Curtea de apel Iași. Renuntare la aplicarea pedepsei pentru infracțiunea de furt.

Curtea de apel Iași. Renuntare la aplicarea pedepsei pentru infracțiunea de furt. 

Hotarâre nr. 528/2022 din 01.07.2022 pronunțată de Curtea de Apel Iași

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL IAŞI

NCPP-SECŢIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI

 

DECIZIA PENALĂ NR. ###

Şedinţa publică din data de 01.07.2022

 

Instanţa constituită din:

Preşedinte: ####### ######## #######

Judecător: ##### – ######## ###########

Grefier: ######## – ##### ######

 

 

Pe rol se află judecarea apelului declarat de inculpatul ###### #### împotriva Sentinţei penale nr. ###/03.03.2022 pronunțată de Judecătoria Iași în dosarul nr. #####/245/2019, având ca obiect infracţiunea de furt (art. 228 NCP).

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că dezbaterile asupra apelului formulat au avut loc în data de 27.06.2022, în şedinţă publică (cu participarea din partea Ministerului Public a doamnei procuror ######## ####### din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași), susţinerile şi concluziile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, când, din lipsă de timp pentru a delibera, s-a stabilit termen de pronunţare pentru astăzi, 01.07.2022.

 

 

 

C U R T E A,

 

Asupra apelului de față:

 

Prin Sentința penală nr. ###, pronunțată la data de 03.03.2022 în dosarul nr. #####/245/2019, Judecătoria Iași a hotărât următoarele:

 

„Condamnă pe inculpatul ###### ####, cetăţean român, fiul lui ##### şi #######, născut la data de ########## în #### ######, #### ####, domiciliat în sat Şcheia, #### ######, #### ####, CNP #############, căsătorit, studii 8 clase, fochist la Spitalul Pădureni Grajduri, necunoscut cu antecedente penale, la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4000 (patru mii) lei (echivalentul a 200 zile amendă X 20 lei /zi) pentru săvârşirea infracţiunii de “furt”, prev. şi ped. de disp. art. 228 alin. 1 Cod penal.

Atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prevăzute de art. 63 Cod penal privind înlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa închisorii în cazul neexecutării, cu rea – credință, a pedepsei amenzii ce i-a fost aplicată.

În baza disp. art. 19 şi 397 Cod procedură penală, cu referire la disp. art. 1357 Cod civil, obligă pe inculpatul ###### #### să plătească părţii civile ######## ######, domiciliată în sat Şcheia, #### #######, #### ####, suma de 400 lei cu titlu de daune materiale.

În baza disp. art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, obligă inculpatul să plătească statului suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.”

 

Pentru a hotărî astfel, Judecătoria Iași a reținut următoarele:

 

„La data de 18.07.2017, persoana vătămată ######## ###### a seiszat organele de poliţie cu privire la faptul că, la data de 15 iulie 2017, numitul ###### #### a intrat pe terenul extravilan din #### ######, #### ####, categoria de folosinţă fâneţe, amplasat în tarlaua 11, parcela 149/6/1, care-i aparţine şi i-a cosit fânul, cauzându-i un prejudiciu de 400 lei.

În urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că, persoana vătămată ######## ###### deţine o suprafaţă de teren de 5000 mp în extravilanul satului Şcheia, #### ####, amplasat în tarlaua 11, parcelea 149/6/1, categoria fâneţe, în baza certificatului de moştenitor nr. 22/15.04.2013 întocmit de B.N.P. ####### Levinos Frost şi ####### ######.

În primăvara anului 2017, persoana vătămată ######## ###### a dat parcela în folosinţă martorului ##### ########.

La data de 14.07.2017, inculpatul ###### #### s-a deplasat cu un tractor cu cositoare, condus de martorul #### ########, în extravilanul #### ######, unde deţine teren şi persoana vătămată ######## ######, pentru a cosi o suprafaţă de teren.

Martorul #### ######## şi-a cosit iarba de pe terenul său, situat în aceeaşi zonă, apoi inculpatul ###### #### i-a arătat o suprafaţă de teren, despre care martorul a susţinut că-i aparţinea numitului ##### ##### şi i-a cerut să cosească iarba, lucru pe care martorul l-a făcut.

După ce #### ######## a terminat de cosit, inculpatul ###### #### a urcat la volanul tractorului şi a intrat pe terenul ce aparţine persoanei vătămate ######## ###### şi a cosit iarba.

La data de 15.07.2017, inculpatul ###### #### a transportat fânul la domiciliul său.

Inculpatul a fost văzut de martorii ##### ####### şi ####### ###### în timp ce strângea fânul de pe terenul aparţinând persoanei vătămate ######## ######.

 

În declaraţia dată în cursul urmăririi penale, persoana vătămată ######## ###### a declarat că, în primăvara anului 2017, a dat parcela în folosință numitului ##### ######## din sat Șcheia.

În ziua de 14.07.2017, a fost sunată de către ##### ######## care i-a spus că inculpatul ###### #### i-a cosit iarba de pe teren, iar a doua zi a trasnportat-o la domciiliul său. Persoana vătămată a precizat că inculpatul a procedat la fel şi în anul 2015, însă s-a împăcat cu acesta după ce i-a achitat contravaloarea pagubei cauzate.

Martorul ##### ######## a declarat, că în primăvara anului 2017, a luat spre folosință o parcelă de teren de circa 0,5 ha de la ######## ######, iar la începutul lunii iulie 2017, în timp ce se afla la stână, a fost înștiințat de soția sa cu privire la faptul că inculpatul ###### #### se afla pe respectiva parcelă de teren unde strângea și încărca iarba într-o remorcă.

Martora ##### ####### a declarat că, la începutul lunii iulie 2017, în timp ce se deplasa către stâna unde se afla soțul său, a observat că suprafața de teren luată spre folosință de la ######## ######, era cosită, iar inculpatul ###### #### a încărcat iarba într-o remorcă şi a transpotat-o la domiciliul său.

Martorul ####### ###### a declarat că ştie că persoana vătămată ######## ###### deține o suprafață de teren de 0,5 ha fâneţe în tarlaua 11, ce se învecinează cu o suprafață pe care acesta o deține în acel loc şi i-a dat-o spre folosință martorului ##### ########. Acesta a precizat că în luna iulie 2017, inculpatul ###### #### a venit cu un tractor și o cositoare si a cosit iarba de pe parcela detinută de ######## ######, iar ulterior a transportat fânul acasă. Martorul a adăugat că tractorul a fost condus și de martorul #### ########.

Martorul #### ######## a declarat că, în luna iulie 2017, a fost sunat de către inculpatul ###### ####, care l-a rugat să meargă în extravilanul satului ##### #### pentru a cosi niște suprafețe de teren. S-a deplasat la locul indicat, loc unde și el deține o suprafața de 0,5 ha de teren. Ajuns acolo, s-a urcat la volanul tractorului și a cosit suprafața sa de teren si încă o suprafață ce apartine numitului ##### #####.

Ulterior, numitul ###### #### s-a urcat la volan şi a cosit o suprafața de teren însă nu ştie cui aparținea.

În declaraţia dată în cursul urmăririi penale, inculpatul ###### #### nu a recunoscut săvârşirea faptelor susţinând că persoana vătămată nu deţine teren în zona în care el a cosit.

Inculpatul ###### #### a depus la dosar adeverinţa înregistrată la Primăria Scheia sub nr. 5043/18.10.2021 din care rezultă că deţine suprafaţa de 0,50 ha teren agricol în tarlaua “Cap #####”, fiind înscris în registrul agricolă al saţului Şcheia în vol. III, poziţia 7, tipul I, nr. de rol fiscal 941, vol. 1.

Potrivit titlului de proprietate nr. 123560 din data de 22.07.1996 emis pe numele ######## #####, acesta este titularul dreptului de proprietate cu privire la suprafaţa de 0,5 ha situată în tarlaua 11, parcela 149/6/1.

Din certificatul de moştenitor nr. 22 din data de 15.04.2013 întocmit la Biroul Notarilor Publici ####### Levinos Frost şi ####### ######, moştenitoarele ######## ###### şi ####### ###### – ####### au dobândit dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa de 0,5 ha teren, categoria de folosinţă fâneţe, amplasat în tarlaua 11, parcela 149/6/1.

Situaţia de fapt a fost confirmată şi de declaraţiile martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale şi în faza cercetării judecătoreşti.

La termenul de judecată din data de 23.09.2021, martorii ##### ####### şi ##### ######## au declarat că au primit de la persoana vătămată ######## ###### o suprafaţă de o jumătate de ha fâneţe pe care să o folosească şi că, la prima coasă, când au mers la teren, au constatat că fânul era cosit.

După câteva zile, s-au întâlnit cu inculpatul ###### #### şi l-au întrebat dacă el a cosit fânul, iar acesta le-a răspuns că terenul îi aparţine.

În declaraţia dată în faţa instanţei la termenul din data de 18.11.2021, martorul ####### ###### a precizat că, în anul 2017, a avut o suprafaţă de teren în arendă de la numita ###### ########, suprafaţă care se învecinează cu terenul proprietatea persoanei vătămate ######## ######.

Martorul a mai declarat că inculpatul ###### #### pretinde că a cumpărat acest teren de la soţul persoanei vătămate şi că, în vara anului 2017, a cosit iarba de pe această suprafaţă.

La acelaşi termen de judecată, martorul ############# Verginel #######, referent agricol la Primăria Şcheia, a declarat că atât persoana vătămată, cât şi inculpatul deţin teren în tarlaua nr. 11, denumită popular Vlanic şi că inculpatul pretinde că a avut o înţelegere cu soţul persoanei vătămate referitoare la folosinţa terenului acestuia.

Deşi s-a apărat pretinzând că terenul de pe care a cosit iarba îi aparţine întrucât l-a cumpărat de la numitul ######## #####, inculpatul nu a făcut nicio dovadă în acest sens.

Având în vedere materialul probator administrat în cauză, instanţa apreciază că vinovăţia inculpatului a fost dovedită şi se impune tragerea sa la răspundere penală.

În drept, fapta inculpatului ###### #### constând în aceea că, în perioada 14 – 15.07.2017, a cosit și a sustras iarba de pe terenul categoria fânețe, parcela 149/6/1, aparținând persoanei vătămate ######## ######, cauzându-i o pagubă de 400 lei, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de “furt”, prev. de art. 228 alin. 1 Cod penal.

La individualizarea pedepsei, instanţa va avea în vedere criteriile generale prevăzute de art. 74 Cod penal, respectiv gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea infractorului, care se evaluează în funcţie de împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi de mijloacele folosite, natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedentele penale ale infractorului, conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

În vârstă de 63 de ani, inculpatul ###### #### a absolvit 8 clase, este căsătorit, angajat în calitate de fochist la Spitalul Pădureni.

Având în vedere împrejurările în care au fost săvârşită fapta şi persoana inculpatului, vârsta acestuia, împrejurarea că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, instanţa va aplica inculpatului pedeapsa amenzii penale de 4000 lei (echivalentul a 200 zile amendă X 20 lei /zi) pentru săvârşirea infracţiunii de “furt”, prev. şi ped. de disp. art. 228 alin. 1 Cod penal.

Se va atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor prevăzute de art. 63 Cod penal privind înlocuirea pedepsei amenzii penale cu pedeapsa închisorii în cazul neexecutării, cu rea – credință, a pedepsei amenzii ce i-a fost aplicată.

În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, constatând că prin săvârşirea faptei inculpatul a cauzat o pagubă persoanei vătămate ce constă în însuşirea fânului cosit de pe suprafaţa de 0,5 ha ce aparţine persoanei vătămate, în baza disp. art. 19 şi 397 Cod procedură penală, cu referire la disp. art. 1357 Cod civil, instanţa va admite acţiunea civilă şi va obliga pe inculpat să plătească părţii civile ######## ###### suma de 400 lei cu titlu de daune materiale.

În baza disp. art. 274 alin. 1 Cod procedură penală, inculpatul va fi obligată să plătească statului suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.”

 

Împotriva Sentinței penale nr. ###/03.03.2022 a Judecătoriei Iași a declarat apel inculpatul ###### ####.

 

Prin motivele de apel expuse oral în ședința publică din data de 27.06.2022, inculpatul – apelant ###### ####, prin apărător ales, a aratătat că există cauze de încetare a procesului penal și de achitare, conform dispozițiilor art. 16 alin. 1 lit. b și c Cod procedură penală, întrucât nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de furt. Furtul reprezintă luarea din posesia altuia a unui bun mobil, fără consimțământul persoanei respective.

Or, în cauză există un contract de arendare, valabil încheiat, care nu a fost reziliat și nici revocat, în mod legal, sens în care, urmare acelui contract de arendare, inculpatul nu a făcut altceva decât să cultive fânul și să îl ia în posesie, însă, nici organul de cercetare penală și nici instanța de fond nu au avut în vedere acest contract de arendare.

Nu se poate vorbi despre infracțiunea de furt, atâta timp cât inculpatul a avut în posesie terenul, a beneficiat de dreptul de uzufruct prin contractul de arendare. Față de motivele expuse, consideră că sentința Judecătoriei Iași este netemeinică și nelegală.

 

 

 

Inculpatul – apelant ###### #### a fost prezent personal în fața instanței, fiind asistat de apărătorul său ales, avocat ####### ######## #######, care a depus împuternicirea avocațială seria IS##########.06.2022.

 

Inculpatul – apelant ###### #### nu a dat declarație în fața instanței de apel.

 

În apel nu au fost administrate probe noi.

 

Examinând actele şi lucrările dosarului de fond şi sentinţa apelată, prin prisma motivelor invocate, dar şi din oficiu, asupra tuturor aspectelor de fapt şi de drept, în limitele prev. de art. 417 Cod procedură penală, Curtea reţine următoarele :

 

Instanța de fond a făcut o analiză corectă și coroborată a probatoriilor administrate în cauză și a concluzionat corect că fapta pentru care inculpatul ###### #### a fost trimis în judecată, respectiv furt prev de art. 228 alin.1 Cod penal există, constituie infracțiune și a fost comisă de inculpat, vinovăția acestuia fiind stabilită în cauză dincolo de orice îndoială rezonabilă.

În urma propriei evaluări a probaţiunii, Curtea reţine aceeaşi situaţie de fapt ca şi cea stabilită deinstanţa de fond , în sensul că la data de 15 iulie 2017, inculpatul ###### #### a intrat pe terenul extravilan din #### ######, #### ####, categoria de folosinţă fâneţe, amplasat în tarlaua 11, parcela 149/6/1, care-i aparţine persoanei vătămate ######## ###### şi i-a cosit fânul, cauzându-i un prejudiciu de 400 lei.

Nu pot fi primite susţinerile inculpatului în sensul că ar fi avut în posesie terenul în baza unui contract de arendă încheiat cu soţul decedat , în prezent , al persoanei vătămate câtă vreme inculpatul nu a probat existenţa acestei împrejurări, nefiind depus la dosar vreun contract de arendă .

După cum însuşi inculpatul a arătat în memoriul înaintat instanţei de fond presupusa vânzare a terenului nu poate fi dovedită întrucât nu mai deţine „zdelca” în baza căreia ar fi cumpărat terenul de la numitul ######## ##### , astfel încât o astfel de apărare nu poate fi primită ca fiind reală.

În contextul în care persoana vătămată ######## ###### este proprietara terenului în baza certificatului de mostenitor nr. 22 din 15.04.2013, în lipsa unui contract de arendă care să îi fie opozabil , simpla întelegere verbală anterioară cu soţul persoanei vătămate nu îi conferă inculpatului dreptul de folosinţă asupra terenului iar a cosi şi prelua iarba de pe terenul pesoanei vătămate, în aceste condiţii, reprezintă conţinutul constitutiv , atât sub aspectul laturii subiective cât şi obiective al infracţiunii de furt prev şi ped de art. 228 alin.1 Cod penal.

În ceea ce priveşte stabilirea pedepsei de aplicat pentru inculpat, Curtea apreciază, raportat la gravitatea faptei care este una redusă, valoarea prejudiciului fiind în cuantum de 400 lei, împrejurările în care a fost săvârşită fapta în contextul în care inculpatul a avut credinţa greşită că are dreptul să folosească terenul, faţă de datele privind persoana inculpatului, necunoscut cu antecedente penale, persoană matură, în vârstă de 57 de ani la data faptei, integrat social, cu posibilităţi de reintegrare că nu se impune o soluţie de condamnare, apreciind oportun a dispune renunţarea la aplicarea unei pedepse, conform art. 80 Cod penal .

Faţă de aceste considerente, în baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod de procedură penală, Curtea va admite apelul declarat de inculpatul ###### #### împotriva sentinţei penale nr. ###/3.03.2022 , pronunţată de Judecătoria Iaşi , în dosarul nr. #####/245/2019, sentinţă pe care o desfiinţează în parte, în latură penală, sub aspectul modalităţii de individualizare a pedepsei.

Rejudecând cauza, în limitele desființării, va înlătura dispoziţia privind condamnarea inculpatului ###### #### la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4000 lei ( echivalentul a 200 zile amendă).

În tem. art. 80 alin. 1 Cod pen. Curtea va dispune renunţarea la aplicarea pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev şi ped de art. 228 alin.1 Cod penal.

În tem. art. 81 alin. 1 Cod pen. se va aplică inculpatului ###### #### un avertisment cu atenţionarea inculpatului privind conduita sa viitoare şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni, fiind exclusă o nouă renunţare la aplicarea pedepsei timp de 2 ani de la data prezentei.

În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina statului.

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

 

În baza art. 421 pct. 2 lit. a) Cod de procedură penală, admite apelul declarat de inculpatul ###### #### împotriva sentinţei penale nr. ###/3.03.2022 , pronunţată de Judecătoria Iaşi , în dosarul nr. #####/245/2019, sentinţă pe care o desfiinţează în parte, în latură penală, sub aspectul modalităţii de individualizare a pedepsei.

Rejudecând cauza, în limitele desființării:

Înlătură dispoziţia privind condamnarea inculpatului ###### #### la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 4000 lei ( echivalentul a 200 zile amendă).

În tem. art. 80 alin. 1 Cod pen. renunţă la aplicarea pedepsei pentru săvârşirea infracţiunii de furt prev şi ped de art. 228 alin.1 Cod penal.

În tem. art. 81 alin. 1 Cod pen. aplică inculpatului ###### #### un avertisment.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței penale apelate care nu contravin prezentei decizii şi înlătură dispoziţiile contrare.

În baza art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată azi 1.07.2022 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

Președinte,

Judecător,

####### ######## #######

##### – ######## ###########

Leave a Reply