la alte persoane și dacă, în realitate, a fost citit și a avut vreun consum sau, dimpotrivă, fiind de notorietate reaua-credință și atitudinea arogantă a prepușilor creditoarei, s-au făcut pur și simplu calcule paușale, adică cum se spune în popor „s-au stabilit date din burtă”.

La fel, contestatorul a învederat că se poate verifica, la aceeași prestatoare de servicii, că a achitat, beneficiind în calitate de locatar și persoană având locuința pe aceeași perioadă și până în prezent la adresa din ____________________. 24.

În probațiune, contestatorul a menționat că este necesar a se clarifica realitatea debitului solicitat, a serviciilor și consumurilor, dacă au fost efective, verificarea tehnică a presupusului contor de care nu știe nimic, nu era montat în fosta lor curte pe care au avut-o, aspect ce se poate verifica, dacă acest contor ar fi fost citit și dacă s-a făcut în prezența lor, pentru că fizic nu exista această posibilitate.

Tot în probațiune, pentru a dovedi cele susținute privind plecarea lor de acolo în februarie 2015, demolarea și dezafectarea tuturor construcțiilor, desființarea utilităților, degrevarea oricărei forme de servicii de utilitate publică, înstrăinarea faptică a imobilului, plecarea lor definitivă unde nu au mai fost văzuți, contestatorul i-a propus ca martori pe B____ V_____, în curtea căruia a fost montat contorul de vizitare, pe C_____ V_____ și pe D___ D_____, acesta din urmă dobândind imobilul pe care l-a demolat, o casă veche, degradată și în stare avansată de uzură.

Contestatorul a solicitat atașarea dosarului nr. xxxxx/320/2017 al Judecătoriei Târgu M____, precum și înaintarea de către B.E.J. Szekely Szabolcs B____ a copiei dosarului execuțional nr. 334/2019.

În drept, contestatorul a invocat prevederile art. 712 și următoarele din Codul de procedură civilă.

Contestatorul a solicitat judecarea cauzei și în lipsă.

În probațiune, contestatorul a depus la dosarul cauzei, în copie, următoarele înscrisuri: adresa de înștiințare privind înființarea popririi din data de 08.04.2020 (f. 9), adresa de înființare a popririi din data de 08.04.2020 (f. 10), încheierea emisă de B.E.J. Szekely Szabolcs B____ la data de 22.01.2020 în dosarul de executare nr. 334/2019 (f. 11), încheierea civilă nr. 205/16.01.2020 pronunțată de Judecătoria Târgu M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX (f. 12), facturile fiscale ________ nr. xxxxxxx/18.01.2017, ________ nr. xxxxxxx/17.02.2017 și ________ nr. xxxxxxx/31.03.2017 (f. 13-15).

Contestatorul a făcut dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei, conform chitanței depuse la fila nr. 8 dosar.

La dosarul cauzei au mai fost depuse copia întâmpinării formulate de către contestator în dosarul nr. xxxxx/320/2017 al Judecătoriei Târgu M____ împreună cu copiile înscrisurilor atașate acesteia (f. 18-21), note telefonice (f. 26-27, f. 29-31 și f. 34).

La prezentul dosar au fost acvirate spre studiu și dosarul nr. xxxxx/320/2017 al Judecătoriei Târgu M____ având ca obiect ordonanța de plată, dosarul nr. XXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Târgu M____ având ca obiect acțiune în anulare și dosarul nr. XXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Târgu M____ având ca obiect încuviințare a executării silite.

La data de 06.05.2020, contestatorul a depus la dosarul cauzei dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 50 lei aferentă cererii de suspendare provizorie a executării silite, conform chitanței aflate la fila nr. 33 dosar.

La data de 06.05.2020, a fost întocmită o notă telefonică de către grefiera de ședință, din care rezultă că aceasta a fost contactată telefonic de către soția contestatorului, care i-a adus la cunoștință faptul că nu are posibilitatea de a achita cauțiunea stabilită pentru petitul de suspendare provizorie a executării silite (f. 34) .

La termenul de judecată din data de 06.05.2020, instanța a dispus disjungerea capetelor de cerere având ca obiect contestație la executare, suspendare executare silită și obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată și formarea unui alt dosar (dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX) având ca obiect contestație la executare și suspendare executare silită, cu aceleași părți, în prezentul dosar rămânând de soluționat doar cererea contestatorului de suspendare provizorie a executării silite.

Instanța, la termenul de judecată din data de 06.05.2020, a invocat în prezentul dosar, din oficiu, excepția inadmisibilității cererii de suspendare provizorie a executării silite, excepție pe care, în temeiul art. 248 alin. (1) din Codul de procedură civilă, care prevede că instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei, o va soluționa cu precădere față de fondul pricinii.

Analizând actele dosarului, instanța constată că excepția este întemeiată, din următoarele considerente:

Instanța reține că, potrivit art. 719 alin. 7 Cod procedură civilă, „Dacă există urgență și dacă, în cazurile prevăzute la alin. 2, respectiv la alin. 3, s-a plătit cauțiunea, instanța poate dispune, prin încheiere și fără citarea părților, suspendarea provizorie a executării până la soluționarea cererii de suspendare”.

Din aceste prevederi, se desprinde concluzia că, pentru luarea măsurii suspendării provizorii, trebuie îndeplinită o condiție de admisibilitate și anume plata cauțiunii. Conform rezoluției din data de 28.04.2020, instanța a stabilit o cauțiune, potrivit art. 719 alin. 2 lit. b din Codul de procedură civilă, în valoare de 1.874,0545 lei, prin raportare la suma de 27.481,09 lei reprezentând debit principal. Obligația de plată a cauțiunii a fost adusă la cunoștința contestatorului, împreună cu obligația de plată a taxei judiciare de timbru, conform adresei din data de 29.04.2020 (f. 23) , care a fost comunicată contestatorului prin depunerea sa la cutia poștală (f. 28). De asemenea, conform notei telefonice din data de 30.04.2020 încheiată de către grefiera de ședință, soția contestatorului a confirmat primirea acestei adrese (f. 29) . Totodată, conform notelor telefonice din data de 05.05.2020 încheiate de către grefiera de ședință (f. 30-31) , soția contestatorului a menționat că a achitat taxa judiciară de timbru, iar cauțiunea a arătat că o va achita în cursul zilei următoare, urmând a o depune la dosar împreună cu taxa judiciară de timbru. Însă, la data de 06.05.2020, contestatorul a depus o adresă la dosarul cauzei, în care este menționat în mod expres termenul de judecată din data de 06.05.2020, însoțită de dovada achitării taxei judiciare de timbru (f. 32-33), fără a fi depusă și dovada achitării cauțiunii stabilite în cauză. Mai mult decât atât, la data de 06.05.2020, conform notei telefonice depuse la dosarul cauzei (f. 34), soția contestatorului a contactat grefiera de ședință, căreia i-a adus la cunoștință faptul că nu are posibilitatea de a achita cauțiunea stabilită pentru petitul de suspendare provizorie a executării silite.

Așadar, deși contestatorului i-a fost adusă la cunoștință obligația de a achita cauțiunea de 1.874,0545 lei (f. 23 și f. 28) și acesta avea cunoștință de termenul de judecată stabilit (f. 32), contestatorul nu a făcut dovada achitării cauțiunii. Având în vedere aceste aspecte, instanța constată că nu este îndeplinită condiția prealabilă a achitării cauțiunii, așa încât, urmează să admită excepția inadmisibilității cererii de suspendare provizorie a executării silite invocată din oficiu și să respingă ca inadmisibilă cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de contestatorul M_____ G_____, în contradictoriu cu intimata C_______ A_______ S.A..

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Admite excepția inadmisibilității cererii de suspendare provizorie a executării silite invocată de către instanță din oficiu.

Respinge ca inadmisibilă cererea de suspendare provizorie a executării silite formulată de contestatorul M_____ G_____, având CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Târgu M____, ____________________. 24, jud. M____, în contradictoriu cu intimata C_______ A_______ S.A., cu sediul în Târgu M____, ___________________. 1, jud. M____, înmatriculată în Registrul Comerțului M____ sub nr. JXXXXXXXXXXX, având C.I.F. RO xxxxxxxx.

Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, azi, 06.05.2020.

Leave a Reply