Care sunt principalele atribuţii ale Guvernului?

Cuvinte cheie:atributii guvern, functii guvern, principalele atributii guvern

Potrivit OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în realizarea funcţiilor sale Guvernul îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
a)iniţiază proiecte de lege şi le transmite către Camera competentă, ca primă Cameră sesizată, şi spre informare către Camera decizională;
b)emite puncte de vedere asupra propunerilor legislative, iniţiate cu respectarea Constituţiei, şi le transmite Parlamentului, în termen de 30 de zile de la data solicitării;
c)asigură executarea de către autorităţile administraţiei publice a legilor şi a celorlalte acte normative date în aplicarea acestora;
d)elaborează proiectele de lege a bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat pe care le supune, separat, spre adoptare Parlamentului;
e)aprobă, prin hotărâre, strategiile, programele şi metodologiile, pe domenii de activitate;
f)asigură realizarea politicii în domeniul social;
g)asigură apărarea ordinii de drept, a liniştii publice şi siguranţei cetăţeanului, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, în condiţiile prevăzute de lege;
h)duce la îndeplinire măsurile adoptate, potrivit legii, pentru apărarea ţării, scop în care organizează şi înzestrează forţele armate;
i)asigură integrarea României în structurile europene şi internaţionale;
j)negociază tratatele, acordurile şi convenţiile internaţionale care angajează statul român;
k)negociază şi încheie, în condiţiile legii, convenţii şi alte înţelegeri internaţionale la nivel guvernamental;
l)controlează activitatea ministerelor şi a celorlalte organe centrale de specialitate din subordinea sa;
m)asigură administrarea proprietăţii publice şi private a statului;
n)înfiinţează, cu avizul Curţii de Conturi, organe de specialitate în subordinea sa;
o)cooperează cu organismele sociale interesate în îndeplinirea atribuţiilor sale;
p)asigură standarde obligatorii la nivelul administraţiei publice centrale şi locale pentru garantarea bunei administrări;
q)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau care decurg din rolul şi funcţiile Guvernului.

În realizarea rolului său de conducere generală a administraţiei publice, Guvernul exercită controlul asupra ministerelor, asupra organelor de specialitate din subordinea sa, precum şi asupra prefecţilor, în condiţiile legii. În exercitarea controlului prevăzut la alin. (1), Guvernul poate solicita revocarea actelor administrative nelegale, netemeinice sau inoportune emise de autorităţile prevăzute la alin. (1) care nu au intrat în circuitul civil şi nu au produs efecte juridice şi care pot leza interesul public.

Leave a Reply