Articol

Ordinul 482/2021 privind desemnarea Direcţiei implementare scheme de ajutor de stat din Direcţia generală ajutor de stat şi fonduri europene din cadrul Ministerului Energiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

Ordinul 482/2021 privind desemnarea Direcţiei implementare scheme de ajutor de stat din Direcţia generală ajutor de stat şi fonduri europene din cadrul Ministerului Energiei ca unitate de implementare a schemei de ajutor de stat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de...

Articol

ORIENTARE nr. 23 din 6 mai 2021 de modificare a Orientării (UE) 2015/510 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (BCE/2021/23) ((UE) 2021/889)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE, având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă, având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuţă, articolele 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 şi articolul 20 primul paragraf, întrucât: (1)Realizarea unei politici...

Articol

Art. 22: Rolul judecătorului în aflarea adevărului

(1)Judecătorul soluţionează litigiul conform regulilor de drept care îi sunt aplicabile.(2)Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. În acest scop, cu privire la situaţia de...

Articol

Art. 23: Respectul cuvenit justiţiei

(1)Cei prezenţi la şedinţa de judecată sunt datori să manifeste respectul cuvenit faţă de instanţă şi să nu tulbure buna desfăşurare a şedinţei de judecată.(2)Preşedintele veghează ca ordinea şi solemnitatea şedinţei să fie respectate, putând lua în acest scop orice măsură prevăzută de lege.

Articol

Art. 28: Teritorialitatea legii de procedură

(1)Dispoziţiile legii de procedură se aplică tuturor proceselor care se judecă de către instanţele române, sub rezerva unor dispoziţii legale contrare.(2)În cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea legii de procedură aplicabile se face potrivit normelor cuprinse în cartea a VII-a.

Articol

Art. 26: Legea aplicabilă mijloacelor de probă

(1)Legea care guvernează condiţiile de admisibilitate şi puterea doveditoare a probelor preconstituite şi a prezumţiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârşirii faptelor juridice care fac obiectul probaţiunii.(2)Administrarea probelor se face potrivit legii în vigoare la data administrării lor.

Articol

Art. 25: Legea aplicabilă proceselor în curs

(1)Procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi.(2)Procesele în curs de judecată la data schimbării competenţei instanţelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanţe, potrivit legii sub care au început. În caz de trimitere spre rejudecare, dispoziţiile legale privitoare la competenţă, în vigoare...