Revizuire pentru că a fost în imposibilitatea să ajungă la instanţa de fond datorită restricţiilor de circulaţie impuse de pandemia de COVID 19

Revizuire pentru că a fost în imposibilitatea să ajungă la instanţa de fond datorită restricţiilor de circulaţie impuse de pandemia de COVID 19

Cuvinte cheie: art. 453 Cod procedura penala, revizuire, omor calificat, art. 453 cpp

TRIBUNALUL MUREŞ

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. ###/43/2022

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

SENTINȚA PENALĂ Nr. #/CC

Şedinţa camerei de consiliu din data de 31 Mai 2023

Completul constituit din:

Preşedinte: ####### ###### ######

Grefier: ###### ##### #####

Ministerul ###### este reprezentat de procuror #### – ######## #####, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș

Pe rol fiind pronunțarea asupra admisibilității în principiu a cererii de revizuire formulate de persoana condamnată ##### ##### #########, a Sentinței penale nr. ##/29.06.2020, dată în dosarul nr. ####/102/2020 a Tribunalului Mureș, definitivă prin Decizia penală nr. ##/A/09.02.2021 a Curții de Apel Tg. Mureș.

Mersul dezbaterilor şi susţinerile pe fond ale părţilor au fost consemnate în cuprinsul Încheierii de Şedinţă din data de 24 mai 2023, dată la care s-a amânat pronunţarea pentru astăzi, 31 mai 2023, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Târgu Mureş la data de 13 decembrie 2022 sub număr dosar ###/43/2022, persoana condamnată ##### ##### #########, prin ##### ####### ###### (soţia) a formulat o cerere intitulată apel în anulare, prin care a solicitat în principal admiterea apelului, desfiinţarea integrală a Sentinţei Penale nr. ##/2020 a Tribunalului Mureş întrucât este nelegală şi trimiterea cauzei spre rejudecare, motivat de faptul că a fost în imposibilitatea să ajungă la instanţa de fond datorită restricţiilor de circulaţie impuse de pandemia de COVID 19 şi cu toate că la data de 15 iunie 20202 a solicitat amânarea cauzei pentru a se prezenta şi a participa la dezbaterea pe fond a dosarului, în mod nelegal şi cu încălcarea flagrantă a dreptului la apărare, instanţa a respins cererea de amânare şi a dezbătut cauza pe fond, rămânând în pronunţare, încălcându-i-se dreptul la apărare şi la un proces echitabil.

În subsidiar, persoana condamnată a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea integrală a Sentinţei Penale nr. ##/2020 a Tribunalului Mureş întrucât este netemeinică şi nelegală şi în rejudecarea de către instanţa de apel să se dispună în privinţa infracţiunii de tentativă la omor calificat în forma comiterii prin cruzimi împotriva unui membru de familie, faptă prevăzută de art. 32 alin. (1) Cod penal raportat la art. 188-189 alin. (1) lit. h) Cod penal, cu art. 199 alin. (1) Cod penal, art. 77 alin. (1) lit. e) Cod penal admiterea cererii de schimbare a încadrării juridice prin înlăturarea formei calificate prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. h) – prin cruzimi şi reţinerea circumstanţei atenuante legale a stării de provocare, prevăzută de art. 75 alin. (1) lit. a) Cod penal, sau în subsidiar reţinerea circumstanţei atenuantei judiciare prevăzută de art. 75 alin. (2) lit. b) Cod penal – împrejurările legate de fapta comisă care diminuează gravitatea infracţiunii sau periculozitatea infractorului, condamnarea la o pedeapsă orientată sub minimul special, prin reţinerea circumstanţelor atenuante indicate, cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, în mod cu totul subsidiar, reducerea pedepsei de 8 ani închisoare pronunţată pentru această faptă, în privinţa infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, faptă prevăzută de art. 197 Cod penal în principal achitarea în temeiul prevăzut de art. 16 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală – fapta nu există, în subsidiar, în temeiul art. 16 alin. (1) lit. c) Cod procedură penală – nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea conform in dubio pro reo, în mod cu totul subsidiar, reducerea pedepsei de 4 ani închisoare pronunţată pentru această faptă, admiterea apelului sub aspectul laturii civile, reducerea cuantumului despăgubirilor acordate părţii civile ######## ##### ##### şi menţinerea sechestrului asigurator pentru despăgubirea părţii civile doar asupra ½ din autoturismul marca ######## Benz cu nr. de înmatriculare #########.

La termenul de judecată din data de 22 martie 2023, persoana condamnată ##### ##### Senestyen a arătat faptul că îşi însuşeşte cererea formulată de soţia sa, ##### ####### ###### şi obiectul cererii îl reprezintă „revizuirea” hotărârii pronunţate în primă instanţă, respectiv a Sentinţei Penale nr. ## din data de 29 iunie 2020 pronunţate de Tribunalul Mureş.

La termenul de judecată din data de 22 martie 2023, instanţa a invocat din oficiu, a pus în discuţia părţilor şi a admis excepţia de necompetenţă materială a Curţii de Apel Târgu Mureş în soluţionarea cererii de revizuire.

Prin Decizia Penală nr. ###/A din data de 20 aprilie 2023, instanţa, în temeiul art. 50 Cod procedură penală a declinat în favoarea Tribunalului Mureş competenţa de soluţionare a cererii de revizuire a Sentinţei Penale nr. ## din data de 29 iunie 2020 pronunţate de Tribunalul Mureş în dosarul nr. ####/102/2018, cerere formulată de petentul ##### ##### #########.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Mureş la data de 25 aprilie 2023.

În conformitate cu prevederile art. 456 alin. (4) Cod procedură penală, instanţa a dispus citarea persoanei condamnate cu menţiunea de a preciza cazul de revizuire pe care îşi întemeiază cererea şi a mijloacelor de probă în dovedirea acestuia, iar potrivit dispoziţiilor art. (1) Cod procedură penală instanţa a dispus ataşarea dosarului nr. ####/102/2018 al Tribunalului Mureş.

La termenul de judecată din data de 24 mai 2023, revizuentul, personal și prin apărător din oficiu a arătat faptul că îşi întemeiază cererea de revizuire pe dispozițiile art. 453 alin. (1) lit. a) şi b) Cod procedură penală, respectiv în ceea ce privește cazul prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală, s-a reținut că fapta a fost săvârșită prin cruzimi şi nu s-a reținut circumstanța atenuantă a provocării sau circumstanța atenuantă prevăzută de art. 75 alin. (2) lit. b) Cod penal, iar cu privire la infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului se impunea achitarea, iar în ceea ce privește cazul prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. b) Cod procedură penală, martorul ##### #### a dat declarații mincinoase în cauză.

Analizând actele dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin Sentința Penală nr. ## din data de 29 iunie 2020 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosar nr. ####/102/2018, definitivă prin Decizia Penală nr. ##/A din data de 09 februarie 2021 a Curţii de Apel Târgu Mureş, s-a dispus condamnarea inculpatul ##### #####-######### la pedeapsa de 8 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de tentativă la omor calificat împotriva unui membru de familie, faptă prevăzută de art. 32 alin. (1) Cod penal raportat la art. 188, art. 189 alin. (1) lit. h) Cod penal, cu aplicarea art. 199 alin. (1) Cod penal şi art. 77 alin. (1) lit. e) Cod penal şi la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru comiterea infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului, faptă prevăzută de art. 197 Cod penal, s-au contopit pedepsele stabilite, respectiv s-a aplicat pedeapsa cea mai grea de 8 ani închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din pedeapsa stabilită, inculpatul urmând să execute pedeapsa totală de 9 ani şi 4 luni închisoare.

######## condamnată ##### #####-######### a formulat cerere de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 453 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală, motivat de împrejurarea că în ceea ce priveşte infracţiunea de tentativă la omor calificat împotriva unui membru de familie se impunea schimbarea încadrării juridice a faptei în sensul înlăturării circumstanţei agravante prevăzute de art. 189 alin. (1) lit. h) Cod penal – prin cruzimi şi reţinerea circumstanţelor atenuante – fie a circumstanţei atenuante a provocării prevăzută de art. 75 alin. (1) lit. a) Cod penal, fie a circumstanţei atenuante prevăzute de art. 75 alin. (2) lit. b) Cod penal, iar în ceea ce priveşte infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului se impunea achitarea sa în temeiul art. 16 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală – fapta nu există sau în temeiul art. 16 alin. (1) lit. c) Cod procedură penală, respectiv întemeiată pe dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. b) Cod procedură penală – martorul ##### #### dând declaraţii mincinoase în cauză.

Instanța reține că revizuirea este calea extraordinară de atac prin folosirea căreia se pot înlătura erorilor judiciare cu privire la faptele reținute printr-o hotărâre judecătorească definitivă, iar dat fiind faptul că este o cale extraordinară de atac poate privi exclusiv hotărârile determinate de art. 452 Cod procedură penală și numai pentru cazurile prevăzute de art. 453 Cod procedură penală.

În conformitate cu prevederile art. 453 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală, revizuirea hotărârii judecătorești definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută când s-au descoperit fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză.

Astfel, pentru reținerea acestui caz de revizuire trebuie îndeplinite următoarele condiții: să fie descoperite fapte sau împrejurări noi, necunoscute de instanță la data judecării cauzei, iar faptele sau împrejurările noi să ducă singure sau prin coroborarea cu alte probe la netemeinicia hotărârii.

Așadar, revizuirea pentru motivul prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. a) Cod procedură penală poate fi formulată împotriva unei hotărâri care a dobândit autoritate de lucru judecat, în temeiul unor fapte sau împrejurări ce nu au fost cunoscute de instanță la soluționarea cauzei, descoperite după judecată și care fac dovada că aceasta se întemeiază pe o eroare judiciară.

Ca urmare, împrejurarea că în cererea de revizuire se solicita o reinterpretare a probelor administrate în cursul judecăţii nu poate determina încuviinţarea acestei cereri, întrucât, prin textul de lege prevăzut de art. 453 Cod procedura penala, se cere ca faptele și împrejurările să fie noi, fiind inadmisibil pe calea extraordinara a revizuirii să se obțină o reinterpretare a mijloacelor de probă administrate în cauză, respectiv a împrejurărilor cunoscute de instanțele care au soluționat cauza.

Analizând actele dosarului nr. ####/102/2018 prin prisma motivelor invocate de revizuentul ##### #####-#########, instanța constată faptul că revizuentul nu a indicat în concret care ar fi faptele sau împrejurările care nu au fost cunoscute la soluţionarea cauzei şi care ar putea conduce la modificarea hotărârii date de instanţă.

Nu poate fi reținută motivarea revizuentului, privind necesitatea schimbării încadrării juridice a faptei pentru care a fost condamnat, întrucât dispozițiile art. 453 lit. a) Cod procedură penală reglementează situația în care s-au descoperit fapte sau împrejurări noi și care nu au fost cunoscute de instanța de judecată la momentul judecării faptei, și nu readministrarea sau reanalizarea materialului probator administrat în cauză.

În acest sens, instanţa reţine faptul că atât cererea de schimbare a încadrării juridice în ceea ce priveşte infracţiunea de tentativă la omor calificat asupra unui membru de familie cât şi solicitarea de achitare pentru infracţiunea de rele tratamente aplicate minorului au fost analizate atât de instanţa de fond cât şi de instanţa de apel şi în plus revizuentul nu a solicitat administrarea unor probe noi pentru a-şi dovedi nevinovăţia, solicitând doar reinterpretarea probatorului.

Instanţa reţine faptul că în procedura prealabilă a admisibilității în principiu, instanța trebuie să verifice dacă faptele ce urmează a fi dovedite precum și probele propuse sunt un element de noutate în economia dosarului şi sunt apte a modifica radical soluția pronunțată.

##### în vedere aceste aspecte, instanţa constată că faptele invocate de revizuent astfel cum au fost menționate în cererea de revizuire, nu sunt de natură a influența stabilirea situației de fapt și a vinovăției condamnatului, în sensul că pe baza acestora se poate ajunge la o soluție de achitare a procesului penal, iar în procedura prealabilă a admisibilității în principiu, instanța trebuie să verifice dacă faptele ce urmează a fi dovedite precum și probele propuse sunt un element de noutate în economia dosarului şi sunt apte a modifica radical soluția pronunțată.

În ceea ce priveşte motivul de revizuire întemeiat pe dispoziţiile art. 453 alin. (1) lit. b) Cod procedură penală, respectiv faptul că martorul ##### #### a dat declaraţii mincinoase, instanţa reţine următoarele:

În conformitate cu prevederile art. 453 alin. (1) lit. b) Cod procedură penală, revizuirea hotărârii judecătoreşti definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută când hotărârea a cărei revizuire se cere s-a întemeiat pe declaraţia unui martor, care a săvârşit infracţiunea de mărturie mincinoasă în cauza a cărei revizuire se cere, influenţând astfel soluţia pronunţată.

Potrivit dispoziţiile art. 454 alin. (1) Cod procedură penală, situaţia care constituie cazul de revizuire prevăzut de art. 453 alin. (1) lit. b) Cod procedură penală se dovedeşte prin hotărâre judecătorească definitivă prin care instanţa s-a pronunţat asupra fondului cauzei constatând existenţa faptei şi săvârşirea de respectiva persoană, iar conform prevederilor art. 454 alin. (2) Cod procedură penală, în cazul în care dovada nu poate fi făcută datorită existenţei unei cauze care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii penale, proba cazului de revizuire prevăzut la art. 453 alin. (1) lit. b) se poate face în procedura de revizuire, prin orice mijloc de probă.

Instanţa reţine pe de o parte faptul că în ceea ce priveşte declarația martorului ##### ####, apreciată ca fiind mincinoasă, aceasta a făcut obiectul dosarului penal ####/P/2019, având ca obiect săvârșirea infracțiunii de mărturie mincinoasă de către ##### ####, soluționat prin clasarea cauzei, soluție menținută în plângerea împotriva soluției formulată, soluţii aflate la dosarul cauzei şi avute în vedere atât de instanţa de fond cât şi de instanţa de apel, iar pe de altă parte, acest motiv de revizuire ar putea fi invocat numai dacă prin săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă s-ar fi ajuns la condamnarea greşită a revizuentului, ceea ce nu este cazul în speţă.

Pentru toate aceste considerente, instanța apreciază că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 453 alin. (1) lit. a) sau b) Cod procedură penală, motiv pentru care în temeiul art. 459 alin. (5) Cod procedură penală cu referire la art. 459 alin. (3) Cod procedură penală va respinge ca inadmisibilă cererea formulată de revizuentul ##### ##### – #########.

Pentru culpa procesuală dată de promovarea unei căi de atac nefondate, în baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, revizuentul ##### ##### ######### fi obligat să suporte cheltuielile judiciare avansate de stat, în cuantum de 50 lei, sumă care acoperă costul suportului tehnic şi de hârtie pe care au fost consemnate actele procesuale şi procedurale necesare soluţionării cererii de revizuire.

În conformitate cu dispozițiile art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu, rămâne în sarcina statului și se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Mureş.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

În temeiul art. 459 alin. (5) Cod procedură penală, respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire a Sentinței Penale nr. ## din data de 29 iunie 2020 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosar nr. ####/102/2018, definitivă prin Decizia Penală nr. ##/A din data de 09 februarie 2021 a Curţii de Apel Târgu Mureş, formulată de revizuentul ##### ##### #########, fiul ##### ######## şi ######, născut la data de ## ### #### în ########## #### ####, #### #### ####, domiciliat în ###### ######## ## ######, sat Birlibas, nr. 73, #### #####, având CNP #############, în prezent deţinut în Penitenciarul de ###### ######### ######.

În temeiul art. 275 alin.(2) Cod procedură penală, obligă revizuentul ##### ##### ######### la plata sumei de 50 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

În conformitate cu dispozițiile art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariul avocatului din oficiu, rămâne în sarcina statului și se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Mureş.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, apel care se va depune la Tribunalul Mureş.

Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 31 mai 2023.

Leave a Reply