Care este rolul şi care sunt atribuţiile prim-ministrului?

Cuvinte cheie rolul primului ministru, atributiile prim ministrului

Prim-ministrul conduce Guvernul şi coordonează activitatea membrilor acestuia, cu respectarea atribuţiilor pe care aceştia le exercită. Prim-ministrul reprezintă Guvernul în relaţiile acestuia cu Parlamentul, Preşedintele României, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Ministerul Public, celelalte autorităţi şi instituţii publice, partidele şi alianţele politice, sindicatele, cu alte organizaţii neguvernamentale, precum şi în relaţiile internaţionale ce intră în aria de responsabilitate a Guvernului.

În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prim-ministrul emite decizii, care sunt acte administrative. Deciziile prim-ministrului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţiile prevăzute de lege. Nepublicarea atrage inexistenţa deciziei. Deciziile prim-ministrului se contrasemnează de secretarul general al Guvernului.

Prim-ministrul numeşte şi eliberează din funcţie:
a)conducătorii organelor de specialitate din subordinea Guvernului, cu excepţia situaţiei în care aceştia au calitatea de membru al Guvernului;
b)secretarul general al Guvernului şi secretarii generali adjuncţi ai Guvernului;
c)secretarii de stat şi consilierii de stat din cadrul aparatului de lucru al Guvernului;
d)secretarii de stat şi subsecretarii de stat;
e)alte persoane pentru care are competenţa de numire, în cazurile prevăzute de lege.
Prim-ministrul prezintă Camerei Deputaţilor sau Senatului rapoarte şi declaraţii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate şi răspunde la întrebările ori interpelările care îi sunt adresate de către deputaţi sau senatori, conform regulamentelor celor două Camere ale Parlamentului. Prim-ministrul poate desemna un membru al Guvernului să răspundă la întrebările şi interpelările adresate Guvernului de către deputaţi sau senatori, în funcţie de domeniul de activitate ce formează obiectul acestora.
Prim-ministrul contrasemnează decretele emise de Preşedintele României, potrivit prevederilor Constituţiei. În scopul rezolvării unor probleme operative, prim-ministrul poate constitui, prin decizie, consilii, comisii şi comitete interministeriale. Prim-ministrul îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Constituţie şi lege sau care decurg din rolul şi funcţiile Guvernului.

Leave a Reply