Rezoluțiunea contractului de superficie pentru neplata prețului

Rezoluțiunea contractului de superficie pentru neplata prețului

Cuvinte cheie
Reziliere contract superficie
Rectificare carte funciara
Obligații contractuale neîndeplinite
Drept de superficie
Hotărâre judecătorească

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HOREZU

JUDEŢUL ######

SENTINŢA CIVILĂ NR. ####/2023

Şedinţa publică din data de 28 Decembrie 2023

Completul compus din:

Preşedinte ###### ###### ##########

Grefier ##### #######

Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant OBŞTEA ORAŞULUI HOREZU şi pe pârât ######## ##. #######-#######, având ca obiect reziliere contract.

Fără citarea părţilor.

Instanţa, constată că dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa din data de 14.12.2023 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa a amânat pronunţarea pentru termenul din data de 28.12.2023.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă constată următoarele:

Prin cererea introdusă la această instanţă la data de 22.03.2023 şi înregistrată sub nr. ###/241/2023, reclamanta OBŞTEA ORAŞULUI HOREZU, cu sediul în oraşul Horezu, str. ####### #####, ### ##, ### #, ### #, jud ######, prin reprezentantul său legal, ######### T. ######, a chemat în judecată pe pârâta ######## D.D. ####### ####### – CNP ############# cu domiciliul în #### #######, str. #####, nr. 33, ####### ####, solicitând ca prin hotărârea judecătorească ce se va pronunţa să se dispună rezilierea contractului de superficie autentificat sub nr. 741/03.10.2007 la BNP ########## Drânciu încheiat între părţi, rectificarea cărții funciare nr. 229 a oraşului Horezu în sensul radierii notării dreptului de folosință asupra terenului.

În motivare reclamanta arată că la data de 03.10.2007 a fost încheiat contractul de superficie autentificat sub nr. 741/03.10.2007 la BNP ########## Drânciu, încheiat între OBŞTEA ORAŞULUI HOREZU, în calitate de proprietară, şi ######## D.D. ####### #######, în calitate de superficiar, având ca obiect terenul în suprafaţa de 1.000 mp situat în pct. Piscul lui #####, intravilan, orașul Horezu, #### ######, purtând numărul de lot 64, fără număr cadastral.

Se arată că pârâta nu şi-a mai îndeplinit obligaţiile asumate prin contract, iar ca o consecinţă a rezilierii prin prisma celor menţionate anterior se impune şi rectificarea cărţii funciare, în sensul radierii notării dreptului de folosinţă.

În drept sunt invocate dispoziţiile art. 1549, art. 1270 şi art. 1516 C.civ.

În dovedirea acţiunii se solicită încuviinţarea următoarelor probe: înscrisuri şi interogatoriul pârâtului.

Legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Astfel cum rezultă din înscrisul aflat la dosar, intitulat contract de superficie, la data de 03.10.2007 între reclamantă, în calitate de proprietar şi pârât, în calitate de superficiar, s-a încheiat contractul de superficie autentificat sub nr. 741/03.10.2007 la BNP ########## Drânciu.

Potrivit prevederilor contractuale, reclamanta a convenit să constituie dreptul de superficie în favoarea pârâtei (art. 2), transmiţându-i astfel dreptul de superficie cu titlu oneros asupra terenului identificat în contract în schimbul sumei menţionate în art. 4.

Prin prezenta acţiune se solicită a se dispune rezoluţiunea contractului de constituire a superficie, anterior menţionat, pentru neîndeplinirea de către pârâtă, în calitate de superficiar, a obligaţiilor asumate prin contract, respectiv plata preţului.

În drept, instanţa reţine că rezoluţiunea este o sancţiunea ce constă în desfiinţarea retroactivă a unui contact sinalagmatic, ce intervine în cazul neexecutării culpabile de către una dintre părţi a obligaţiilor contractuale asumate prin acesta şi repunerea părţilor în situaţia avută anterior încheierii contractului.

În cauză, contractul de constituire drept de superficie este un contract sinalagmatic care impune drepturi şi obligaţii corelative şi interdependente atât în sarcina proprietarului terenului, aceea de a transmite folosinţa terenului, cât şi a superficiarului, de a plăti preţul convenit, conform termenelor din contract.

Astfel, în cazul în care una din părţi nu îşi respectă obligaţiile sale contractuale, conform art. 1549, alin 1 Cod civil cealaltă parte poate cere executarea silită sau rezoluţiunea contractului: „ dacă nu cere executarea silită a obligaţiilor contractuale, creditorul are dreptul la rezoluţiune (…) şi la daune interese”.

Art. 1516, alin (1) Cod civil statuează: „creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă și la timp a obligaţiei”, iar alin (2) al aceluiaşi art. susţine „Atunci când, fără justificare, debitorul nu îşi execută obligaţia şi se află în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa şi fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin: […] 2, să obţină, dacă obligaţia este contractuală, rezoluţiunea sau rezilierea contractului […].

Astfel, pentru a fi în situaţia de a invoca rezoluţiunea contractului trebuie îndeplinite, în prealabil, două condiţii cumulative: (i) debitorul să fie în întârziere, şi (ii) să nu existe nicio justificare pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale.

Referitor la prima condiţie a acţionării mecanismului rezoluţiunii, instanţa reţine că, pârâtul, debitor al obligaţiei de plată a preţului superficiei la scadenţă, este de drept în întârziere, conform art.1523 alin.2 litera d din Codul civil, în speţă fiind vorba de obligaţia de a plăti o sumă de bani, asumată în exerciţiul activităţii unei întreprinderi.

Referitor la cea de-a doua condiţie a acţionării mecanismului rezoluţiunii, respectiv inexistenţa unei justificări pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale, aceasta nu este considerată îndeplinită dacă obligaţia nu a putut fi executată din cauza acţiunii sau omisiunii creditorului (art. 1517), dacă creditorul refuză plata (art. 1524), în caz de forţă majoră sau caz fortuit (art. 1351), în cazul faptei victimei sau a terţului (art. 1351), etc.

În cauză, pârâta, debitor al obligaţiei de plată, legal citată, nu a invocat şi dovedit, deşi ei i-ar fi revenit sarcina acestei probe, nici una din situaţiile justificate pentru neexecutarea obligaţiei.

Se mai reţine că în cazul obligaţiilor de a da, este suficient ca reclamanta să facă dovada existenţei contractului pentru a transfera pârâtei sarcina probării executării din partea sa a obligaţiilor contractuale asumate, iar în speţă, aceasta nu a făcut nicio probă în acest sens şi nici nu a dovedit vreo cauză străină, exoneratoare, în acord cu dispoziţiile art. 1470 C. civil, fiind prezumată astfel în culpă contractuală.

Astfel, reţinând că pârâta nu şi-a îndeplinit, în mod nejustificat obligaţia contractuală de plată a preţului superficiei, fiind astfel în culpă contractuală, instanţa va admite cererea reclamantei şi va dispune rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 741/03.10.2007 la BNP ########## Drânciu.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind rectificarea înscrierii din cartea funciară a imobilului, în sensul radierii actului notarial, în drept se reţine că potrivit art. 907 alin. l Cod civil:” când o înscriere făcută în cartea funciară nu corespunde cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea acesteia. „, iar potrivit alin 2 „prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau corectarea oricărei înscrieri inexacte efectuate în cartea funciară”.

În speţă, dată fiind intervenţia rezilierii cu privire la contractul constituire superficie în litigiu, dreptul de superficie nu va mai aparţine pârâtului, motiv pentru care se impune operarea rectificărilor corespunzătoare în CF.

Mai mult decât atât prevederile art.908, alin (1), pct 3 Cod civil coroborat cu art. 911, alin 1 susţin: ” Orice persoană interesată poate cere rectificarea unei intabulări/notări în cartea funciară, dacă: (…) nu mai sunt întrunite condiţiile de existenţă a dreptului înscris sau au încetat efectele actului juridic în temeiul căruia s-a făcut înscrierea”, iar potrivit art. 911, alin. 2 NCC „Rectificarea se va încuviinţa în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive; dreptul la acţiune este imprescriptibil”.

Astfel, reţinându-se desfiinţarea contractului în temeiul căruia a operat constituirea superficiei ca urmare a rezilierii, pentru considerentele ce preced va dispune rectificarea cărții funciare nr. 229 – nr vechi – (37519- nr nou) a oraşului Horezu în sensul radierii notării dreptului de folosință asupra terenului, menţiuni efectuate în temeiul contractului încheiat sub nr. 741/03.10.2007 la BNP ########## Drânciu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite cererea formulată de reclamanta OBŞTEA ORAŞULUI HOREZU, cu sediul în oraşul Horezu, str. ####### #####, ### ##, ### #, ### #, jud ######, prin reprezentantul său legal, dl. ######### T. ######, în contradictoriu cu pârâtul ######## D.D. ####### ####### – CNP ############# cu domiciliul în #### #######, str. #####, nr. 33, județul ####.

Dispune rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie autentificat sub nr. 741/03.10.2007 la BNP ########## Drânciu.

Dispune rectificarea cărţii funciare a imobilului nr. 229 – nr vechi – (37519 – nr nou) a oraşului Horezu în sensul radierii notării dreptului de folosință asupra terenului, menţiuni efectuate în temeiul contractului anterior menţionat.

Cu apel, care se depune la Judecătoria Horezu, în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 28.12.2023.

Leave a Reply