Hotarâre nr. 175/2021 din 31.03.2021 pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL TÂRGU #####

SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2021:005.######

Dosar nr. ###/102/2020

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

DECIZIA Nr. ###/R

Şedinţa publică din 31 martie 2021

Completul constituit din:

PREŞEDINTE ######## ####### ######

Judecător ####### ####

Judecător ####### ######## ########

Grefier ######## #######

Pe rol se află pronunţarea asupra recursului declarat de către recurentul-reclamant ### ########, (CNP #############), cu domiciliul în Tîrgu-#####, #### ######## ### #, ### ##, judeţul #####, împotriva Sentinţei civile nr. ### din 19 noiembrie 2020, pronunţată de Tribunalul ##### – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul nr. ###/102/2020.

În lipsa părţilor.

Mersul dezbaterilor și susţinerile părţilor au fost consemnate în Încheierea de şedinţă din data de 18 martie 2021, încheiere care face parte integrantă din prezenta Decizie, fiind amânată pronunţarea pentru data de 31 martie 2021, când, după deliberare, a pronunţat următoarea hotărâre.

CURTEA DE APEL

Deliberând asupra recursului de față, constată următoarele:

Obiectul cererii de chemare în judecată: comunicare informaţii de interes public

Hotărârea instanței de fond, recurată în prezenta cauză

Prin Sentința civilă nr. ###/19.11.2020, Tribunalul ##### a dispus admiterea excepţiei tardivităţii cererii de chemare în judecată invocată de intimata-pârâtă ######## ######## SA și în consecinţă respingerea ca tardivă a cererii de chemare în judecată formulate de recurentul reclamant ### ########.

Motivele de fapt și de drept care au fundamentat soluția instanței de fond

Instanța de fond a reținut că la data de 23.12.2019, recurentul-reclamant ### ######## s-a adresat intimatei-pârâte ######## ######## SA, cu cererea nr. 221333, prin care a solicitat comunicarea informaţiilor de interes public. La această cerere i s-a comunicat răspuns prin adresa nr. SRE 11056/III/D/c/13/13.01.2020. Ulterior, la data de 13.02.2020, acelaşi reclamant a formulat reclamaţie administrativă, prin care a reiterat punctual solicitarea anterioară şi la aceasta primind răspuns din partea intimate-pârâte.

Analizând cu prioritate excepţia tardivităţii invocată de intimata-pârâtă, a reținut că dispoziţiile art. 7 și art. 22 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 stabilesc două termene, respectiv un termen maxim de 30 zile în care autorităţile si instituţiile publice au obligaţia să comunice informaţiile publice solicitate si un alt termen de 30 de zile de la expirarea termenului anterior în care se formulează acţiunea (plângerea) la tribunalul competent.

Prin urmare, acţiunea întemeiată pe dispozițiile art. 22 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 trebuie formulată în termenul maxim de 60 de zile de la data formulării cererii de comunicare a informaţiilor de interes publice adresată instituţiei sau autorităţii publice. În cauza concretă, recurentul-reclamant a formulat cererea de comunicare a informaţiilor publice la data de 23.12.2019, astfel că termenul de 30 zile în care intimata-pârâtă trebuia să răspundă s-a împlinit la data de 23.01.2020. De la această dată curge termenul de 30 zile în care recurentul-reclamant putea să formuleze în termen acţiunea (plângerea) la instanţa competentă, respectiv până la data de 23.02.2020. S-a constatat că prezenta cerere de chemare în judecată a fost formulată la data de 09.04.2020, fiind astfel depăşite termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001.

Cererea de recurs

Recurentul-reclamant a formulat recurs împotriva Sentinţei civile nr. ###/19.11.2020 pronunțate de Tribunalul #####, solicitând, în temeiul art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, admiterea recursului, casarea hotărârii recurate și trimiterea cauzei spre rejudecare instanței de fond.

În opinia recurentului-reclamant, instanța de fond în mod greșit a admis excepția tardivității invocată de către intimata-pârâtă, argumentând următoarele:

– Admiterea excepției tardivității, prin decizia instanței de fond, determină inaplicabilitatea dispozițiilor art. 7 alin. l din Legea nr 554/2004.

– Instanța de fond trebuia să țină seama de prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum și de celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, care au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne.

– Prin adoptarea Legii nr 16/1996, legiuitorul a recunoscut dreptul recurentului-reclamant de a primi informațiile solicitate și totodată obligă intimata-pârâtă prin art. 36 lit. i din Legea nr. 16/1996, cu privire la obligația de „punere în valoare, publicitate, precum și a celor de acces la documente”, de aceea actul administrativ al intimatei-pârâte cu nr SRE:11056/III/D/c/13/13.01.2020, trebuie asimilită/definit ca un act administrativ „volitiv”, chiar dacă vătămarea sau vătămarea cauzată de această conduită nu este intenționată.

– În baza art. 22 alin. l din Legea nr. 544/2001 soluția respingerii cererii ca tardiv introdusă apare ca vădit nelegală, câtă vreme recurentul-reclamant înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ avea obligația de a parcurge procedura prealabilă, conform dispozițiilor art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004. Astfel, soluția prin care a fost admisă excepția tardivității, de către instanța de fond, prin trimitere la dispozițiile art. 22 din Legea nr. 544/2001 este în mod vădit nelegală.

– Recurentul-reclamant nu a făcut nimic mai mult decât să urmeze procedura prevăzută de art. 7 alin. l din Legea nr. 554/2004, formulând reclamația administrativă, condiție esențială de exercitare a dreptului la acțiune în contencios administrativ, a cărei neîndeplinirc în termenul și condițiile prevăzute de lege atrage inadmisibilitatea acțiunii.

– Aplicarea excepției de tardivitate în acest context ar putea afecta complet valorile prevăzute la articolul 2 TUE, deoarece raționamentul instanței de fond este contrar principiilor predictibilității normei juridice și cel al securității raporturilor juridice născute sub imperiul unei legi.

În ceea ce priveşte faptul că Legea nr. 544/2001 în calitate de lex specialis permite o derogare de la Legea nr. 554/2004, nu ar trebui interpretat în sensul că implică o alegere binară, în temeiul căreia aplicarea normei speciale exclude complet aplicabilitatea normei generale. În acest sens a invocat principiul ex iniuria ius non oritur, potrivit căruia un drept nu poate apărea dintr-un act ilicit.

Cu referire la Normele metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001, recurentul-reclamant a arătat că sentința recurată este nelegală și neîntemeiată, invocând următoarele motive:

– ignoră în totalitate reclamația administrativă și termenele ce decurg de la răspunsul intimatei-pârâte la reclamația administrativă.

– în mod greșit instanţa de fond nu a luat în considerare art. 32 și art. 33 din Normele metodologice, astfel dreptul recurentului-reclamant de a formula reclamația administrativă și de a aștepta un răspuns la acestă reclamație, în mod greșit, a fost ignorat de această hotărâre.

– art. 22 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 și art. 36 din Normele de aplicare trebuie coroborate atât cu art. 32 și 33 din Normele metodologice, cât și cu prevederile art. 7 alin. 1 și 2 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, altfel reglementarea și faptul că legiuitorul a dat posibiliatea unei persoane de a formula, în condițiile legii, reclamație administrativă, aceasta ar rămâne fără obiect și fără sens dacă termenele prevăzute la art. 7 din Legea nr ######## nu ar curge de la data răspunsului la reclamația administrativă. Astfel, dacă termenele prevăzute la art. 7 din Legea nr. 544/2001, conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, s-ar raporta la primul refuz și nu la refuzul de a da un răspuns favorabil la reclamația administrativă, acestea ar face inaplicabil sensul unei reclamații administrative. Astfel, cererea de chemare în judecată a fost formulată la data de 09.04.2020 la mai puțin de 30 de zile de la răspunsul intimate-pârâte la reclamația administrativă din data de 11.03.2020, deci cererea de chemare în judecată nu a fost tardiv formulată.

Întâmpinarea formulată:

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 08.02.2021, intimata-pârâtă ######## ######## SA a solicitat instanței:

-În principal, admiterea excepției lipsei dovezii calității de reprezentant.

-În subsidiar, respingerea recursului formulat ca nefondat și menținerea sentinței atacate ca temeinică și legală.

În ceea ce priveşte excepția lipsei calității de reprezentant, invocată de intimata-pârâtă în temeiul dispoziţiilor art 486 alin. 3 Cod procedură civilă, s-a arătat că cererea de recurs este semnată de doamna avocat ######## C ##### #######, însă fără a fi atașată împuternicirea avocațială.

Față de critica recurentului-reclamant, intimata-pârâtă a arătat că hotărârea recurată este legală, nefiind incident motivul de casare invocat. Instanţa de fond, în mod judicios a statuat că recurentul-reclamant a formulat cererea de chemare în judecată cu depășirea termenului de 30 zile prevăzut de art. 22 alin. 1 din Legea nr. 544/2001.

În situația în care se va reține cauza spre rejudecare, pe fondul cauzei, intimata-pârâtă a arătat următoarele:

1.Referitor la obiectul cerererii de chemare în judecată, nu are un obiect determinat, solicitarea recurentului-reclamant vizează cercetarea întregii arhive a intimatei-pârâte. A pretinde informații sub forma scanării întregii arhive de afaceri a companiei, sub pretextul unor posibile documente, ale unor persoane posibil decedate, este disproporționat în raport de scopul declarat. Efortul multiplicării/difuzării tuturor actelor arhivei de afaceri, contravine legii și GDPR, fiind un volum enorm de procesat pentru care nu se pot indisponibiliza resurse umane, timp, materiale. Arhiva de afaceri a operatorului regional de apă-canal ######## ######## SA nu are documente în original create de către aceasta din perioada naționalizării, respectiv #########, ci doar copii ale unor astfel de documente ce au însoțit documentațiile de investiții, petentul fiind îndrumat să apeleze la Arhivele Statului, respectiv Administrația Prezidențială, Consiliul Județean #####, ca deținători ai acestor documente integrale din perioada de referință.

2.Nu este dovedită existența dreptului subiectiv sau interesul legitim al recurentului-reclamant, având în vedere că acesta nu a probat în niciun fel interesul său legitim, cum ar fi dovedirea realizării unei activități de cercetare științifică.

3.Cererea/cererile recurentului/petentului/reclamant în cauză au primit răspunsurile în termen legal și au fost favorabile, fiindu-i precizate petentului limitările legale impuse de legislația privind GDPR, astfel că nu există un refuz nejustificat în sensul dispozițiilor Legii nr. 544/2001.

Față de considerentele expuse, intimata-pârâtă a arătat că a soluționat petițiile recurentului, i-a comunicat acestuia modul de soluționare, respectiv i s-a asigurat accesul la arhiva societății sub condiția supunerii procedurilor prevăzute lege, astfel pe de o parte nu poate fi vorba de nerespectarea legii sau cauzarea vreunui prejudiciu, iar pe de altă parte nu există un refuz nejustificat în sensul dispozițiilor Legii nr. 544/2001, sens în care, în opinia acesteia, recursul formulat este nefondat.

Răspuns la întâmpinare:

Prin răspunsul la întâmpinare, înregistrat la data de 26.02.2021, în ceea ce privește excepția lipsei dovezii calității de reprezentant, recurentul-reclamant a arătat că cererea de recurs a fost semnată de doamna avocat pe baza împuternicirii avocațiale Seria B ############, depusă și la dosarul de fond. O copie a acestei împuterniciri avocațiale a fost depus ca anexă la răspunsul la întâmpinare.

Cu referire la apărările intimatei-pârâte din cuprinsul întâmpinării, recurentul-reclamant a reiterat argumentele cuprinse în cererea de recurs.

Examinând hotărârea atacată prin prisma motivelor invocate, Curtea reţine următoarele:

În ceea ce priveşte excepția lipsei dovezii calității de reprezentant, la primul termen de judecată, 18 martie 2021, reprezentanta intimatei-pârâte a declarat că, fiind depusă la dosar împuternicirea avocaţială, nu îşi mai menţine această excepţie şi renunţă la această excepţie. Instanţa a luat act de poziţia exprimată de reprezentanta intimatei-pârâte de renunţare la excepţia invocată și a constatat că, la dosar a fost depusă o copie a împuternicirii avocaţiale, iar originalul acestei împuternicirii fiind depusă la dosarul de fond, prin urmare nu se mai impune punerea în discuţie a acestei excepţii, ca urmare a renunţării.

În fapt, Curtea reține că prin Adresa nr. 218848/11.11.2019, recurentul-reclamant i-a solicitat intimatei-pârâte să îi asigure accesul la informare și cercetarea documentelor (din perioada #########), aflate în arhiva companiei (fila 84, volum I al dosarului de fond). Prin răspunsul oferit prin email la data de 18.11.2019, intimata-pârâtă i-a comunicat soluționarea favorabilă a cererii și modalitatea de acces în arhiva companiei, precum și condițiile de prelucrare a datelor, respectiv documentele ce trebuie încheiate potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 (filele 77-83, volum I al dosarului de fond).

Recurentul-reclamant a revenit cu Adresa nr. 219618/25.11.2019 679 (filele 75-76, volum I al dosarului de fond), la care i s-a oferit răspunsul înregistrat sub numărul #########.11.2019, prin care i-au fost aduse clarificări în ceea ce priveşte respectarea Regulamentului (UE) 2016/679.

Prin Adresa nr. 221333/23.12.2019 (filele 71-72, volum I al dosarului de fond), recurentul-reclamant ### ######## s-a adresat intimatei-pârâte ######## SA, cu solicitarea de eliberare acte publice (copii acte) prin poșta electronică. De asemenea, a formulat Reclamația administrativă înregistrată sub numărul 11056/30.12.2019 (filele 65-70, volum I al dosarului de fond).

Prin Adresa nr. SRE 11056/III/D/c/13/13.01.2020 (filele 61-64, volum I al dosarului de fond), care vizează solicitările recurentului-reclamant nr. 221333/23.12.2019, nr. 221334/23.12.2019 și reclamația administrativă nr. 11056/30.12.2019, intimata-pârâtă a oferit răspunsul final pentru fiecare din cele trei adrese menționate, soluție favorabilă, intimata-pârâtă fiind de acord să îi asigure accesul la documente sau comunicarea înscrisurilor solicitate, dar cu respectarea cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679.

La acest răspuns, recurentul-reclamant a formulat o nouă adresă denumită ,,Reclamație administrativă”, înregistrată sub nr. 203188/17.02.2020, prin care a solicitat revocarea/anularea răspunsului nr. SRE 11056/III/D/c/13/13.01.2020, fiind de acord că digitalizarea inventarelor solicitate cere eforturi uriașe, iar Compania Aquaserv nu are resursă umană, solicitând în continuare permiterea digitalizării, fotografierea, inventarierea arhivistică de către recurentul-reclamant. La această adresă, intimata-pârâtă a formulat răspunsul nr. SRE: 203188/III/D/c/13/11.03.2020, prin care s-a arătat că se menține punctul de vedere exprimat prin adresa SRE:11056/III/D/c/13/13.01.2020, arătându-se disponibilitatea intimatei-pârâte de a susține colaborarea cu recurentul-reclamant, în calitatea sa de cercetător, dar sub condiția respectării cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679, astfel cum s-a menționat și în adresele anterioare.

Referitor la soluția dată de instanţa de fond, asupra excepției tardivității cererii de chemare în judecată, Curtea constată că aceasta este legală și temeinică, nefiind dată cu încălcarea vreunei dispoziții de drept material.

Raportat la starea de fapt reținută, din această perspectivă, Curtea constată în cauză sunt aplicabile prevederile Legii nr. 544/2001 dispozițiile art. 7 și art. 22 alin. 1. Instanța de fond în mod judicios a reținut că cererea de chemare în judecată a fost formulată cu depășirea termenelor prevăzute de Legea nr. 544/2001, după cum urmează:

Prin Adresa nr. 221333/23.12.2019 (filele 71-72, volum I al dosarului de fond), recurentul-reclamant ### ######## s-a adresat intimatei-pârâte ######## SA, cu solicitarea de eliberare acte publice (copii acte) prin poșta electronică.

Raportat la data de 23.12.2019, potrivit art. 7 din Legea 544/2001, termenul de răspuns la cererea transmisă era de 30 zile, împlinindu-se la data de 23.01.2021;

Intimata-pârâtă a oferit răspuns în termenul legal, respectiv prin Adresa nr. SRE 11056/III/D/c/13/13.01.2020 (filele 61-64, volum I al dosarului de fond);

În ceea ce privește exercitarea dreptului recurentului-reclamant de a se adresa instanței de contencios administrativ, termenul de 30 zile prevăzut de art. 22 alin. 1 din Legea ######## se calculează de la data expirării termenului legal de răspuns, în cazul de față de la data de 23.01.2021;

Cererea de chemare în judecată a fost înregistrată la data de 09.04.2021, cu depășirea termenului imperativ prevăzut de art. 22 alin. 1 Cod procedură civilă.

Curtea reține că cererile recurentului-reclamant formulate ulterior datei de 23.12.2019 transmise intimatei-pârâte, nu reprezintă decât reveniri la cererea iniţială şi nu schimbă modul de calcul al termenului. Chiar dacă calculul termenelor s-ar raporta la Reclamația administrativă înregistrată sub numărul 11056/30.12.2019 (filele 65-70, volum I al dosarului de fond), introducerea cererii de chemare în judecată la data de 09.04.2021 ar fi tardiv realizată.

Potrivit art. 185 Cod de procedură civilă: ,,(1) Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate.” Legiuitorul a urmărit prin stabilirea unor termene – în cazul de faţă pentru recurentul-reclamant de a se adresa instanţei de judecată – o anumită previzibilitate pentru cetăţeni, în ceea ce priveşte consecinţele juridice ale unui anume comportament. Sancţionarea nerespectării termenului procedural îndeplineşte două funcţii, cea preventivă, respectiv cea sancţionatorie, în sensul că cel care nu şi-a exercitat dreptul procedural în termenul fixat de lege sau de instanţă pierde acest drept.

De altfel, într-o speţă relativ similară ( litigiu întemeiat pe dispoziţiile Legii 554/2004, derivând din OG 27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor) s-a reţinut că „împrejurarea că după ce a primit răspuns la plângerea prealabilă, reclamanta a revenit cu mai multe cereri nu este de natură să modifice modul de calcul al termenului de prescripţie”, făcându-se trimitere de la dispoziţiile prev de art. 10 alin.2 din OG 27/ 2002, potrivită cărora, petiţiile ulterioare cu un conţinut similar, se clasează. S-a arătat că „ acceptarea tezei contrare, în sensul că orice petiţie ulterioară prorogă monetul de început al termenului de prescripţie a dreptului de sesizare a instanţei, ar contraveni principiului secutirăţii şi stabilităţii raporturilor juridice, în virtutea căruia legiuitorul a instituit un anumit interval de timp, cu caracter rezonabil, în care subiectele de drept să depună diligenţe pentru recunoaşterea drepturilor sau a intereselor legitime pe care le consideră vătămate.” (decizia nr. ###/28 februarie 2008 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal).

Din acest punct de vedere, chiar dacă Legea nr. 544/2001 nu conţine o reglementare similară celei din OG 27/2002, cu privire la cererile ulterioare cu acelaşi conţinut, raţionamentul anterior se impune şi în speţa de faţă, putându-se presupune, fără mari dificultăţi de apreciere, că la o cerere similară, răspunsul va fi similar.

Curtea va constata astfel că raportat la criticile invocate de recurenta-reclamantă, aprecierile instanţei de fond au fost legale şi temeinice, nefiind aplicabile dispoziţiile art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă, sens în care recursul astfel formulat urmează a fi respins ca nefondat în baza art. 496 Cod procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul formulat de către recurentul ### ########, cu domiciliul în Tîrgu-#####, #### ######## ### #, ### ##, judeţul #####, împotriva Sentinţei civile nr. ###/19.11.2020 pronunţată de Tribunalul ##### în dosarul nr. ###/102/2020.

Definitivă.

Pronunţată în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă azi 31.03.2021.

https://trac.edgewall.org/demo-1.4/ticket/2188
https://petra.metromode.se/2018/04/10/schack-matt-2/
https://chouchkette.paroledemamans.com/pate-autodurcissante
https://chouchkette.paroledemamans.com/selection-bapteme-et-communion
https://chouchkette.paroledemamans.com/star-and-flow-by-econ-o-economie-d-eau-et-pas-que
https://chouchkette.paroledemamans.com/un-air-pur-ca-sent-le-printemps
https://chouchkette.paroledemamans.com/bois-projet-52-2015-semaine-2-bois-jesuischarlie
http://aulavirtual.cali.edu.co/index.php/comunicacion/foro/avocat-avocati
http://www.tarancutaurbana.ro/uleiurile-esentiale-de-smirna-si-sovarf-doua-remedii-tocmai-bune-pentru-trup-si-suflet
http://www.tarancutaurbana.ro/cum-sa-ti-faci-singur-felicitarile-de-craciun/
http://arrk.home.pl/telewizjakutno/?pd=wiadomosc&id=13515&send
http://memorials.tomsk.ru/news/2022/07/01/pozdravlenie-s-dnem-restavratora.html#add
http://memorials.tomsk.ru/news/2021/12/23/s-nastupajuschim-novym-godom-i-rozhdestvo.html#add
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page-single&type=103&action=4&question_id=69
http://www.mestomseno.cz/index.php?cmd=page-single&type=103&action=4&question_id=396
http://beta.lekhafoods.com/speciality/beverages/tea/rosemary-mint-tea.aspx
http://beta.lekhafoods.com/speciality/beverages/tea/tropical-tea-palmer.aspx
https://my.talladega.edu/ICS/_portletview_/Academics/BUS/BUS__368/2015_SP-BUS__368-FT/Gradebook.jnz?portlet=Gradebook&screen=ViewEvaluationUsers&screenType=next&EvaluationID=5983f641-2e13-4ed0-8232-e5ecce7d66d3
https://beta.gameofwarrealtips.com/blog/article/huge-boosts-in-training-speed-from-relics#comments
https://beta.gameofwarrealtips.com/blog/article/maintenance-coming-on-monday-9am-pst
https://www.envymytech.com/2022/06/free-chegg-accounts.html
https://www.envymytech.com/2022/06/what-is-nft-definition-how-it-works.html
https://www.armeriamateo.com/blog/Posts/show/carabina-gamo-replay-maxxim-elite-igt-511
https://www.armeriamateo.com/blog/Posts/show/nueva-carrillera-ajustable-browninig-486
http://www.dailymagazine.news/news-nid-2041174.html#comments
http://www.anualadearhitectura.ro/2013/foto/detalii/2

Leave a Reply