Curtea de Apel Targu Mures -avocat

Contactați-ne la numărul de telefon 0748.031.076 sau pe pagina de facebook avocat Cruciu Petru, precum și la adresa din Târgu Mureș, str. Stefan cel Mare nr. 1

angajari avocat curtea de apel cautare dosare concursuri contact curtea de apel mures curtea de apel targu mures decizii dosare ecris fax fisa dosar grefieri informatii judecatori jurisprudenta parchetul portal posturi vacante procurori protest

Colegiul de Conducere al Curții de Apel Târgu-Mureș a decis miercuri, 11 martie, cu unanimitate de voturi, luarea unor măsuri de prevenire a răspândirii infecției cu virusul COVID-19.

Redăm, în rândurile de mai jos, măsurile publicate de conducerea Curții de Apel Târgu-Mureș:

Articolul 1. În contextul necesităţii prevenirii, în limita posibilităţilor, a răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul COVID-19 şi asigurării sănătăţii şi securității în muncă a personalului Curţii de Apel Târgu-Mureş, în aplicarea Hotărârii nr. 191/10 martie 2020 a Secției pentru Judecători a Consiliului Superior al Magistraturii și în considerarea Hotărârii nr. 6/9 martie 2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, în perioada 12 martie – 31 martie 2020, inclusiv, activitatea Curţii de Apel Târgu-Mureş va fi restrânsă, atât în ceea ce priveşte activitatea de judecată şi activitatea de relaţii cu publicul la nivelul compartimentelor auxiliare care desfăşoară astfel de activităţi, cât şi în ceea ce priveşte accesul în instanţă şi condiţiile de acces, prin adoptarea măsurilor considerate necesare atât pentru protecţia judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, personalului conex, funcţionarilor publici şi personalului contractual, cât şi pentru protecţia procurorilor, avocaţilor, părţilor, participanţilor la procesele civile şi penale.

Articolul 2. Cu privire la compartimentele Registratura generală, Arhiva Secţiei I civile, Arhiva Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal, Arhiva Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie s-au hotărât următoarele măsuri:

▪ limitarea programului de lucru cu publicul la compartimentul registratura generală şi la arhivele celor trei secţii ale instanţei la o oră pe zi, în intervalul orar 8.30 – 9.30;

▪ recomandarea expresă adresată justiţiabililor, avocaţilor sau reprezentanţilor acestora, precum şi participanţilor la procesele civile şi penale de a transmite corespondenţa în legătură cu dosarele aflate pe rolul instanţei prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege (poştă, curier, fax, e-mail);

▪ recomandarea expresă de consultare a documentelor din dosare prin accesarea aplicaţiei informatice „Info dosar”, pe baza parolelor atribuite şi comunicate în acest scop;

▪ pentru depunerea cererilor şi a actelor de orice natură/studiul dosarelor, accesul la aceste compartimente este limitat la o singură persoană, în mod etapizat, prin grija jandarmilor care asigură paza sediului instanţei;

▪ personalul din cadrul acestor compartimente auxiliare va purta măşti de protecţie în timpul programului de lucru cu publicul şi va atrage atenţia persoanelor care se prezintă la compartiment să stea la o distanţă de 4 – 5 metri, iar în cazul în care în biroul respectivei arhive se află deja o persoană şi o alta doreşte să intre, personalul de la arhivă va suna, de îndată, la jandarmi, pentru a se lua măsurile necesare;

▪ jandarmii au obligaţia de a întreba fiecare persoană care solicită accesul în clădirea instanţei, pentru compartimentul registratura generală sau pentru una dintre cele trei arhive ale instanţei, dacă se află în una din următoarele situaţii:

  1. a) are simptome specifice infecției respiratorii sau stare generală alterată;
  2. b) a călătorit în una sau mai multe din zonele geografice de risc ale infecţiei cu coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă;
  3. c) a intrat în contact, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă, cu o persoană sau cu persoane care au fost diagnosticate sau prezintă suspiciuni de infectare cu virusul COVID-19 sau se află ori s-au aflat în carantină/izolare/autoizolare;

▪ în cazul în care răspunsul este afirmativ fie şi numai la una dintre întrebări, jandarmul va solicita în mod ferm respectivei persoane să completeze şi să semneze declaraţia-tip întocmită de conducerea instanţei, nepermiţându-i accesul în instanţă; declaraţia-tip completată şi semnată va fi, de îndată, adusă la cunoştinţa conducerii instanţei (la cabinetul primului grefier), pentru a fi transmisă Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, prin fax sau e-mail.

Articolul 3. Cu privire la Biroul de Informare şi Relaţii Publice s-a hotărât suspendarea activităţii cu publicul în perioada 12 martie – 31 martie 2020, inclusiv, toate solicitările, cererile, petiţiile adresate acestui birou urmând să fie transmise exclusiv prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege, prin poştă, curier, fax, e-mail, la adresele indicate pe portalul instanţei, respectiv: prin poştă sau curier, la adresa Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimirescu, nr. 69, judeţul Mureş, prin fax, la numărul 0265/269.199, prin e-mail, la adresa ca-tgmures@just.ro. Răspunsurile la solicitări vor fi transmise de Biroul de Informare şi Relaţii Publice prin aceleaşi mijloace de comunicare.

Articolul 4. Cu privire la şedinţele de judecată, accesul în sediul instanţei şi în sălile de judecată s-au hotărât următoarele măsuri:

▪ în cauzele aflate pe rolul Curţii de Apel Târgu-Mureş în care sunt stabilite termene de judecată anterior datei de 23 martie 2020, completele de judecată învestite cu soluţionarea acestora vor stabili ore distincte pentru dezbaterea fiecărei cauze sau intervale orare distincte pentru judecarea unui număr de câte 3 – 5 cauze, în funcţie de numărul şi particularităţile cauzelor aflate pe rol la termenul de judecată respectiv;

▪ accesul în sala de şedinţă va fi limitat, prin grija efectivelor de jandarmi, la persoanele care au calitatea de părţi, avocaţi şi/sau reprezentanţi ai părţilor, participanţi în cauza respectivă şi numai la ora fixată pentru judecarea acesteia, în condiţiile de acces în sediul instanţei expres stabilite prin Decizia nr. 17/C/6 martie 2020, emisă de vicepreşedintele instanţei;

▪ ca regulă, în sala de şedinţă vor fi prezente concomitent maxim 5 persoane, iar când se impune cu necesitate, prin raportare la circumstanţele concrete ale cauzei, apreciate ca atare de completul de judecată, prin excepţie pot fi prezente în sala de şedinţă, concomitent, 10 persoane;

▪ pentru facilitarea aplicării măsurilor de mai sus, pe listele de şedinţă vor fi menţionate, în plus, orele stabilite pentru dezbaterea cauzelor şi, după caz, se va menţiona olograf, de către grefierul de şedinţă, numele persoanelor chemate în calitate de martori în respectiva cauză;

▪ listele de şedinţă vor fi puse la dispoziţia efectivelor de jandarmi care asigură paza sediului instanţei, prin grija grefierului de şedinţă, la sfârşitul programului de lucru, pentru ziua următoare;

▪ jandarmii vor permite accesul persoanelor care au calitatea de părţi, participanţi, avocaţi şi/sau reprezentanţi ai părţilor în sediul instanţei în condiţiile expres şi limitativ stabilite prin Decizia nr. 17/C/6 martie 2020, emisă de vicepreşedintele instanţei şi prin prezenta hotărâre; în acest sens, jandarmii au obligaţia de a identifica fiecare persoană care solicită accesul în sediul instanţei, prin raportare la menţiunile din listele de şedinţă, anterior arătate; în situaţia în care sunt necesare lămuriri suplimentare punctuale, jandarmii vor lua imediat legătura cu grefierul-şef al secţiei sau cu prim-grefierul;

▪ jandarmii au obligaţia de a întreba fiecare persoană care solicită accesul în clădirea instanţei pentru a participa la şedinţa de judecată dacă se află în una din următoarele situaţii:

  1. a) are simptome specifice infecției respiratorii sau stare generală alterată;
  2. b) a călătorit în una sau mai multe din zonele geografice de risc ale infecţiei cu coronavirus, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă;
  3. c) a intrat în contact, în ultimele 14 zile anterior prezentării la instanţă, cu o persoană sau cu persoane care au fost diagnosticate sau prezintă suspiciuni de infectare cu virusul COVID-19 sau se află ori s-au aflat în carantină/izolare/autoizolare;

▪ în cazul în care răspunsul este afirmativ fie şi numai la una dintre întrebări, jandarmul va solicita în mod ferm respectivei persoane să completeze şi să semneze declaraţia-tip întocmită de conducerea instanţei, nepermiţându-i accesul în instanţă; declaraţia-tip completată şi semnată va fi, de îndată, adusă la cunoştinţa conducerii instanţei (la cabinetul primului grefier), pentru a fi transmisă Direcţiei de Sănătate Publică Mureş, prin fax sau e-mail;

▪ în cauzele aflate pe rolul Curţii de Apel Târgu-Mureş în care sunt stabilite termene de începând cu data de 23 martie 2020, se recomandă completelor de judecată învestite cu soluţionarea acestora să analizeze posibilitatea judecării exclusiv a cauzelor ce reclamă maximă urgenţă în contextul excepţional actual determinat de răspândirea infecţiilor respiratorii cu virusul COVID-19, acest caracter urmând a fi apreciat în funcţie de particularităţile concrete ale cauzei, şi, în consecinţă, să preschimbe termenele de judecată în toate celelalte cauze pentru sfârşitul lunii aprilie şi pentru luna mai 2020;

▪ se recomandă completelor de judecată realizarea audierii persoanelor aflate în custodia penitenciarelor, precum şi în custodia altor autorităţi, prin sistemul de videoconferinţă, în limita posibilităţilor;

▪ se recomandă completelor de judecată ca, în ipoteza formulării de către părţi, avocaţii şi/sau reprezentanţii acestora a unor cereri de amânare, să le analizeze cu luarea în considerare a contextului excepţional din ţară şi din Europa, determinat de răspândirea virusului COVID-19; de asemenea, în ipoteza în care părţile nu au solicitat judecarea cauzelor în lipsă, se recomandă completelor de judecată să nu suspende judecata, ci să stabilească termene de judecată la sfârşitul lunii aprilie şi în luna mai 2020;

▪ în cauzele penale, se recomandă completelor de judecată să analizeze posibilitatea revenirii asupra măsurii aducerii persoanelor în faţa instanţei cu mandate de aducere sau posibilitatea amânării punerii în executare a acestor mandate până la sfârşitul lunii aprilie/luna mai 2020 şi comunicarea acestei măsuri organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare/organelor de ordine publică;

▪ pentru a se păstra un nivel de prevenţie minim, pentru judecători, grefieri, procurori, avocaţi şi părţi, în timpul desfăşurării şedinţelor de judecată, sălile de şedinţă vor fi reconfigurate prin poziţionarea birourilor procurorului şi avocatului, respectiv a băncilor destinate justiţiabililor, astfel încât să se păstreze, între aceştia, o distanţă de 4-5 metri;

▪ accesul publicului pe holurile din proximitatea sălilor de şedinţă este permis numai în limita a maxim 5 – 10 persoane concomitent, cu recomandarea ca timpul de staţionare să nu depăşească 15 minute; pentru aplicarea acestei dispoziţii, jandarmii care asigură paza la etajele II şi III, unde se află sălile de judecată, vor ţine legătura, prin staţia cu care sunt dotaţi, cu jandarmii de la parterul clădirii, prin biroul cărora este deschisă singura cale de acces în clădirea curţii de apel;

▪ în ipoteza în care persoanele ce solicită accesul în sediul instanţei nu respectă regulile de prevenţie stabilite în scopul prevenirii răspândirii infecţiilor respiratorii cu virusul COVID-19, deci al protejării inclusiv a sănătăţii lor, jandarmii vor lua de îndată măsuri ce se pot finaliza cu aplicarea unor sancţiuni contravenţionale.

Articolul 5. Cu privire la igienizarea şi dezinfectarea spaţiilor din sediul Curţii de Apel Târgu-Mureş s-au hotărât următoarele măsuri pentru intensificarea aplicării dispoziţiilor Deciziei nr. 17/C/6 martie 2020, emisă de vicepreşedintele instanţei, pe baza procesului verbal încheiat la data de 4 martie 2020, cu ocazia şedinţei Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă de la Curtea de Apel Târgu-Mureş:

▪ s-au realizat procedurile şi s-au achiziţionat produse dezinfectante (pastile de cloramină, soluţie cu clor, alcool sanitar, săpun lichid, dezinfectante pentru toalete, gel dezinfectant pentru mâini), precum şi produse necesare realizării efective a igienizării;

▪ s-au realizat procedurile în vederea achiziţionării a 14 dispozitive distribuţie gel dezinfectant pentru mâini, urmând a fi montate în cursul zilei de mâine, la calea de acces în sediul instanţei (birou jandarmi), la compartimentul Registratura generală, la etajele cu arhivele şi sălile de judecată, precum şi la toate celelalte etaje ale clădirii (cel puţin câte două dispozitive/nivel);

▪ s-au realizat procedurile şi s-au achiziţionat mănuşi şi măşti de protecţie cu filtru de carton (fiind singurele disponibile pe piaţă şi care puteau fi livrate de îndată), produse distribuite personalului de la registratura generală, de la arhive, precum şi personalului care asigură curăţenia sediului instanţei; există în stoc un supliment de mănuşi şi un supliment limitat de măşti de protecţie, spre a fi distribuite completelor de judecată şi grefierilor care intră în şedinţe de judecată anterior datei de 23 martie 2020 şi ulterior, pentru cauzele apreciate ca urgente de către completul de judecată, în circumstanţele excepţionale actuale;

▪ s-a realizat procedura de achiziţie pentru o lampă bactericidă cu raze ultraviolete, în scopul dezinfectării zilnice a sălilor de judecată, însă, din cauza

aglomerării şi a situaţiei efective actuale, furnizorul a precizat că livrarea se va putea face numai peste două săptămâni;

▪ s-au luat măsuri de reorganizare a activităţii vizând ridicarea şi predarea corespondenţei instanţei pe raza municipiului Târgu-Mureş, astfel încât, pentru lucrările de curăţenie şi igienizare la sediul instanţei să fie alocate zilnic trei persoane, pe întreaga durată a programului de lucru, doar cu aceste atribuţii (având în vedere şi faptul că un îngrijitor se află în concediu medical);

▪ s-au luat măsuri pentru defalcarea atribuţiilor de curăţenie şi igienizare, pe persoane şi zone (etaje ale clădirii), stabilindu-se obligaţia concretă de a efectua de minim două ori pe zi curăţenia (igienizarea, dezinfectarea), în spaţiile astfel repartizate (cale de acces, casa scării, holuri, registratură, arhive, săli de judecată, birouri, grupuri sanitare);

▪ conducerea instanţei şi conducerea departamentului economico-financiar şi administrativ au avut o întâlnire atât cu persoanele desemnate pentru a realiza curăţenia şi igienizarea spaţiilor din clădirea instanţei, cât şi cu persoana din departamentul economico-financiar şi administrativ care a fost desemnată pentru verificarea zilnică a modalităţii de efectuare a acestor operaţiuni (la începutul şi la sfârşitul programului de lucru); în cadrul întâlnirii au fost expuse punctual cerinţele pentru realizarea acestor operaţiuni, sens în care se va întocmi o notă internă de către departamentul economico-financiar şi administrativ, cu luarea în considerare a necesităţii dezinfectării pardoselilor, obiectelor sanitare, clanţelor, balustradelor, dezinfectării şi aerisirii sălilor de şedinţă, registraturii, arhivelor, etc.; îndeplinirea obligaţiei de efectuare a curăţeniei şi igienizării spaţiilor din instanţă de două ori pe zi va fi verificată şi prin menţiunile ce se vor face pe tabelul întocmit în acest scop, în care se va preciza, sub semnătură, inclusiv ora realizării respectivei operaţiuni.

Articolul 6. Cu privire la modalitatea concretă de desfăşurare a activităţii de către judecători şi personalul auxiliar de specialitate, prin raportare la prezenţa efectivă la sediul instanţei, s-au hotărât următoarele măsuri:

▪ la nivelul fiecărei secţii din cadrul curţii de apel se vor stabili reguli care să permită atât judecătorilor, cât şi personalului auxiliar de specialitate, desfăşurarea activităţii de la domiciliu, cu excepţia zilelor în care se desfăşoară şedinţele de judecată, a zilelor pentru care este amânată pronunţarea hotărârilor, precum şi cu excepţia situaţiilor concrete ce reclamă prezenţa la sediul instanţei;

▪ această modalitate de desfăşurare a activităţii a fost hotărâtă în condiţiile în care, prin toate măsurile anterior enumerate, se are în vedere limitarea sau evitarea riscului de infectare şi răspândire a virusului COVID-19;

▪ de asemenea, măsura este posibilă în condiţiile în care există aplicaţia informatică „Info dosar”, iar judecătorilor şi personalului auxiliar de specialitate le este permis accesul pe baza parolelor alocate individual, comunicate în cursul zilei de mâine; totodată, atât judecătorii, cât şi personalul auxiliar de specialitate au acces, pe baza parolelor atribuite (care vor fi recomunicate în cursul zilei de mâine), la conturile de e-mail alocate de instanţă (just.ro); în acest fel, judecătorii, cât şi personalul auxiliar de specialitate vor putea, potrivit regulilor stabilite în mod clar la nivelul secţiilor, să redacteze lucrările la domiciliu, urmând să fie introduse în aplicaţia informatică ECRIS la momentul prezentării la instanţă;

▪ această modalitate de lucru nu exclude situaţia în care judecătorul sau personalul auxiliar de specialitate este solicitat să se prezinte la instanţă pentru îndeplinirea unor obligaţii profesionale;

▪ această modalitate de lucru nu va cuprinde măsuri care să ducă la disfuncţionalităţi în procedura de repartizare aleatorie a cauzelor, în procedura de verificare şi regularizare a cererilor, în desfăşurarea şedinţelor de judecată anterior datei de 23 martie 2020 şi a şedinţelor de judecată privind cauzele apreciate ca urgente în aceste circumstanţe excepţionale, în perioada 23 – 31 martie 2020.

Articolul 7. Cu privire la modalitatea concretă de desfăşurare a activităţii de către funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul departamentului economico-financiar şi administrativ, prin raportare la prezenţa efectivă la sediul instanţei, până în data de 31 martie 2020, inclusiv, se vor stabili măsuri similare, în limita posibilităţilor efective, având în vedere specificul activităţii şi necesitatea îndeplinirii operaţiunilor ţinând de activitatea economico-financiară şi administrativă.

Funcţionarul public din cadrul Biroului de informare şi relaţii publice şi grefierul-documentarist vor avea posibilitatea, prin rotaţie, până în data de 31 martie 2020, inclusiv, să desfăşoare activitatea specifică de la domiciliu, în măsura în care o astfel de posibilitate este recunoscută grefierilor secţiilor instanţei şi cu excepţia situaţiilor în care prezenţa la instanţă, apreciată ca atare de conducerea curţii de apel, este necesară pentru îndeplinirea atribuţiilor profesionale. Modalitatea concretă de desfăşurare a activităţii de la domiciliu şi zilele în care activitatea va fi desfăşurată în acest fel vor fi stabilite de conducerea instanţei, pe baza propunerilor concrete făcute de funcţionarul public de la BIRP şi de grefierul-documentarist, ţinând seama de lucrările specifice şi termenele stabilite pentru efectuarea acestora.

Articolul 8. Măsurile cuprinse în prezenta hotărâre pot fi reevaluate anterior datei de 31 martie 2020, în situaţia în care circumstanţele ţinând de infectarea şi răspândirea virusului COVID-19 o impun.

Articolul 9. Prezenta hotărâre va fi comunicată judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, funcţionarilor publici, personalului conex şi personalului contractual din cadrul Curţii de Apel Târgu-Mureş, precum şi instanţelor din aria de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş, Baroului Mureş, Baroului Harghita, Penitenciarului Târgu-Mureş, Penitenciarului Miercurea Ciuc, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, Inspectoratul Județean de Poliție Mureș şi Inspectoratul Județean de Poliție Harghita, fiind adusă la cunoştinţa publicului prin postarea pe pagina de internet a instanţei şi prin afişare la sediul instanţei, în proximitatea căii de acces.”

Leave a Reply