Confirmarea măsurii internării medicale nevoluntare

Confirmarea măsurii internării medicale nevoluntare
Cuvinte cheie
Internare medicală
Psihiatrie
Hotărâre judecătorească
Tulburare de personalitate
Abuz de etanol

UDECĂTORIA ######

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ####/2023

Şedinţa Camerei de consiliu de la 29 Decembrie 2023

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ######-###### #####

Grefier ###-##### Ceripac

 

Ministerul ###### este reprezentat de procurorul ##### ###### ##### ######## din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria ######

 

La ordine fiind soluţionarea acţiunii civile având ca obiect „internarea medicală nevoluntară” formulată de petenta SPITALUL DE PSIHIATRIE „SF. ##########” ###### cu sediul în ######, ##### Călăraşilor nr.59, în contradictoriu cu intimatul ##### ##### în prezent internat la Spitalul de Psihiatrie „Sf. ##########” cu sediul în ######, ##### Călăraşilor nr. 59.

La apelul nominal făcut cauzei în şedinţa camerei de consiliu, a răspuns asistent social ##### #### pentru petentă, personal intimatul şi asistat de apărător din oficiu av. ####### ########, cu delegaţie la dosarul cauzei.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează instanţei că procedura este legal îndeplinită, acţiune scutită de plata taxelor judiciare, primul termen de judecată, după soluţionarea cererii de abţinere, după care:

Instanţa pune în discuţie competenţa Judecătoriei ###### şi durata necesară cercetării procesului.

Părţile arată că Judecătoria ###### este competentă și estimează durata necesară cercetării la 1 termen.

Reprezentantul Ministerului ###### arată că Judecătoriei ###### este competentă și estimează durata necesară cercetării la 1 termen.

Fiind primul termen de judecata, instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial în soluţionarea cauzei, conform art. 61 alin. 6 din Legea nr. 487/2002.

Instanţa declară cercetarea judecătorească deschisă şi, având în vedere că nu sunt cereri prealabile de formulat ori excepţii de invocat, acordă cuvântul asupra probatoriilor, potrivit dispoziţiilor art. 254 din Codul de Procedură Civilă.

Asistent social ##### #### pentru petentă, solicită proba cu actele depuse la dosar şi audierea intimatului.

Apărătorul intimatului solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar şi audierea intimatului.

Reprezentantul Ministerului ###### solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar şi audierea intimatului.

În temeiul art. 258 rap. la art. 255 C.proc.civ., instanța încuviințează pentru petent și intimată proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei și proba cu interogatoriul intimatului, apreciind că sunt pertinente, concludente și utile în soluționarea cauzei și procedează la administrarea probei cu interogatoriu.

În conformitate cu dispoziţiile art. 62 alin. 2 din Legea nr. 487/2002, s-a procedat la audierea intimatului:

Întrebat fiind de către instanța de judecată, intimatul arată că a ajuns la spital fiind adus de către poliție. ##### că s-a produs o neînțelegere. De asemenea, a precizat că locuiește singur, însă în același #### ######### și tatăl lui, care nu știe că el este internat.

Întrebat fiind de către instanța de judecată, intimatul arată că nu consumă alcool.

Întrebat fiind de către instanța de judecată, intimatul arată că urmează tratament de când este internat.

Instanţa, constatând că nu mai sunt alte probe de administrat, în temeiul art.244 alin.1 cod procedură civilă, declară cercetarea procesului încheiată şi în baza art.392 cod procedură civilă, acordă părţii cuvântul pe fond în cadrul dezbaterilor.

Asistent social ##### #### pentru petentă, solicită admiterea cererii de internare având în vedere Decizia şi referatul medical.

Apărătorul intimatului, solicită admiterea cererii, fiind în interesul bolnavului să i se administreze tratament medicamentos.

Reprezentatul Ministerului ###### solicită admiterea cererii, confirmarea internării nevoluntare a intimatului.

Intimatul, având cuvântul, arată că nu este de acord cu internarea medicală.

Instanţa declară dezbaterile închise în conformitate cu dispoziţiile art. 394 din Noul Cod de Procedură Civilă.

 

INSTANŢA,

 

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 28.12.2023 sub nr.#####/196/2023, petentul Spitalul de Psihiatrie „Sf. ##########” din mun. ###### a solicitat confirmarea internării medicale nevoluntare a intimatului ##### #####, născut la data de ##########.

În decizia de internare nevoluntară nr.94/28.12.2023, s-a consemnat că intimatul a fost adus la camera de gardă a Spitalului ,,Sf. ##########” ###### la data de 19.10.2023 de către poliţie, fiind în stare avansată de ebrietate. De asemenea, s-a menționat că pacientul intimat prezintă diagnosticul de tulburare de personalitate, tulburare de comportament, abuz de etanol.

În dovedirea cererii, au fost anexate: notificarea medicului curant, Decizia Comisiei de Internare Nevoluntară întrunite la nivelul Spitalului de Psihiatrie „Sf. ##########” ###### nr.94/28.12.2023, precum şi foaia de observație clinică generală a intimatului.

În drept, au fost invocate prevederile art.61 alin.1 şi alin.4 din Legea sănătății mintale şi protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, republicată, nr.487/2002.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri. Intimatul a fost audiat în sistem de videoconferință.

Cererea este scutită de taxă judiciară de timbru.

Analizând cererea formulată de către Spitalului de Psihiatrie “Sf. ##########” ###### în raport de probele administrate, reţine următoarele:

În fapt, ####### medicală întrunită în conformitate cu prevederile art.61 din Legea nr. 487/2002, republicată, a hotărât la data de 28.12.2023 internarea nevoluntară a intimatului ##### #####, diagnosticat cu tulburare de personalitate, tulburare de comportament, abuz de etanol, reținând în motivare că externarea ar putea antrena o gravă deteriorare şi ar împiedica acordarea tratamentului adecvat existând pericol iminent de vătămare pentru sine sau pentru alte persoane.

În drept, se constată incidenţa în cauză a următoarelor prevederi din Legea sănătății mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002:

Potrivit art.61 din Legea nr.487/2002, (1) Propunerea de internare nevoluntară, întocmită potrivit prevederilor art. 58, este analizată de către o comisie special constituită în acest sens, în termen de cel mult 48 de ore de la primirea propunerii, după examinarea persoanei respective, dacă aceasta este posibilă. (2) ####### prevăzută la alin. (1) este alcătuită din 3 membri numiţi de managerul spitalului, şi anume: 2 psihiatri şi un medic de altă specialitate sau un reprezentat al societăţii civile. (3) Modalitatea de desemnare, procedura de selecţie şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească reprezentanţii societăţii civile se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi. (4) Hotărârea comisiei va cuprinde: a) diagnosticul; b) soluţia adoptată; c) motivarea soluţiei; d) semnăturile tuturor membrilor comisiei. (5) Decizia de internare nevoluntară a comisiei prevăzute la alin. (1) se va consemna în dosarul medical al pacientului şi va fi comunicată de îndată acestuia, precum şi reprezentantului său legal sau convenţional. În baza acestei decizii, pacientul va fi internat nevoluntar. (6) Decizia de internare nevoluntară a comisiei prevăzute la alin. (1) va fi înaintată de către conducerea unităţii medicale, în termen de 24 de ore, judecătoriei în a cărei circumscripţie se află unitatea medicală, odată cu documentele medicale referitoare la pacientul în cauză. (7) Până la pronunţarea hotărârii instanţei cu privire la confirmarea deciziei de internare nevoluntară, pacientul internat nevoluntar va fi examinat periodic de către comisia prevăzută la alin. (1), la un interval ce nu va depăşi 5 zile.

Potrivit art.62 din Legea nr.487/2002, (1) Judecarea se face în regim de urgenţă, în camera de consiliu. (2) Participarea şi ascultarea pacientului sunt obligatorii, dacă starea sănătăţii sale o permite. În caz contrar, judecătorul poate dispune audierea pacientului în unitatea sanitară. (3) Pacientul va fi apărat din oficiu, dacă nu are apărător ales. (4) Participarea procurorului este obligatorie. (5) Pacientul şi reprezentantul legal sau convenţional al pacientului pot solicita efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice sau pot propune orice alte probe, în condiţiile legii. (6) Instanţa hotărăşte, după caz, confirmarea sau încetarea internării medicale nevoluntare. (7) #### instanţa apreciază că nu se impune menţinerea internării, însă tratamentul este necesar, poate dispune, după ascultarea reprezentantului legal ori convenţional al pacientului, înlocuirea internării medicale cu tratamentul ambulatoriu, prin reţeaua ambulatorie teritorială de psihiatrie.”

Instanţa reţine că pentru a se putea dispune internarea nevoluntară, trebuie ca, pe de o parte, să existe un diagnostic oferit de un medic de specialitate, iar pe de altă parte să existe fie un pericol iminent de vătămare pentru pacient sau pentru alte persoane, fie o gravă deteriorare a stării de sănătate a pacientului sau împiedicarea de i se acorda tratamentul adecvat. Aceste condiţii sunt îndeplinite în cauză, având în vedere diagnosticul pacientului, precum şi motivaţia inclusă de medicii de specialitate în decizia de internare nevoluntară din data de 29.12.2023.

Instanţa mai reţine din analiza textele de lege anterior menţionate că intervenția judecătorului în procedura internării nevoluntare se rezumă la a stabili dacă, pe baza informaţiilor relevante medical, aflate la dispoziţia medicului la momentul la care a dispus măsura internării nevoluntare, aceasta decizie este una rezonabilă şi justificată, precum şi dacă motivele care au justificat această măsură se mai menţin şi în prezent. O astfel de concluzie se impune având în vedere faptul că rolul judecătorului în această procedură este acela de a sancţiona abuzul sau situaţiile similare acestuia, respectiv de a stabili dacă restrângerea libertăţii individuale a pacientului este justificată de situaţia de fapt reţinută.

În raport de aceste dispoziții legale, având în vedere foaia de observație clinică generală depusă la dosar, concluziile comisiei medicale, cele relatate de intimat cu ocazia audierii la termenul de judecată din data de 29.12.2023, faptul că intimatul este un pacient ce a fost internat de mai multe ori în cadrul Spitalului de Psihiatrie “Sf. ##########” ######, astfel cum a susţinut reprezentnatul spitalului, afirmaţie necontestată de intimat, adresa IPJ ###### aflată la fila 12 din dosar din care reise că acţiunile intimatului generează o stare de pericol pentru populaţie şi, întrucât scopul procedurii reglementate de art.3 şi următoarele din Legea nr.487/2002 vizează în principal protecţia sănătăţii mintale, precum şi în mod direct a persoanelor care suferă de tulburări psihice, instanța apreciază că se impune impus tratarea pacientului în formă organizată – în cadrul Spitalul de Psihiatrie ,,Sf ##########” ######, aceasta constituind măsura adecvată pentru protecţia reală a sa şi a celor din jur, având în vedere starea sa de sănătate.

Așadar, faţă de aceste informaţii de care a dispus comisia la momentul la care a decis măsura internării nevoluntare, faţă de concluziile părţilor şi ţinând seama de diagnosticul intimatului la data dispunerii internării, instanţa consideră că măsura dispusă a fost justificată, restrângerea libertăţii individuale a pacientului fiind luată potrivit legii, având un scop legitim (îngrijirea stării de sănătate a acestuia şi protecţia celor din jur) şi fiind necesară şi proporţională cu scopul urmărit.

Instanța consideră că măsura dispusă respectă prevederile art.23 din Constituţie, referitoare la libertatea individuală, astfel cum este acest text interpretat în considerarea dispoziţiilor art.5 alin.1 lit.e) şi art.5 alin.4 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

##### în vedere considerentele mai înainte expuse, faptul că măsura internării medicale nevoluntare a fost dispusă de o instituție abilitată în acest sens, cu respectarea procedurii instituite de lege, instanţa considerând sesizarea întemeiată, în conformitate cu prevederile art.62 din Legea nr.487/2002, republicată, va admite cererea formulată de către petent şi va confirma măsura internării nevoluntare a intimatului în Spitalul de Psihiatrie „Sf. ##########” ######, măsură dispusă prin Decizia nr.##/29.12.2023 a Comisiei de Internare Nevoluntară întrunită la nivelul Spitalului de Psihiatrie „Sf. ##########” ######.

Totodată, instanţa va autoriza unitatea medicală să procedeze la externarea şi transferul interclinic al pacientului, în cazul în care acesta ar prezenta o urgenţă medicală, alta decât cea psihiatrică.

În ce priveşte cheltuielile de judecată, ţinând seama de dispozițiile art.62 alin.3 din Legea nr.487/2002, acestea vor rămâne în sarcina statului, urmând ca onorariul în sumă de 423 de lei al avocatului din oficiu, dl ####### ########, desemnat conform delegației nr.4478/29.12.2023, să fie avansat din fondurile Ministerului Justiției alocate către Baroul ######.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 

Admite cererea formulată de petentul Spitalul de Psihiatrie ,,Sf ##########” ######, cu sediul în #### ######, ##### Călărașilor, nr.59, #### ######, privind pe intimatul ##### #####, CNP #############, cu domiciliul în #### ######, Str. Dorobanţilor, nr.1, ### ###, #####, jud. ######, în prezent internat medical nevoluntar la Spitalul de Psihiatrie ,,Sf ##########” ######.

Confirmă măsura internării medicale nevoluntare luată prin Decizia nr.##/29.12.2023 a Comisiei de evaluare a internărilor nevoluntare din cadrul Spitalul de Psihiatrie ,,Sf ##########” ######.

Autorizează unitatea medicală să procedeze la externarea şi transferul interclinic al intimatului, în cazul în care acesta ar prezenta o urgență medicală, alta decât cea psihiatrică.

Dispune înaintarea sumei de 423 lei reprezentând onorariul dlui avocat ####### ########, desemnat să asigure asistență judiciară obligatorie pentru intimat, conform delegaţiei nr.4478/29.12.2023, din fondurile alocate de Ministerul Justiţiei către Baroul

######.

Cu drept de apel în termen de 3 zile de la comunicarea hotărârii. Cererea de apel şi motivele de apel se depun la Judecătoria ######, sub sancţiunea nulităţii.

Pronunțată azi, 29.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

Leave a Reply