Ordinul MAI nr. 51/2020 – stabilirea categoriilor de personal din MAI cărora, pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere…

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ORDIN

pentru stabilirea categoriilor de personal din Ministerul Afacerilor Interne cărora, pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, și pentru stabilirea măsurilor necesare acordării majorării salariale prevăzute de art. 32 afin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 și de art. 31 din Legea nr. 19/2020

În considerarea prevederilor art. 31 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 32 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. — Prezentul ordin stabilește, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, categoriile de personal cărora, pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, precum și măsurile necesare acordării majorării salariale prevăzute de art. 32 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 și de art. 31 din Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare majorare salarială.

Art. 2. — Prevederile Legii nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare, nu se aplică polițiștilor, personalului militar și personalului civil încadrat, după caz, în:

a) unitățile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare;

b) unitățile, instituțiile sau structurile aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. — (1) În vederea acordării majorării salariale, personalul îndreptățit se nominalizează prin ordin/dispoziție de personal întocmiră), potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane.

(2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) cuprinde, pe lângă nominalizarea personalului îndreptăți, numele și prenumele copiilor acestuia, precum și data la care copiii împlinesc vârsta de 12 ani sau, după caz, 18 ani pentru cei cu dizabilități.

(3) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se completează, ori de câte ori este necesar, cu personalul care devine ulterior îndreptățit la acordarea majorării salariale.

Art. 4. — (1) Personalul nominalizat în actul administrativ prevăzut la art 3 înaintează, până cel târziu în ultima zi a lunii/ primei luni din perioada în care se cuvine majorarea salarială, spre aprobare, șefului (comandantului) unității în care este încadrat cererea de acordare a majorării salariale, însoțită de următoarele documente:

a) actul de identitate al solicitantului, în copie;

b) certificatul de naștere al copilului/copiilor, în copie;

c) după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului/copiilor, în copie;

d) declarație pe propria răspundere a solicitantului, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin;

e) declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;

f) angajamentul solicitantului de a restitui sumele încasate cu titlu necuvenit.

(2) Pentru efectuarea plății majorării salariale, cererea aprobată, împreună cu toate documentele prevăzute la alin. (1), se transmite de către secretariatul unității către structura financiară care asigură plata, până la data de 5 a lunii următoare celei prevăzute la alin. (1).

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune o singură dată, în luna/prima lună din perioada în care se cuvine majorarea salarială.

Art. 5. — Personalul prevăzut la art. 4 alin. (1) are obligația de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situației, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condițiile care au stat la baza acordării majorării salariale.

Art 6. — Nerespectarea măsurilor/regulilor stabilite prin prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.

Art. 7.—Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor interne,

Marcel Ion Vela

București, 24 martie 2020.

Nr. 51.

ANEXA Nr. 1

— Model —

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

(a părintelui care formulează cererea de acordare a majorării salariale)

Subsemnatul/Subsemnata,……………………………………………………, cu domiciliul în ………………………………………………., legitimat/legitimată cu…….seria……..nr………………….CNP……………………..angajat la……………………………………………………… în funcția de………………………………………………., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere:

1. am calitatea de:

a) [ ] părintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

b) [ ] adoptatorul;

c) [ ] persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;

d) [ ] persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;

e) [ ] persoana desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) [ ] părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.

Situațiile de la lit. a)—f) se completează numai de către cei care au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ.

g) [ ] părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile art. 1 alin. (31) din Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare;

h) [] părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile art. 1 alin. (32) din Legea nr. 19/2020, cu modificările și completările ulterioare;

al copilului/copiilor:

a) numele și prenumele……………………………………………………………….., în vârstă de……ani;

b) numele și prenumele……………………………………………………………….., în vârstă de…….ani;

c) numele și prenumele……………………………………………………………….., în vârstă de…….ani.

2. nu am calitatea de asistent personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere, în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

3. mă aflu [ ]/nu mă aflu [ ]1 într-o situație de familie monoparentală, definită în condițiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicata, cu modificările și completările uiterioare2.

Data

Semnătura

1 Se bifează situația în care se află părintele.

2 Art. 3. — Prin persoană singură, în sensul art 2 alin. (2), se înțelege persoana care se află în una dintre următoarele situații:

a) este necăsătorită;

b) este văduvă;

c) este divorțată;

d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească;

e) are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor;

f) nu a împlinit vârsta de 18 ani și se află în una dintre situațiile prevăzute ia lit. a)—e);

g) a fost numită tutore sau i s-au încredințat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulți copii și se află în una dintre situațiile prevăzute la lit. a)—c).

ANEXA Nr. 2

-Model —

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

(a celuilalt părinte)

Subsemnatul/Subsemnata,……………………………………………………, cu domiciliul în………………………………………………., legitimat/legitimată cu…….seria……..nr……………….., CNP……………………., având calitatea de angajat la……………………………, în funcția de……………………………………………….,  părinte/persoană asimilată părintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor:

1. numele și prenumele…………………………………………………………….., în vârstă de…….ani;

2. numele și prenumele…………………………………………………………….., în vârstă de…….ani;

3. numele și prenumele………………………………………………………….., în vârstă de…….ani,

cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la falsul în declarații, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că în perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020, nu beneficiez de zile libere acordate în baza art. 1 sau de majorarea prevăzută la art. 31 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, declar că nu mă aflu în concediu de odihnă sau concediu fără plată.

Data

Semnătura

Publicate în același Monitor Oficial:

Comentarii despre Ordinul MAI nr. 51/2020 – stabilirea categoriilor de personal din MAI cărora, pe perioada stării de urgență instituite pe teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020, nu li se aplică prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere…

Leave a Reply