Articol

Art. 1441. Prescripţia

(1) Suspendarea prescripţiei în folosul unuia dintre creditorii solidari poate fi invocată şi de către ceilalţi creditori solidari. (2) Întreruperea prescripţiei în privinţa unuia dintre creditorii solidari profită tuturor creditorilor solidari.

Articol

Art. 121. Înlocuirea tutorelui

Dacă vreuna dintre împrejurările prevăzute la art. 120 alin. (2) survine în timpul tutelei, tutorele poate cere să fie înlocuit. Cererea de înlocuire se adresează instanţei de tutelă, care va hotărî de urgenţă. Până la soluţionarea cererii sale de înlocuire, el este obligat să continue exercitarea atribuţiilor.

Articol

Noul cod penal actualizat și consolidat

CODUL PENAL din 17 iulie 2009 (Legea nr. 286/2009) (la data 24-iul-2009 actul a fost promulgata de Decretul 1211/2009 ) _______ Prezentul cod intră în vigoare la data care va fi stabilită în legea pentru punerea în aplicare a acestuia (n.n. – a se vedea art. 446) *) Potrivit articolului 246 din Legea nr. 187/2012,...

Articol

Art. 1831. Evacuarea chiriaşului

(1) Dacă prin lege nu se prevede altfel, evacuarea chiriaşului se face în baza unei hotărâri judecătoreşti. (2) Chiriaşul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data eliberării efective a locuinţei, precum şi la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată.

Articol

Art. 2261. Înlocuirea întreţinerii prin rentă

(1) Dacă prestarea sau primirea în natură a întreţinerii nu mai poate continua din motive obiective sau dacă debitorul întreţinerii decedează şi nu intervine o înţelegere între părţi, instanţa judecătorească poate să înlocuiască, la cererea oricăreia dintre părţi, fie şi numai temporar, întreţinerea în natură cu o sumă de bani corespunzătoare. (2) Atunci când prestarea...

Articol

Ce este plângerea contravențională ?

Plângerea constituie calea specifică de atac în materie contravenţională aptă de a fi utilizată împotriva tuturor sancţiunilor contravenţionale, indiferent de motivele invocate. Având la bază plângerea contravenţională, instanţă de judecată sesizată cu soluţionarea ei este datoare, în temeiul prevederilor art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, cu modificările ulterioare, să asculte “pe cel care...

Articol

ICCJ. Acţiune în pretenţii întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 351/2004. Importanţa respectării principiilor care guvernează aplicarea legii civile în timp

În raportul juridic civil dintre părţile litigante sunt aplicabile dispoziţiile legale sub imperiul cărora s-a născut acel raport juridic.

Astfel, pentru capacităţile energetice realizate anterior intrării în vigoare a noilor dispoziţii legale în materie, respectiv a Legii nr. 123/2012, titularii dreptului de proprietate privată, afectaţi de aceste capacităţi, nu pot pretinde indemnizaţii pentru lipsa de folosinţă, exercitarea de către titularii licenţelor a drepturilor de uz şi de servitute făcându-se cu titlu gratuit, potrivit dispoziţiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcţiune, respectiv a Legii nr. 351/2004.

HG nr. 89/2020 – organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României
Articol

HG nr. 89/2020 – organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 alin. (2) şi art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al...

Articol

Art. 641. Actele de administrare şi de dispoziţie

(1) Actele de administrare, precum încheierea sau denunţarea unor contracte de locaţiune, cesiunile de venituri imobiliare şi altele asemenea, cu privire la bunul comun pot fi făcute numai cu acordul coproprietarilor ce deţin majoritatea cotelor-părţi. (2) Actele de administrare care limitează în mod substanţial posibilitatea unui coproprietar de a folosi bunul comun în raport cu...