Ordonanta președințială pentru refuzul nejustificat al tatălui pârât de a-i permite minorei să i se elibereze pașaportul și să se deplaseze în străinătate

Ordonanta președințială pentru refuzul nejustificat al tatălui pârât de a-i permite minorei să i se elibereze pașaportul și să se deplaseze în străinătate

Explicații inițiale
Art. 997 Cod procedură civilă: Acesta reprezintă un articol specific din Codul de Procedură Civilă, care reglementează procedurile judiciare referitoare la măsurile provizorii în cazuri urgente.

Măsuri provizorii: Acțiuni temporare luate de instanță pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere sau prevenirea unei pagube iminente.

Interesul superior al copilului: Principiu juridic recunoscut în legislația privind drepturile copilului, care pune accentul pe protecția și promovarea dezvoltării fizice, psihologice, de educație și sănătate a copilului.

Legea nr. 272/2004: Lege referitoare la protecția și promovarea drepturilor copilului în România.

Legea nr. 248/2005: Lege privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Ordonanța președințială: Decizie luată de președintele instanței în cadrul procedurilor de urgență.

Aparența de drept: Credința sau convingerea că o anumită cerere are o bază juridică validă.

Urgență: Starea de necesitate care justifică luarea unor măsuri imediate pentru a preveni pagube sau pentru a asigura protecția unor drepturi.

Executoriu: Calitatea unei hotărâri judecătorești sau ordonanțe care poate fi pusă în aplicare.

Consimțământ parental: Acordul ambilor părinți sau a reprezentanților legali în privința unor decizii referitoare la copil.

Celeritate în luarea deciziilor: Principiu conform căruia deciziile privind copiii trebuie luate într-un timp cât mai scurt.

Cheltuieli de judecată: Costurile legale asociate procesului judiciar.

 

Pe rolul instanței se află judecarea cererii formulată de către reclamanta ###### ##### #####, în contradictoriu cu pârâtul ###### ######, având ca obiect ordonanță președințială.

La apelul nominal făcut în ședință publică se constată prezența reprezentantului convențional al reclamantei, domnul avocat #### ####, lipsă fiind părțile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanța de faptul că:

-procedura de citare este legal îndeplinită cu părțile;

-reclamanta a formulat o precizare de acțiune;

-dosarul de află la primul termen de judecată.

Se constată depus la dosarul cauzei, referatul întocmit de grefier, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, din care rezultă că nu mai există, pe rolul instanței, altă cerere formulată între aceleași părți și având același obiect.

În conformitate cu dispozițiile Ordinului de serviciu nr. 35/02.09.2016 s-a procedat la verificarea d-nului avocat #### ####, pe portalul eMAP – Secțiunea Tabloul Avocaților, constatându-se că acesta figurează ca fiind activ în Baroul Mureș.

La întrebarea instanței, domnul avocat #### #### arată că inițial nu cunoștea faptul că minora nu are pașaport. De asemenea, arată părțile sunt plecate din luna aprilie 2023, iar minora s-a născut în ######. Părțile s-au certat, fiind emis un ordin de protecție împotriva pârâtului în ######, însă inițial părțile s-au înțeles să meargă la consulat pentru a face demersurile pentru pașaport și pentru deplasarea reclamantei în ####### împreună cu minora, dar pârâtul a refuzat și refuză și în prezent să semneze actele.

###### avocat #### #### arată că, în prezent, părțile nu locuiesc împreună, minora se află cu reclamanta întrucât reclamanta alăptează copilul.

Fiind primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, instanța pune în discuție competența generală, materială și teritorială a Judecătoriei Târgu Mureș în soluționarea prezentei cauze.

###### avocat #### #### apreciază că Judecătoria Târgu Mureș este competentă pentru soluționarea cauzei.

Instanța în temeiul dispozițiilor art. 998 Cod procedură civilă raportat la art. 94 pct. 1 lit. a și la art. 114 Cod procedură civilă, instanța constată că este competentă general, material și teritorial să soluționeze prezenta cauză.

În continuare, instanța declară deschisă cercetarea judecătorească și acordă cuvântul asupra cererilor în probațiune.

###### avocat #### #### solicită încuviințarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei și audierea martorei indicată în cuprinsul cererii introductivă, martoră care este o prietenă de-a reclamantei, acesta fiind cea care a făcut programarea părților la consulat.

În temeiul dispozițiilor art. 258 alin. 1 coroborat cu dispozițiile art. 255 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanța încuviințează proba cu înscrisurile depuse la dosar, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă și utilă soluționării cauzei.

Instanța prorogă pronunțarea asupra probei testimoniale ulterior luării legăturii prin videoconferință cu pârâtul.

Instanța contactează prin videoconferință pârâtului, iar potrivit dispozițiilor art. 219 Cod procedură civilă, procedează la identificarea pârâtului, și reține faptul că datele de identitate furnizate de către acesta corespund cu cele de la dosar.

La întrebarea instanței, pârâtul arată că nu este de acord cu cererea formulată de către reclamantă.

De asemenea, arată că relația cu reclamanta s-a degradat și nu este de acord ca minora să părăsească ###### deoarece consideră că reclamanta nu are o locuință sau bani pentru a-i oferi minorei cele necesare creșterii în #######. Mai arată că în #######, ca și familie, reclamanta o are pe mama acesteia, dar aceasta are deja grijă de o fetiță.

Mai arată că, în prezent, reclamanta se află în ######, dar nu locuiește cu aceasta și cu minora. ##### că s-a emis un ordin de protecție în ###### deoarece reclamanta a formulat o declarație că el ar fi agresat-o fizic, însă toate acestea sunt presiuni ale reclamantei pentru a semna actele.

Pârâtul arată că se află în ##### Britanie de 12 ani, iar reclamanta a venit în ###### în 01.11.2022.

###### avocat #### #### solicită ca pârâtul să fie întrebat dacă cunoaște că reclamanta este în concediu de creștere a copilului și încasează venituri, dacă mama reclamantei are locuință personală și dacă reclamanta alăptează copilul.

Pârâtul crede că reclamanta este în concediu de creștere a copilului și încasează venituri din ######, iar mama reclamantei, din câte cunoaște el, are o garsonieră, însă nu cunoaște dacă reclamanta acum alăptează copilul.

La întrebarea instanței, pârâtul arată că este separat de reclamantă de 10 zile, când locuia cu reclamanta a văzut că o alăpta, dar a văzut că îi dădea și lapte praf.

###### avocat #### #### solicită ca pârâtul să fie întrebat dacă este de acord cu eliberarea pașaportului minorei.

Pârâtul arată că nu este de acord cu eliberarea unui pașaport pentru minoră și nu este de acord ca minora să plece din ######.

În temeiul art. 237 alin. 2 pct. 7 coroborat cu art. 309 Cod procedură civilă, instanța admite proba cu testimonială solicitată de către reclamantă.

La ședința de judecată se prezintă doamna interpret ##### #####.

În conformitate cu prevederile art. 318, art. 319 și art. 321 Cod procedură civilă, instanța procedează la administrarea probei testimoniale cu martora ######### ###### #####, declarația acesteia, dată sub prestare de jurământ, fiind consemnată și atașată la dosar, traducerea fiind asigurată de către doamna interpret ##### #####.

###### avocat #### #### depune la dosarul cauzei ordinul de protecție emis în ###### tradus în limba română și solicită încuviințarea acestui înscris.

În temeiul dispozițiilor art. 258 alin. 1 coroborat cu dispozițiile art. 255 alin. 1 din Codul de procedură civilă, instanța încuviințează pentru reclamantă proba cu înscrisul depuse la dosar la acest termen de judecată apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă și utilă soluționării cauzei.

Instanța constată că doamna interpret ##### ##### a participat la ședința de judecată până la ora 09:33.

La întrebarea instanței, domnul avocat #### #### arată că nu mai are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat și socotindu-se lămurită, instanța constată încheiată cercetarea judecătorească, în conformitate cu dispozițiile art. 244 Cod procedură civilă, dispune deschiderea dezbaterilor în fond, potrivit art. 392 Cod procedură civilă, și acordă cuvântul pe fondul cauzei.

###### avocat #### #### solicită admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată și precizată ulterior în sensul obligării pârâului să-și exprime acordul pentru ca minora împreună cu mama acesteia să poată reveni în #######, precum și obligarea pârâtului de a-și exprima acordul pentru întocmirea actelor de călătorie pentru minor, respectiv eliberarea pașaportului electronic, iar, în caz de refuz, hotărârea să țină loc de consimțământul acestuia, măsuri ce să fie emise până la soluționarea dosarului de fond, fără cheltuieli de judecată.

Apreciază că din probatoriul administrat se impune emiterea acestei ordonanțe președințiale întrucât, în condițiile în care a intervenit această separare a părinților copilului, reclamanta cu minora este pusă într-o situație disperată, în sensul că sursele de finanțare sunt din ce în ce mai limitate, fiind necesară întoarcerea minorei împreună cu mama care nu poate fi separată de reclamantă în #######.

Fiind lămurite toate împrejurările de fapt și temeiurile de drept ale cauzei, instanța dispune închiderea dezbaterilor asupra fondului cauzei, în conformitate cu prevederile art. 394 Cod procedură civilă și reține cauza în pronunțare.

 

INSTANȚA,

 

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea de ordonanță președințială formulată și înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 21.12.2023 , sub nr. #####/320/2023, reclamanta ###### ##### #####, a solicitat instanței în contradictoriu cu pârâtul ###### ######, ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună acordarea unui permis de călătorie din ##### Britanie spre țara de origine ####### împreună cu minora ###### ######## #######, născută la data de ########## în orașul Liverpool, ##### Britanie, având Certificat de naștere ##### ### ### ###### eliberata de către Consulatul ####### al României de la Manchester la data de 10.11.2023, ce se acordă minorei dreptul de călătorie cu suplinirea acordul tatălui ###### ######, însoțita de mama sa ###### ##### #####, care o va însoții la reîntoarcerea în țară, iar în caz de refuz hotărârea judecătorească pronunțata să țină loc de consimțământ al acestuia, măsură provizorie până la soluționarea definitiva a dosarului de fond nr. #####/320/2023 al Judecătoriei Tg. Mureș,

În motivarea cererii în fapt, reclamanta a arătat că prin cererea de chemare în judecata înregistrata în Dosarul nr. #####/320/2023 la Judecătoria Tg. Mureș, a solicitat instanței să se dispună, prin hotărâre judecătoreasca, atribuirea exercitării autorității părintești asupra minorei exclusiv în favoarea sa.

##### că în acest moment se află în ##### Britanie, fiind în imposibilitatea de a se reîntoarce în țară din cauza refuzul tatălui care refuza să îi dea un acord de călătorie în vederea reîntoarcerii sale și a minorei în țara de origine.

##### că s-a deplasat în ##### Britanie împreună tatăl copilului cu scopul ca acesta să găsească un loc de muncă și să conviețuiască împreună cu fetița lor, dar relațiile dintre ei sau degradat acesta devenind violent și a început să o maltrateze prin violență fizice și presiune psihică asupra sa.

Pe fondul acestor violențe și neînțelegeri cu rea credință și cu scopul răzbunării a refuzat să îi acorde procură privind acordul de trecere a frontierei pentru întoarcere în țara de origine a sa și a fetiței, ambii fiind în acest moment blocați în ##### Britanie și nu pot să se întoarcă în țara de origine #######.

Astfel sunt într-o situație disperată neputând să se îmbarce în avionul de întoarcere spre ####### împreuna cu fetița minoră de 3 luni.

Menționează faptul că este în concediu de creștere a copilului iar întoarcerea sa și a fetiței sale în țara de origine este necesara iar pentru aceasta deplasare are nevoie de urgență pe un permis de călătorie pentru copilul său minor ###### ######## #######.

Permisul de călătorie acordat de către instanță prin hotărârea pe care se va pronunța care să suplinească acordul tatălui ###### ######.

Menționează faptul că a deschis acțiune pe fond împotriva tatălui în vederea acordării exclusive a exercitării drepturilor părintești ale minorei în favoarea reclamantei, ce face obiectul Dosarului nr. #####/320/2023 înregistrat la Judecătoria Tg. Mureș.

În temeiul prevederilor art. 30 alin. 1 lit. b din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații… – organele Poliției de frontiera permit ieșirea din ####### a cetățenilor minori numai dacă sunt însoțiți de o persoana fizică majora și dacă minorul care este titularul unui document de călătorie individual și călătorește în străinătate împreună cu unul dintre părinții, și se permite ieșirea în aceleași condiții și împreună cu acesta numai dacă părintele însoțitor prezintă o declarație a celuilalt părinte din care să rezulte acordul acestuia cu privire la efectuarea călătoriei respective în statul sau statele de destinație, precum și cu privire la perioada acesteia.

De asemenea, potrivit art. 17 alin. 1 lit. a raportat la alin. 2 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații…- minorilor cetățeni romani … li se eliberează pașapoarte simple electronice – în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinți iar în situația în care exista neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului …. se efectuează numai după soluționarea acestor situații de către instanța de judecata, care se pronunța în condițiile legii.

#### de cele arătate consideră că în cauza sunt îndeplinite cerințele de admisibilitate prevăzute de art. 996 și următoarele Cod procedura civila pentru admiterea cererii sale de ordonanța președințială, în forma solicitata.

De asemenea, mai arată ca minora se afla numai în grija și îngrijirea sa începând cu data nașterii acesteia.

În drept, reclamanta a invocat prevederile art. 996 și următoarele Cod procedura civila și normele legale indicate.

În probațiune, reclamanta a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri, administrarea probei testimoniale cu martora ######### ###### – #####.

Reclamanta a solicitat soluționarea cauzei și în lipsa sa.

Acțiunea a fost timbrată cu suma de 20 lei reprezentând taxa judiciară de timbru.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare.

Pe parcursul cercetării procesului, instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele considerente:

În fapt, părțile sunt părinții minorei ###### ######## #######, născută la data de ##########,după cum reiese din certificatul de naștere depus la dosarul cauzei (f.10). În prezent, acestea se află în ##### Britanie.

Prin prezenta cerere de emitere a ordonanței președințiale, astfel cum a fost precizată, reclamanta a solicitat suplinirea consimțământului pârâtului atât în vederea eliberării pașaportului de călătorie a minorei, cât și pentru deplasarea acesteia în #######.

Pârâtul a declarat în mod expres în fața instanței că nu este de acord cu admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată și precizată, dat fiind faptul că reclamanta, în #######, nu dispune atât de resursele necesare creșterii minorei, cât și de o locuință.

Instanța constată, de asemenea că, între părțile litigante se află în derulare litigiul având ca obiect exercitarea autorității părințești, dosarul fiind înregistrat pe rolul Judecătoriei Târgu-Mureș sub nr.#####/320/2023, în care reclamanta a solicitat exercitarea autorității părintești supra minorei în mod exclusiv de către aceasta, cu stabilirea locuinței minorei la aceasta.

În drept, potrivit art. 997 Cod procedură civilă:

(1) Instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

(2) Ordonanța este provizorie și executorie. #### hotărârea nu cuprinde nicio mențiune privind durata sa și nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluționarea litigiului asupra fondului.

(3) La cererea reclamantului, instanța va putea hotărî ca executarea să se facă fără somație sau fără trecerea unui termen.

(4) Ordonanța va putea fi dată chiar și atunci când este în curs judecata asupra fondului.

(5) Pe cale de ordonanță președințială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond și nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt.

Cu deosebită relevanță în cauză sunt și prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, prevederi legale care consacră în orice procedură privitoare la minori principiului interesului superior al copilului.

Astfel, conform art. 2 din actul normativ anterior evocat ”Prezenta lege, orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării și promovării drepturilor copilului, precum și orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului.

(2) Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică și morală normală, la echilibru socioafectiv și la viața de familie.

(3) Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile și obligațiile ce revin părinților copilului, altor reprezentanți legali ai săi, precum și oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.

(4) Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile și deciziile care privesc copiii, întreprinse de autoritățile publice și de organismele private autorizate, precum și în cauzele soluționate de instanțele judecătorești.

(6) În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puțin următoarele:

a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educație și sănătate, de securitate și stabilitate și apartenență la o familie;

b) opinia copilului, în funcție de vârsta și gradul de maturitate;

c) istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situațiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violență asupra copilului, precum și potențialele situații de risc care pot interveni în viitor;

d) capacitatea părinților sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia;

e) menținerea relațiilor personale cu persoanele față de care copilul a dezvoltat relații de atașament.

Nu în ultimul rând, în speță sunt incidente și următoarele dispoziții din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate:

Potrivit art. 23 alin. (2) din Legea nr. 272/2004: „Deplasarea copiilor în străinătate se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare”.

Conform art. 2 alin. (2) din Legea nr. 248/2005: „Cetățenii români minori pot călători în străinătate numai însoțiți, cu acordul părinților ori al reprezentanților legali, în condițiile prezentei legi. În sensul prezentei legi, prin reprezentant legal se înțelege persoana desemnată, potrivit legii, să exercite drepturile și să îndeplinească obligațiile părintești față de minor”.

De asemenea, potrivit art. 17 din Legea nr. 248/2005: „(1) Minorilor cetățeni români care nu se află în una dintre situațiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulație în străinătate li se eliberează pașapoarte simple electronice în următoarele condiții: a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinți, a părintelui supraviețuitor, a părintelui căruia i-a fost încredințat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal ori în temeiul ordonanței președințiale date în condițiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanța a dispus cu privire la exercitarea autorității părintești; (2) Eliberarea pașaportului simplu electronic pentru minor, în cazul în care există neînțelegeri între părinți cu privire la exprimarea acordului ori unul dintre părinți se află în imposibilitatea de a-și exprima voința, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 17^1 alin. (1) lit. e), se efectuează numai după soluționarea acestor cazuri de către instanța de judecată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori prin ordonanță președințială prin care instanța a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea pașaportului”.

În cauză, instanța reține că ordonanța președințială reprezintă o procedură specială prin care legea îngăduie să se dea o rezolvare vremelnică și fără prejudecarea fondului unor cazuri al căror caracter urgent nu îngăduie să se aștepte desfășurarea procedurilor de drept comun. În acest sens, dispozițiile art. 997 Cod procedură civilă invocate drept temei al cererii, prevăd necesitatea îndeplinirii cumulative a condițiilor privind urgența măsurii ce se solicită a fi luată de către instanță, caracterul vremelnic al măsurii și neprejudecarea fondului, precum și afirmarea de către reclamant a unei aparențe de drept, condiții îndeplinite în speță, după cum se va arăta în continuare.

Instanța reține că orice măsură privitoare la copil trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al minorului, iar acest interes este ridicat la rang de principiu atât de normele naționale- art. 263 Cod civil, art.2 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, precum și de normele internaționale- art. 8 ####, art. 4 din Convenția asupra relațiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 și ratificată de ####### prin Legea numărul 87/2007.

Interesul superior al copilului trebuie analizat în fiecare caz în parte, în mod concret.

Din ansamblul probator rezultă în mod indubitabil refuzul nejustificat al tatălui pârât de a-i permite minorei să i se elibereze pașaportul și să se deplaseze în ####### alături de mama sa.

Aparența dreptului este de partea reclamantei.

Contrar susținerilor pârâtului, instanța constată că reclamanta dispune de venituri, respectiv aceasta primește alocație prenatală și postnatală, astfel cum a învederat martora ######### ###### #####.

Chiar pârâtul a precizat, în cadrul interogatoriului administrat din oficiu că reclamanta încasează venituri din concediu de maternitate.

Totodată, martora a precizat că reclamanta a mai lucrat ## ####### și ar putea primi alocație în țară.

În ceea ce privește locuința, martora a învederat că reclamanta ar avea unde să locuiască împreună cu minora, respectiv în locuința sa, dat fiind faptul că sunt prietene de aproximativ 7 ani.

De asemenea, instanța reține că familia reclamantei este în #######, pârâtul precizând în acest sens că mama acesteia dispune de o garsonieră.

Nu în ultimul rând, este în interesul superior al minorei ca aceasta să poată călători în ####### alături de mama sa, având în vedere pe o parte vârsta minorei, intensitatea legăturilor afective dintre mamă și minoră, care este mai mare decât în cazul pârâtului, minora fiind dependentă de mamă, iar, pe de altă parte, având în vedere comportamentul agresiv al pârâtului, fiind emis un ordin de protecție în acest sens, în favoarea reclamantei.

Cercetând condiția urgenței, se are în vedere faptul că aceasta trebuie să fie justificată de păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Luând în considerare că, potrivit art. 6 alin. (1) lit. j) din Legea 272/2004, respectarea și garantarea drepturilor copilului se realizează conform principiului celerității în luarea oricărei decizii cu privire la copil, instanța apreciază că este întrunită condiția urgenței.

În ceea ce privește condițiile vremelniciei și neprejudecării fondului instanța reține că acestea sunt de asemenea îndeplinite, având în vedere, pe de o parte, că efectele măsurilor dispuse prin prezenta sentință sunt unele cu efect temporar, suplinirea consimțământului pârâtului în vederea eliberării pașaportului pentru minora ###### ######## #######, născută la data de ##########, precum suplinirea consimțământului pârâtului în vederea deplasării în ####### a minorei ###### ######## #######, născută la data de ##########, însoțită de mama sa, vizând o perioadă determinată, până la soluționarea definitvă a dosarului #####/320/2023 a Judecătoriei Târgu Mureș. fără a fi aplicabilă pentru o deplasare ulterioară în străinătate, iar pe de altă parte, modalitatea de exercitare a autorității părintești nu este afectată.

##### în vedere cele arătate mai sus, considerând că astfel se respectă principiul interesului superior al copilului, instanța va admite solicitarea reclamantei sub acest aspect și va suplini acordul pârâtului pentru eliberarea pașaportului minorei ###### ######## ####### (CNP #############), precum și pentru deplasarea în ####### a minorei ###### ######## ####### (CNP #############), însoțită de mama sa, ###### #####-##### (CNP #############).

Va lua act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE

 

Admite cererea formulată și precizată de reclamanta ###### #####-#####, CNP:#############, domiciliată în Târgu Mureș, #### ########### ### #, ####, jud. Mureș, cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de avocat #### ####, situat în Târgu Mureș, #### ###### #####, #### #####, în contradictoriu cu pârâtul ###### ######, CNP #############, domiciliat în Livezeni, #### ##### ### ###/1, #### #####, având ca obiect ordonanță președințială.

Suplinește acordul pârâtului pentru eliberarea pașaportului minorei ###### ######## #######, născută la data de ########## (CNP #############).

Suplinește acordul pârâtului pentru ca minora ###### ######## #######, născută la data de ########## (CNP #############), să călătorească în #######, însoțită de mama sa ###### #####-##### (CNP:#############).

Măsurile se vor produce până la soluționarea definitivă a dosarul nr. #####/320/2023.

Ia act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Târgu-Mureș.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței azi, 22.12.2023.

Leave a Reply