Tribunalul Mureș. Recunoașterea unui divorț care a avut loc în Statele Unite ale Americii

Tribunalul Mureș. Recunoașterea unui divorț care a avut loc în Statele Unite ale Americii

SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2019:002.xxxxxx

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 295/2019

Ședința publică din data de 28 f ebruar ie 2019

Completul compus din:

PREȘEDINTE A____ A______-B____

Grefier S_____ D___

Pe rol judecarea cauzei civile având ca obiect cererea formulată de petenta C______ C_____ D____ , domiciliată în Tg-M____, _________________, ___________, jud. M____, cu reședința în SUA, în contradictoriu cu intimatul C______ T_______ F_______ , domiciliat în Sighișoara, ___________________, ___________, ________________, având ca obiect exequator ( recunoașterea înscrisurilor și hotărârii străine).

Procedura este legal îndeplinită în lipsa părților.

Mersul dezbaterilor și susținerile în fond ale părților sunt consemnate în încheierea de ședință din data de 14 februarie 2019, care face parte integrantă din prezenta și când instanța a dispus amânarea pronunțării asupra sentinței pentru data de azi, 28 februarie 2019.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată la această instanță la data de 28.11.2018 sub nr.XXXXXXXXXXXXX petenta C______ C_____ D____ a solicitat, în contradictoriu cu intimatul C______ T_______-F_______, recunoașterea efectelor hotărârii judecătorești străine pronunțată de de Curtea Supremă, Ramura Juridică Statul Connecticut (S____ of Connecticut- Superior Court –Judicial Branch) , în data de 19.07.2016, în dosar nr. FBT FA 16-xxxxxxx S.

În motivarea cererii petenta a arătă că s-a căsătorit cu intimatul în anul 2008 iar la scurt timp după căsătorie cei doi s-au mutat în S.U.A.

Relațiile dintre ei s-au deteriorat în mod grav și iremediabil, astfel încât au decis să divorțeze.

Arată petenta că cererea sa îndeplinește toate cerințele de admisibilitate prevăzute de art.1095 și urm. Cod de procedură civilă, că cererea de desfacere a căsătoriei a fost una formulată de comun acord, hotărârea de divorț este definitivă și nu există nici un motiv din cele prevăzute de art.1097 Cod de procedură civilă pentru a nu fi recunoscută.

Raportat la înscrisurile depuse în probațiune coroborat cu prevederile art.1.100 al.3 Cod de procedură civilă, instanța este edificată cu privire la statutul lor social, putând elibera părțile de îndatorirea de a procura actele în forma supralegalizată, prevăzută de art.1.100 al.1 Cod de procedură civilă.

În ce privește numele de după căsătorie, arată că nu au optat pentru reluarea numelui anterior așa încât l-a păstrat pe cel din căsători e, de C______.

În drept au mai fost invocate prevederile art. 1094-1102 și art.126 Cod de Cod de procedură civilă.

În susținerea cererii petenta a depus la dosarul cauzei următoarele înscrisuri: acte de stare civilă, certificat de căsătorie, decizia de desfacere a căsătoriei dintre părți din SUA și întâmpinarea formulată de intimata în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX.

Prin întâmpinarea transmisă pe e-mail și înregistrată la dosarul cauzei în data de 01.02.2019 intimatul C______ T_______-F_______ a solicitat admiterea acțiunii, arătând că este de acord ca hotărârea de divorț să fie depusă doar în copie certificată și traducere legalizată, confirmând situația legală a părților, de persoane divorțate.

Examinând cererea dedusă judecații prin raportare la actele depuse, instanța apreciază că cererea formulată de petentă este întemeiată.

Prin Decretul de divorț pronunțat în S.U.A. de Curtea Supremă, Ramura Juridică Statul Connecticut (S____ of Connecticut- Superior Court –Judicial Branch), în data de 19.07.2016, în dosar nr. FBT FA 16-xxxxxxx S s-a declarat desfăcută, prin acordul părților, căsătoria dintre petenta C______ C_____ D____ și intimatul C______ T_______-F_______.

Potrivit prevederilor art. 1096 Cod de procedură civilă, pot fi recunoscute în România hotărârile străine dacă sunt îndeplinite următoarele condiții : hotărârea este definitivă potrivit legii statului unde de a fost pronunțată, instanța care a pronunțat hotărârii a avut competența de a judeca procesul,și există reciprocitate în ceea ce privește efectele hotărârile străine între România și statul instanței care a pronunțat hotărârea.

Instanța constată că în cauză sunt îndeplinite aceste condiții, neexistând nici unul din motivele de refuz prevăzute de art.1096 al.1 și 2 Cod de procedură civilă.

Potrivit art.1100 al.2 Cod de procedură civilă, actele prevăzute la alin. (1) vor fi însoțite de traduceri autorizate și vor fi supralegalizate, cu respectarea dispozițiilor art. 1.093 . Supralegalizarea nu se cere în cazul în care părțile sunt de acord cu depunerea de copii certificate pentru conformitate.

Instanța reține și că hotărârea a cărei recunoaștere se solicită nu este supralegalizată, însă prin întâmpinarea înaintată la dosarul cauzei intimatul a fost de acord cu soluționarea cererii doar în baza copiei certificate și a traducerii legalizate a hotărârii.

În consecință, în temeiul prevederilor legale mai sus arătate, instanța va dispune admitere cererii și pe cale de consecință va dispune recunoaște în România a efectelor hotărârii pronunțate de către Curtea Supremă, Ramura Juridică Statul Connecticut ( S____ of Connecticut- Superior Court –Judicial Branch), în data de 19.07.2016, în dosar nr. FBT FA 16-xxxxxxx S.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea formulată de petentul C______ C_____ D____ domiciliată în Tg-M____, _________________, ___________, jud. M____, cu domiciliul procesual ales în Târgu-M____, ____________________. 2A, jud. M____ și cu reședința în SUA, 450 Davidson ST, 3 RD FL Bridgeport, CT având CNP xxxxxxxxxxxxx) în contradictoriu cu C______ T_______-F_______ domiciliat în Sighișoara, ___________________, ___________, ________________ și cu resedința în SUA, 56 Jackson Cove Road Oxford LT xxxxx .

Dispune recunoașterea efectelor hotărârii judecătorești ( decret de divorț) pronunțată în S.U.A. de Curtea Supremă, Ramura Juridică Statul Connecticut (S____ of Connecticut- Superior Court –Judicial Branch) , în data de 19.07.2006, în dosar nr. FBT FA 16-xxxxxxx S prin care s-a declarat desfăcută, prin acordul părților, căsătoria dintre petenta C______ C_____ D____ și intimatul C______ T_______-F_______.

Conferă acestei hotărâri efectele juridice corespunzătoare unei hotărâri similare pronunțată în România.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apel ce se depune la Tribunalul M____;

Pronunțată azi, 28.02.2019, în condițiile art.396 al.2 Cod de procedură civilă.

Leave a Reply