Fond funciar. Acțiune în constatarea dreptului de proprietate. Prematuritatea acțiunii

Acțiune în constatarea dreptului de proprietate. Prematuritatea acțiunii
JUDECĂTORIA TÎRGU-M___ Ș

SEC Ț IA CIVILĂ

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX

SENTIN Ț A CIVILĂ NR. 1450

Ș edin ț a publică din data de 29 mai 2020

Instan ț a constituită din:

PRE Ș EDINTE: L____ P__

GREFIER: E____ M______

Pe rolul instan ț ei se află judecarea ac ț iunii civile formulată de către peten ț ii N___ I____ ș i N___ E__ , în contradictoriu cu intimatele C______ J___ ț eană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor M___ ș ș i C______ L_____ p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor Miercurea Nirajului, având ca obiect fond funciar.

La apelul nominal făcut în ș edin ț a publică, se constată prezen ț a reprezentantului conven ț ional al peten ț ilor, avocat N___ G_______, cu împuternicire a voca ț ială (fila 10), lipsă fiind reprezentan ț ii intimatelor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul asupra cauzei de către grefierul de ș edin ț ă, după care:

Conform ordinului de serviciu nr. 35/02.09.2016, s-a procedat la verificare a pe portalul eMap – sec ț iunea Tabloul Avoca ț ilor, a domnului avocat N___ G_______, constatându-se că în data de 29.05.2020, acesta figura în eviden ț e cu men ț iunea „activ”.

În temeiul art. 248 alin (1) din Cod procedură civilă, din oficiu, instan ț a invocă excep ț ia prematurită ț ii formulării cererii de chemare în judecată ș i acordă cuvântul asupra excep ț iei invocate.

Având cuvântul, reprezentantul conven ț ional al peten ț ilor solicită respingerea excep ț iei p_____ motivele arătate în cuprinsul precizării formulate, respectiv, faptul că nu există posibilitatea ob ț inerii Hotărârii Comisiei pe alte căi.

Fa ț ă de excep ț ia invocată, instan ț a re ț ine cauza spre deliberare ș i pronun ț are prin prisma excep ț iei prematurită ț ii formulării cererii de chemare în judecată.

I N S T A N Ț A ,

Deliberând asupra cauzei civile, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instan ț e la data de 03.10.2019, sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, peten ț ii N___ I____ ș i N___ E__ , în contradictoriu cu intimatele C______ J___ ț eană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor M___ ș ș i C______ L_____ p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor Miercurea Nirajului, , au solicitat instan ț ei să se constate că sunt proprietarii de drept ai ter enului intravilan în suprafa ț a de 703 mp înscris în CF.51.185 Miercurea Nirajului, provenind din conversia CF.808/IV/B SANTANDREI, Nr.Top.6/14/1, având proprietar Statul R____, ș i să se men ț ină Hotărârea nr. 3/6.12.2018 a Comisiei locale de fond funciar Mi ercurea Nirajului, prin care s-a propus validarea acestei suprafe ț e de teren; pe cale de consecin ț a, solicită să fie obligată C______ locala Miercurea Nirajului, să întocmească documenta ț ia necesară p_____ constituirea d________ de p__________ privată pent ru suprafa ț a de 703 mp, iar C______ J___ ț eană de fond funciar M___ ș să procedeze la validarea ei ș i să emită Titlul de p__________; obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare reclaman ț ii au arătat că au depus o cerere la C______ oră ș enească de fond funciar Miercurea Nirajului, înregistrata sub nr. 9962/18.10.2018, prin care a solicitat constituirea d________ lor de p__________ privata în temeiul art. 23, art. 24, ș i art. 27, din Legea fondului funciar nr. 18/1991, modificata prin Le gea nr. 231/2018, pe terenul intravilan în suprafa ț a de 703 mp, situat în ora ș ul Miercurea Nirajului, ____________________, de natură arabil, având proprietar Statul R____, cu destina ț ia curte ș i grădină, identificat în urma măsurătorilor topografice ș i să facă demersuri p_____ eliberarea titlului de p__________.

Terenul a fost cumpărat de părin ț ii săi, reclamanta N___ E__, cu Contractual sub semnătură privata nr. 1912/1975, de la numitul PONCZI ADALBERT, care ulterior a fost înscris par ț ial în Cartea Funci ara a OCPI M___ ș , în baza Referatului nr. 7373/01.01.1977 ș i Decizia nr. 34/1977, pe care l-a mo ș tenit ș i împreuna cu so ț ul său reclamant N___ I____, a construit o casa de locuit ș i anexe gospodăre ș ti.

Precizează că acest teren a fost folosit de familia lor încă de la data cumpărării, construc ț iile au fost executate pe baza de autoriza ț ie, toate imobilele sunt eviden ț iate la Serviciul de taxe ș i impozite locale ș i p_____ care plătesc taxele ș i impozitele prevăzute de lege.

La data de 09.04.2019 a formulat o noua cerere la C______ locala p_____ s_________ d________ de p__________ privata Miercurea Nirajului, unde a fost înregistrată sub nr. 3522, prin care a solicitat să se reanalizeze cererea peten ț ilor ini ț iala de constituire a d________ de p__________ pe a ceasta suprafa ț a de 703 mp, să completeze documenta ț ia conform celor dispuse de Institu ț ia Prefectului J___ ț ului M___ ș – C______ J___ ț eană de Fond Funciar prin adresa nr. 3196/S/VI din 02.04.2019, să solicite validarea propunerii ș i eliberarea titlului de p__________, conform prevederilor legii nr. 231/2018 prin care s-a modificat Legea Fondului Funciar nr. 18/1991.

C______ locala de fond funciar Miercurea Nirajului nu s-a conformat celor dispuse de C______ J___ ț eană M___ ș , nu a completat documenta ț ia în co nformitate cu prevederile legii nr. 231/2018, nu a dat curs celor solicitate, ș i în mod cu totul eronat printr-o adresa i-a solicitat să comunice, dacă terenul a fost preluat de CAP ș i să numească persoana de la care a fost preluat.

Cu toate demersurile, C omisia J___ ț eană M___ ș nu a emis o hotărâre de validare sau invalidare a propunerilor făcute de C______ Oră ș enească Miercurea Nirajului ș i nu a luat în considerare Hotărârea nr.3/06.12.2018 prin care C______ locala de fond funciar a propus validarea supraf e ț ei de teren de 703 mp, teren intravilan, ca fiind teren aferent casei de locuit ș i anexelor gospodăre ș ti, precum ș i curtea ș i grădina din jurul lor, ceea ce i-a determinat să formuleze prezenta ac ț iune în justi ț ie.

Solicită să se constate că analiza făcută de C______ jude ț eană M___ ș a fost gre ș ită, sub aspectul stării de fapt ș i temeiului juridic. De aceea solicită să se constate, că potrivit dispozi ț iilor Legii nr. 231 /2018, rezultă foarte clar că indiferent de cine a fost expropriat terenul, respectiv de CAP sau Statul R____, terenul solicitat de peten ț i p_____ constituirea d________ de p__________, face obiectul acestei legi.

Prin aceasta Lege la art. 27 din Legea 18/1991 s-a introdus alin. 2, ind.3, unde se prevede că:”in cazul terenurilor aferente lo cuin ț ei, care nu au fost cooperativizate, de ț inătorii sau mo ș tenitorii acestora pot solicita Comisiei J___ ț ene emiterea Titlului de p__________, în condi ț iile prezentei legi, astfel: a) dacă solicitan ț ii figurează în Registrele agricole sau Registrele cada strale ș i în evidentele fiscale; b) dacă terenul este proprietatea statului roman ș i persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construc ț iilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi; c) nu fac obiectul de reconstituire sau constituire a d________ de p__________ de către alte persoane”

În luarea hotărârii, solicită să se aibă în vedere ș i prevederile Legii nr. 105/2019 privind modificare ș i completarea Legii cadastrului ș i publicită ț ii imobiliare nr. 7/1996, precum ș i p_____ modificarea ș i completarea altor acte normative. Prin modificările aduse Legii nr. 7/1996, se referă la art. 27 partea introductive a alin.2 ind.3. din Legea fondului funciar nr. 18/1991, care s-a modificat după cum urmează: „În cazul terenurilor aferente casei de lo cuit ș i anexelor gospodăre ș ti, precum ș i a cur ț ii ș i grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate, de ț inătorii sau mo ș tenitorii acestora pot solicita Comisiei J___ ț ene emiterea titlului de p__________ în condi ț iile prezentei legi modificate, astfel: a) dacă solicitan ț ii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale ș i în eviden ț ele fiscale; b) dacă terenul este în proprietatea statului R____ ș i persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construc ț iilor de pe terenurile care face obiectul prezentei legi; c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a d________ de p__________ de către alte persoane”

Prin ante contractul de vânzare/cumpărare a dobândit dreptul de p__________ asupra terenului de 703 mp, dar care nu a putut fi intabulat, deoarece era interzisă transcrierea d________ de p__________ asupra terenurilor prin Legile fondului funciar nr. 58 ș i 59/1973.

Men ț ionează că după cumpărarea terenului, acesta a fost folosit în permanenta de familie, lucru c onfirmat ș i de declara ț iile autentificate ale numi ț ilor H____-CSERE I____ Ș I B____ R______, depuse la dosar. La pu ț in timp după cumpărarea terenului, a construit pe baza de autoriza ț ie casa de locuit ș i anexele gospodăre ș ti.

Terenul are limite bine definite prin gard, în grădină a cultivat legume, fructe etc. p_____ completarea surselor de venit, încă de la cumpărare. Terenul l-a considerat ca pe un bun familiei, l-a declarat ș i a achitat taxele ș i impozitele aferente la organul fiscal.

Fa ț ă de motivele ș i probele prezentate, solicită să se constate, că terenul este proprietatea peten ț ilor, să se dispună constituirea d________ lor de p__________ ș i sa li se elibereze titlul de p__________.

În luarea hotărârii solicită să se aibă în vedere practica constantă a instan ț elor de judecata din J___ ț ul M___ ș în solu ț ionarea cauzelor cu obiect similar, sens în care exemplifică Sentin ț a civila pronun ț ata în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Tg. M___ ș , care are acela ș i obiect ș i privesc acela ș i păr ț i din prezent ul litigiu.

În proba ț iune a solicitat proba cu înscrisuri: cererile către C______ l_____ Miercurea Mirajului nr. 9972/18.10.2018 ș i 3522/09.04.2019; răspunsul Primăriei ora ș ului Miercurea Nirajului la cererea peten ț ilor nr. 3522/09.04.2019; adresa Institu ț iei Prefectului J___ ț ul M___ ș – Comisiei J___ ț ene de fond funciar M___ ș nr. 3196/s/VI/02.04.2019; Hotărârea nr. 3/0.012.2018 a Comisie Locale Miercurea Nirajului de validare a terenului; adresa nr. xxxxx/18.12.2017 a Primăriei Ora ș Miercurea Nirajului cu c are s-a înaintat Memoriul tehnic ș i de încadrare în zonă a terenului ș i procesul verbal de vecinătate, la care sunt anexate aceste documente în original; referatul nr. 274/18.10.2018 al OCPI M___ ș ; declara ț ia pe propria răspundere a reclamantului N___ Iosi f ș i N___ E__; duplicatele declara ț iilor autentificate ale martorilor H____-CSERE LUSIF Ș I B____ R______; certificatul de atestare fiscal eliberat de ora ș ul Miercurea Nirajului; adeverin ț a nr. 9961/18.10.2018 eliberată de Primăria Ora ș ului Miercurea Nirajului, prin care confirmă că figura în registrul agricol cu terenul intravilan a cărui constituire o solicită prin prezenta ac ț iune; căr ț ile funciare nr. xxxxx Miercurea Nirajului, CF.808/IV/B SANTANDREI în copie fidelă ș i în extras; antecontractul de vânzare/cumpărare cu care s-a cumpărat trenul revendicat de peten ț i; autoriza ț ia de construc ț ie nr. 31/23.09.1977 eliberată de Ora ș ul Miercurea Nirajului; copiile căr ț ilor de identitate; proba testimonială cu martorii: MAGYARI L____, domiciliat în Ora ș ul Miercur ea Nirajului _____________________________ de locuin ț ă.

În drept a invocat Legea nr. 18/1991; HG.nr.890/2005, modificata ș i completata prin HG.nr.1120/2005, Legea nr. 231/2018; Legea nr.105/2019, art. 411 ș i art. 453 Cod procedură civilă.

F___ de motivele prezentate, solicită să se constate că cererea este întemeiată ș i să se dispună admiterea acesteia.

A solicitat obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecata conform art. 453 Cod procedură civilă.

În caz de neprezentare, a solicitat solu ț ionarea cererii în lipsă conform art. 411 Cod procedură civilă.

La data de 11.11.2019, intimata C______ J___ ț eană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor M___ ș a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată.

În motivarea în fapt a arătat că prin cererea depusă la Judecătoria Târgu M___ ș , care formează obiectul dosarului nr. XXXXXXXXXXXXXX, reclaman ț ii, au solicitat Instan ț ei de judecată, în contradictoriu cu pârâtele C______ l_____ p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor Miercurea Nirajului ș i C______ jude ț eană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor M___ ș să constate: că sunt proprietari de drept ai terenului intravilan în suprafa ț ă de 703 mp, înscris în C.F. nr. xxxxx Miercurea Nirajului, nr. top 6/14/1, având ca proprietar Statul Român ș i să men ț ină Hotărârea nr. 3/06.12.2018 a Comisiei locale de fond funciar Miercurea Nirajului; obligarea Comisiei locale Miercurea Nirajului să întocmească documenta ț ia necesară p_____ constituirea d________ de p__________ privată p_____ suprafa ț a de 703 mp, iar C______ jude ț eană de fond funciar M___ ș să procedeze la validarea ei ș i să emită Titlul de p__________; obligarea pârâtelor de plata cheltuielilor de judecată.

În conformitate cu dispozi ț iile art. 27, alin. (6) ș i (7) din H.G.R. nr. 890/2005: „C______ jude ț eană va analiza propunerile primite de la comisiile comunale, oră ș ene ș ti sau municipale, privind modul de respectare a prevederilor legii în legătură cu s_________ d________ de p__________, precum ș i contesta ț iile celor care s-au considerat nemul ț umi ț i de modul de stabilire a d________ de p__________ de către c______ comunală, oră ș enească sau municipală.

După analizare, c______ jude ț eană, prin hotărâre, va solu ț iona contesta ț iile, va valida sau va invalida propunerile ș i le va transmite comisiilor locale, care le vor afi ș a imediat la sediul consiliului local ș i vor comunica sub semnătură persoanelor care au formulat contesta ț ii, hotă rârea comisiei jude ț ene.”

Raportat la sus ț inerile reclaman ț ilor ș i la înscrisurile depuse în proba ț iune, apreciază că prezenta ac ț iune este nefondată, sens în care solicită respingerea plângerii formulate.

Prin adresa nr. 2016/27.02.2019, a Comisiei oră ș en e ș ti p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor Miercurea Nirajului, s-a trimis Comisiei J___ ț ene p_____ s_________ d________ de p__________ privată propunerea de validare a suprafe ț ei de 703 mp teren intravilan, p_____ numi ț ii N agy I____ ș i N___ E__, ca fiind teren aferent casei de locuit ș i anexelor gospodăre ș ti, precum ș i curtea ș i grădina din jurul acestora, de la adresa din ora ș ul Miercurea Nirajului, _____________________, în baza art. 23 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată ș i completată.

Potrivit art.23 din Legea nr. 18/1991, republicată cu modificările ș i completările ulterioare „ (1) Sunt ș i rămân în proprietatea privată a cooperatorilor sau, după caz, a mo ș tenitorilor acestora, indiferent de ocupa ț ia sau do miciliul lor, terenurile aferente casei de locuit ș i anexelor gospodăre ș ti, precum ș i curtea ș i grădina din jurul acestora, determinate potrivit art. 8 din Decretul-lege nr. 42/1990 privind unele măsuri p_____ stimularea ț ărănimii. (2) Suprafe ț ele de teren uri aferente casei de locuit ș i anexelor gospodăre ș ti, precum ș i curtea ș i grădina din jurul acestora sunt acelea eviden ț iate ca atare în actele de p__________, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de produc ț ie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declara ț ii autentice de martori. (2Λ1). În cazul înstrăinării construc ț iilor, suprafe ț ele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de păr ț i la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declara ț ii autentice de martori. (3) P_____ suprafa ț a de teren agricol atribuită de cooperativa agricolă de produc ț ie ca lot de folosin ț ă, potrivit prevederilor art. 4 din Decretul-lege nr. 42/1990, nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de p__________ persoanei căreia i s-a atribuit, indiferent dacă acest teren se află în continuarea grădinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan, cu excep ț ia celor strămuta ț i, p_____ realizar ea unor investi ț ii de interes local sau de utilitate publică. (4) Dispozi ț iile alin. (1) se aplică ș i persoanelor din zonele cooperativizate, care nu au avut calitatea de cooperator.

Luând în considerare prevederile legale mai sus men ț ionate, precum ș i Reg ulamentul privind organizarea ș i func ț ionarea Comisiei jude ț ene p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor M___ ș , cu adresa nr.3196/SVI/02.04.2019, C______ jude ț eană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra teren urilor M___ ș a restituit documenta ț ia înaintată, cu următoarele precizări: „ În adresa de înaintare nu se motivează explicit/detaliat propunerea de validare: cum a fost stabilită suprafa ț a propusă p_____ validare ș i în baza căror acte doveditoare, situa ț ia juridică a suprafe ț ei propuse p_____ validare, dacă ș i de la cine a fost preluată de CAP suprafa ț a sau dacă a fost atribuită de CAP, situa ț ia juridică a suprafe ț ei de teren, precum ș i orice alte informa ț ii utile; motivarea propunerii de validare poate fi cuprinsă într-un referat justificativ al comisiei locale: nici în procesul-verbal al ș edin ț ei comisiei locale de fond funciar din data de 06.12.2018 anexat nu sunt men ț iuni prin care c______ l_____ să sus ț ină motivat propunerea formulată; nu este anexată copie după registrul agricol de la data intrării în CAP: s-a anexat adeverin ț a nr. 1968/28.02.2019 eliberată de Primăria ora ș ului Miercurea Nirajului, prin care se adevere ș te că solicitan ț ii nu figurează în Registrul agricol la data colectivizării, că susnum i ț ii figurează în Registrul agricol începând cu anul 1977. Au fost anexate copii după: registru perioada 1974-1980 în care figurează pe ________________________ trecut nr. administrativ) numitul N___ IOZSEF – cap gospodărie ș i so ț ia N___ E__ cu suprafa ț a d e 3 ari teren agricol ș i 2 ari cur ț i clădiri, registrul agricol perioada 1981-1985 nr. casei 22 a numitului N___ L______ I____ – cap gospodărie în care figurează ș i so ț ia N___ E__ ș i o suprafa ț ă de 2 ari cur ț i clădiri ș i 3 ari teren agricol, registrul agricol perioada 1986-1990 nr. casei 22 a numitului N___ L. I____-cap gospodărie în care figurează ș i so ț ia N___ E__ ș i o suprafa ț ă de 2 ari cur ț i clădiri ș i 3 ari teren agricol, registrul agricol perioada 1994-1996 nr. casei 22 a numitului N___ L. I____ – cap gospodărie în care figurează ș i so ț ia N___ E__ ș i o suprafa ț ă de 5 ari intravilan – 3 ari cur ț i construc ț ii, registrul agricol perioada 1997-2000 nr. casei 22 a numitului N___ L. I____-cap gospodărie în care figurează ș i so ț ia N___ E__ ș i o suprafa ț ă de 1 0 ari cur ț i clădiri, registrul agricol perioada 2001-2005 nr. casei 22 a numitului N___ L. I____-cap gospodărie în care figurează ș i so ț ia N___ E__ ș i o suprafa ț ă de 10 ari cur ț i clădiri, registrul agricol perioada 2007-2010 nr. casei 22 a numitului N___ L. I____-cap gospodărie în care figurează ș i so ț ia N___ E__ ș i o suprafa ț ă de 10 ari cur ț i clădiri în anul 2007 ș i 6 ari cur ț i clădiri în anii 2008-2010, registrul agricol perioada 2010-2014 nr. casei 22 a numitului N___ L. I____-cap gospodărie în care figurează ș i so ț ia N___ E__ ș i o suprafa ț ă de 6 ari cur ț i clădiri, registrul agricol perioada 2015-2018 nr. casei 22 a numitului N___ L I____-cap gospodărie în care figurează ș i so ț ia N___ E__ ș i o suprafa ț ă de 6 ari cur ț i clădiri. Suprafa ț a cu care solicitan ț ii figurează în registrul agricol anterior anului 1990 este mai mică decât cea care este solicitată ș i p_____ care a fost transmisă propunerea de validare, perioada de referin ț ă p_____ care se aplică legile fondului funciar este martie 1945 – decembrie 1989 . Din documenta ț ia anexată nu reiese că ar fi operat o preluare a terenului de CAP, astfel opinează că atribuirea în proprietatea numi ț ilor N___ I____ ș i N___ E__ a suprafe ț ei de 703 mp în condi ț iile art. 23 din Legea nr. 18/1991 nu este justificată.

În pr ocesul verbal de punere în posesie nr. xxxxxxx.02.2019 anexat documenta ț iei nu este indicat sectorul cadastral unde este situat terenul;

Din cererea formulată de numi ț ii N___ I____ ș i N___ E__ nu reies informa ț iile prevăzute la art. 9 alin. 4 din Legea nr. 18/1991, respectiv suprafa ț a de teren care i s-a reconstituit”

Totodată, C______ jude ț eană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor M___ ș , prin adresă mai sus indicată, a recomandat Comisiei locale de fond funciar Miercurea Nirajului, să procedeze la analizarea ș i completarea documenta ț iei în conformitate cu prevederile legilor fondului funciar ș i a Regulamentului privind organizarea ș i func ț ionarea Comisiei jude ț ene p_____ s_________ d________ de p__________ asupra terenurilor M___ ș , cu modificările ș i completările ulterioare, forma actualizată (ANEXA II la HCJ nr. 72/2018)

Men ț ionează că, la C______ jude ț eană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor M___ ș , nu s-a mai comunicat o altă propunere de către C______ l_____ p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor Miercurea Nirajului. De fapt, acest aspect este sus ț inut ș i de către reclaman ț i în considerentele cererii de chemare în judecată.

A ș adar din con ț inutul textului mai s us men ț ionat rezultă că de reconstituirea d________ de p__________ beneficiază membrii cooperatori sau succesorii acestora care sunt proprietari ai caselor ș i ai anexelor gospodăre ș ti, care sunt amplasate pe terenuri ce au fost proprietatea lor, înainte de cooperativizare, terenuri care, după cooperativizare, au fost atribuite, de regulă, ca loturi de folosin ț ă, către fo ș tii proprietari. Totodată sunt excluse de la constituirea d________ de p__________ suprafe ț ele de teren care au fost atribuite fo ș tilor me mbrii cooperatori cu titlul de lot de folosin ț ă în ipoteza în care respectiva suprafa ț ă de teren a fost proprietatea altei persoane.

În concluzie arată următoarele:

Din documenta ț ia ata ș ată nu rezultă că suprafa ț a de teren revendicată poate face obiect al d________ de reconstituire a d________ de p__________ în temeiul art. 23 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 respectiv că ar fi fost preluată de CAP ș i că ar fi fost atribuită în folosin ț ă cu un anume titlu antecesorilor solicitan ț ilor;

Suprafa ț a cu car e solicitan ț ii figurează în registrul agricol anterior anului 1990 este mai mică decât cea care este solicitată ș i p_____ care a fost transmisă propunerea de validare, perioada de referin ț ă p_____ care se aplică legile fondului funciar este martie 1945 – d ecembrie 1989. Din documenta ț ia anexată nu reiese că ar fi operat o preluare a terenului de CAP.

Referitor la cheltuielile de judecată, cu respect solicită respingerea acestora fa ț ă de C______ jude ț eană p_____ s_________ d________ de p__________ privată as upra terenurilor M___ ș , având în vedere că nu se poate re ț ine vreo culpă în sarcina acesteia.

Învederează instan ț ei faptul că, în temeiul art. 4 din H.G. nr. 890/2005 p_____ aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribu ț iile ș i func ț ionarea comisiilor p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor, a modelului ș i modului de atribuire a titlurilor de p__________, precum ș i punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările ș i completările ulterioare, raportat la art. 52 din Legea nr. 18/1991 republicată, C______ jude ț eană de fond funciar M___ ș este o autoritate publică cu activitate administrativ-jurisdic ț ională, adică un organ colegial, format din reprezentan ț i ai mai multor institu ț ii fără personalitate juridică, fără patrimoniu distinct ș i fără buget propriu, care func ț ionează pe lângă Institu ț ia Prefectului J___ ț ul M___ ș , iar activitatea membrilor acesteia nu este remunerată.

Prin prisma argumentelor mai sus arătate, consideră că ac ț iunea civilă formulată este neîntemeiat promovată în contradictoriu cu pârâta C______ jude ț eană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor M___ ș , sens în care solicită Instan ț ei respingerea acesteia.

În drept ș i-a întemeiat prezenta pe dispozi ț iile art. 205 din Codul de procedură civilă, ale Legii nr. 247/2005 de modificare ș i completare a Legilor nr. 18/1991, republicată, nr. 169/1997, nr.1/2000 cu modificările ș i completările ulterioare, precum ș i HGR nr. 890/2005, modificată ș i completată, Legea nr. 165/2013, cu modificările ș i completările ulterioare.

Potrivit dispozi ț iilor art. 223 coroborat cu cele ale art. 411, alin. (2) din Codul de procedură civilă, solicită judecarea cauzei ș i în lipsă.

În proba ț iune, solicită să se admită proba cu înscrisurile depus e la dosar..

La data de 12.12.2019, peten ț ii au depus răspuns la întâmpinare prin care au solicitat respingerea apărării ca nelegală ș i neîntemeiată.

În motivare a arătat că prin întâmpinare pârâta recunoa ș te faptul, ca în conformitate cu dispozi ț iile art. 27 alin. 6 ș i 7 din HG nr. 890/2005, are obliga ț ia de a analiza cererea ș i propunerile Comisiei locale, precum ș i contesta ț iile prin care ș i-au manifestat nemul ț umirea de modul cum s-a stabilit dreptul peten ț ilor de p__________ privata asupra terenului de 703 mp, cu destina ț ia curte ș i grădină.

Solicită să se constate că în urma analizei făcute asupra cererii peten ț ilor ș i a propunerilor Comisiei locale Miercurea Nirajului, C______ J___ ț eană M___ ș nu a emis nici o hotărâre prin care să valideze sau să inva lideze propunerile Comisiei locale Miercurea Nirajului ș i să solu ț ioneze contesta ț ia. Pârâta a solicitat de la C______ locala documente din care să rezulte de la cine a fost preluată de către CAP suprafa ț a propusa p_____ validare, dacă a fost atribuita de CAP, ș i dacă figurează în Registrul agricol începând cu anul 1977, cu toate că aceste documente nu mai sunt cerute p_____ constituirea d________ de p__________, în urma noilor modificări ale legii nr. 18/1991.

În mod neîntemeiat, pârâta sus ț ine că de reconstituirea d________ de p__________ beneficiază membrii cooperatori sau succesorii acestora, care sunt proprietari ai casei ș i a anexelor gospodăre ș ti, care sunt amplasate pe terenuri ce au fost proprietatea lor înainte de cooperativizare, care după coopera tivizare au fost atribuite ca loturi de folosin ț a; că sunt excluse de la constituirea d________ de p__________ suprafe ț ele de teren care au fost proprietatea altor persoane.

Întreaga analiza făcută de pârâta are ca temei de drept dispozi ț iile art. 23 din L egea fondului funciar nr. 18/1991 ș i sus ț ine că nu se poate constitui dreptul de p__________, pe motiv că terenul nu a fost preluat de CAP ș i p_____ că suprafa ț a revendicată nu figurează în Registrul agricol anterior anului 1990.

Modul cum pârâta a în ț eles să solu ț ioneze cererea, refuzul său nejustificat de a solu ț iona propunerile Comisiei locale Miercurea Nirajului, prin neemiterea unei Hotărâri de validare sau invalidare ș i că a ignorat modificările aduse Legii fondului funciar nr. 18/1991 prin legea nr. 231/2018 ș i legea nr. 105/2019, i-a determinat să formuleze ac ț iune în justi ț ie.

C______ jude ț eană s-a limitat la analiza cererii numai la dispozi ț iile art. 23 din legea nr. 18/1991, fără să extindă situa ț ia de fapt expusă la celeilate poten ț iale cazuri de reconstituire prevăzute în actul normativ mai sus invocat. Pârâta a sugerat prin adresa trimisă Comisiei locale Miercurea Nirajului că ar fi incident un alt articol din legea 18/1991 ș i să se refacă cererea cu invocarea altui termen juridic, conduita pe care o apreciază ca un formalism excesiv, incompatibil cu scopul acestor măsuri reparatorii.

C______ jude ț eană M___ ș nu a luat în considerare Hotărârea nr. 3/06.12.2018 prin care C______ locala de fond funciar a propus validarea suprafe ț ei de 703 mp, teren intravilan, ca fiind teren aferent casei ș i anexelor gospodăre ș ti, precum ș i cur ț ii ș i grădinei din jurul lor ș i nici nu s-a pronun ț at printr-o hotărâre de validare sau invalidare a acesteia.

Potrivit dispozi ț iilor legii nr. 231/2018, rezultă foarte clar că indiferent de cine a fost expropiat terenul, respectiv de CAP sau statul R____, dreptul lor de p__________ privată trebuie să le fie constituit în favoarea lor. Prin această lege la art. 27 din legea nr. 18/1991 s-a introdus alin. 2, ind.3, unde se prevede că:”în cazul terenurilor aferente locuin ț ei, care nu au fost cooperativizate, de ț inătorii sau mo ș tenitorii acestora pot solicita Comisiei J___ ț ene emiterea Titlului de p__________, în condi ț iile prezentei legi, astfel: a) dacă solicitan ț ii figurează în Registrele agricole sau Registrele cadastrale ș i în eviden ț ele fiscale; b) dacă terenul este proprietatea statului român ș i persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construc ț iilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi; c) nu fac obiectul de reconstituire sau constituire a d________ de p__________ de către alte persoane”.

Acelea ș i modificări ale art. 27 alin. 2 ș i 3, din legea nr. 18/1991 au fost aduse ș i prin legea nr. 105/2019, de modificare ș i completare a legii nr. 7/1996 a Cadastrului ș i Publicită ț ii Imobiliare.

De asemenea , în solu ț ionarea cauzei invocă ș i relevan ț a prevederilor art. 32 alin. 1 din legea nr. l8/1991 ; unde se prevede că: “1) Terenurile aflate în proprietatea statului situate în intravilanul localită ț ilor ș i care sunt în administrarea primăriilor la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor; ora ș elor sau municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor prevăzute la articolul 26.

Terenurile p__________ de stat, situate în intravilanul localită ț ilor, atribuite, potrivit legii’, în folosin ț a ve ș nică sau în folosin ț a pe durata existentei construc ț iei’, în vederea construirii de locuin ț e p__________ personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuin ț e trec la cererea proprietarilor actuali ai locuin ț elor în proprietatea acestora integral sau, după caz propor ț ional cu cota de ț inută din constructive.

Terenurile atribuite în folosin ț ă pe durata existen ț ei construc ț iilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor aferente construc ț iilor; în condi ț iile dispozi ț iilor art. 30 din legea nr. 58/1974**) cu privire la sistematizarea terenului ș i localită ț ilor urbane ș i rurale, trec în propriet a tea actualilor titulari ai d________ de folosin ț ă a terenului proprietari ai locuin ț elor.

Dispozi ț iile art. 23 rămân aplicabile.

Terenurile fără construc ț ii neafectate de lucrări de investi ț ii aprobate, potrivit legii, din intravilanul localită ț ilor, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate p__________ de stat prin aplicarea dispozi ț iilor Decretului nr. 712/1966 ș i a altor acte normative speciale, se restituie fo șț ilor proprietari sau mo ș tenitorilor acestora, după caz, la cerere”.

În luarea hotărârii solicită să se aibă în vedere practica constanta a instan ț elor de judecată din jude ț ul M___ ș , în solu ț ionarea cauzelor cu obiect similar. În acest sens a depus la dosar Sentin ț a civila nr. 3516/18.09.2019 pronun ț ată de Judecătoria Tg-M___ ș , prin care s-a admis ac ț iunea de reconstituire a d________ de p__________ ș i emiterea d________ de p__________.

Fa ț ă de motivele prezentate, a solicitat să se respingă apărarea pârâtei ș i să se admită ac ț iunea a ș a cum a fost formulată.

La data de 05.02.2020 , reclaman ț ii au depus precizări prin care au arătat că p_____ constituirea d________ de p__________ privata asupra terenului în suprafa ț a de 250 mp, aflat în folosin ț ă în baza Ordinului Prefectului este inciden ț a procedura instituită prin dispozi ț iile art.36 din Legea 18/1991, cu următorul con ț inut: terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localită ț ilor ș i care sunt în administrarea primăriilor, la data prezentei legi, trec în proprietatea comunelor, ora ș elor sau municipiilor, urmând regimul, juridic al terenurilor prevăzute la art. 26; terenurile poprietate de stat, situate în intravilanul localită ț ilor, atribuite potrivit legii, în folosin ț a ve ș nică sau în folosin ț ă pe durata existen ț ei construc ț iei, în vederea construirii de locuin ț e p__________ personală sau cu ocazia cumpărării de la stat a unor asemenea locuin ț e, trec, la cererea proprietarilor actuali ai locuin ț elor, în proprietatea acestora, integral, sau, după caz, propor ț ional cu cota de ț inuta din constructive.

Terenurile atribuite în folosin ț ă pe durata existentei construc ț iilor, în condi ț iile dispozi ț iilor, art. 30 din Legea nr. 58/1974 **) cu privire la sistematizarea teritoriului ș i localită ț ilor urbane ș i rurale, trec în proprietatea actualilor titular ai d________ de folosin ț ă a terenului proprietari ai locuin ț elor.

Dispozi ț iile art. 23 rămân aplicabile.

Trenurile fără construc ț ii, neafectat de lucrări de investi ț ii aprobate, potrivit legii, din intravilanul localită ț ilor, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate p__________ de stat prin aplicarea dispozi ț iilor Dec. nr. 712/1966 ș i altor acte normative speciale, se restituie fo ș tilor proprietari sau mo ș tenitorilor acestora, după caz, la cerere.

De principiu, în baza art.36 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, se consideră că dobânditorul construc ț iei poate dobândii doar proprietatea asupra suprafe ț ei care a format obiectul actului de atribuire al d________ de folosin ț ă, întrucât prin art. 36. alin. 3 din Lege s-a dispus expres ca obiect al constituirii d________ de p__________ îl face numai terenul în folosin ț ă, în spe ț a l00 mp.

Această concluzie este justificată prin aceea că în aplicarea art. 36 din Legea nr. 18/1991 cumpărătorului i se reconstituie un drept de p__________ numai asupra trenului aferent construc ț iei cumpărate, ș i nicidecum nu i se creează un drept, căci Legea nr. l8/1991 este o lege precumpănitor reparatorie, ș i numai în situa ț iile expres prevăzute de lege, constitutive al d________ de p__________ în privin ț a terenurilor.

Prin excep ț ie, atunci când se dovede ș te că inten ț ia comună a păr ț ilor în actul de înstrăinare a fost să transmită debitorului într e aga suprafa ț ă de ț inută ca teren aferent casei de locuit ș i anexelor gospodăre ș ti, precum ș i curtea ș i grădina din jurul acestora, atunci dobânditorul terenului este îndreptă ț it la constituirea d________ de p__________ asupra întregii suprafe ț e de teren ce a făcut obiectul actului de înstrăinare, conform voin ț ei comune a păr ț ilor.

Având în vedere spiritul legii ș i prevederile art. 36 alin. 4, care preved că dispozi ț iile art. 23 rămân aplicabile, se impune concluzia că dobânditorul unei construc ț ii trebuie să primească în p__________ ceea ce a de ț inut ca teren aferent casei de locuit, precum ș i dacă este cazul curtea ș i

grădina din jurul acestora, adică tot ce a avut în vedere de păr ț ile în conven ț ia de înstrăinare.

Daca s-ar fi urmărit acordarea d________ de p__________ asupra unor suprafe ț e de teren restrânse la anumite limite, legiuitorul ar fi reglementat regimul juridic aplicabil restului terenului, respectiv dacă rămâne în proprietatea statului ș i de ț inătorul îl poate cumpără sau primi în folosin ț a, ș i în ce condi ț ii, ori dacă se restituie vânzătorului.

În lipsa unor asemenea prevederi atât spiritul Legii nr. 18/1991, cât ș i art. 36 art.4 raportat la art. 23 impun concluzia ca întinderea d________ de p__________ asupra terenului aferent unei construc ț ii, dobândite prin cumpărare sau sub imperiul Legii 58/1974 poate fi determinată prin deducerea inten ț iei păr ț ilor din conven ț ie ș i din ansamblul probelor administrate.

Apreciază că ac ț iunea nu a fost introdusa prematur, p_____ următoarele motive: c______ J___ ț eană p_____ S_________ D________ de P__________ Privata asupra Terenurilor M___ ș a refuzat să dea o Hotărâre de validare sau de invalidare a Hotărârii nr. 3/6.12.2018 ș i a documenta ț iei depuse de C______ Locala p_____ S_________ D________ de P__________ Privata asupra Terenurilor Miercurea Nirajului ș i după a doua interven ț ie a peten ț ilor, prin Cererea nr. 3522/09.04.2019, prin care a solicitat să reanalizeze cererea de constituire a d________ de p__________ p_____ suprafa ț a de 703 mp, cu destina ț ie curte ș i grădina ș i să le fie eliberat Titlu de P__________.

În prealabil nu a solicitat Instan ț ei de judecata obligarea pârâtelor la solu ț ionarea cererii peten ț ilor, prin emiterea unei Hotărâri de admitere sau respingere, privind reconstituirea d________ de p__________ p_____ suprafa ț a de 703 mp, p_____ a evita aglomerarea instan ț elor de judecata cu solu ț ionarea unei cauze în plus.

La C______ L_____ Miercurea Nirajului sunt depuse peste 40 de cereri p_____ constituirea ș i reconstituirea d________ de p__________, cu o vechime între 2-3 ani ș i care nu au fost solu ț ionate. Opinează că ș i cererea lor ar fi avut aceea ș i soartă ș i de aceea solicită să se aprecieze că cererea peten ț ilor nu a fost introdusă prematur.

Prima cererea peten ț ilor a fost depusă la C______ Locala Miercurea Nirajului 18.10.2018 ș i nici până în prezent nu a fost solu ț ionată.

C______ J___ ț eană prin adresa nr. 3196/SVI/02.04.2019, a solicitat Comisiei Locale completarea documenta ț iei cu acte care nu au relevan ț ă, având în vedere noile modificări aduse Legii 18/1991 prin Legea nr. 231/2018 ș i Legii nr. 7/1996 prin Legea nr. 105/2019, despre care a făcut referire în mod detaliat în cererea de chemare în judecata.

Solicită să se admită ac ț iunea a ș a cum a fost formulată.

Analizând, cu prioritate, excep ț ia prematurită ț ii formulării cererii de chemare în judecată, instan ț a constată ș i re ț ine următoarele :

Potrivit art. 248 alin 1 C. proc. civ., instan ț a se va pronun ț a mai întâi asupra excep ț iilor de procedură, precum ș i asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

În fapt , instan ț a re ț ine că prin cererea înregistrată la C______ l_____ p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor Miercurea Nirajului, sub nr. 9962 din 18.10.2018 (fila 16 dosar) reclaman ț ii N___ I____ ș i N___ E__ au solicitat emiterea titlului de p__________ p_____ terenul intravilan – curte ș i grădină aferent casei de locuit în suprafa ț ă de 703 mp situat în Miercurea Nirajului, _____________________ jud. M___ ș , cerere întemeiată pe prevederile art. 23 din Legea nr. 18/1991.

Prin Hotărârea nr. 3/06.12.2018 a Comisiei Locale p_____ S_________ D________ de P__________ Privată asupra terenurilor Miercurea Nirajului s-a propus validarea suprafe ț ei de 703 mp teren intravilan, p_____ reclama ț i, ca fiind teren aferent casei de locuit ș i anexelor gospodăre ș ti, precum ș i curtea ș i grădina din jurul acestora de la adresa din ora ș ul Miercurea Nirajului, _____________________, jud. M___ ș , în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicat.

Ulterior, prin Adresa nr. 3196/s VI din data de 02.04.2019 (f.18) C______ jude ț eană p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor M___ ș a restituit documenta ț ia înaintată, întrucât ” din documenta ț ia transmisă, nu rezultă că suprafa ț a de teren revendicată poate face obiect al d________ de reconstituire a d________ de p__________ în temeiul art. 23 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 respectiv că ar fi fost preluată de CAP ș i că ar fi fost atribuită în folosin ț ă cu un anume titlu antecesorilor solicitan ț ilor, nu există anexată copie după registrul agricol de la data intrării în CAP (…) suprafa ț a cu care solicitan ț ii figurează în registrul agricol anterior anului 1990 este mai mică decât cea care este solicitată ș i p_____ care a fost transmisă propunerea de validare, perioada de referin ț ă p_____ care se aplică legile fondului funciar este martie 1945 – decembrie 1989. Din documenta ț ia anexată nu reiese că ar fi operat o preluare a terenului de CAP, astfel că opinăm că atribuirea în proprietatea numi ț ilor N___ I____ ș i N___ E__ a suprafe ț ei de 703 mp în condi ț iile art. 23 din Legea nr. 18/1991 nu este justificată”.

După cum rezultă din adresa transmisă la solicitarea instan ț ei de către C______ l_____ p_____ s_________ d________ de p__________ privată asupra terenurilor Miercurea Nirajului rezultă că având în vedere solicitările formulate de către C______ J___ ț eană de Fond Funciar prin adresa nr. 3196/S/VI din 02.04.2019, aceasta a solicitat conform adresei cu nr. 3522/05.06.2019 completarea documenta ț iei depuse de către peten ț ii N___ I____ ș i N___ E__, cu „dovada faptului că terenul solicitat prin cererea nr. 9962/18.10.2018 în suprafa ț ă de 703 mp a fost preluată de CAP, suprafa ț a terenului preluat ș i persoana de la care a fost preluat terenul de către CAP. ”

Aceasta a mai arătat faptul că până în prezent nu a primit niciun răspuns la solicitarea formulată prin adresa cu nr. 3522/05.06.2019 din partea reclaman ț ilor N___ I____ ș i N___ E__.

Conform cererii înregistrate sub nr. 3522/09.04.2019 de către reclaman ț i la Comisa L_____ p_____ S_________ D________ de P__________ Privată asupra Terenurilor Miercurea Nirajului, au solicitat reanalizarea cererii de reconstituire a dreputlui de p__________ p_____ suprafa ț a de 703 mp, cu destina ț ia de curte ș i grădină ș i efectuarea demersurilor p_____ eliberarea titlului de p__________, după care să înainteze documenta ț ia Comisiei J___ ț ene p_____ solu ț ionarea cererii sale.

În motivarea cererii, reclaman ț ii au arătat că se impune ca ș i Comisa L_____ să motiveze propunerea de validare într-un referat justificativ după cum s-a arătat în adresa Comisiei J___ ț ene, de asemenea la documenta ț ie solicită anexarea unei copii după Registrul agricol din care să rezulte că terenul este eviden ț iat ș i că achită impozitul aferent astfel cum este stipulat în art. 27 alin. 2 ind. 3 lit. a din Legea nr. 231/2018, prin care s-a modificat ș i completat Legea nr. 18/1991.

Au mai arătat că registrele agricole înaintate Comisiei J___ ț ene nu atestă că terenul figura în registrul agricol la data colectivizării ș i afirmă că potrivit prevederilor Legii nr. 231/2018t trebuie făcută dovada numai a faptului că terenul figurează în registrul agricol ș i în eviden ț ele fiscale, că terenul este proprietatea statului român ș i că persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construc ț iilor de pe teren ș i obiec t ul cererii de reconstituire sau constituire a d________ de p__________ nu face obiectul cererilor altor persoane.

Au mai arătat că se impune a fi refăcut procesul verbal de punere în posesie nr. xxxxxxx/18.02.2019 deoarece nu este indicat sectorul cadastral unde este situat terenul, respectiv întocmirea documenta ț iei în conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2018, prin care s-a modificat ș i completat Legea nr. 18/1991.

Prin această din urmă cerere formulată de peten ț i ace ș tia ș i-au precizat implicit temeiul de drept al cererii privind reconstituirea d________ de p__________ asupra terenului în suprafa ț ă de 703 mp din Miercurea Nirajului, _____________________, jud. M___ ș .

Comisa L_____ p_____ S_________ D________ de P__________ Privată asupra Terenurilor Miercurea Nirajului, în răspunsul transmis la solicitarea instan ț ei a învederat că reclaman ț ii nu au formulat un răspuns solicitărilor comunicate prin adresa transmisă acestora, sens în care nu au procedat la emiterea unei alte hotărâri de admitere sau după caz de respingere în temeiul Legilor fondului funciar.

În drept , potrivit dispozi ț iilor art.5 lit. i) din HG 890/2005, C______ L_____ are obliga ț ia de a pune în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptă ț ite să primească terenul, a întocmi ș i înainta comisiei jude ț ene documenta ț ia premergătoare eliberării titlului de p__________, completează fi ș ele de punere în posesie a acestora, după validarea de către c______ jude ț eană a propunerilor făcute, ș i le înmânează titlurile de p__________, potrivit competen ț elor ce le revin.

De asemenea, potrivit art. 72 din acela ș i act normativ „Punerea în posesie a proprietarilor – persoane fizice ș i juridice – în cadrul zonelor teritoriale delimitate se va face de c______ l_____ sau de c______ jude ț eană, după caz, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice ș i a măsurătorilor topografice. C______ va comunica reprezentan ț ilor de ț inătorilor actuali ai terenurilor care se restituie data punerii în posesie care nu poate fi mai târziu de 30 de zile de la data validării.”.

Instan ț a mai re ț ine că potrivit art. 6 lit. f din acela ș i act normativ, C______ jude ț eană emite titlurile de p__________ p_____ cererile validate, eliberarea titlului fiind o atribu ț ie exclusivă a comisiei jude ț ene.

Instan ț a subliniază faptul că pârâta C______ J___ ț eană M___ ș nu a solu ț ionat cererea reclaman ț ilor ci a returnat dosarul con ț inând cererea ș i documenta ț ia, pârâtei Comisiei Locale Miercurea Nirajului care la rândul ei le-a solicitat completarea documenta ț iei.

A ș a cum s-a re ț inut deja, în prezent cererea reclaman ț ilor nr. 9962/18.10.2018 precizată la data de 09.04.2019 nu este solu ț ionată , coresponden ț a purtată între păr ț i nu poate fi asimilată unui act administrativ, prin urmare, reclaman ț ilor nu li s-a comunicat nicio hotărâre de validare sau invalidare privind solu ț ionarea cererii de reconstituire a d________ de p__________.

Chiar reclaman ț ii în cuprinsul cererii de chemare în judecată ș i a precizării depuse urmare a solicitării instan ț ei arată că ” C______ L_____ de fond funciar Miercurea Nirajului nu s-a conformat celor dispuse de C______ J___ ț e a nă M___ ș , nu a completat documenta ț ia în conformitate cu prevederile Legii nr. 231/2018, nu a dat curs celor solicitate de noi, ș i în mod cu totul eronat printr-o adresă mi-a solicitat să comunic dacă terenul a fost prelulat de CAP ș i să numesc persoana de la care a fost preluat” . În plus, ace ș tia arată că „ prima cerere a noastră a fost depusă la Comisa Locala Miercurea Nirajului în 18.10.2018 ș i nici până în prezent nu a fost solu ț ionată (…) în preala bi l nu am solicitat instan ț ei de judecată obligarea pârâtelor la solu ț ionarea cererii noastre prin emiterea unei hotărâri de admitere sau respingere privind reconstituirea d________ nostru de p__________ p_____ suprafa ț a de 703 mp p_____ a evita aglomerarea instna ț elor de judecată cu solu ț ionarea unei cauze în plus ”.

Prin răspunsul la întâmpinare reclaman ț ii au învederat că ” C______ J___ ț eană M___ ș nu a emis nicio hotărâre prin care să valideze sau să invalideze propunerile Comisiei Locale Miercurea Nirajului”.

Se re ț ine că reclaman ț ii prin prezenta cerere de chemare în judecată nu au solicitat instan ț ei obligarea pârâtelor să solu ț ioneze cererea acestora nr. 9962 din 18.10.2018, precizată ulterior ș i înregistrată sub nr. 3522/09.04.2019 în sensul înaintării (din nou) a propunerii de validare a d________ de p__________ privind terenul în litigiu, iar ulterior validarea amplasamentului de către C______ J___ ț eană, punerea în posesie de către C______ L_____ iar la final obligarea emiterii titlului de p__________ de C______ J___ ț eană M___ ș .

Instan ț a are posibilitatea legală de a solu ț iona refuzul unui organ administrativ de a emite actul solicitat, iar pârâta restituind fizic (material) dosarul, în realitate, a refuzat să solu ț ioneze cererea reclaman ț ilor de atribuire a terenului. D___ că în acest caz reclaman ț ii nu au solicitat instan ț ei obligarea pârâtelor la solu ț ionarea cererii nr. 9962 din 18.10.2018 precizată la data de 09.04.2019, de ș i aveau această posibilitate.

În opinia instan ț ei, procedura administrativă la care au în ț eles să recurgă reclaman ț ii privind reconstituirea, sau după caz constituirea de p__________ trebuie să î ș i urmeze cursul, în sensul definitivării acelei proceduri prin emiterea hotărârilor de către cele două comisii.

Or, în spe ț a de fa ț ă, în lipsa formulării de către reclaman ț i a unui petit privind obligarea pârâtelor la solu ț ionarea cererii, instan ț a opiniază că nu poate admite cererea reclaman ț ilor a ș a cum este ea formulată, respectiv să dispună în mod direct obligarea Comisiei Locale la întocmirea documenta ț iei sau validarea amplasamentului de către Comisa J___ ț eană M___ ș ; punerea în posesie de către Comisa L_____ ș i obligarea emiterii titlului de p__________ de către C______ J___ ț eană M___ ș .

Cu acest prilej, instan ț a precizează că rolul acesteia este de a respecta principiul disponibilită ț ii în procesul civil. Principiul disponibilită ț ii este consacrat de disp. art. 9 Cod procedură civilă ș i reprezintă posibilitatea legală oferită păr ț ii de a dispune atât de obiectul procesului, cât ș i de mijloacele legale de apărare a acestuia, atunci când se sus ț ine o încălcare de către partea adversă a d________ ocrotit de lege. Presupune dreptul păr ț ii de a stabili preten ț iile sale prin intermediul cererii de chemare în judecată (de către reclamant).

A ș adar, judecătorul învestit cu solu ț ionarea pricinii trebuie să se pronun ț e asupra tuturor cererilor cu care a fost învestit, fără a avea posibilitatea de a modifica obiectul ș i cauza, fixate de păr ț i prin intermediul cererilor formulate , deci de a acorda mai mult decât s-a cerut (plus petita), mai pu ț in decât s-a cerut (minus petita) sau ceea ce nu s-a cerut (extra petita).

În această ordine de idei, instan ț a subliniază că potrivit art.27, alin.3 din H.G. nr.890/2005, modificată, ” Persoanele nemul ț umite de propunerile de stabilire a d________ de p__________ de către comisiile comunale, oră ș ene ș ti sau municipale pot face, în termen de 10 zile de la afi ș are, contesta ț ie adresată comisiei jude ț ene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, oră ș ene ș ti sau municipale, care este obligat să o înregistreze ș i să o înainteze prin delegat la secretarul comisiei jude ț ene în termen de 3 zile.” , or în cauza de fa ț ă instan ț a, fa ț ă de adresa comunicată de C______ Locala Miercurea Nirajuliu constată că cererea de reconstituire a reclaman ț ilor nu este încă solu ț ionată, ceea ce înseamnă că procedura administrativă nu este încă epuizată, ș i prin urmare cererea de chemare în judecată, astfel cum este formulată, este prematură, întrucât nu se poate analiza dacă cele două comisii au solu ț ionat favorabil sau nu cererea reclaman ț ilor.

D___ după epuizarea etapei administrative, reclaman ț ii pot solicita instan ț ei să verifice modul de solu ț ionare a cererii de reconstituire, conform art.53, alin.2 din Legea nr.18/1991, republicată, care prevede că ”împotriva hotărârii comisiei jude ț ene se poate face plângere la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare” , prevedere legală ce se coroborează cu art.27, alin.8 din H.G. nr.890/2005, modificată, care prevede că ”de la data comunicării sub semnătură persoanele nemul ț umite pot face plângere împotriva hotărârii comisiei jude ț ene la judecătorie în termen de 30 de zile” .

Având în vedere că din înscrisurile depuse la dosar, rezultă că nu sunt emise hotărâri ale celor două comisii, privind modul de solu ț ionare a cererii de reconstituire a d________ de p__________, fa ț ă de considerentele anterior expuse, instan ț a, în temeiul art. 248 C.pr.civ., va admite excep ț ia excep ț ia prematurită ț ii formulării cererii de chemare în judecată, excep ț ie invocată din oficiu. ș i va respinge cererea de chemare în judecată, ca fiind prematur formulată.

P_____ ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂ Ș TE:

Admite excep ț ia prematurită ț ii formulării cererii de chemare în judecată, excep ț ie invocată din oficiu.

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclaman ț ii N___ I____ , având CNP xxxxxxxxxxxxx ș i N___ E__ , având CNP xxxxxxxxxxxxx, ambii cu domiciliul în Orașul Miercurea Nirajului, _____________________, jud . M____ și domiciliul procesual ales în mun. Târgu M____, __________________. 37, jud. M____, în contradictoriu cu pârâtele C______ L_____ P_____ S_________ D________ DE PROPRIETATEA PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR MIERCUREA NIRAJULUI , cu sediul în Orașul Miercurea Nirajului, _______________________. 54, jud. M____ ș i C______ J___ Ț EANĂ P_____ S_________ DREPUTLUI DE PROPRIETAET PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR M___ Ș , cu sediul în mun. Târgu mureș, Piața V________, nr. 1, jud. M____ , ca fiind prematur formulată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Târgu M___ ș .

Pronun ț ată prin punerea solu ț iei la dispozi ț ia păr ț ilor prin mijlocirea grefei instan ț ei, astăzi, 29.05.2020.

Leave a Reply