OUG nr. 7/2020 – modificarea și completarea OUG nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚA DE URGENTA

pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice

Având în vedere obiectivul asumat prin Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului, pentru evitarea dublei competențe în ceea ce privește implementarea proiectelor de infrastructură,

ținând cont de necesitatea asigurării unei abordări unitare în domeniul investițiilor publice, precum și de specificitatea obiectivelor de investiții vizate,

luând în considerare imperativul național al realizării proiectelor de infrastructură, precum și consecințele negative foarte importante ale neîndeplinirii acestui obiectiv asupra economiei naționale, inclusiv numărul redus al investițiilor semnificative sau concentrarea neuniformă pe teritoriul țării a celor existente,

reținându-se cerința obiectivă a creării unui cadru legal modern și eficient, care să fie în măsură să permită atingerea obiectivelor pentru care a fost edictat,

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 18 mai 2018, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

La articolul 11, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) în cazul unor solicitări de finanțare din partea unor fonduri sau societăți de investiții private, precum și a fondurilor suverane de dezvoltare și investiții, contribuția acestora va fi inclusă în finanțarea partenerului privat de către partenerul public, pe baza cererii depuse de către fondurile sau societățile de investiții private.

(3) Solicitările de finanțare formulate de fondurile sau societățile de investiții private vor fi transmise partenerului public până la aprobarea Studiului de fundamentare, în scopul comunicării investitorilor privați a necesarului de finanțare din resurse proprii, conform prevederilor alin. (1).”

2. La articolul 12, alineatul (4) se abrogă.

3. La articolul 13, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

,,(3) în vederea constituirii și utilizării de fonduri publice necesare efectuării plăților către societatea de proiect ori partenerul privat conform prevederilor alin. (2), în condițiile legii, se prevăd fonduri bugetare pentru finanțarea contractelor de parteneriat public-privat în cadrul bugetelor ordonatorilor principali de credite ai autorităților publice cu rol de partener public sau care au în subordine, sub autoritate ori în coordonare parteneri publici în contractul de parteneriat public-privat.

(4) Autoritățile publice prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului de aprobare a Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat.”

4. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Proiectele finanțate în baza unui contract de parteneriat public-privat se evidențiază în anexă distinctă în cadrul bugetelor ordonatorilor principali de credite ai autorităților publice cu rol de partener public sau care au în subordine, sub autoritate ori în coordonare parteneri publici în contractul de parteneriat public-privat.”

5. La articolul 13, alineatele (5)—(7) se abrogă.

6. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(4) La propunerea autorităților publice prevăzute la art. 13 alin. (3), Guvernul poate decide prin hotărâre ca anumite proiecte pe care le consideră strategice să fie pregătite și atribuite de către acestea pentru domeniul de activitate în care investițiile în parteneriat public-privat vor fi implementate.”

7. La articolul 18, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Costurile generate de realizarea studiului de fundamentare și de derulare a procedurii de atribuire se suportă de către partenerul public.”

8. La articolul 44, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 44. — (1) Autoritățile publice care intenționează să deruleze proiecte de parteneriat public-privat organizează și pun în funcțiune, prin decizia conducătorului autorității publice, unități interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat organizate ca structuri interne, fără personalitate juridică, dedicate pregătirii, atribuirii și implementării contractelor de parteneriat public-privat.

(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, unitățile interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat pot fi sprijinite în derularea activității de consultanți tehnici, financiari și juridici, după caz, contractați în condițiile legii.”

Art. II. — (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor preia de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză următoarele proiecte strategice de investiții:

a) Autostrada Târgu Neamț—lași;

b) Autostrada Ploiești—Brașov;

c) Autostrada București—Craiova—Calafat—Drobeta-Turnu Severin—Lugoj;

d) linia ferată de mare viteză București—Craiova/Sofia— Timișoara/Belgrad—Cluj/Budapesta;

e) extinderea rețelei de metrou prin realizarea magistralei M7;

f) construirea aeroportului București Sud;

g) linia ferată de mare viteză Ploiești—Buzău—Focșani— Bacău—Pașcani—lași—Suceava—Siret (Vicșani);

h) molurile nr. 3 și 4 din Portul Constanța Sud;

i) operarea de servicii în parteneriat public-privat, în domeniul sănătății, în cadrul unui pachet compus din spitale CFR;

j) amenajarea râurilor Argeș și Dâmbovița pentru navigație.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății preia de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză următoarele proiecte strategice de investiții:

a) Clinica Multifuncțională „Dr. Calistrat Grozovici” corp Ași corp B;

b) construirea și operarea unei bănci naționale de sânge, plasmă umană și celule stern;

c) Spitalul Regional Timișoara;

d) Spitalul Regional Brăila-Galați;

e) Spitalul Regional Târgu Mureș.

(3) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri preia de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză următoarele proiecte strategice de investiții:

a) Complexul hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopole pe fluviul Dunăre;

b) Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj Tarnița-

Lăpuștești;

c) construcția unei fabrici de mijloace de transport electrice;

d) construcția unui sistem de resorturi de lux la Marea Neagră — New Costinești;

e) un nou complex turistic pentru schi în masivul Făgăraș.

(4) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale preia de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză proiectul strategic de investiții Finalizarea canalului magistral Șiret—Bărăgan.

(5) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației preia de la Comisia Națională de Strategie și Prognoză proiectul strategic de investiții Complexul Medical „Carol Davila-Universitary Medical City”.

Art. III. — În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Comisia Națională de Strategie și Prognoză predă pe bază de protocol de predare-preluare:

a) Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor proiectele strategice de investiții prevăzute la art. II alin. (1).

b) Ministerului Sănătății proiectele strategice de investiții prevăzute la art. II alin. (2).

c) Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri proiectele strategice de investiții prevăzute la art. II alin. (3).

d) Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, proiectul strategic de investiții prevăzut la art. II alin. (4);

e) Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, proiectul strategic de investiții prevăzut la art. II alin (5).

Art. IV. — (1) în baza prevederilor art. 5^ din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, cu creditele de angajament și creditele bugetare aprobate și neutilizate în bugetul Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză la capitolul 51.01 „Autorități publice și acțiuni externe”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.01 „Transferuri interne”, alineatul 55.01.70 „Fondul de finanțare a contractelor de parteneriat public-privat” se majorează bugetul Ministerului Finanțelor Publice — Acțiuni generale la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale” titlul 50 „Fonduri de rezervă”, articolul 50.01 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului”.

(2) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat, precum și în volumul și structura bugetului Secretariatului General al Guvernului, Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză și Ministerului Finanțelor Publice —Acțiuni generale.

Art. V. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri să efectueze virări de credite bugetare și de angajament. Între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.

(2) în termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri comunică Ministerului Finanțelor Publice virările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.

(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri potrivit alin. (2), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între capitolele bugetare prevăzute la alin. (1).

Art. VI. Modalitățile de realizare a proiectelor strategice de investiții prevăzute la art. II și identificarea surselor de finanțare sunt de competența exclusivă a ministerelor de resort.

Art VII. — La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 357/2018 privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 6 iunie 2018, cu completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 667/2018 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Ploiești—Brașov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 3 septembrie 2018;

c) Hotărârea Guvernului nr. 920/2018 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru Clinica Multifuncțională „Dr. Calistrat Grozovici” corp A și corp B, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.000 și 1.000 bis din 27 noiembrie 2018;

d) Hotărârea Guvernului nr. 177/2019 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru Autostrada Târgu Neamț— lași, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 și 263 bis din 5 aprilie 2019;

e) Hotărârea Guvernului nr. 805/2019 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru construirea și operarea unei bănci naționale de sânge, plasmă umană și celule stern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 și 894 bis din 6 noiembrie 2019.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Antonel Tănase

Șeful Cancelariei Prim-Ministrului,

Ionel Dancă

Ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,

Lucian Nicolae Bode

Ministrul sănătății, 

Victor Sebastian Costache

Ministrul economiei, energiei și mediului de afaceri,

Virgil-Daniel Popescu

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,

Ion Ștefan

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,

Nechita-Adrian Oros

Președintele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză,

Nicolae Cristian Stănică

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîtu

București, 28 ianuarie 2020.

Nr. 7.

Publicate în același Monitor Oficial:

Comentarii despre OUG nr. 7/2020 – modificarea și completarea OUG nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat și pentru stabilirea unor măsuri privind investițiile publice

Leave a Reply