Articol

Ucidere din culpă. Încheierea unui contract de tranzacție cu asiguratorul.

Ucidere din culpă. Încheierea unui contract de tranzacție cu asiguratorul. C_____ DE A___ TÂRGU M____ SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:007.xxxxxx Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132 DECIZIA PENALĂ Nr. 288/ A Ședința publică din 17 Iulie 2020 Completul...

Articol

Art. 10: Obligaţiile părţilor în desfăşurarea procesului

(1) Părţile au obligaţia să îndeplinească actele de procedură în condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau dejudecător, să-şi probeze pretenţiile şi apărările, să contribuie la desfăşurarea fără întârziere a procesului, urmărind, totastfel, finalizarea acestuia.(2) Dacă o parte deţine un mijloc de probă, judecătorul poate, la cererea celeilalte părţi sau din oficiu, să dispunăînfăţişarea...

Articol

Art. 9: Dreptul de dispoziţie al părţilor

(1) Procesul civil poate fi pornit la cererea celui interesat sau, în cazurile anume prevăzute de lege, la cererea alteipersoane, organizaţii ori a unei autorităţi sau instituţii publice ori de interes public.(2) Obiectul şi limitele procesului sunt stabilite prin cererile şi apărările părţilor.(3) În condiţiile legii, partea poate, după caz, renunţa la judecarea cererii de...

Articol

Art. 7: Legalitatea

(1) Procesul civil se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legii.(2) Judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispoziţiilor legii privind realizarea drepturilor şi îndeplinireaobligaţiilor părţilor din proces.

Articol

Art. 12: Buna-credinţă

(1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu bună-credinţă, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute delege şi fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părţi.(2) Partea care îşi exercită drepturile procesuale în mod abuziv răspunde pentru prejudiciile materiale şi moralecauzate. Ea va putea fi obligată, potrivit legii, şi la plata unei amenzi judiciare.(3) De...

Articol

Art. 6: Dreptul la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil

(1) Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim şi previzibil, de către oinstanţă independentă, imparţială şi stabilită de lege. În acest scop, instanţa este datoare să dispună toate măsurilepermise de lege şi să asigure desfăşurarea cu celeritate a judecăţii.(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi...

Articol

Art. 5: Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor

(1) Judecătorii au îndatorirea să primească şi să soluţioneze orice cerere de competenţa instanţelor judecătoreşti,potrivit legii.(2) Niciun judecător nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă.(3) În cazul în care o pricină nu poate fi soluţionată nici în baza legii, nici a uzanţelor, iar în lipsa acestora din...

  • 1
  • 2