ORIENTARE nr. 23 din 6 mai 2021 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2021/23) ((UE) 2021/889)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,
având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă,
având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuţă, articolele 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 şi articolul 20 primul paragraf,
întrucât:
(1)Realizarea unei politici monetare unice implică definirea mijloacelor, instrumentelor şi procedurilor utilizate de Eurosistem pentru punerea în aplicare a acestei politici în mod uniform în statele membre a căror monedă este euro.
(2)Îndeplinirea cerinţelor de fonduri proprii reprezintă o condiţie necesară pentru asigurarea unei situaţii financiare solide a instituţiilor în temeiul articolului 55 litera (c) din Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (1).
(1)Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentaţia generală) (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).
(3)Conform articolului 92 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului (2), instituţiile de credit fac obiectul următoarelor cerinţe de fonduri proprii: rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază, rata fondurilor proprii de nivel 1, rata fondurilor proprii totale. De la 28 iunie 2021 instituţiile de credit vor face obiectul unei cerinţe suplimentare de fonduri proprii: indicatorul efectului de levier, introdusă în temeiul articolului 1 punctul 46 din Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European şi al Consiliului (3), coroborat cu articolul 3 alineatul (2) din acel regulament.
(2)Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).
(3)Regulamentul (UE) 2019/876 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce priveşte indicatorul efectului de levier, indicatorul de finanţare stabilă netă, cerinţele privind fondurile proprii şi pasivele eligibile, riscul de credit al contrapărţii, riscul de piaţă, expunerile faţă de contrapărţi centrale, expunerile faţă de organisme de plasament colectiv, expunerile mari şi cerinţele referitoare la raportare şi la publicarea informaţiilor, şi a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 150, 7.6.2019, p. 1).
(4)Prin urmare, Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ar trebui modificată în mod corespunzător,
ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:
-****-
Embed articolArt. 1: Modificări
La articolul 158 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), alineatele (2) şi (3) se înlocuiesc cu următorul text:
„(2) Din motive de prudenţă, se limitează în mod automat accesul la operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului al contrapărţilor care sunt supuse supravegherii astfel cum este prevăzut la articolul 55 litera (b) punctul (i) şi nu îndeplinesc cerinţele de fonduri proprii prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe bază individuală şi/sau consolidată, în conformitate cu cerinţele în materie de supraveghere, şi al contrapărţilor care sunt supuse unei supravegheri de un nivel comparabil astfel cum este prevăzut la articolul 55 litera (b) punctul (iii) şi nu îndeplinesc cerinţele comparabile cu cerinţele de fonduri proprii prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, pe bază individuală şi/sau consolidată. Limitarea corespunde nivelului de acces la operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului prevalent în perioada în care o astfel de neconformitate este notificată Eurosistemului. Această limitare nu aduce atingere niciunei alte măsuri discreţionare suplimentare luate de Eurosistem. În cazul în care conformitatea cu cerinţele de fonduri proprii nu este restabilită prin măsuri adecvate şi oportune cel târziu în termen de 20 de săptămâni de la data de referinţă a exerciţiului de colectare de date în care a fost identificată neconformitatea, din motive de prudenţă se suspendă automat accesul contrapărţilor la operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului.
(3)În contextul evaluării solidităţii financiare a unei contrapărţi în temeiul articolului 55 litera (c) şi fără a aduce atingere altor măsuri discreţionare, Eurosistemul poate limita, din motive de prudenţă, accesul la operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului al următoarelor contrapărţi:
a)contrapărţi pentru care informaţiile privind indicatorii de capital şi/sau ai efectului de levier prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sunt incomplete sau nu sunt puse la dispoziţia BCN relevante şi BCE în timp util şi în termen de cel mult 14 săptămâni de la finalul trimestrului relevant;
b)contrapărţi care nu trebuie sa raporteze indicatorii de capital şi ai efectului de levier prevăzuţi de Regulamentul (UE) nr. 575/2013, dar pentru care informaţiile de un nivel comparabil astfel cum este prevăzut la articolul 55 litera (b) punctul (iii) sunt incomplete sau nu sunt puse la dispoziţia BCN relevante şi BCE în timp util şi în termen de cel mult 14 săptămâni de la finalul trimestrului relevant.
Accesul se restabileşte după ce informaţiile relevante au fost puse la dispoziţia BCN relevante şi s-a stabilit că respectiva contraparte îndeplineşte criteriul solidităţii financiare conform articolului 55 litera (c). În cazul în care informaţiile relevante nu au fost puse la dispoziţie cel târziu în termen de 20 de săptămâni de la finalul trimestrului relevant, accesul contrapărţii la operaţiunile de politică monetară ale Eurosistemului se suspendă în mod automat din motive de prudenţă.”
Embed articolArt. 2: Producerea de efecte şi punerea în aplicare
(1)Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro.
(2)Băncile centrale naţionale ale statelor membre a căror monedă este euro iau măsurile necesare pentru a respecta prezenta orientare şi le aplică de la 28 iunie 2021. Acestea transmit Băncii Centrale Europene textele şi mijloacele referitoare la acele măsuri până la 1 iunie 2021 cel târziu.
Embed articolArt. 3: Destinatari
Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.
-****-
Adoptată la Frankfurt pe Main, 6 mai 2021.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Preşedintele BCE

Christine LAGARDE
Publicat în Jurnalul Oficial cu numărul 196L din data de 3 iunie 2021

Leave a Reply