OUG nr. 9/2020 – aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENTĂ

privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat

Având în vedere situația identificată la nivelul sistemului educațional preuniversitar, în care un număr mare de elevi se află în situație de abandon școlar ca urmare a condițiilor socioeconomice și geografice defavorabile, date fiind condițiile socioeconomice care impietează asupra capacității multor familii de a susține școlarizarea sau participarea copiilor lor la întregul program zilnic de activități școlare, inclusiv cele extracurriculare, condiții care impun implementarea cu celeritate a unor măsuri de sprijin,

necesitatea continuării eforturilor pentru îndeplinirea obiectivelor de țară asumate în calitate de stat membru al Uniunii Europene, pentru orizontul 2020, inclusiv în ceea ce privește diminuarea ratei părăsirii timpurii a școlii până la 11,3%, în condițiile în care valoarea acestui indicator a fost de 18,1% în 2017 și 16,4% în 2018 (conform datelor oficiale Eurostat),

Întrucât evaluarea corespunzătoare a impactului Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat, implementat și în anii școlari 2016—2017, 2017—2018, respectiv în anul 2019, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 72/2016, aprobată prin Legea nr. 92/2017, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 107/2018, și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2018, aprobată prin Legea nr. 201/2019, impune extinderea la un număr mai mare de școli și implementarea acestuia o perioadă mai mare de timp, fiind necesară continuarea pilotării cel puțin un ciclu de învățământ,

În contextul în care nu se instituie cu celeritate măsuri de remediere a situației cu iminență de agravare, România riscă să nu își realizeze obiectivul asumat — asigurarea echității în participarea la educație — obiectiv derivat din statutul de membru al Uniunii Europene,

pentru o intervenție corectă și fiabilă, în sensul remedierii situației identificate, printr-o etapă-pilot de evaluare a măsurii instituite, a căror reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. — (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la sfârșitul anului 2020, în perioada desfășurării activității didactice, preșcolarilor și elevilor din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unități-pilot, li se acordă, cu titlu gratuit, un suport alimentar, constând într-un pachet alimentar sau într-o masă caldă pe zi, în limita unei valori zilnice de 10 lei/beneficiar, TVA inclus.

(2) Limita valorică prevăzută la alin. (1) cuprinde prețul produselor, cheltuielile de transport, de distribuție și de depozitare a acestora, după caz.

(3) La cererea motivată a părinților/reprezentanților legali/ocrotitorilor legali, formulată în scris și susținută de document-suport, înregistrată la secretariatul unității de învățământ în care este înmatriculat preșcolarul/elevul, preșcolarii și elevii care din considerente de natură medicală, culturală sau religioasă nu pot beneficia de pachetul alimentar/masă caldă vor beneficia de produse alimentare adecvate situației acestora, în limita valorii zilnice prevăzute la alin. (1).

(4) Pentru menținerea sănătății preșcolarilor și elevilor prevăzuți la alin. (1), în cadrul programului-pilot se vor distribui numai produse alimentare obținute în unități autorizate/înregistrate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, în conformitate cu prevederile legislației sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor în vigoare.

(5) Produsele distribuite vor respecta cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. — (1) în vederea aplicării prezentei ordonanțe de urgență în semestrul II al anului școlar 2019—2020, prin derogare de la dispozițiile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, se suplimentează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București repartizate unităților administrativ-teritoriale/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor de care aparțin unitățile-pilot cu sumele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) Pentru finanțarea Programului în semestrul I al anului școlar 2020—2021 se alocă bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi suplimentate din veniturile proprii ale bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau din alte surse de finanțare, legal prevăzute, în următoarele situații:

a) stabilirea prin hotărâre a consiliului local a unei valori zilnice mai mari decât cea prevăzută la art. 1 alin. (1);

b) creșterea, în perioada aplicării Programului, a numărului de preșcolari/elevi beneficiari din unitățile-pilot.

(4) Reflectarea în bugetele unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat primite, precum și a creditelor destinate implementării programului-pilot de acordare a unui suport alimentar se va face cu ajutorul indicatorilor distincți, prevăzuți în Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.

Art. 3. — (1) Procedura de atribuire a contractelor de furnizare/servicii a pachetelor alimentare/mesei calde se organizează la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor și se stabilește potrivit prevederilor legislației în domeniul achizițiilor publice.

(2) Unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, care dispun de mijloacele necesare preparării și distribuirii pachetelor alimentare/mesei calde, în scopul creșterii calității acestora, pot utiliza în acest scop sumele alocate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) și (2).

(3) Pentru obținerea unor prețuri cât mai competitive, autoritățile contractante pot opta pentru atribuirea contractului de achiziție publică fie pe întreg pachetul alimentar/întreaga masă caldă, fie pe loturi distincte pe categorii de produse ce intră în componența pachetului alimentar/mesei calde, potrivit legislației în domeniul achizițiilor publice, iar faza finală a procedurii de atribuire poate fi organizată prin licitație electronică, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice.

(4) Responsabilii pentru efectuarea plăților către furnizori sunt primarii unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau persoanele împuternicite, după caz.

(5) Plata produselor și a serviciilor contractate se efectuează de către ordonatorii principali de credite, la solicitarea furnizorilor, pe baza documentelor de recepție calitativă și cantitativă, întocmite și aprobate de unitățile-pilot.

(6) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), rămase neutilizate la finele semestrului II al anului școlar 2019—2020, pot fi utilizate în cursul anului 2020, cu aceeași destinație.

(7) Sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat alocate unităților administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, potrivit prevederilor art. 2, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se regularizează cu bugetul de stat.

Art. 4. — (1) Dreptul de a beneficia de prevederile art. 1 alin. (1) îl au elevii/preșcolarii prezenți la activitățile didactice.

(2) Autoritățile administrației publice locale, instituțiile și autoritățile cu atribuții în domeniul educației au obligația să urmărească și să verifice buna desfășurare a procesului de aprovizionare privind distribuția către elevi/preșcolari a pachetului alimentar/mesei calde.

(3) Controlul respectării prevederilor legislației în vigoare privind condițiile igienico-sanitare prin care pachetul alimentar/masă caldă este oferit/oferită către elevi/preșcolari, precum și al respectării unei alimentații corespunzătoare din punct de vedere nutrițional, în unitățile de învățământ preuniversitar, se exercită de către personalul împuternicit de Ministerul Sănătății din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.

(4) Unitățile care produc, prepară, transportă și distribuie alimente în cadrul acestui program sunt supuse controalelor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, efectuate de către personalul de specialitate din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protectie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1.999/74/CE, 2007/43/CE, 2005/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului.

(5) Unitățile care produc, prepară, transportă și distribuie alimente în cadrul acestui program sunt supuse controlului în sănătate publică, conform competențelor Ministerului Sănătății, prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. — (1) Unitățile-pilot sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

(2) La închiderea programului-pilot, la finalul anului 2020, în urma analizei realizate de Ministerul Educației și Cercetării, pe baza rezultatelor obținute și interpretate lunar, pe parcursul derulării proiectului, la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, prin hotărâre a Guvernului, se va decide asupra oportunității extinderii acestui program la nivel național, respectiv asupra modalității de implementare.

(3) Unitățile de învățământ incluse în Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat pot beneficia și de finanțare externă pentru susținerea unor activități similare programului-pilot.

(4) Ministerul Educației și Cercetării, inspectoratele școlare, unitățile administrativ-teritoriale, unitățile de învățământ pot accesa fonduri de la bugetul Uniunii Europene sau pot finanța din fonduri proprii/din bugetele locale desfășurarea unor programe similare și în alte unități de învățământ decât cele prevăzute în anexă.

(5) Ministerul Educației și Cercetării are atribuții de monitorizare și evaluare a programului-pilot.

(6) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Sănătății și Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, elaborează Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

Contrasemnează:

Ministrul educației și cercetării,

Cristina Monica Anisie

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,

Ion Ștefan

Ministrul fondurilor europene,

Ioan Marcel Boloș

Ministrul finanțelor publice,

Vasile-Florin Cîțu

p. Ministrul sănătății,

Nelu Tătaru,

secretar de stat

București, 4 februarie 2020.

Nr. 9.

ANEXE

Publicate în același Monitor Oficial:

Comentarii despre OUG nr. 9/2020 – aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat