Articol

Hotarâre nr. 175/2021 din 31.03.2021 pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș

R O M Â N I A CURTEA DE APEL TÂRGU ##### SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2021:005.###### Dosar nr. ###/102/2020 Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132 DECIZIA Nr. ###/R Şedinţa publică din 31 martie 2021 Completul constituit din: PREŞEDINTE ######## ####### ######...

Articol

Art. 23: Respectul cuvenit justiţiei

(1)Cei prezenţi la şedinţa de judecată sunt datori să manifeste respectul cuvenit faţă de instanţă şi să nu tulbure buna desfăşurare a şedinţei de judecată.(2)Preşedintele veghează ca ordinea şi solemnitatea şedinţei să fie respectate, putând lua în acest scop orice măsură prevăzută de lege.

Articol

Art. 22: Rolul judecătorului în aflarea adevărului

(1)Judecătorul soluţionează litigiul conform regulilor de drept care îi sunt aplicabile.(2)Judecătorul are îndatorirea să stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a preveni orice greşeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor şi prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunţării unei hotărâri temeinice şi legale. În acest scop, cu privire la situaţia de...

Articol

Art. 25: Legea aplicabilă proceselor în curs

(1)Procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi.(2)Procesele în curs de judecată la data schimbării competenţei instanţelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanţe, potrivit legii sub care au început. În caz de trimitere spre rejudecare, dispoziţiile legale privitoare la competenţă, în vigoare...

Articol

Art. 26: Legea aplicabilă mijloacelor de probă

(1)Legea care guvernează condiţiile de admisibilitate şi puterea doveditoare a probelor preconstituite şi a prezumţiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, a săvârşirii faptelor juridice care fac obiectul probaţiunii.(2)Administrarea probelor se face potrivit legii în vigoare la data administrării lor.

Articol

Art. 28: Teritorialitatea legii de procedură

(1)Dispoziţiile legii de procedură se aplică tuturor proceselor care se judecă de către instanţele române, sub rezerva unor dispoziţii legale contrare.(2)În cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea legii de procedură aplicabile se face potrivit normelor cuprinse în cartea a VII-a.