Articol

Ce este plângerea contravențională ?

Plângerea constituie calea specifică de atac în materie contravenţională aptă de a fi utilizată împotriva tuturor sancţiunilor contravenţionale, indiferent de motivele invocate. Având la bază plângerea contravenţională, instanţă de judecată sesizată cu soluţionarea ei este datoare, în temeiul prevederilor art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, cu modificările ulterioare, să asculte “pe cel care...

Articol

ICCJ. Acţiune în pretenţii întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 351/2004. Importanţa respectării principiilor care guvernează aplicarea legii civile în timp

În raportul juridic civil dintre părţile litigante sunt aplicabile dispoziţiile legale sub imperiul cărora s-a născut acel raport juridic.

Astfel, pentru capacităţile energetice realizate anterior intrării în vigoare a noilor dispoziţii legale în materie, respectiv a Legii nr. 123/2012, titularii dreptului de proprietate privată, afectaţi de aceste capacităţi, nu pot pretinde indemnizaţii pentru lipsa de folosinţă, exercitarea de către titularii licenţelor a drepturilor de uz şi de servitute făcându-se cu titlu gratuit, potrivit dispoziţiilor speciale în vigoare la data punerii lor în funcţiune, respectiv a Legii nr. 351/2004.

HG nr. 89/2020 – organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României
Articol

HG nr. 89/2020 – organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României

GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 alin. (2) şi art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, al...

Articol

Art. 641. Actele de administrare şi de dispoziţie

(1) Actele de administrare, precum încheierea sau denunţarea unor contracte de locaţiune, cesiunile de venituri imobiliare şi altele asemenea, cu privire la bunul comun pot fi făcute numai cu acordul coproprietarilor ce deţin majoritatea cotelor-părţi. (2) Actele de administrare care limitează în mod substanţial posibilitatea unui coproprietar de a folosi bunul comun în raport cu...

Articol

Art. 2181. Executarea şi poprirea

(1) Numai soldul creditor rezultat la încheierea contului curent poate fi supus executării sau popririi pornite contra unuia dintre curentişti. (2) Creditorii oricăruia dintre curentişti pot solicita instanţei să dispună, pe cale de ordonanţă preşedinţială, încheierea înainte de termen a contului curent, pentru executarea sau poprirea soldului rezultat în favoarea curentistului debitor.

Articol

Art. 1641. Pieirea sau înstrăinarea bunului

În cazul pieirii totale sau înstrăinării bunului supus restituirii, debitorul obligaţiei de restituire este ţinut să plătească valoarea bunului, considerată fie la momentul primirii sale, fie la acela al pierderii ori al înstrăinării, în funcţie de cea mai mică dintre aceste valori. Dacă debitorul este de rea-credinţă ori obligaţia de restituire provine din culpa sa,...

OG nr. 5/2020 – modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală
Articol

OG nr. 5/2020 – modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală

GUVERNUL ROMÂNIEI ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă. Art. I. — Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, publicată...

Articol

Art. 1441. Bunurile care constituie amintiri de familie

(1) Constituie amintiri de familie bunurile ce au aparţinut membrilor familiei şi stau mărturie istoriei acesteia. (2) Sunt incluse în această categorie bunuri precum corespondenţa purtată de membrii familiei, arhivele familiale, decoraţiile, armele de colecţie, portretele de familie, documentele, precum şi orice alte bunuri cu semnificaţie morală deosebită pentru respectiva familie.