Părăsirea locului accidentului după săvârșirea unui accident. Condamnare cu suspendare.

Părăsirea locului accidentului după săvârșirea unui accident. Condamnare cu suspendare.

Cuvinte cheie

  1. Conducere fără permis
  2. Părăsire loc accident
  3. Autovehicul accident
  4. Vătămare corporală
  5. Procedură penală

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA TÂRGU MUREŞ

SECŢIA PENALĂ

SENTINȚA PENALĂ NR. #########

Ședința publică din data de 22 decembrie ####

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: ######- #### #######

GREFIER: ############### #########

Ministerul ###### a fost reprezentat de procuror ####### ##### din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş

Pe rol se află soluţionarea cauzei penale privind pe inculpatul ######## ####, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere prevăzută de art. 335 alin. (1) Cod penal şi părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia prevăzută de art. 338 alin. (1) Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

Fără citarea părților.

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de amânare inițială a pronunțării din data de 17.11.2023, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, iar instanța a stabilit termen de pronunțare pentru data de azi, 22.12.2023.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra prezentei cauze penale, constată următoarele:

Prin rechizitoriul emis la data de 28.02.2023 în dosarul penal ###/P/2021 al Parchetului de pe lângă Târgu Mureş, înregistrat pe rolul acestei instanțe sub nr. ####/320/2023, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului ######## ####, în stare de libertate, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal şi părăsirea locului accidentului, prev. de art. 338 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal.

În actul de sesizare a instanței s-a reținut următoarea situație de fapt:

În data de 10.02.2021, în jurul orei 10:30, fără a poseda permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule, inculpatul ######## #### a condus autovehiculul marca „#####”, model „#####”, cu nr. de înmatriculare #########, pe drumul public DJ 135 direcția Miercurea Nirajului – Târgu Mureș.

În data de 10.02.2021, în jurul orei 10:30, în timp ce conducea autovehiculul marca „#####”, model „#####”, cu nr. de înmatriculare #########, pe drumul public DJ 135 direcția Miercurea Nirajului – Târgu Mureș, la o distanță de aproximativ 300 de m. de ##### #######, #### #####, inculpatul ######## #### a pierdut controlul volanului iar autovehiculul a părăsit porțiunea carosabilă după care s-a izbit de un copac aflat în partea dreaptă a drumului public și, în ciuda faptului că în urma acestui accident de circulație martorul #### ###### (pasager poziționat pe locul din dreapta-față) a suferit leziuni traumatice pentru a căror vindecare a fost necesar un nr. de 6-7 zile de îngrijire medicală, inculpatul ######## #### a părăsit locul accidentului fără a anunța organele de poliție și fără a obține vreo permisiune în acest sens.

În cursul urmăririi penale au fost administrate următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante și de sesizare din oficiu emis de organele de cercetare penală la data de 10.02.2021 (f. 13 d.u.p.); declarație martor #### ###### (f. 19-20 d.u.p.); declarație martoră #### ##### (f. 21-22 d.u.p.); proces-verbal de cercetare la fața locului (f. 14-16 d.u.p.) și planșa fotografică alăturată (f. 23-28 d.u.p.); răspuns cu nr. 309.034 emis de IPJ Mureș – Serviciul Rutier la data de 16.06.2021 (f. 36 d.u.p.); răspuns cu nr. 305067 emis de IPJ Mureș – Serviciul Rutier la data de 05.04.2021 (f. 38 d.u.p.) și fișa autovehiculului cu nr. de înmatriculare ######### (f. 39-41 d.u.p.); raport de testare alcooltest nr. 00008/10.02.2021, ora 12:09 (f. 14 d.u.p.); înscrisuri medico-legale (fișă de urgență prespitalicească – f. 33-34 d.u.p.); raport de expertiză medico-legală pe baza actelor medicale cu nr. 3965/A1/288 emis de IML Târgu Mureș la data de 15.10.2021 (f. 32 d.u.p.); înscrisuri.

În cursul urmăririi penale inculpatul nu a fost audiat, deci s-au întreprins demersuri în acest sens.

Faza de cameră preliminară:

Inculpatului i s-a desemnat un avocat din oficiu având în vedere incidenţa cazului de asistenţă obligatorie prev. de art. 90 lit. c Cod procedură penală, fiind depusă Delegaţia pentru asistenţă obligatorie nr. ######### (f. 89 dos.inst.).

Prin Încheierea penală nr. ###/CP din data de 13.04.2023, definitivă prin neexercitarea căii de atac, judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, a constatat competenţa materială şi teritorială a Judecătoriei Târgu Mureş şi a dispus începerea judecăţii.

În faza de judecată, la termenul din data de 17.11.2023, inculpatul, prin intermediul apărătorului ales, a depus declaraţia autentificată sub nr. 2475 din data de 23.10.2023 de către Societatea Profesională Notarială ##### prin care a recunoscut fără rezerve învinuirea ce i-a fost adusă, însuşindu-şi probele administrate în cursul urmăririi penale şi totodată, a solicitat să-i fie aplicate prevederile art. 375 Cod procedură penală privitoare la procedura de judecată în cazul recunoaşterii vinovăţiei.

După luarea concluziilor, instanţa a apreciat că prezenta cauză se poate judeca conform procedurii simplificate, fiind îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 349 alin. 2 Cod procedură penală, respectiv inculpatul a solicitat ca prezenta cauză să fie soluţionată pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale, a recunoscut fapta reţinută în sarcina sa, iar instanţa a apreciat că probele sunt suficiente pentru aflarea adevărului şi justa soluţionare a cauzei. De asemenea, acţiunea penală nu vizează o infracţiune care se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă.

De asemenea, la dosar, la solicitarea instanţei, a fost depusă o copie de pe cazierul inculpatului (f. 100 dos. inst.).

Analizând actele și lucrările dosarului în drept, raportat la starea de fapt reţinută prin prisma probelor administrate în cursul procesului penal, instanța constată că, acțiunile inculpatului ######## #### care, la data de 10.02.2021, în jurul orei 10:30, pe DJ 135, direcţia de deplasare Miercurea Nirajului – Târgu Mureş, la aproximativ 300 de metri de ##### #######, #### #####, fără a deţine permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule, a condus autoturismul marca #####, tipul #####, cu nr. de înmatriculare #########, unde a pierdut controlul direcţiei de deplasare, părăsind astfel partea carosabilă şi intrând în impact cu un copac aflat în partea dreaptă a drumului public, provocând vătămări corporale numitului #### ######, pasager dreapta faţă, care au necesitat pentru vindecare un număr de 6-7 zile de îngrijire medicală, iar după producerea accidentului inculpatul a părăsit locul accidentului fără încuviinţarea poliţiei, întrunesc elementele constitutive ale infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal şi părăsirea locului accidentului, prev. de art. 338 alin. 1 Cod penal.

Sub aspectul laturii obiective al infracţiunii de părăsirea locului accidentului, elementul material al infracțiunii s-a realizat prin părăsirea de către inculpat, în calitatea sa de conducător al vehiculului marca ##### ##### având nr. de înmatriculare #########, a locului în care a fost implicat într-un accident de circulație, accident în urma căruia a rezultat vătămarea integrității corporale a numitului #### ######. Astfel, inculpatul nu a respectat obligațiile care îi reveneau în temeiul art. 77 alin. 1 din OUG nr. 195/2002, conform cărora: „Conducătorul unui vehicul implicat într-un accident de circulaţie în urma căruia a rezultat moartea sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane este obligat să ia măsuri de anunţare imediată a poliţiei, să nu modifice sau să şteargă urmele accidentului şi să nu părăsească locul faptei.”

Urmarea imediată a faptei constă în crearea unei stări de pericol pentru circulaţia pe drumurile publice.

Fiind o infracţiune formală, de pericol, legătura de cauzalitate între urmarea imediată şi acţiune se prezumă, starea de pericol fiind inerentă acţiunii. Astfel, legătura de cauzalitate între fapta săvârşită şi urmarea socialmente periculoasă rezultă ex re, din însăşi săvârşirea faptei.

Sub aspectul laturii subiective a infracțiunii de părăsirea locului accidentului, instanţa apreciază că inculpatul a acţionat cu intenţie directă, din ansamblul materialului probator administrat în prezenta cauză reieşind faptul că acesta în mod voluntar şi conştient a luat hotărârea de a părăsi locul accidentului, în sensul dispoziţiilor art. 16 alin. 3 lit. a Cod penal.

În ceea ce priveşte latura obiectivă a infracţiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care nu posedă permis de conducere, instanţa reține că elementul material al laturii obiective a fost realizat prin fapta inculpatului de a conduce un autoturism fără avea permis pentru nicio categorie de vehicule.

Urmarea imediată a acestei fapte este reprezentată de crearea unei stări de pericol atât pentru inculpat însuşi, cât și pentru ceilalţi participanţi la trafic. În ceea ce priveşte legătura de cauzalitate, aceasta rezultă fără dubiu, în mod direct şi nemijlocit, din expunerea celorlalte două elemente.

Instanţa reţine că sub aspectul laturii subiective ale infracțiunii prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, inculpatul a săvârşit fapta sub formă de vinovăţie a intenţiei directe, deoarece a prevăzut și urmărit rezultatul faptei sale, anume producerea stării de pericol pentru siguranța circulației.

Se mai constată că inculpatul a săvârșit infracțiunile ce i s-au reținut în sarcină în forma concursului real de infracțiuni prev. de art. 38 alin. 1 Cod penal.

#### de cele expuse instanța constată, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că faptele există, constituie infracțiuni și au fost săvârșite de inculpat.

La individualizarea judiciară a tratamentului sancţionator pentru infracţiunile pentru care este judecată inculpatul, instanţa va avea în vedere criteriile generale de individualizare a pedepsei prevăzute de dispoziţiile art. 74 Cod penal, respectiv împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura şi gravitatea rezultatului produs, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita acestuia după comiterea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate şi situaţia familială şi socială a acestuia.

De asemenea, pentru infracţiunile pentru care este judecat inculpatul, instanţa urmează să ţină cont cu prioritate de prevederile art. 374 alin. 4 raportat la art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, care instituie reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii şi respectiv, reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei amenzii, raportate la dispoziţiile art. 338 alin. 1 Cod penal, potrivit cărora pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea reţinută în sarcina inculpatului este închisoarea între 2 şi 7 ani, iar pentru infracțiunea prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal pedeapsa este cuprinsă între 1 și 5 ani închisoare.

Cum inculpatul a recunoscut în întregime învinuirea care i se aduce şi a solicitat să i se facă aplicarea art. 374 alin. 4 Cod procedură penală, instanţa îi va aplica beneficiile care decurg din cauza de atenuare a răspunderii penale mai sus indicată.

Individualizarea pedepsei este un proces interior, strict personal al judecătorului, însă nu este un proces arbitrar, subiectiv, ci dimpotrivă, el trebuie să fie rezultatul unui examen obiectiv al întregului material probatoriu, studiat după reguli şi criterii precis determinate de lege. Înscrierea în lege a criteriilor generale de individualizare a pedepsei (art. 74 Cod penal) înseamnă consacrarea explicită a principiului legalităţii stabilirii acesteia, aşa încât respectarea lui este obligatorie pentru instanţă.

De altfel, ca să îşi poată îndeplini funcţiile care îi sunt atribuite în vederea realizării scopului său şi al legii, pedeapsa trebuie să corespundă sub aspectul naturii (privativă sau neprivativă de libertate) şi duratei, atât gravităţii faptei şi potenţialului de pericol social pe care îl prezintă, în mod real, persoana inculpatului, cât şi aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influenţa pedepsei.

Funcţiile de constrângere şi de reeducare, precum şi scopul preventiv al pedepsei, pot fi realizate numai printr-o justă individualizare a sancţiunii, care să ţină seama de persoana căreia îi este destinată, pentru a fi ajutată să se schimbe, în sensul adaptării la condiţiile socio-etice impuse de societate.

Doar o pedeapsă justă şi proporţională este de natură să creeze aptitudinea subiectivă a inculpatului de a se corija şi elibera de deprinderile antisociale care l-au antrenat pe calea săvârşirii de infracţiuni.

Judecând în aceste limite, instanţa reţine împrejurările reale şi urmările faptelor comise dar şi circumstanţele personale ale inculpatului, care nu este cunoscut cu antecedente penale şi nici cu sancţiuni administrative, fiind la primul contact ce legea penală, precum şi faptul că este o persoană integrată în societate, context în care se apreciază că aplicarea unor pedepse orientate spre limitele minime, ar fi suficiente pentru atingerea finalității prevăzută de lege.

Totodată, instanța apreciază că derularea unui proces penal finalizat cu o condamnare la o pedeapsă neprivativă de libertate este suficientă prin ea însăşi pentru ca inculpatul să conştientizeze gravitatea faptelor comise şi să-şi adapteze conduita normelor de convieţuire socială, neimpunându-se la acest moment executarea efectivă a pedepsei aplicate; dar pentru a diminua riscul de recidivă se impune totuşi supravegherea conduitei sale pentru o anumită perioadă de timp, astfel încât va face aplicarea dispoziţiile art. 91 Cod penal.

Solicitării inculpatului, formulată prin apărător ales, de amânare a aplicării pedepsei nu i se poate da curs de către instanţă dat fiind faptul că pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea de părăsirea locului accidentului este cuprinsă între 2 şi 7 ani închisoare, iar pentru a se dispune amânarea aplicării pedepsei este necesar (condiţie de legalitate) ca pedeapsa prevăzută de lege să fie sub 7 ani, conform art. 83 alin. 2 Cod penal.

#### pentru infracţiunea prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal, instanţa nu poate dispune amânarea aplicării pedepsei deoarece pentru una dintre infracţiunile concurente se va dispune condamnarea inculpatului, iar conform art. 83 alin. 1 lit. a Cod penal, pentru a se putea dispune amânarea aplicării pedepsei, aceasta trebuie să fie de cel mult 2 ani, inclusiv în cazul concursului de infracţiuni. Cum în cazul de faţă, instanţa urmează să contopească cele două pedepse, inculpatul va executa o pedeapsă unică. Or, modul de individualizare a executării pedepsei este unul unitar în actuala reglementare în materie. #### instanţa ar proceda la amânarea aplicării pedepsei pentru infracţiunea prev. de art. 335 alin. 1 Cod penal ar fi nesocotite dispoziţiile art. 83 alin. 1 lit. a Cod penal, antecitate.

#### de toate aspecte, instanţa va proceda după cum urmează:

În temeiul art. 338 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, îl va condamna pe inculpatul ######## #### la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului.

În temeiul art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, îl va condamna pe inculpatul ######## #### la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal, va constata că cele două infracţiuni din prezenta cauză se află în stare de concurs real.

În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, va aplica inculpatului ######## #### pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare, la care va adăuga un spor obligatoriu şi fix de 4 luni închisoare, urmând ca pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului ######## #### să fie de 1 an şi 10 luni închisoare.

În temeiul art. 91 Cod penal, va dispune suspendarea executării pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare sub supraveghere, iar în temeiul art. 92 alin. 1 Cod penal, va stabili un termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, termen care curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 92 alin. 2 Cod penal.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal va obliga inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta, b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, d) să comunice schimbarea locului de muncă, e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, va impune inculpatului să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate program/-e care va/vor fi stabilit/-e de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Primăria #### ##############, jud. Mureş sau în cadrul Primăriei com. Bălăuşeri, #### #####. La alegerea instituţiilor instanţa a avut în vedere domiciliul inculpatului.

În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere: revocarea suspendării executării şi executarea acesteia în regim de detenție. De asemenea, va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării, cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiei impuse, anume revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală va obliga pe inculpat la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (150 lei pentru faza de urmărire penală şi 350 lei pentru faza de cameră preliminară şi judecată).

În temeiul art. 91 alin. 4 Cod procedură penală va constata încetată delegația apărătorului desemnat din oficiu ##### ###### ####### cu delegația nr. ######### emisă de către Baroul Mureș (f. 89 dos.inst.) și va acorda acestuia onorariul parțial, în cuantum de 500 lei care se va avansa din fondurile Ministerului Justiției.

Va lua act că inculpatul a fost reprezentat de apărător ales.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

În temeiul art. 338 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul ######## #### (fiul lui ##### și #####, născut la data de ########## în orașul Cristuru ########, #### ########, cu CNP #############, posesor al CI ##### ## ### ######, domiciliat în ###### ##############, sat Odrihei nr. 214, #### #####) la pedeapsa de 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsirea locului accidentului.

În temeiul art. 335 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cod procedură penală, condamnă pe inculpatul ######## #### (cu aceleaşi date) la pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal, constată că cele două infracţiuni din prezenta cauză se află în stare de concurs real.

În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal, aplică inculpatului ######## #### pedeapsa cea mai grea, de 1 an şi 6 luni închisoare, la care adaugă un spor obligatoriu şi fix de 4 luni închisoare, urmând ca pedeapsa rezultantă aplicată inculpatului ######## #### să fie de 1 an şi 10 luni închisoare.

În temeiul art. 91 Cod penal, dispune suspendarea executării pedepsei de 1 an şi 10 luni închisoare sub supraveghere, iar în temeiul art. 92 alin. 1 Cod penal, stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, termen care curge de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform art. 92 alin. 2 Cod penal.

În temeiul art. 93 alin. 1 Cod penal obligă inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de probaţiune, la datele fixate de acesta, b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa, c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, d) să comunice schimbarea locului de muncă, e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b Cod penal, impune inculpatului să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate program/-e care va/vor fi stabilit/-e de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale.

În temeiul art. 93 alin. 3 Cod penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Primăria #### ##############, jud. Mureş sau în cadrul Primăriei com. Bălăuşeri, #### #####.

În temeiul art. 91 alin. 4 Cod penal, atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere: revocarea suspendării executării şi executarea acesteia în regim de detenție. De asemenea, atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării, cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiei impuse, anume revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei.

În temeiul art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe inculpat la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (150 lei pentru faza de urmărire penală şi 350 lei pentru faza de cameră preliminară şi judecată).

În temeiul art. 91 alin. 4 Cod procedură penală constată încetată delegația apărătorului desemnat din oficiu, av. ##### ###### #######, cu delegația nr. ######### emisă de către Baroul Mureș (f. 89 dos.inst.) și acordă acestuia onorariul parțial, în cuantum de 500 lei care se avansează din fondurile Ministerului Justiției.

Ia act că inculpatul a fost reprezentat de apărător ales.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată astăzi, 22 decembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Leave a Reply