Acțiune de majorare a pensiei de întreținere – Judecătoria Cluj Napoca

JUDECĂTORIA CLUJ-Napoca

SECȚIA CIVILĂ

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidența Regulamentului U.E. 2016/679

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

SENTINȚA CIVILĂ NR.2961/2020

Ședința publica din data de 07 iulie 2020

Instanța compusa din:

JUDECĂTOR: A_______ M______ M___

GREFIER: C_____ S________

Pe rol se afla soluționarea cauzei civile privind pe reclamanții G_____ R___ C_______ prin G_____ L_______ și G_____ S_____ N______ prin G_____ L_______ în contradictoriu cu pârâtul G_____ N______ C_______ , având ca obiect majorare pensie întreținere.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședința, după care se constata că dezbaterile asupra fondului au avut loc în ședința publică din data de 30.06.2020 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, care face parte integrantă di n prezenta sentință civilă când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea pentru astăzi 07.07.2020 .

I N S T A N Ț A

Deliberând asupra cauzei de față

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 10.01.2020, înregistrată sub nr. XXXXXXX /2020 reclamanții G_____ L_______, în calitatea de reprezentant legal al minorului G_____ R___ C_______ și G_____ S_____ N______, asistat de G_____ L_______ au solicitat în contradictoriu cu pârâtul G_____ N______ C_______ majorarea pensiei de întreținere stabilită prin Sentința civilă nr. 247/2014 pronunțată de Judecătoria Satu M___ în rapoert de veniturile lunare nete pe care acesta le obține, începând cu data formulării acțiunii si până la majorat.

În motivare, în esență, se arată că prin Sentinta civilă nr. 2742/2009 a Judecătoriei Satu M___ pârâtul a fost obligat la plata unei pensii de întreținere în favoarea minorilor în suma de 400 lei lunar, iar prin Sentința civilă nr. 247/2014 s-a dispus majorarea pensiei de întreținere la suma de 508 lei lunar.

Reclamanții apreciază că pretențiile solicitate sunt justificate față de vârsta minorilor precum si de nevoia mai mare de bani raportat la cheltuielile pentru învățătură si educație.

În drept au fost invocate dispozițiile art. 529 si urm C.civ.

În probațiune s-au anexat înscrisuri ( f. 4-12). si s-a solicitat efectuarea unei adresa la locul de muncă al pârâtului.

Cererea a fost legal timbrată ( f. 16).

Analizând ansamblul materialului probatoriu administrat în cauză instanța reține:

Di n actele de stare civila rezultă prin Sentința civilă nr. 2742/2009 pronunțată de Judecătoria Satu M___, minorii Grati S_____ N______ si Grati R___ C_______ au fost încredința ț i mamei spre creștere si educare, in urma divorțului pronunțat între părți.

Prin Sentinta civilă nr. 247/2014 a Judecătoriei Satu M___ s-a dispus majorarea pensiei de întreținere stabilită în sarcina pârâtului și în favoarea celor doi minori la suma de 508 lei lunar.

Reclamanții au promovat prezenta cerere solicitând obligarea pârâtului la majorarea pensiei de întreținere stabilită prin hotărârea mai sus menționată raportat la venitul obținut în prezent de pârât justificat de nevoile curente pe care le implică educația, învățătura și pregătirea sa profesională.

In drept i nstanța reține că potrivit art. 487 C o d civil (C. Civ) părinții au dreptul și îndatorirea de a crește copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educația, învățătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor lor convingeri, însușirilor și nevoilor copilului .

Potrivit art.499 alin.3 Cod civil „ părinții sunt obligați să îl întrețină pe copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani”.

Totodată, potrivit dispozițiilor art.524 Cod civil „ are drept la întreținere numai cel care se află în nevoie, neputându-se întreține din munca sau din bunurile sale.

Art. 531 C.civ dacă se iveste o schimbare în ceea ce priveste mijloacele celui care prestează întreținere si nevoia celui care o primeste, instanta de tutelă, potrivit împrejurărilor, poate mări sau micsora pensia de intretinere sau poate hotărî încetarea plătii ei.

Pensia de întretinere stabilită intr-o suma fixă se indexează de drept, trimestrial, in functie de rata inflatiei.

Din coroborarea dispozițiilor art. 488 al. 1 C.civ și ale art. 499 al. 1 C. civil, rezultă că între îndatoririle părintești se numără și cea privind acordarea întreținerii necesare creșterii copilului – părinții au îndatorirea de a crește copilul în condiții care să asigure dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială în mod armonios și de asemenea, tatăl și mama sunt obligați, în solidar, să dea întreținere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională.

În ceea ce privește cuantumul pensiei de întretinere , instanța reține dispozițiile art. 529 al. 1 C.civ conform cărora întreținerea este datorată potrivit cu nevoia celui care o cere și cu mijloacele celui ce urmează a o plăti . De asemenea, conform dispozițiilor art. 529 al. 2 C.civ când întreținerea este datorată de părinte, ea se stabilește până la o pătrime din venitul său net lunar pentru un copil, o treime pentru 2 copii și o jumătate pentru 3 sau mai mulți copii .

Instanța mai constată că starea de minoritate a celor doi minori activează prezumția legală stabilită în art. 499 al. 1 C civ, în sensul că starea de nevoie a celui îndreptățit la întreținere persistă până la vârsta majoratului.

Din adeverinta depuse în probațiune ( f. 24) rezultă că pârâtul este angajat în cadrul IPJ Satu M___, media veniturilor nete în ultimele 6 luni fiind în cuantum de 2784 lei. Totodată din adeverința emisă de angajator rezultă că pârâtul obține suplimentar față de venitul net, venituri neimpozabile cu titlu de normă de hrană si drepturi echipament, reclamanta solicitând ca veniturile cu titlu de normă de hrană să fie avute în vedere la stabilirea cuantumului pensiei de întreținere.

Instanța constată că la data de 21.12.2015 s-a publicat în Monitorul oficial al României Decizia nr. 21 a Înaltei Curți de Casație și Justiție care statuează că echivalentul valoric al normei de hrană nu se include în totalul veniturilor nete în raport cu care se stabilește pensia de întreținere, aceasta având caracter obligatoriu.

În consecință, ținând seama de argumentele expuse anterior în cadrul bazei de calul al veniturilor nu pot fi incluse si cele obținute cu titlu de normă de hrana si nici drepturile la echipament.

Coroborând dispozițiile legale la care s-a făcut trimitere, instanța retine că pârâtul are obligația de a achita, cu titlu de pensie de întreținere o sumă până la o treime din venitul său net lunar, pentru ambii minori, respectiv 1/6 pentru fiecare minor, adică suma de 464 lei pentru fiecare.

In consecință, va admite cererea formulată de reclamantii G_____ L_______, în calitate de reprezentant legal al minorului G_____ R___ C_______ si G_____ S_____ N______, asistat de reprezentantul legal și va dispune majorarea pensiei de întreținere stabilită prin Sentința civilă nr. 247/2014 pronunțată de Judecătoria Satu M___, în sarcina pârâtului G_____ N______ C_______ la suma de 464 lei, ce se va achita pentru fiecare minor, respectiv în favoarea reclamantului G_____ S_____ N______ si în favoarea minorului G_____ R___ C_______ de la data introducerii prezentei cererii – 10.01.2020 și până la majorat sau noi dispoziții.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea formulată de reclamanții G_____ L_______, CNP xxxxxxxxxxxxx , în calitatea de reprezentant legal al minorului G_____ R___ C_______ și G_____ S_____ N______, CNP xxxxxxxxxxxxx, asistat de G_____ L_______, ambii cu domiciliul în Floresti _________________, _____________, jud. Cluj în contradictoriu cu pârâtul G_____ N______ C______, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Satu M___ _________________ nr. 6, ________________ M___.

Dispune majorarea pensiei de întreținere stabilită în sarcina pârâtului și în favoarea minorilor G_____ S_____ N______ și G_____ R___ C_______ prin Sentinta civilă nr. 247/2014 pronunțată de Judecătoria Satu M___ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX la suma de 464 lei pentru fiecare minor și în consecință obligă pârâtul să plătească în favoarea reclamantului G_____ S_____ N______ suma de 464 lei /lunar și în favoarea minorului G_____ R___ C_______ suma de 464 lei/lunar cu începere de la data introducerii acțiunii – 10.01.2020 și până la majorat sau noi dispoziții ale instanței.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cerere ce se va depune la Judecătoria Cluj N_____.

Pronunțată astăzi, 7 iulie 2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

JUDECĂTOR GREFIER

A_______ M______ M___ C_____ S________

Leave a Reply