Admiterea cererii de anulare a hotararii Adunării generale a Asociației de Proprietari

Admiterea cererii de anulare a hotararii Adunării generale a Asociației de Proprietari

JUDECĂTORIA TÂRGU M____

CIVIL

Dosar nr. _____________

SENTINȚA CIVILĂ NR. 26

Ședința publică din data de 06.01.2021

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: Ș______-SCHWARTZ C_______

GREFIER: R________ S_____

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta A__________ A_____ A____ și pe pârâta A________ DE PROPRIETARI NR. 261, având ca obiect anulare act.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă reprezentanta convențională a pârâtei, avocat Ș______ M____, lipsă fiind reclamanta.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței că procedura de citare este legal îndeplinită, și că pârâta nu a depus la dosar dovada prezentării cazierului judiciar, după care:

Reprezentanta convențională a pârâtei depune la dosar certificat de cazier judiciar pentru președintele asociației și pentru membrii comitetului executiv, arătând că au fost interpretate dispozițiile art. 46 alin. 7 și 9 din Legea nr. 196/2018 în sensul că doar președintele trebuie să prezinte certificatul de cazier judiciar la data la care s-a înscris pentru funcția de președinte sau în termen de 5 zile de la data alegerii sale. Acesta este motivul pentru care a existat certificat de cazier judiciar doar pentru d-na R____ D____ care a fost prezentat organelor de conducere în termen de 5 zile de la data alegerii sale. Arată că nu deține dovada prezentării de către aceasta a cazierului judiciar, însă se poate dovedi cu martori acest fapt, respectiv cu martorii S______ I_____ și F_____ I____, care sunt membri ai comitetului executiv și acestora le-a fost prezentat certificatul de cazier judiciar, pentru că, potrivit art. 46 alin. 9 certificatul de cazier judiciar poate fi prezentat comitetului executiv în termen de cel mult 5 zile de la data Adunării Generale.

Oricum, dacă nu s-ar fi prezentat certificatul de cazier judiciar, aceasta este un motiv de anulare a hotărârii, nu de nulitate absolută a acesteia, și atunci ar fi trebuit ca reclamanta să dovedească o vătămare ca să poată solicita anularea hotărârii.

În timpul ședinței de judecată se depune la dosar prin serviciul registratură al instanței note scrise formulate de către reclamantă, precum și procură judiciară pentru reprezentarea acesteia de către dl. N___ A_____, copie certificat de naștere.

Instanța pune în discuție solicitarea reclamantei din notele scrise depuse la acest termen, pentru proba cu martorii S______ I_____, F_____ Jozsef, B______ Z_____ și R____ D____.

Reprezentanta convențională a pârâtei consideră că solicitarea probelor testimoniale este formulată tardiv, întrucât trebuia formulată prin cererea de chemare în judecată. Solicitarea pârâtei pentru probele testimoniale formulată azi este ca urmare a faptului că nu poate dovedi în alt mod prezentarea certificatului de cazier de către de-na R____. La data alegerii nimeni nu-și depusese candidatura, aceasta a acceptat să candideze doar în ziua respectivă, de aceea a prezentat certificatul de cazier judiciar doar după alegerea sa în termenul de 5 zile prevăzut de art. 46 alin. 9. Ceilalți membri ai comitetului executiv nu au prezentat certificatul de cazier judiciar în termenul de 5 zile deoarece nu au considerat necesar, doar ulterior și-au depus certificatele de cazier judiciar. Însă pentru anularea hotărârii reclamanta ar trebui să dovedească o vătămare.

Instanța pune în discuție dacă pârâta își menține excepția netimbrării cererii, având în vedere că s-a depus la dosar dovada achitării taxei de timbru în original.

Reprezentanta convențională a pârâtei arată că renunță la excepția netimbrării.

Instanța ia act de faptul că pârâta înțelege să renunțe la excepția netimbrării.

În continuare, instanța pune în discuție excepția nulității întâmpinării pentru nelegala reprezentare a pârâtei de către d-na R____ D____.

Reprezentanta convențională a pârâtei arată că această excepție a fost invocată în fața Tribunalului. Până când hotărârea prin care d-na R____ D____ a fost numită nu este anulată, aceasta are calitatea de președinte al asociației și poate în mod legal să angajeze un avocat care să reprezinte interesele asociației.

Având în vedere că la acest moment nu este anulată hotărârea de desemnare a membrilor organului de conducere, instanța constată că d-na R____ D____ are calitatea de a reprezenta asociația prin urmare, va respinge excepția nulității întâmpinării pentru nelegala reprezentare a pârâtei de către d-na R____ D____.

Instanța acordă cuvântul cu privire la solicitarea de verificare de scripte conform art. 301 Cod de procedură civilă.

Reprezentanta convențională a pârâtei solicită respingerea cererii de verificare de scripte pentru aceleași motive pentru care a solicitat respingerea cererii de înscriere în fals la termenul anterior.

Relativ la solicitarea de verificare de scripte, conform art. 301 alin. 1 Cod de procedură civilă, aceluia căruia i se opune un înscris sub semnătură privată este dator fie să recunoască, fie să conteste scrierea sau semnătura. Același drept este recunoscut conform alin. 2 și moștenitorilor celuia căruia i se opune un înscris. În speță, reclamantei nu îi este opus un înscris care să poarte semnătura ei, astfel încât aceasta să poată uza de prevederile art. 301 Cod procedură civilă, instanța neputând aplica așadar dispozițiile art. 302 Cod procedură civilă, motiv pentru care proba va fi respinsă ca inadmisibilă.

În ceea ce privește probele testimoniale, instanța constată că reclamanta a solicitat prin cererea de modificare a acțiunii audierea martorului B______ Z_____, iar prin notele de ședință s-a solicitat din nou audierea acestuia însă cu altă teză probatorie, respectiv modul în care acesta a renunțat la calitatea de președinte și cum au fost aleși în organul de conducere al pârâtei, precum și motivele reale ale concedierii reclamantei.

Reprezentanta convențională a pârâtei arată că nu a observat că s-a solicitat această probă prin cererea de modificare a acțiunii. Solicită respingerea cererii pentru proba cu audierea martorului B______ Z_____, arătând că proba cu verificarea de scripte s-a solicitat cu aceeași teză probatorie, respectiv dacă a semnat sau nu procesul verbal.

Instanța respinge ca nefiind utilă soluționării cauzei proba cu audierea martorului B______ Z_____, având în vedere că s-a respins ca inadmisibilă cererea de înscriere în fals. În ceea ce privește teza probatorie pentru această probă, instanța apreciază că, pe de o parte, instanța este învestită cu verificarea legalității Hotărârii Adunării Generale a Asociației de Proprietari, care constituie o chestiune juridică și nu una faptică, se impune a fi verificat în ce condiții s-a adoptat această hotărâre și dacă s-au respectat prevederile legale; pe de altă parte, motivele reale ale concedierii reclamantei sunt străine de obiectul prezentei cauze, urmând a fi cercetate în dosarul aflat pe rolul Tribunalului în care se contestă decizia de concediere.

Instanța pune în discuție cererea reclamantei pentru administrarea probelor testimoniale cu martorii S______ I_____, F_____ Jozsef și R____ D____.

Reprezentanta convențională a pârâtei solicită respingerea ca tardivă a acestei cereri în probațiune, pe de o parte, iar pe de altă parte ca inutilă.

Față de împrejurarea conform căreia, potrivit art. 254 alin. 1 Cod de procedură civilă probele se propun sub sancțiunea decăderii de către reclamant prin cererea de chemare în judecată, iar de către pârât prin întâmpinare, dacă legea nu dispune altfel, instanța va admite excepția tardivității propunerii probelor testimoniale cu martorii S______ I_____, F_____ Jozsef și R____ D____, apreciind că nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 254 alin. 2 Cod de procedură civilă, respectiv nu rezultă din modificarea cererii, din cercetarea judecătorească, nu s-a dovedit faptul că din motive temeinic justificate nu au putut fi propuse în termen, nu există acordul expres al tuturor părților, iar administrarea probei ar duce la amânarea judecății. În subsidiar, chiar și în ipoteza în care ar fi fost propuse în termen, instanța apreciază probele testimoniale propuse ca nefiind utile, raportat la teza probatorie indicată și la împrejurarea conform căreia instanța este învestită practic să efectueze o verificare a condițiilor de legalitate și nu de oportunitate a Hotărârii Adunării Generale.

În ceea ce privește punctul 2 al notelor depuse de către pârâtă, instanța constată că aceste aspecte au fost expuse și prin cererea de chemare în judecată, iar instanța a făcut demersuri la Asociații și Fundații din cadrul Judecătoriei Târgu M____ și s-a obținut statutul asociației în forma actuală, din care rezultă că nu au fost efectuate modificări ulterior intrării în vigoare a legii speciale, motiv pentru care instanța va respinge această solicitare, precum și solicitările de la punctele 3 și 4 al notelor de ședință, ca fiind lipsite de utilitate întrucât privesc tot modificarea statutului.

Reprezentanta convențională a pârâtei arată că a depus la dosar motivele pentru care nu s-a putut proceda la actualizarea statutului și a depus și înscrisuri în probațiune, a arătat că actele asociației au fost reținute de către reclamantă care a refuzat să le predea, astfel că asociația nu a putut proceda la efectuarea demersurilor pentru actualizarea statutului asociației.

Instanța pune în discuție proba cu interogatoriul reclamantei, solicitată de către pârâtă prin întâmpinare.

Reprezentanta convențională a pârâtei arată că nu mai solicită administrarea probei cu interogatoriul reclamantei.

Instanța ia act de renunțarea pârâtei la proba cu interogatoriul reclamantei.

În ceea ce privește proba cu martorii S______ I_____ și F_____ Jozsef, reprezentanta convențională a pârâtei arată că solicită audierea acestora doar dacă trebuie să probeze că d-na R____ a prezentat cazierul judiciar în termen de 5 zile de la data organizării alegerilor. Dacă însă instanța consideră că poate să facă aplicarea dispozițiilor art. 329 Cod de procedură civilă, consideră că proba nu ar mai fi utilă.

Instanța respinge proba testimonială cu martorii S______ I_____ și F_____ Jozsef, ca nefiind utilă soluționării cauzei, apreciind că probele administrate în cauză sunt suficiente pentru ca instanța să-și poată forma convingerea.

La interpelarea instanței, reprezentanta convențională a pârâtei arată că nu mai are cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat și probe de administrat, în temeiul dispozițiilor art. 244 C.pr.civ instanța declară încheiată cercetarea procesului, și în temeiul dispozițiilor art. 392 C.pr.civ, deschide dezbaterile asupra fondului cauzei.

Reprezentanta convențională a pârâtei arată că susține excepțiile formulate la termenul anterior. În opinia sa, dat fiind faptul că reclamanta nu este membru al asociației de proprietari, este un simplu angajat al asociației de proprietari, iar în al treilea rând, decizia de desfacere a contractului de muncă a reclamantei aparține Asociației de Proprietari care a hotărât în Adunarea Generală a Asociației de Proprietari și nu este o decizie a președintelui Asociației de proprietari, susține excepțiile invocate și solicită să se constate că reclamanta nu are calitate procesuală activă, nu i-a fost vătămat nici un drept prin hotărârea de schimbare a organelor de conducere a Asociației de Proprietari, nu a suferit nici o vătămare prin aceasta și prin urmare nu are nici calitate procesuală și nici interes să promoveze această acțiune.

Pe fondul cauzei solicită respingerea acțiunii. Arată că într-adevăr nu a fost aliniat statutul pârâtei la dispozițiile Legii 196/2018 dar, reclamanta nefiind membră a asociației de proprietari, nu are nici o calitate pentru a solicita anularea hotărârii și a procesului verbal prin care au fost schimbate organele de conducere. În ceea ce privește alinierea statutului la dispozițiile Legii 196/2018, această chestiune nu are nici o înrâurire asupra deciziei de concediere, indiferent dacă statutul a fost sau nu aliniat, decizia de concediere este actul de voință a membrilor asociației de proprietari.

În ceea ce privește susținerile potrivit cărora hotărârea și procesul verbal sunt nelegale pentru că nu au fost depuse certificate de cazier judiciar, potrivit dispozițiilor art. 46 alin. 7 și 9 din Legea 196/2018 acesta ar fi un motiv de nulitate relativă și nu un motiv de nulitate absolută, iar reclamanta ar trebui să probeze o vătămare în drepturile sale care s-ar fi produs prin nedepunerea de către aleșii membrilor Asociației de Proprietari a certificatelor de cazier judiciar. Pe de altă parte, solicită aplicarea dispozițiilor 392 Cod de procedură civilă deși nu s-a dovedit prezentarea certificatului de cazier judiciar membrilor comitetului executiv al asociației acest fapt poate fi prezumat din faptul că certificatul de cazier judiciar a fost obținut la 4 zile după data organizării alegerilor pentru a fi prezentat membrilor comitetului executiv.

În ceea ce privește convocarea și reconvocarea membrilor, a depus înscrisuri în probațiune din care rezultă modul în care au fost convocați membrii asociației de proprietari atât la prima ședință a Adunării Generale, când nu s-a întrunit cvorumul, iar cea de a doua ședință, din data de 20 iunie, la care au fost alese noile organe de conducere și s-a întocmit hotărârea și procesul verbal, a fost o reconvocare făcută cu respectarea condițiilor legale.

În concluzie, solicită respingerea acțiunii.

Instanța se declară lămurită și în temeiul dispozițiilor art. 394 alin. (1) C.pr.civ., declară închise dezbaterile și reține cauza în pronunțare.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului M____ la data de 18 decembrie 2019 reclamanta A__________ A_____ A____ a solicitat în contradictoriu cu pârâta Asociația de Proprietari nr. 261 Tg. M____ ca prin hotărârea ce se va pronunța în cauză să se constate că președintele pârâtei a fost ales în mod nelegal și nestatutar și Decizia de concediere nr. 1/13.11.2019 este nelegală și în consecință să se dispună:

-anularea Deciziei de concediere nr. 1 din 13.11.2019 (denumită în continuare Decizie ori Decizie contestată) prin care pârâta i-a desfăcut Contractul individual de muncă cu nr. 1/22.11.2012 și în consecință;

-repunerea în situația anterioară desfacerii Contractului individual de muncă cu nr. 1/22.11.2012;

-reintegrarea în muncă în cadrul pârâtei, în postul ocupat anterior desfacerii Contractului individual de muncă nr. 1/22.11.2012 și în condițiile de muncă existente la data emiterii Deciziei nr. 1/13.11.2019 contestată;

-obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egală cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care a fi beneficiat pe perioada scursă de la desfacerea contractului individual de muncă și până ia reintegrarea mea în postul deținut anterior concedierii;

– obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În susținerea cererii de chemare în judecată a arătat că, la data de 17 octombrie 2019 i-a fost comunicată Adresa nr. 1/15.10.2019 prin care i s-a adus la cunoștință că începând cu data de 21 octombrie 2019 a început să curgă termenul de preaviz de 20 zile lucrătoare.

La data de 14 noiembrie 2019, anterior expirării termenului de preaviz de 20 zile lucrătoare, pârâta i-a comunicat Decizia nr. 1/13.11.2019 prin care i s-a desfăcut contractul individual de muncă cu începere din data de 16 decembrie 2019, iar pentru identificarea exactă a acestuia (nr. și dată).

În motivarea Deciziei atacate pârâta a invocat următoarele motive: faptul că, asociația urmărește să diminueze costurile de administrare a condominiului; asociația a primit oferte de servicii de administrare complexe adică administrare financiară si tehnică. prețul oferit pentru acestea fiind în cuantum mult mai mic decât costurile legate de salarizarea angajatei; ofertele de administrare presupun in același preț, si servicii de administrare tehnică, d-na H__________ Jolan-Edina nefiind capabilă să presteze activități de administrare tehnică; asociația a decis externalizarea serviciului de administrare si desființarea postului de administrator ocupat de angajata pentru a reduce costurile/apartament.

Cu privire la condițiile de formă a decizie reclamanta a arăta lipsa calității de reprezentant legal al paratei de către numita R____ D____, semnatara Deciziei de concediere nr. 1/13.11.2019, anexând o poză efectuată după Procesul verbal de ședință în care a fost aleasă ca și președinte al pârâtei numita R____ D____. După cum reiese din acest Proces verbal de ședință a Adunării Generale a pârâtei (din care poate prezenta doar o imagine printată, originalul înscrisului fiind deținut de pârâtă, care în mod repetat a refuzat să-l prezinte) din data de 20.06.2019, numita R____ D____ s-a autopropus președinte la pârâtei (Asociația de proprietar nr. 261) pentru o durată de 1 an, iar ca în convocator să fi fost trecută pe ordinea de zi alegerea membrilor conducerii pârâtei și fără să se fi respectat procedura legală și Statutară a pârâtei, cum se poate observa din Procesul verbal, ordinea de zi conținea următoarele: demisia conducerii alese în data de 27.11.2018; fixarea datei alegerilor viitoare; alte propuneri din partea locatarilor.

Or, tot Procesul verbal de ședință din data de 20.06.2019 menționează în preambul că la acea dată pârâta se afla în reconvocarea Adunării Generale a Membrilor acesteia deoarece la data de 11.06.2019 nu s-a întrunit cvorumul necesar ținerii ședinței în mod statutar, „s-a reconvocat adunarea generală a locatarilor pentru data: 20.06.2019 ora 18.00, având în vedere că la Adunarea din data de 11.06.2019 nu s-a întrunit cvorumul necesar, cu următoarea ordine de zi”.

Prin urmare, membrii pârâtei au fost induși în eroare cu privire la obiectul ședinței din data de 11.06.2019 și a celei din data de 20.06.2019, în sensul în care, s-au folosit de manevre dolosive pentru a profita de lipsa unui cvorum la cea de a doua întrunire (ședință) pentru a putea fi prezenți doar simpatizanți ai numitei R____ D____, care s-a autopropus, în a doua ședință (când nu poate fi modificată ordinea de zi ci aceasta trebuie să fie aceeași cu prima convocare) pentru a putea prelua conducerea pârâtei și a-și pune în aplicare ambițiile personale, pe care urmează să le dovedim în cadrul procesului.

In realitate, numita R____ D____, a desfășurat în permanență o activitate de instigare a membrilor pârâtei împotriva persoanei sale și a fostului vice-președinte al pârâtei, în vederea îndepărtării de la conducerea pârâtei.

Deși a avertizat pârâta (inclusiv prin notificări că se află în conflict cu Statutul pârâtei și însuși Statutul trebuie modificat ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 196/2018, existând clauze Statutare care au devenit contrare acestei legi) totuși aceasta a preferat să adopte hotărâri nelegale de schimbare a conducerii pârâtei, astfel cum se poate observa și din Procesul verbal întocmit de numitul B______ Z_____, pe atunci președinte al pârâtei;

Procesul verbal de ședință din data de 20.06.2019 trebuie anulat pentru vicii de fond și de formă, unele deja fiind prezentate, un alt viciu constând în faptul că s-a ales și comitetul executiv care este format din doi membrii, însă Statutul pârâtei prevede un număr minim de trei membrii, contrar prevederilor Legii nr. 196/2018 care obligă ca în comitetul executiv să existe un număr par de membrii.

Astfel, anterior alegerii sau schimbării membrilor din conducerea pârâtei era obligatorie alinierea Statutului pârâtei la prevederile legale modificate prin intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2018, însă pârâta deși a fost avertizată și notificată cu privire la acest aspect, a refuzat să respecte atât prevederile legale cât și cele Statutare, numita R____ D____ preferând să recurgă la măsuri nelegale în vederea asigurării preluării conducerii acestei pârâte spre a-și atinge scopul final, de excludere a mea din cadrul pârâtei.

Astfel, nici motivul esențial al desfacerii Contractului individual de muncă nu este cel al diminuării costurilor de administrare ci, în mod special, excluderea mea din cadrul pârâtei. Nici motivul privind administrarea tehnică a condominiului și lipsa capacității mele de a putea administra din punct de vedere tehnic acest condominiu nu stă în picioare, dovedind aceste afirmații cu faptul că în perioada cât a fost administrator s-au efectuat schimbări de conducte la scurgerea de la un tronson al locuințelor, s-au efectuat investiții de montare a camerelor video de supraveghere și a interlopului video, de schimbare și reparare a unui tronson din căminul de apă (apometru), precum și alte probleme legale de întreținerea și repararea proprietății din condominiu. Astfel, pârâta invocă o eventuală administrare tehnică, însă aceasta s-a realizat și până în prezent, deoarece nu cred că în prețul de administrare al condominiului administratorul extern (societatea de administrare) va efectua și reparațiile, întreținerea și costul materialelor utilizate pentru reparații.

Mai mult chiar, dacă nu era ca administrator, s-ar fi efectuat înlocuirea liftului pentru o sumă de aproximativ 13.000 EUR, nefiind necesară înlocuirea integrală a liftului decât repararea unor componente și schimbarea altelor, cu costuri sub 1000 EUR, când o mare parte a membrilor pârâtei, care au lucrat în domeniul tehnic nu au realizat acest fapt. In aceste condiții invocă motivul de incapacitate tehnică.

Orice lucrare trebuie realizată pe baza a cel puțin trei oferte, însă dacă se lucrează cu un administrator tehnic, care le face pe toate (în primul rând trebuie să dețină autorizații și licențe pentru a putea lucra, personal, materiale pentru întreținere și înlocuire, etc.) atunci se va pierde mult la lucrările de realizat deoarece pârâta va efectua lucrările cu o singură persoană (administratorul tehnic care-și impune prețurile, fiind cel care administrează pârâta) iar așa se elimină concurența, calitatea și eficientizarea lucrării, etc.

In aceste condiții, motivul invocat de pârâtă cum că ar beneficia de administrare tehnică despre care susține că sunt incapabilă să o realizez (contrar faptelor), sunt simple afirmații lipsite de orice fundament. în realitate, încă de la început a colaborat cu o societate cu care dorea să mă înlocuiască și pe care, presupun că a fost aleasă să administreze condominiul.

In ceea ce privește însă preluarea conducerii pârâtei de către numita R____ D____ este ciudat cum a reușit să obțină certificat de grefa de la Judecătoria Târgu M____ cu un proces verbal, evident nelegal.

In acest sens, solicită să se dispună față de pârâtă să depună la dosarul cauzei originalul Procesului verbal de ședință din data de 20.06.2019 în care numita R____ D____ a fost aleasă ca și președinte al pârâtei.

Totodată, dacă până la primul termenul de judecată în care părțile sunt citate pârâta refuză să depună la dosarul cauzei originalul după Procesul verbal de ședință al Adunării Generale al Membrilor pârâtei, solicită o copie certificată conform cu originalul după acest înscris, care trebuie să existe la dosarul pârâtei ținut de Judecătoria Târgu M____ dacă aceasta a emis un certificat de grefa care a fost utilizat la bancă în vederea schimbării semnăturii în cont, la momentul actual numita R____ D____ fiind cea care are drept dc semnătură în contul bancar al pârâtei.

Dacă însă nici așa nu reușește să obțină originalul după Procesul verbal de ședință a Adunării Generale a Membrilor pârâtei, solicită să se constate că, neexistând în formă scrisă, înscrisul care constată calitatea de reprezentant legal al pârâtei Asociația de Proprietari nr. 261 din Târgu M____, să procedați la constatarea nulității Deciziei nr. 1/3 3.11.2019 ca urmare a lipsei dovezii calității de reprezentant al pârâtei, cu consecințe repunerii părților în situația anterioară emiterii Deciziei de concediere nr. 1/13.11.2019 contestată.

Alegerea conducerii unei persoane juridice se poate face doar de către membrii acesteia prin Adunarea generală, convocată în mod corespunzător, potrivit dispozițiilor legale și a prevederilor din Statutul acesteia. Nerespectarea dispozițiilor legale și/sau a prevederilor Statutare pot fi invocate de către orice persoană interesată.

In ceea ce privește interesul, acesta este efectiv, actual și real, lipsirea numitei R____ D____ de calitatea de reprezentant legat al pârâtei echivalează cu nulitatea absolută a Deciziei de concediere nr. 1/13.11.2019, fiind echivalentă cu o Decizie care nu poartă semnătură, și în consecință nici nu produce efecte juridice.

Condiții de fond si de formă ale deciziei de concediere trebuie să întrunească, cumulativ cerințele prevăzute de art. 76 din Codul muncii: să fie redactată în formă scrisă; să conțină: motivele care determină concedierea; durata preavizului; criteriile de stabilire a ordinii de priorități (la concedierile colective);lista tuturor locurilor de muncă disponibile; în ceea ce privește motivele concedierii, acestea trebuie să întrunească condițiile impuse de lege.

Din cercetarea Deciziei nr. 1/13.11.2019 de desfacere a contractului individual de muncă pentru administrator reiese că aceasta este semnată de către dna. R____ D____, în calitate de președinte al pârâtei.

Invocă excepția lipsei calității de reprezentant legal al persoanei care semnează Decizia nr. 1/13.11.2019 de desfacere a contractului meu individual de muncă. A reușit să obțină o poză de pe Procesul verbal de alegere a dnei. R____ D____, în calitate de președinte al pârâtei, persoană fizică care semnează Decizia nr. 1/13.11.2019 de desfacere a contractului individual de muncă.

Invocă neîndeplinirea cerinței legale prevăzută de art. 65 alin. (1) Codul muncii de desființare a postului anterior desfacerii contractului individual de muncă al salariatului.

Lipsa dovezii desființării postului. După cum reiese din Decizia atacată, pârâta desface contractul meu individual de muncă, iar să dovedească că la data emiterii deciziei de a fost deja desființat din cadrul pârâtei postul de administrator.

Simpla referire de la pct. 2 din Decizia de concediere că a primit oferte de servicii de administrare complete (financiară și tehnică) sau că pârâta intenționează să-și diminueze costurile de administrare a condominiului nu echivalează cu desființarea postului în cadrul acesteia. Anexat Deciziei de concediere pârâta avea obligația de a comunica și Hotărârea de desființare a postului, însă aceasta nu a fost comunicată odată cu decizia atacată, sens în care, Hotărârea de desființare a postului nu mai poate fi administrată ca probă deoarece este evident că aceasta se poate preconstitui, ceea ce induce cel puțin un dubiu cu privire la existența unei astfel de hotărâri Ia data comunicării Deciziei de concediere contestată.

Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă, să aibă o cauză reală și serioasă art. 65 alin. (2) Codul muncii

Desființarea efectivă a locului de muncă. Atunci când angajatorul desființează postul efectiv, adică scoate acel loc de muncă din organigrama acesteia. Aceasta presupune existența a două situații clare cu privire la posturile din cadrul angajatorului, prima situație în care în cadrul organigramei angajatorului, ultima variantă aprobată de Adunarea Generală a pârâtei, în care apar toate posturile existente Ia momentul anterior desființării postului și organigrama cu posturile din cadrul pârâtei fără să mai apară și postul desființat prin Hotărârea Adunării Generale de desființare a postului. Dacă însă nu apar cele două organigrame, potrivit art. 65 alin. (2) Codul muncii, Decizia de concediere este nulă absolut deoarece desființează un contract individual de muncă în mod abuziv, fără îndeplinirea cerinței imperative ca angajatorul anterior desfacerii contractului individual de muncă să desființeze postul ocupat de salariatul concediat;

Desființarea postului să aibă o cauză reală. Atunci când există o concordanță între adevăratul motiv de desființare a postului și motivul invocat în decizia de desființare a postului și în Decizia de desfacere a contractului individual de muncă. Dacă însă nu există o concordanță perfectă între motivul desființării postului și cel al desființării contractului individual de muncă atunci cauza reală a desființării postului nu există. Astfel, în acest context arătă că pârâta, cu multe luni înainte prin aceeași persoană fizică care o reprezintă, în mod nelegal, în prezent, a adus acuze cu privire la activitatea mea iar motivul real al „externalizării,, serviciului de administrare îi reprezintă de fapt îndepărtarea mea din poziția de administrator al pârâtei. în acest sens, arăt că reala cauză este aceasta, și nu faptul că ar fi fost așa o nevoie de externalizare a serviciilor pârâtei. Aceasta se poate observa și din faptul că în cadrul pârâtei, în Procesul verbal al Adunării Generale a membrilor acesteia ținută la data de 20.06.2019, dna. R____ D____ a acceptat poziția de președinte al pârâtei doar pe perioada de un an de la data auto propunerii acesteia, respectiv durată pe care aceasta a considerat-o necesară îndepărtării mele din cadrul pârâtei ca și administrator.

Desființarea postului trebuie să fie serioasă trebuie arătat faptul că pârâtul nu se află în situație de constrângere economică, financiară sau de altă natură, nu este necesară reorganizarea acesteia sau nu se află în stare de incapacitate de plată. Astfel, măsura luată de desființare a postului se face în contradicție cu voința majorității membrilor, putându-se observa că doar prin manevre dolosive reușește numita R____ D____, care acum și-a asigura membrii în conducerea acesteia care nu contestă acțiunile unilaterale ale acesteia.

Solicită a se constata că decizia pârâtei nu înseamnă neapărat, în această speță, decizia majorității, deoarece marea majoritate a membrilor sunt împotriva unor măsuri adoptate doar de câțiva membrii ai pârâtei, aspecte care nu legitimează nici măsura desfacerii contractului meu individual de muncă.

Practic doar voința unei singure persoane (a numitei R____ D____) este votată și aplicată, potrivit intenției acesteia.

Inclusiv pentru motivul arătat anterior, dovedit prin modalitatea de a-și asigura conducerea pârâtei, reiese că interesul nu este al pârâtei ci al numitei R____ D____, însă nu are cine să-l conteste deoarece aceasta, prin manevre dolosive, și-a asigura supremul control asupra pârâtei.

Persoana fizică care a semnat Decizia de concediere nr. 1/13.11.2019 este aceeași care susținea că administratorul are doar o poziție de angajat și nu poate avea pretenția ca președintele unei Asociații de proprietari să fie obligat să-l prezinte dovada alegerii acestuia în acea poziție. Poziția sfidătoare, rău intenționată și dominantă a dnei. R____ D____ care are ca scop dovedit îndepărtarea mea, prin orice mijloace, din cadrul pârâtei, reiese foarte clar atât din limbajul, modul de exprimare, manifestarea acesteia față de mine cât și din faptul că recurge la orice mijloace, indiferent că sunt legale sau nu, pentru a-și atinge scopul. Aceasta este o dovadă a modului dictatorial în care aceasta a înțeles să – și atingă scopurile prin orice mijloace.

Din conținutul Procesului verbal de ședință al Adunării Generale a Membrilor Asociației de Proprietari nr. 261 din Târgu M____, ținut la data de 13.11.2019 când numita R____ D____ s-a „autopropus,, ea administrator al Asociației de proprietari nr. 261 din Târgu M____, reiese că această adunare Generală, numire a președintelui nu este statutară și nu respectă dispozițiile acestuia.

D___ personalitățile dictatoriale se autopropun în vederea atingerii scopurilor lor individuale, inclusiv acele comunicări pe care le-a realizat emană un dirijism exacerbat, reieșind clar că membrii comitetului executiv au fost o funcție de afișare și nu una de substanță. Decizia de concediere trebuie să identifice exact Contractul individual de muncă care se desface.

Decizia trebuie să conțină elementele clare de identificare a Contractului individual de muncă (număr și dată), a postului ocupat de salariat și numele salariatului pentru o identificare exactă a acesteia. Or, același salariat putea să fie angajat cu mai multe contracte individuale de muncă la aceeași persoană juridică, în intervale distincte, ceea ce presupune și contract individual de muncă cu alte numere de înregistrare și alte date de semnare a acestora. Astfel, Decizia nu face referire suficient de clară cu privire la Contractul individual de muncă care se desface spre a se elimina orice dubiu. Am invocat Contractul meu individual de muncă prin număr, dată și post ocupat în cadrul pârâtei deoarece reprezintă o obligație de identificare exactă a înscrisului care constată existența unui raport juridic de muncă. însă aceasta nu exonerează pârâta de obligația ca și aceasta să respecte aceleași cerințe legale minimale.

Prin întâmpinare pârâta Asociația de Proprietari nr.261 Tg. M____ a solicitat respingerea acțiunii ca nefondată, cu cheltuieli de judecată.

În apărare pârâta solicită instanței să pună în vedere reclamantei să precizeze cererea în sensul că solicită instanței să dispună anularea Procesului verbal și a Hotărârii adoptata in cadrul Adunării Generale din data de 20 iunie 2019 prin care a fost ales președintele asociației.

Crede că se impun aceste precizări pentru că, reclamanta solicită (fără sa aibă un petit in acest sens) sa se constate că președintele pârâtei a fost ales în mod nelegal și nestatutar.

Reclamanta susține că “lipsa calității de reprezentant legal al paratei de către numita R____ D____, semnatara Deciziei de concediere nr. 1/13.11.2019” ar fi o încălcare a condițiilor de fond si de forma prevăzute de lege, așa încât, susține reclamanta, că Decizia de concediere 1/13.11.2019 trebuie anulata.

În cuprinsul expunerii de motive, H__________ Jolan- Edina reclama motive de nelegalitate a Adunării Generale a Membrilor Asociației din data de 20 iunie 2019 (convocare, ordine de zi, cvorum, etc), motive de nelegalitate a procesului verbal întocmit cu ocazia adunării, motive de nelegalitate a hotărârii adoptate cu ocazia adunării, hotărâre prin care s-au ales membrii organelor de conducere.

Între părți exista pe rolul Judecătoriei Tg.M____ Dosarul nr. _____________ cu obiect: obligarea Asociației de proprietari 261 sa îi comunice reclamantei procesul verbal al Adunării Generale a Asociației de Proprietari nr. 261 din data de 20 iunie 2019, Anularea procesului verbal si a Hotărârii adoptate de Adunarea Generala a Asociației de proprietari nr. 261 Tg.M____ la data de 20 iunie 2019, Anularea tuturor actelor subsecvente Procesului verbal si Hotărârii adoptate de Asociație la data de 20 iunie 2019, Repunerea pârtilor in situația anterioara.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului M____ – litigii de munca.

La data de 17 octombrie 2019, prin Sentința civila nr.1183, Tribunalul M____ și-a declinat competenta in favoarea Judecătoriei Tg.M____. In considerentele sentinței, Tribunalul a reținui ca reclamanta contesta “legalitatea unor acte juridice izvorâte din raporturile statutare din cadrul asociației de Proprietari reglementate de Legea 196/2018, acte privind alegerea președintelui si comitetului executiv al Asociației, precum si legalitatea unor pretinse acte juridice subsecvente emise de aceste organe de conducere ale Asociației fata de care reclamanta are calitate de terț (nefiind membra a Asociației).

La data de 15 ianuarie 2010, Judecătoria Tg.M____ a admis excepția netimbrații cererii de chemare in judecata. P___ la aceasta data hotărârea nu a fost comunicata, reclamanta putând așadar sa declare apel împotriva hotărârii.

In funcție de precizările pe care le va formula reclamanta, va susține sau nu următoarele excepții; excepția necompetentei materiale a Tribunalului M____ – solicitările reclamantei formulate in acest dosar, nefiind de competenta Tribunalului ci a Judecătoriei; excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei – reclamanta nefiind membru in asociație ci angajat a acesteia; excepția litispendenței – daca avem in vedere Dosarul _____________: excepția lipsei de interes a reclamantei in promovarea cererii de chemare în judecată.

Reclamanta a fost angajata Asociației de Proprietari nr. 261 în funcția de administrator. Reclamanta NU este membru al Asociației de proprietari nr. 261.

Toate actele Asociației de Proprietari au fost sustrase de reclamanta, printre care și exemplarul contractului individual de munca și a actelor adiționale (bănește ca exista si acte adiționale la contactul individual de munca). Reclamanta, simplu angajat refuză să pună la dispoziția organelor de conducere a asociației actele aparținând asociației (registratura si arhiva cuprinzând actele contabile, actele constitutive ale Asociației, originalul înscrisului “Certificat de înregistrare fiscala” eliberat de ANAF, documentele referitoare la singurul angajat pe care îl are Asociația, respectiv reclamanta, baza de date REVISAL, etc),stampila asociației, contractele cu furnizorii de utilități.

De aceea, a notificat-o pe reclamanta, atât anterior desfacerii contractului individual de munca cat si ulterior desfacerii contractului individual de munca sa predea toate documentele asociației – așa cum rezulta din înscrisurile anexate.

Reclamanta, în calitatea sa de angajat pe funcția de administrator în condominiu gestiona facturile, împărțea cheltuielile pe apartamente, întocmea lista cu cheltuielile comune si o afișa la avizier, incasa contravaloarea utilităților de la proprietari, stabilea ordinea plaților si făcea plățile utilităților, întocmea statul de plata in ceea ce o privește (fiind singurul angajat), făcea viramentul contribuțiilor datorate de angajator si de angajat, etc. Reclamanta transmitea în REVISAL toate actele referitoare la domnia sa, singurul angajat al Asociației.

Asociația nu deține nici un document referitor la activitatea prestata de angajata sa, pentru ca refuză să le pună la dispoziție și a refuzat sa colaboreze cu Organele de conducere a Asociației, încălcând prevederile Legii 196/2018.

Desfacerea contractului de munca al reclamantei nu s-a făcut pentru ca aceasta nu respecta programul de lucru (așa cum se poate vedea, aceasta trebuia sa lucreze, zilnic, in baza contractului individual de munca cate 4 ori. Ori reclamanta se prezenta la serviciu o data pe săptămâna și lucra cate 2 ore);.

Desfacerea contractului individual de munca al reclamatei nu s-a făcut nici pentru ca aceasta a refuzat sa pună la dispoziția Asociației arhiva si registratura asociației sau actele constitutive si certificatul de atestare fiscala, actele financiar contabile sau accesul la baza de date REVISAL, stampila Asociației ci contractele cu furnizorii de utilități.

Desfacerea contractului individual de munca al reclamantei s-a făcut pentru ca membrii asociației au considerat ca asociația trebuie sa eficientizeze activitatea, costurile cu susținerea locului de munca al angajatei fiind Împovărătoare pentru proprietari.

Membrii au constatat ca asociația are lunar cheltuieli cu salariata în cuantum de cca 2.000 Ron.

Prin angajarea unei firme care a preluat toate sarcinile angajatei, cheltuielile Asociației si – a redus la suma de 500 lei/luna, adică 12,50 lei/apartament/luna.

Decizia de desfacere a contractului individual de munca a fost emisa cu respectarea legii. Astfel: în cadrul Adunării Generale a Asociației din data de 23.09.2019 s-a hotărât externalizarea serviciilor de administrare a imobilului si desființarea postului de administrator.

Adunarea Generala a avut in vedere faptul ca la acea data, angajatul cu contract individual de munca făcea repartizarea cheltuielilor comune, incasa banii pentru consum si plătea facturile. Activitatea angajatului era însa deficitara și în ultima perioada au existat numeroase divergente __________________________ de conducere ale Asociației.

Adunarea Generala a avut în vedere ca pentru aceste activități, trebuia sa susțină un salariu minim pe economie.

Asociația a avut in vedere faptul ca prin externalizare, costurile Asociației (sunt mai mici si ca, cu un cost mai mic/apartament pot beneficia si de servicii de administrare tehnica, nu doar financiara.

A efectuat studii de piața. A dat anunțuri în ziare de circulație locala. A primit mai multe oferte de servicii de administrare.

La data de 15.10.2019 a emis Preavizul nr. 1/15.10.2019 care respecta prevederile legale. A acordat reclamantei un preaviz de 20 de zile lucrătoare, în perioada 21.10._______________19 inclusiv. Preavizul a fost comunicat angajatei prin executor judecătoresc la data de 16.10.2019.

Am informat-o pe angajata ca : preavizul nu reprezintă decizie de concediere, reprezentând doar informare privind desființarea postului ocupat in prezent de dumneavoastră si acordarea termenului de preaviz prevăzut de lege.

Pe perioada preavizului, salariata are dreptul sa absenteze de la programul unității maximum jumătate din timpul de lucru prevăzut in contractul individual de munca, pentru a-si căuta loc de munca, tara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi care i se cuvin.

Angajatorul nu are posibilitatea de a-i propune salariatei programe de formare profesionala si nici alt loc de munca conform pregătirii sale profesionale, întrucât Asociația de proprietari nr. 261 Tg. M____ nu dispune de alte locuri de munca vacante.

la împlinirea termenului de preaviz acordat, urma sa fie emisa decizia de încetare a contractului individual de munca înregistrat sub nr. nr. 1/22.11.2012 la ITM, in conformitate cu dispozițiile art., 65 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare.

Concedierea se face din inițiativa angajatorului, pentru motive care nu țin de persoana angajatului, ca urmare a necesității diminuării costurilor cu administrarea condominiului si pentru ca Asociația de proprietari nr. 261 sa beneficieze de servicii complete de administrare.

angajatorul va solicita sprijinul AJOFM Tg. M____ si ITM M____ in dorința de a veni in ajutorul salariatei prin masuri active pentru combaterea șomajului.

A însărcinat pe președintele Asociației, de Proprietari nr. 261 Tg. M____ cu aducerea la îndeplinire a deciziei.

La data de 18.10.2019 a solicitat sprijinul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca, in sensul redistribuirii la alt angajator a angajatei noastre H__________ Jolán Edina care urma sa fie concediata ca urmare a desființării postului, desființare determinata de externalizarea serviciului in vedere reducerii costurilor Asociație. A arătat ca nu putem sa oferim angajatei un alt loc de munca in cadrul subscrisei.

La data de 18.10.2019 am solicitat sprijinul ITM M____ în vederea redistribuirii angajatei noastre la un alt angajator.

La data de 14.11.2019 a comunicat angajatei prin executor judecătoresc decizia de încetare începând cu data de 16.11.2019 a contractului individual de munca d-nei H__________ Jolán – Edina, având funcția de administrator in cadrul Asociației de Proprietari nr. 261 Tg.M____, in temeiul art. 65 alin 1 C. Muncii (pentru motive care nu țin de persoana salariatului);

A motivat decizia in sensul ca: asociația urmărește sa diminueze costurile de administrare a condominiului. In prezent costurile de administrare sunt reprezentate de cheltuielile de salarizare a dnei H__________ Jolán – Edina; aasociația a primit oferte de servicii de administrare completa adică administrare financiara si tehnica, prețul oferit pentru acestea fiind in cuantum mult mai mic decât costurile legate de salarizarea angajatei; ofertele de administrare presupun, in același preț, si servicii de administrare tehnica, d-na H__________ Jolán- Edina nefiind capabila sa presteze activitatea de administrare tehnica; asociația a decis externalizarea serviciului de administrare si desființarea postului de administrator ocupat de angajata H__________ Jolán Edina pentru a reduce costurile / apartament.

A arătat că perioada de preaviz acordata angajatei a fost de 20 de zile lucrătoare, de la 21.10._______________19 inclusiv.

Angajatorul nu are posibilitatea de a-i propune salariatei programe de formare profesionala si nici alt loc de munca conform pregătirii sale profesionale, întrucât Asociația de proprietari nr. 261 Tg. M____ nu dispune de alte locuri de munca.

Decizia poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul M____.

A Însărcinat cu aducerea la îndeplinire a deciziei pe d-na R____ D____, președintele Asociației de proprietari.

Criticile aduse de reclamanta deciziei de concediere sunt nefondate.

Decizia a fost redactata în forma scrisa, respectând prevederile art. 76 C. Muncii; Reclamanta este singura angajata a Asociației. Reclamanta are un singur contract individual de munca cu Asociația, pentru funcția de administrator condominiu.

Decizia a primit număr de înregistrare și a fost semnata de persoana care reprezintă Asociația. Doamna R____ D____ a fost aleasa, in mod legal, președinte al Asociației de Proprietari nr. 261. Nimeni, dintre membrii Asociației de Proprietari nr 261 nu a contestat hotărârea prin care a fost aleasa președinte. Doamna R____ D____ a pus in aplicare Întocmai hotărârea Adunării Generale a Asociației.

Decizia cuprinde motivele care determina concedierea așa cum se arata in cuprinsul deciziei.

Este prevăzută durata preavizului. În cuprinsul deciziei s-a prevăzut ca desfacerea contractului individual de munca are loc începând cu data de 16 noiembrie 2019, așadar in ziua următoare expirării perioadei de preaviz.

Decizia nu cuprinde criteriile de stabilire a ordinii de priorități pentru ea nu este vorba despre concedieri colective.

In cuprinsul deciziei se precizează ca angajatorul nu are posibilitatea de a-i propune salariatei programe de formare profesionala si nici alt loc de munca conform pregătirii sale profesionale, întrucât Asociația de proprietari nr. 261 Tg. M____ nu dispune de alte locuri de munca.

S-a prevăzut posibilitatea contestării deciziei, termenul de contestare si instanța la care se depune contestație.

Decizia urma sa își produce efectele a doua zi după comunicarea ei.

Reclamanta susține ca la data emiterii deciziei de concediere, trebuia sa facem dovada ca postul a fost deja desființat. Susținerea reclamantei nu are un suport legal, art. 65 C. muncii neprevăzând ca desființarea postului trebuie sa fie anterioara emiterii deciziei.

In cazul de față, desființarea postului a fost hotărâta anterior emiterii deciziei de concediere, si desființarea a fost concomitenta cu concedierea salariatului.

Ulterior nu a angajat pe nimeni pe acel post. De altfel sa nu au niciun angajat.

Desființarea locul de munca este efectiva. Nu am angajat pe nimeni pe acel post, sau pe alt post cu preluarea sarcinilor reclamantei. De altfel Asociația nu avea si nu are alți angajați in afara de reclamanta. Va rugam sa puneți in vedere reclamantei sa depună la dosarul cauzei, copia organigramei si copie după REVISAL – la aceasta data ea deținând încă toate actele Asociației.

A externalizat serviciul. A angajat o societate comerciala care prestează mai multe activități pentru o suma de bani mult mai mica decât salariul plătit reclamantei.

Legat de eficienta schimbărilor intervenite arată că: cheltuielile cu administrarea imobilului înainte de sept. 2019:501ei/___________________ erau scoși numerar din contul asociației de către fosta președinta după cum reiese din extrase de cont. In unele ridica de la banca 30001ei alteori 40001ei numerar. Dar media este de 20001ei/luna. Am întrebat pe fosta președinta ce a făcut cu sumele respective si răspunsul a fost ca i-a dat administratoarei ca salariu. Noi alte documente justificative privind utilizarea banilor pentru ca nu avem acces la documentele asociației:. 101ei/______________________ lei/_________________________, total cheltuieli cu administrarea: 63 lei. Cheltuieli cu administrarea de la 1 sept 2019 -19,5 cheltuieli pentru curățenie/______________________________ -12,5 cheltuieli cu administrarea/______________________________ -2,5 lei citire contoare , total 34,5 lei. Deci s-au redus cheltuieli cu 28,5 lei/luna/apartament.

Desființarea postului are o cauza reala. Membrii Asociației de proprietari au hotărât diminuarea costurilor pentru administrarea condominiului si pentru ca asociația sa beneficieze si de alte servicii de administrare, la preț de cca 4 ori mai mic decât salariul plătit reclamantei.

Desființarea postului este serioasa. Subscrisa Asociație nu suntem agent economic. Nu desfășurăm o activitate aducătoare de profit. Toate cheltuielile legate de funcționarea sunt suportate direct din bugetul fiecărei familii de proprietari. Cheltuielile /apartament pentru susținerea locului de munca deținut de reclamanta sunt prea mari.

Prin încheierea contractului de prestări servicii cu _______________ costul Asociației este de 500 lei/luna care este împărțit _________________________, deci, pe apartament, costul este infinit mai mic decât costul legat de susținerea postului si contractului individual de munca al reclamantei.

Legat de susținerea reclamantei potrivi cu care Asociația nu se afla in impas financiar, si ca nu se justifica concedierea, credem ca este o falsa problema pentru ca drepturile salariale ale reclamantei erau plătite din veniturile asociației ceea ce este contrar prevederilor Legii 196/2018 care prevede la art. 70:

Toate veniturile obținute din exploatarea proprietății comune, inclusiv veniturile din dobânzi bancare, aparțin asociației de proprietari.

Veniturile prevăzute la alin. (1) alimentează numai fondul de reparații al asociației de proprietari și nu se plătesc proprietarilor. Lista acestor venituri, precum și cheltuielile aferente lor sunt prezentate semestrial, într-un raport afișat la avizierul asociației, și se evidențiază în registrul unic de venituri și cheltuieli al asociației de proprietari.

Contractul individual de munca al reclamantei pentru funcția de administrator al Asociației este suficient de bine individualizat in cuprinsul Deciziei, decizia de concediere nefiind susceptibila de anulare din acest motiv. Art. 76 C. Muncii nu cuprinde, ____________________________________ necesitatea de a cuprinde in mod obligatoriu, in decizia de concediere a numărului si datei contractului individual de munca.

Din motive mai presus de voința a, nu putea cunoaște cu exactitate care este numărul si data încheierii contractului individual de munca al reclamantei. In orice caz, de la data încheierii sale, contractul individual de munca a trebuit sa fie pus in acord cu legislația (cel puțin in ceea ce privește salariul minim pe economie).

Așa cum am arătat, activitatea reclamantei este si deficitara.

După alegerea noilor organe de conducere ale Asociației, am încercat sa corectam activitatea reclamantei.

In acest sens, a afișat procesul verbal al ședinței din 20 iunie 2019 prin care au fost alese organele de conducere ale Asociației.

Daca reclamanta ar fi fost prezenta la serviciu conform contractului individual de munca 4 ore/zi, 20 de ore pe săptămâna si daca ar fi citit avizierul, ar fi putut lua la cunoștința despre convocarea Adunării Generale a Asociației si apoi despre conținutul Procesului Verbal. Însa reclamanta se prezintă la serviciu o data pe săptămâna timp de 1 ora, timp in care colectează cheltuielile de întreținere.

La data de 17 iulie 2019 i-am adus la cunoștința angajatei noastre ca s-au schimbat organele de conducere ale Asociației. I-am adus la cunoștința despre acest fapt, nu pentru ca avem obligația legala ci pentru simplul fapt ca ne-am legitimat atunci când i-a solicitat: sa afișeze la loc vizibil programul de încasări de la casieria asociației; sa stabilească domnia sa o zi in care poate sa se întâlnească cu Comitetul executiv pentru ca sunt mai multe probleme de discutat. Principalele chestiuni care urmează a fi discutate sunt cele legate de actele asociației. Precizează ca angajata deține toate actele, toata arhiva, registratura asociației si refuza sa le predea; sa menționeze contul asociației pe lista cu consumul pe apartamente astfel încât proprietarii care doresc sa facă plata prin virament bancar sa poată sa o facă; sa solicite validarea listei cu consumul individual unui cenzor si apoi sa solicite aprobarea listei de consum Comitetului executiv al Asociației; sa nu mai scoată documente originale de la sediul Asociației; In cazul in care are nevoie de vreun document pentru activitatea sa, să îl preia in copie, originalul sa rămână in arhiva asociației, in termen de 24 de ore de la colectarea sumelor cu titlu de cheltuieli de întreținere sa le depună in contul Asociației, așa cum prevede Legea nr. 196/2018.

Ia solicitat sa respecte legea pentru ca am constatat ca angajata săvârșește ilegalități. Cu titlu de exemplu arătă ca aceasta nu a achitat contravaloarea utilităților facturate, deși colectase de la proprietari cheltuielile de întreținere, ajungându-se in situația ca asociația sa plătească penalități in condițiile in care proprietarii au achitat Ia timp contravaloarea utilităților.

Angajata într-adevăr, ia somat, prin executor judecătoresc solicitându-le sa ii prezentam actele originale care dovedesc îndeplinirea legala a tuturor procedurilor necesare pentru alegerea președintelui si comitetului executiv al asociației.

Angajata ia somat sa ii prezentam copii pe care sa le certificam conform cu originalul in fata domniei sale după actele care dovedesc îndeplinirea condițiilor legale a tuturor procedurilor necesare pentru alegerea președintelui asociației si a comitetului executiv;

Angajata ia somat sa ii predam toate cheile de la avizierul lateral, frontal si cutia poștala a Asociației si toata corespondenta si orice alte documente ale asociației pe care le – a însușit pe nedrept.

In continuare, angajata ia pus in vedere tot felul de “aberații” pe care le-a citiți in tratate de drept, dar pe care nu le-a înțeles deloc.

Nu am dat curs solicitărilor reclamantei, apreciind ca, in calitatea sa de simplu angajat, nu este in măsură sa ne someze, sa ne pună in vedere, sa ne tragă la răspundere si sa amenințe cu răspunderea „contractuala si delictuala (in cazurile aplicabile), administrativa, disciplinara si/sau penala. Evident ca nu a răspuns “somației” comunicata. Asociația nu da socoteala în fata angajatei pentru modul in care si-a ales organele de conducere.

Ulterior alegerii organelor de conducere, subscrisa am procedat la schimbarea încuietorilor de la cutia poștala, de la panourile de fixaj pentru ca, Comitetul executiv sa își poată exercita prerogativele prevăzute de art. 55 din Legea 196/2018; convoacă adunarea generală a asociației de proprietari cel puțin o dată pe an și ori de câte ori este necesar; duce la îndeplinire hotărârile adunării generale și urmărește respectarea prevederilor legale, a statutului, a acordului de asociere și a regulamentului condominiului; emite, dacă este cazul, decizii scrise privind reguli pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale și pentru respectarea prevederilor legale, a statutului și a acordului de asociere, precum și alte decizii ce privesc activitatea asociației de proprietari; propune spre adoptare adunării generale proiectul de regulament at condominiului, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi; întocmește proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și pregătește desfășurarea adunărilor generale; stabilește condițiile privind folosirea, întreținerea, repararea, înlocuirea și modificarea părților proprietății comune, conform prevederilor legale; ia măsuri pentru recalcularea cotelor-părți indivize rezultate în urma modificării suprafețelor utile ale locuințelor sau spațiilor cu altă destinație din condominiu; întocmește și propune adunării generale planuri de măsuri și activități și urmărește realizarea lor; supraveghează desfășurarea tuturor activităților din cadrul asociației de proprietari, inclusiv situația încasărilor și plăților lunare; stabilește programul de încasări al asociației de proprietari; își asumă obligații, în baza hotărârii adunării generale, în numele proprietarilor membri ai asociației de proprietari, în ceea ce privește administrarea condominiului, luând toate măsurile legale necesare; este consultat în legătură cu toate activitățile care implică asociația de proprietari; asigură urmărirea comportării în timp a construcției, pe toată durata de existență a acesteia; gestionează situațiile excepționale și de criză urmărește recuperarea eventualelor creanțe ale asociației; gestionează, conform adunării generale, derularea creditelor obținute pentru consolidare, reabilitare termică, creșterea calității ambiental-arhitecturale a condominiului și alte lucrări; propune sistemul propriu de penalizări ale asociației de proprietari pentru restanțele afișate pe lista de plată ce privesc cheltuielile asociației, în conformitate cu art. 77 și cu prevederile legale în vigoare; notifică instituțiilor publice abilitate cazurile în care există suspiciuni de încălcare a prevederilor „ legale în vigoare; ține evidența și răspunde de păstrarea în bune condiții a arhivei documentelor financiar – contabile ale asociației de proprietari; ) propune adunării generale cuantumul indemnizațiilor, precum și numărul și funcțiile personalului necesar a fi încadrat cu contract individual de muncă sau contract de prestări servicii în cadru/ asociației de proprietari pentru buna administrare, gestionare și funcționare a condominiului, în limita bugetului de venituri și cheltuieli; exercită alte atribuții legale, care i-au fost conferite prin hotărârile adunării generale.

Comitetul executiv avizează toate documentele asociației de proprietari, corespondența și registrele privind gestiunea administratorului.

Ședințele comitetului executiv se țin cel puțin o dată pe lună și se convoacă, pe bază de tabel convocator; de președintele asociației de proprietari sau de jumătate plus unu din numărul membrilor săi, cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru ședință.

Deciziile comitetului executiv se consemnează în registrul unic de procese-verbale al asociației de proprietari și se semnează de toți membrii prezenți, precum și de către cenzor/comisia de cenzori și se afișează la avizier în termen de maximum 7 zile de la data ședinței comitetului executiv.

Trebuie menționat ca pana la data de 20 iunie 2019 angajata a fost singurul deținător al cheilor, domnia sa a preluat toata corespondenta, toate facturile si refuza sa ni le predea sau sa ne spună unde se afla.

Asociația de proprietari facem toate comunicările la locurile special amenajate, respectiv la aviziere, așa cum prevede legea. Daca reclamanta nu se prezintă la serviciu, așa cum s-a stabilit prin contractul individual de munca, evident ca nu poate lua la cunoștința despre conținutul comunicărilor decât apelând la cei 2 – 3 complici pe care ii are dintre proprietari (si împreuna cu care va trebui sa răspundă penal pentru lipsa din gestiune).

Comitetul executiv a solicitat angajatei sa prezinte listele de consum spre avizare. Angajata a decis cu de la sine putere (fără ca cineva sa ii fi solicitat acest lucru) sa depună in cutia poștala a fiecărui proprietar lista cu cheltuielile de întreținere. Evident ca sunt niște costuri legate de fotocopierea listei pentru fiecare apartament, însa in mod tacit am acceptat.

In baza mandatului, președintele asociației a procedat la schimbarea împuterniciților pe contul bancar al Asociației, pentru a avea acces la extrasele de cont si pentru a realiza un control al încasărilor si plaților, in conformitate cu prevederile legii. Am informat locatarii ca pot face plata cheltuielilor si prin virament bancar in contul afișat la avizier, pentru ca sunt proprietari care prefera sa plătească prin virament bancar.

Art. 20. din Legea nr. 196/2018 prevede ca; (1) Fiecare asociație de proprietari este obligată să dețină un singur cont bancar.

(2) în vederea plății cotelor de contribuție la cheltuielile asociației de proprietari, datele de identificare ale contului bancar prevăzut la alin. (1) se comunică tuturor proprietarilor prin afișare la avizier, odată cu lista de plată a cheltuielilor asociației de proprietari.

Reclamanta făcea plata facturilor întârziind mult si nejustificat, Asociația fiind nevoita sa achite mari sume cu titlu de penalități.

Asociație avem abonament la internet banking si putem facem plata facturilor on line. Acesta este motivul pentru care am solicitat ca sumele de bani încasate de angajata cu titlu de cheltuielii de întreținere sa fie depuse in contul asociației. Comitetul executiv trebuie sa decidă ce plați se vor face si ordinea efectuării lor si tot Comitetul executiv trebuie sa

decidă ce masuri se vor lua pentru recuperarea sumelor restante, in acord cu prevederile art. 55 alin 1 lit 1) din Legea nr. 196/2018,

Potrivit art. 66 alin 1 lit m din Legea 196/2018,

Administratorul are, în principal, următoarele atribuții: m) calculează, întocmește, supune verificării cenzorilor/comisiei de cenzori, supune aprobării comitetului executiv și afișează la avizier lista lunară a cheltuielilor de întreținere, întocmită conform reglementărilor în vigoare, în termen de maximum 5 zile de la primirea ultimei facturi de la furnizorii de servicii.

Reclamanta nu a respectat niciodată termenul de 5 zile de la data primirii ultimei facturi, prevăzut de lege pentru afișarea listelor de consum. Nu a vrut sa ne comunice adresa de e-mail sau adresa de domiciliu pentru a-i comunica rapid facturile – in condițiile in care aceasta nu vine la serviciu 4 ore/zi 20 de zile pe săptămână – așa cum s-a prevăzut in contractul individual de munca. .

Singura modalitate de a-i comunica facturile era sa i le predam in ziua in care se prezenta pentru a face încasări.

Contrar susținerilor reclamantei, Asociația si-a modificat statutul punandu-1 in acord cu prevederile Legii 196/2018.

Susținerile reclamantei potrivit cu care statutul asociației nu este in acord cu legea, nu sunt întemeiate.

Potrivit art. 46. – (1) din Legea 196/2018, La adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociației de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenți un comitet executiv format din președintele asociației de proprietari și un număr par de membri, precum și un cenzor sau o comisie de cenzori și vor hotărî numărul membrilor acestora și durata mandatelor lor. Alegerea acestora se face cu jumătate plus unu din numărul proprietarilor prezenți. Durata mandatelor nu poate fi mai mare de 4 ani și pot fi reînnoite.

A respectat întocmai aceste prevederi legale.

Potrivit art. 54. din Legea nr. 196/2018, – (1) Membrii comitetului executiv sunt desemnați de către adunarea generală a asociației de proprietari, dintre membrii asociației de proprietari.

Comitetul executiv este format din președintele asociației și un număr par de membri, nu mai mare de patru, astfel încât numărul membrilor comitetului executiv nu poate fi mai mare de cinci.

În cazul în care o persoană juridică, proprietară a unei locuințe sau a unui spațiu cu altă destinație decât aceea de locuința din cadrul condominiului, este aleasă ca membru al comitetului executiv, aceasta este reprezentată în comitetul executiv de un reprezentant care are o împuternicire scrisă și semnată de către aceasta.

În cazurile prevăzute la art. 46 alin. (4). președintele asociației de proprietari preia toate atribuțiile și răspunderile comitetului executiv.

A ales organele de conducere in conformitate cu legea, am aliniat prevederile statutului la reglementările legale.

Nu in ultimul rând este important de cunoscut ca reclamanta nu a făcut dovada deținerii atestatului de administrator de condominiu, așa cum prevede legea, deși i-am solicitat sa prezinte atestatul.

A făcut demersuri la Primăria mun. Tg. M____ pentru a ne comunica daca reclamanta figurează in evidentele sale ca deținătoare de atestat.

Primăria a comunicat, ca nu a eliberat reclamantei atestat de administrator condominiu.

Nu au niciun suport real susținerile reclamantei de genul: “președintele se autopropus” „d-na R____ a desfășurat in permanenta o activitate de instigare a membrilor împotriva ‘ domniei sale”, „voința mei singure persoane este votata si aplicata, potrivit intenției acesteia „, „interesul nu este al paratei, ci al numitei R____ D____ „, „prin manevre dolosive si-a asigurat supremul control asupra paratei”, „personalitatea dictatoriala a d-nei R____ D____ „, “dirijism exacerbat al doamnei R____ D____ „, etc.

În concluzie: desființarea locului de munca s-a votat în cadrul Adunării Generale a Asociației, Decizia de concedierea respectă condițiile de forma și de fond prevăzute de lege sens în care solicită respingerea acțiunii.

Prin cererea de modificare înregistrată la 18 decembrie 2019 reclamanta Haberputsch A_____ A____ a solicitat în contradictoriu cu pârâta Asociația de Proprietari mr.261 Tg. M____ ca prin hotărârea ce se va pronunța în cauză să se constate că Procesul verbal de ședință al Membrilor Asociației de proprietari nr. 261 din Târgu M____ din data de 20 Iunie 2019 este nul de drept, fiind lovit de nulitatea absolută, pentru nerespectarea dispozițiilor legale imperative din Legea nr. 196/2018, precum și a Statutului pârâtei, menționate în motivarea prezentei, si în consecință să anuleze Procesul verbal de ședință al Membrilor Asociației de proprietari nr. 261 din Târgu M____ din data de 20 Iunie 2019 (PV) prin care a fost aleasă ca si președinte dna. R____ D____; să dispună anularea tuturor actelor subsecvente Procesului verbal de ședință a membrilor Asociației de proprietari nr. 261 din Târgu M____, în speță a Hotărârii membrilor Asociației de proprietari nr. 261 din Târgu M____ din data de 20 Iunie 2019 ca o consecință a nulității Procesului verbal de ședință a numirii în calitate de președinte a dnei. R____ D____; să dispună repunerea părțile în situația anterioară întocmirii Procesului verbal de ședință al membrilor Asociației de proprietari nr/z61 din Târgu M____, încheiată la data de 20.06.2019.

Pe excepție: să constate nulitatea întâmpinării pârâtei datorită faptului că aceasta a fost semnată de către o persoană lipsită de calitatea necesară a produce efecte juridice, sens în care. în preambulul întâmpinării se menționează că pârâta este reprezentată legal de către președintele pârâtei Dna. R____ D____ iar la final apare semnătura avocatului M____ Ș______, iar în probațiune nu s-a depus dovada calității de reprezentant convențional al avocatului M____ Ș______; să constate că R____ D____ nu are calitatea de reprezentant legal al pârâtei, procedura de alegere a acesteia în calitatea de președinte al pârâtei a fost nelegală, cu consecința că Procesul verbal de ședință a adunării generale a pârâtei este nul de drept, fiind lovită de nulitate absolută. în consecință, prin prezentele cereri incidentale solicită să se anuleze întâmpinarea si să nu fie luate în considerare cele arătate de pârâtă prin aceasta.

Lipsa calității de reprezentant convențional al pârâtei de către avocat M____ Ș______ pentru nerespectarea dispozițiilor art. 85 alin. (3) C__, coroborat cu dispozițiile art. 254 alin. (1), respectiv dovada calității de reprezentant convențional al pârâtei trebuia depusă la dosarul cauzei odată cu întâmpinarea, sub sancțiunea decăderi.

Aspectele liminarii reies din citația emisă la 12.02.2020 având atașată și Procesul verbal de

ședință a adunării generale a membrilor pârâtei și a Hotărârii adunării generale a membrilor din data de 20 Iunie 2019 a pârâtei Asociația de proprietari nr. 261 din Târgu M____.

În cauză, prin citația emisă de instanță la data de 12 Februarie 2020, se invocă aplicabilitatea dispozițiilor art. 208 alin. (2) C__ privind decăderea mea din dreptul de a mai propune probe si a invoca excepții dacă în termen de 10 zile de la comunicare nu depun Răspuns la întâmpinare.

În acest sens arătă că, din eroare, grefierul care a redactat conținutul Citației din data de 12 Februarie 2020 prin care se dispunea că în cazul în care în termen de 10 zile de la primirea citației nu depun Răspuns la întâmpinare urmează să fiu sancționată cu decăderea din dreptul de a mai propune probe și invoca excepții, făcându-se trimitere direct la art. 208 alin. (2) C__.

Apreciază că este o eroare materială, deoarece: a) pe de o parte, legiuitorul dispune în mod expres că pârâtul are obligația de a depune întâmpinare si nu reclamantul; pe de altă parte, ea are poziția procesuală a reclamantului și nu pot fi obligată să depun întâmpinare, ea formulând și depunând cererea de chemare în judecată.

Articolul 208 alin. (2) C__, invocat în Citație, prevede expres că legiuitorul vizează ipoteza în care pârâtul nu formulează întâmpinarea la cererea de chemare în judecată. Or, poziția procesuală este de reclamant si nu de pârât, iar actul depus de mine este cererea de chemare în judecată și nu întâmpinarea.

Mai mult chiar, devin aplicabile dispozițiile legale privind modificarea cererii de chemare în judecată (art. 204 și urm. C__), în baza noilor probe depuse de către pârâtă prin întâmpinarea acesteia, în speță mă refer la Procesul verbal de ședință al membrilor Asociației de proprietari nr. 261 din Târgu M____, certificată conform cu originalul, și Hotărârea adunării generale a membrilor Asociației de proprietari nr. 261 din Târgu M____ din data de 20 Iunie 2019, certificată conform cu originalul, emisă în baza Procesului verbal de ședință a membrilor Asociației de proprietari nr. 261 din Târgu M____, întocmită la data de 20 Iunie 2019 prin care s-au ales, în mod nelegal si nestatutar, organele de conducere ale pârâtei.

Prin urmare, solicită să se constate că dispozițiile art. 208 alin. (2) C__ nu sunt aplicabile cazului în speță, legiuitorul: pe de o parte făcând trimitere direct la întâmpinare (adică la pârâtă) și nu la reclamantă iar pe de altă parte depunerea unui Răspuns la întâmpinare este un drept (art. 201 alin. (2) C__, care însă nu este sancționată în niciun fel de către legiuitor dacă nu se depune ori dacă nu se depune în termenul de 10 zile de la comunicare.

Un drept nu poate fi sancționat în caz de neexercitare de către titular, decât o obligație iar pe de altă parte dacă legiuitorul ar fi dorit să sancționeze neexecutarea dreptului cu decăderea, ar fi menționat-o expres, exact ca și în cazul nedepunerii întâmpinării, despre care legiuitorul dispune ca fiind obligatorie – art. 201 alin. (1) C__;

În consecință, apreciază că în Citația emisă de instanță la data de 12 Februarie 2020 s-a strecurat doar o eroare materială care nu este de natură a afecta drepturile mele procesuale.

Dacă însă analizăm prevederile legale și principiile de drept cu privire la aplicarea sancțiunilor procesuale, putem observa că datorită principiului fundamental potrivit căreia nicio sancțiune nu poate 11 aplicată Iară să existe o prevedere legală expresă (sancțiunile fiind de strictă interpretare), atâta timp cât legiuitorul nu prevede expres că, în cazul nerespectării termenului de 10 zile de formulare a unui răspuns Ia întâmpinare, aceasta este sancționată, rezultă și consecința că nimeni nu poate aplica nicio sancțiune, în temeiul principiului fundamental că nimeni nu este mai presus de lege (art. 16 Constituția României din 1991, revizuită în anul 2003).

Astfel dispozițiile constituționale ale art. 21 alin. (2) din Constituția României dispun că accesul liber la justiție nu poate fi îngrădit. Or. fără un text legal care să dispună expres sancțiunea decăderii reclamantului din dreptul de a mai depune probe și/sau excepții, dacă nu se respectă termenul de 10 zile de depunere a răspunsului la întâmpinare de la comunicarea citației, este nelegală orice aplicare în acest fel a dispozițiilor legale ale art. 208 alin. (2) C__, nici judecătorul neputând sancționa neexercitarea unui astfel de drept de către reclamant, cu consecința că, în caz contrar, ar reprezenta un abuz de drept, în interpretarea dată expres de art. 15 Cod civ.

Raportat la prezenta cauză, ea are dreptul, pe care îl și exercit în prezent, de a modifica cererea de chemare în judecată cu o cerere incidentală, rezultată ca și consecință a celor susținute de pârâtă prin întâmpinare și mai ales a înscrisurilor, certificate conform cu originalul, a Procesului verbal al membrilor Asociației de proprietari nr. 261 din Târgu M____ și al Hotărârii adunării generale a membrilor Asociației de proprietari din Târgu M____, care au fost depuse în probațiune de către pârâtă, or, modificarea cererii se poate realiza până la primul termen de judecată la care am fost legal citată, adică până la data de 09 Martie 2020 (art. 122-124 C__).

Consecință a acestor prevederi legale, orice modificare a cererii de chemare în judecată cu o cerere incidentală se poate face până la primul termen de judecată, condiție respectată de mine și această cerere incidentală urmând a se judeca de către Tribunalul M____, secția de muncă, odată cu cererea principală(art. 123 și art. 124 C__).

Consecință a celor arătate anterior, solicită să se ia act de cererile incidentale formulate și depuse de mine anterior primului termen de judecată, să constatați că Tribunalul M____, secția de muncă, este competentă material, general și teritorial, și în consecință, să le rețineți în vederea soluționării;

Pe excepție solicită a se constata că întâmpinarea formulată și depusă în numele și pe seama pârâtei.

Face trimitere în preambulul acesteia la reprezentantul legal la pârâtei. Dna. R____ D____, însă întâmpinarea nu este semnată de reprezentantul legal al pârâtei ci de către avocat M____ Ș______; la întâmpinare nu este depus înscrisul profesional constatator al calității de reprezentant convențional (art. 85 alin. 3 C__) al avocat M____ Ș______, sens în care nu se face dovada calității de reprezentant convențional al pârâtei, ceea ce împiedică posibilitatea ca acest avocat să poată semna întâmpinarea pârâtei; dacă ar fi existat un mandat prin care să se permită semnarea întâmpinării de către avocat M____ Ș______, în numele și pentru pârâtă, aceasta avea obligația de a atașa în multiplu exemplar dovada calității de reprezentant convențional, în temeiul dispozițiilor art. 254 alin. (1) C__ și să se menționeze în preambulul întâmpinării că reprezentantul legal al pârâtei, prin președinte, a mandatat pe avocatul M____ Ș______ să reprezinte pârâta în acest proces; mandatul general dat de către Adunarea generală a membrilor Asociației de proprietari nr. 261 din Târgu M____, prin procesul verbal din data de 23 septembrie 2019, nu reprezintă o împuternicire specială dată unui avocat, deoarece aceasta trebuie să fie dată prin forma prevăzută de legislația în vigoare privind avocatura, cu respectarea dispozițiilor art. 85 alin. (3) C__: Or. Ședința adunării generale a membrilor pârâtei în data de 23 Septembrie 2019 au votat doar posibilitatea ca să se dea o delegare unui avocat, și nu într-o cauză anume pentru un anumit avocat, sens în care din această aprobare a adunării nu reiese nici numărul dosarului sau cauza pentru care s-a acordat împuternicire și nici numele avocatului; consecință a omisiunii probării de către pârâtă a calității de reprezentant convențional al pârâtei (art. 85 alin. 3 și art. 254 alin. 1 din C__) determină nulitatea relativă a întâmpinării și decăderea pârâtei din dreptul de a mai putea dovedi această calitate.

Consecință a celor menționate mai sus solicită să se constate că întâmpinarea este nulă de drept, dovada calității de reprezentant al pârâtei neputându-se face ca urmare a decăderii acesteia din dreptul de a mai depune probe și de a mai invoca excepții, și în consecință vă rog să dispuneți nulitatea întâmpinării și a probelor anexate acesteia, cu consecința că nici întâmpinarea și nici probele anexate acesteia nu pot produce niciun efect juridic și nu vor fi luate în considerare la soluționarea cauzei.

Fată de cele ce preced, solicită să se administreze probe care au reieșit ca urmare a întâmpinării depusă de pârâtă: să se dispună față de pârâtă să depună la dosarul cauzei Procesul verbal al adunării generale din data de 20 Iunie 2019, în original; să se dispună față de pârâtă să depună la dosarul cauzei înscrisul care constată Hotărârile adunării generale a membrilor pârâtei din data de 20 Iunie 2019, în original; să se administreze proba testimonială a martorului B______ Z_____, persoană care apare în calitate de semnatar al Procesului verbal al ședinței adunării generale a membrilor pârâtei din data de 20 Iunie 2019 – teza probatorie constă în recunoașterea sau respingerea semnăturii acestuia de pe Procesul verbal din data de 20 Iunie 2019 al pârâtei, clarificarea stării de fapt cu privire la modul în care a decurs ședința adunării generale a membrilor pârâtei din data de 20 Iunie 2019, precum și administrarea probei privind procedura înscrierii în fals a Procesului verbal de ședință a adunării generale a membrilor pârâtei din data de 20 Iunie 2019 și a Hotărârilor adoptate de pârâtă la data de 20 Iunie 2019, eu având informații că ședința adunării generale a membrilor pârâtei nu s-a desfășurat așa cum este aceasta menționată în Procesul verbal din data de 20 Iunie 2019 și în Hotărârile adoptate de pârâtă în 20 Iunie 2019; s se pună în vedere pârâtei Asociația de proprietari nr. 261 din Târgu M____ ca să-si exprime, în scris, poziția, dacă recunoaște înscrisul reprezentând Procesul verbal al adunării generale a membrilor Asociației de proprietari nr. 261 din Târgu M____, și înscrisul reprezentând Hotărârile adoptate în data de 20 Iunie 2019, și dacă și le însușește pe deplin, prin acestea dovedind calitatea de reprezentant legal al pârâtei de către Dna. R____ D____; solicită verificarea de scripte privind Procesul verbal al adunării generale a membrilor pârâtei din data de 20 Iunie 2019 și a înscrisului privind Hotărârile adoptate de adunarea generală a pârâtei din data de 20 Iunie 2019 – reieșind necesitatea verificării dacă într- adevăr originalul este la fel cu cel depus la dosarul cauzei de către pârâtă anexat întâmpinării ori este diferit; să se dispună față de pârâtă să prezinte Statutul integral al pârâtei, în vigoare Ia data de 20 Iunie 2019 și Statutul integral care este în vigoare la acest moment – texa probatorie, pentru a lămuri ce versiuni se aflau în vigoare la momentul alegerii noii conducerii ai pârâtei și a întocmirii procesului verbal de ședință din data de 20 Iunie 2019, precum și când și cum a fost modificat Statutul pârâtei, mai ales având în vedere faptul că în Statutul acesteia existau condiții care cu greu puteau fi îndeplinite pentru a putea fi modificat, în mod legal.

Pe fond solicită respingerea excepției și apreciază întâmpinarea ca fiind valabilă și admiteți probele anexate întâmpinării de către pârâtă, vă rog să luați în considerare următoarele aspecte: având calitatea de angajat al pârâtei, prin emiterea Deciziei nr. 1/13.11.2019 prin care mi s-a desfăcut Contractul individual de muncă, mi s-a dat și legitimitatea contestării calității de președinte al pârâtei de către numita R____ D____, susținută de către pârâtă ca fiind aleasă legal, însă, astfel cum urmează să dovedesc, pârâta a încălcat atât dispoziții legale ale Legii nr. 196/2018 cât și propriile dispoziții Statutare;are și interesul de a contesta Procesul verbal din data de 20 Iunie 2019 al pârâtei cât și înscrisul denumit Hotărârile adoptate de pârâtă la data de 20 Iunie 2019, deoarece în urma anulării acestora numita R____ D____ pierde calitatea de președinte, cu efecte retroactive, ceea ce îmi creează posibilitatea obținerii anulării Deciziei nr. 1/13.11.2019 de desființare a Contractului meu individual de muncă; având în vedere incidentul procedural, dovedit prin probele depuse la dosarul cauzei de către pârâtă. în speță PV din data de 20 Iunie 2019 și a Hot. din 20 Iunie 2019. petitele mele privind anularea acestora urmează a fi judecate de către Tribunalul M____, secția de muncă.

Prin cererea de chemare în judecată a solicitat desființarea deciziei nr. 1/13.11.2019 ca urmare a nerespectării unor condiții de formă și de fond a acestei decizii: lipsa calității legale de reprezentant a numitei R____ D____ – fiind aleasă cu încălcarea gravă a dispozițiilor legale și statutare; Pârâta avea obligația ca anterior desființării Contractului individual de muncă să dovedească legala deținere a calității de președinte în cadrul Asociației de proprietari a numitei R____ D____, însă, așa cum a recunoscut și acesta prin întâmpinare, a refuzat sistematic să-mi comunice dovezile în acest sens, considerând că nu se coboară la nivelul de a prezenta o astfel de probă unui simplu angajat; Este de mirare cum un avocat nu cunoaște faptul că aceste raport de muncă este unul privat în care părțile sunt pe poziție de egalitate atunci când se află în discuție raportul juridic (negociere, încheiere, executarea sau încetare), doar în ceea ce privește executarea atribuțiilor există un raport de subordonare între părți. Or, atunci când se vizează aspectele legate de Contract, părțile sunt pe poziție de egalitate, adică niciuna nu este mai presus de cealaltă, sens în care orice modificare în conducerea persoanei juridice afectează raportul juridic contractual, sub aspectul reprezentantului legal cu care se derulează reprezentarea persoanei juridice în Contractul de muncă; lipsa desființării efective a postului deținut de mine anterior desfacerii Contractului meu individual de muncă; Desființarea efectivă a unui post se realizează prin eliminarea din organigrama persoanei juridice postul care se desființează; Or, Adunarea generală avea atribuțiunile de a adopta organigrama pârâtei, la fel este cea care poate să desființeze postul din organigramă. Legiuitorul impune ca anterior desființării Contractului individual de muncă, postul să fie desființat, adică să se dovedească scoaterea acestui post din organigramă. Așa cum a arătat și pârâta, încă la data de 27 Noiembrie 2018 numitul B______ Z_____ a devenit președintele pârâtei și acesta „la sugestiile,, numitei R____ D____ a preluat activitatea de conducere a pârâtei, sens în care trebuiau să aplice noile dispoziții ale Legii nr. 196/2018 privind modul de administrare a unei asociații de proprietari, însă nu și-au îndeplinit obligațiile care le reveneau, sens în care nu au prezentat, în probațiune dovada existenței postului în organigrama pârâtei anterior desființării postului ocupat de mine și nici ulterior nu au prezentat lipsa din organigramă a postului ocupat de mine; cauza desființării postului să fie efectivă și să aibă o cauză reală și serioasă adică, să nu se desființeze postul din alte motive decât cel menționat în decizia de desființare a Contractului individual de muncă; Or, din poziția adoptată de către pârâtă.

Ori reiese clar din întâmpinare, că pârâta consideră că eu nu am dreptul de a soma pe angajator pentru a-mi prezenta înscrisuri care-mi afectează raportul juridic de muncă, pârâta i-a ignorat cerințele pe care însăși angajatorul avea obligația de a o face, adică de a-și prezenta înscrisurile privind calitatea de reprezentant legal al angajatorului.

Desconsiderarea totală și invocarea a tot felul de acuze la adresa sa, care reies fără urmă de tăgadă din probele depuse la dosarul cauzei atât de mine cât și de către pârâtă; reiese desconsiderarea privind capacitățile mele tehnice și administrative, pârâta ignorând calitățile mele de administrator și invocând motive contrazise de realitate atât de perioada anterioară calității mele de administrator dar și pe perioada cât am avut eu calitatea de administrator când am reușit să realizez orice reparații, modernizări și/sau investiții în domeniu tehnic, sens în care, nu se justifică o „administrare tehnică,, a pârâtei despre care face vorbire aceasta. O administrare tehnică nu echivalează cu prestarea unor servicii tehnice, acestea urmând a se realiza cu prestatori autorizați, ceea ce înseamnă că sub „masca,, unei „administrații tehnice,, se vehiculează sume de bani care nu sunt justificați. Un administrator de condominiu trebuie să acopere și problemele tehnice ale condominiului, nu în sensul de a efectua el însuși reparațiile ori investițiile ci să administreze problemele tehnice (să sesizeze, să inventarieze, să propună soluții, să țină legătura cu furnizorii de servicii, etc.), aspecte care au fost realizate și anterior calității mele de administrator de administratorii anterior și pe perioada calității mele de administrator de către mine; Practic, justificarea pârâtei privind incapacități le mele tehnice sunt lipsite de realism, mai ales dovedit fiind faptul că din anul 2012 și până în anul 2018 sub administrarea mea s-au realizat o multitudine de lucrări tehnice (schimbări de conducte de alimentare cu apă, lucrări de amenajare în casa scării, instalare de videointerfon pe întreaga scară, sistem de supraveghere video, desfundări de coloane și verificări pe tronsoane la scurgerile cu probleme, verificări și reparații la lift, și economisirea unei investiții de 13.000 EUR care urma să se facă la solicitarea majorității membrilor, lift care funcționează și în prezent); Dacă nu eram eu ca administrator, s-ar fi aprobat o investiție de 13.000 EUR care nu era necesară, în cele din urmă realizându-se o investiție de doar 1.000 EUR în repararea componentelor puternic uzate, care a permis funcționarea, în siguranță, a liftului și în prezent; susținerea pârâtei cu privire la presupusa „administrare tehnică,, este contrazisă chiar de Contractul de administrare și prestare de servicii nr. 2/29.11.2019 a cărui obiect nu conține decât activitatea de „administrarea imobilului situat la adresa de mai sus conform legislației în vigoare„ fără să se menționeze nicio „administrare tehnică,,, ceea ce dovedește susținerile mele cu privire la faptul că pârâta urmează să plătească sume de bani care nu susțin nicio activitate de „administrare tehnică,,. De aici reiese clar că, cineva din conducerea pârâtei are alte interese decât corecta și buna administrare a condominiului.

Contractul de administrare și prestări servicii nr. 2/29,11,2019 cu „administratorul tehnic,, nu prevede și obligații în sarcina administratorului care să reglementeze gestionarea administrării contractelor cu prestatorii de lucrări de reparații și de investiții și supravegherea, verificarea, coordonarea, etc. a acestor lucrări, adică tocmai acele lucrări de valori mari, care poartă răspunderea și care sunt cele mai importante la o clădire veche cum este cea a pârâtei; cum se poate lesne observa din Contractul de administrare și prestări servicii nr. 2/29,11,2019 la art. 7 lit. c) se menționează că administratorul urmează a „derula activități de efectuare a formalităților necesare angajării contractelor cu furnizorii de semicii pentru exploatarea și întreținerea clădirii și … derularea/urmărirea realizării acestora contracte, însă, nu se menționează de investiții și reparații. La exploatarea clădirii nu are ce contracte să urmărească și să încheie deoarece exploatarea acesteia se realizează de către membrii pârâtei iar întreținerea clădirii nu reprezintă lucrări de reparații ci de curățenie, menținerea în funcțiune a liftului; Or, pentru prețul plătit de 500 lei se și primește o cantitate și calitate de lucru echivalent ca valoare.

În mod extrem de ciudat nu există stabilit un program de verificare a condiției imobilului, nu se menționează un număr de contact și o persoană de contact, obligația de verificare zilnică ori periodică a imobilului, deplasare la imobil, etc., aspecte deosebit de practice care dovedesc că înscrisul depus la dosar ca probă care trebuie să justifice un serviciu ieftin și bun, face tocmai dovada contrară, lipsa unui pragmatism, a unei reale activități, și a unui real interes în derularea unei reale activități de administrare, din toate punctele de vedere a condominiului.

Contractul nu conține prevederi cu privire la contabilitatea pârâtei, eu mă ocupam atât de contabilitatea pârâtei cât și de orice altă activitate necesară pentru funcționarea în bune condiții a condominiului, indiferent de tipurile de probleme apărute, chiar și după ce nu mai locuiam efectiv în imobil. Țineam permanent legătura cu președintele pârâtei și cu orice altă persoană din cadrul acesteia și rezolvam problemele în cel mai scurt timp, indiferent că erau probleme tehnice sau organizatorice; Or, în contractul depus în probațiune de pârâtă nu se menționează nimic despre obligația administratorului prestator de a acționa cu celeritate și indiferent de momentul în care apare o problemă pentru rezolvarea acesteia cu promptitudine și eficiență, sau orice alt fel de asigurare al serviciului tehnico-economico-administrativ.

Pentru o sumă de 500 de lei, administratorul nu va avea prea multe de lucru, dacă lucrurile sunt așa cum se susține: plata utilităților prin bancă (se elimină obligația prestatorului de a plăti facturile, contrar celor menționate în contract), încasarea consumurilor prin bancă (eliminarea obligației de a emite chitanțe către membrii pârâtei, contrar obligațiilor din contract), să gospodărească eficient mijloacele materiale și financiare aflate în gestiunea sa (nu prea există deoarece plata facturilor se face prin bancă, plata consumurilor de către membrii se face prin bancă, orice alte lucrări se pot achita doar prin bancă, curățenia se realizează printr-o societate externă), sens în care administratorul prestator nu ar avea ce să activeze efectiv, deoarece nu are fonduri financiare și materiale la dispoziție, nu se ocupă de reparații și de investiții, nu are nici telefoane de contact la care să poată fi sunat în caz de intervenții (menținerea legăturii doar cu o persoană de contact nu este viabilă, deoarece pot apărea diverse situații în care nici persoana de contact și nici președintele nu poate fi contactat, dar ar putea fi contactat direct administratorul prestator, însă acesta nu are telefon sau alte surse de contact), nu are nici obligația de a ieși la imobil în caz că sunt probleme de urgență care necesită intervenții rapide, evidențele nu are cum să le dețină cu privire la plata facturilor dacă acestea sunt achitate prin bancă, principalul motiv al desființării postului nu este cel al necesității economice și/sau tehnice al pârâtei ci interesul, în special al numitei R____ D____, de îndepărtare a mea din cadrul pârâtei, aspecte care reies clar din modul în care se manifestă pârâta și prin întâmpinare.

Ea a notificat pârâta și i-a pus în vedere ce obligații principale îi revin în calitate de asociație de proprietari, în special cu privire la modificarea Statutului acesteia, însă reacția pârâtei a fost una contrară prevederilor legale, adică, în loc să procedeze la modificarea Statutul și alinierea acestuia la prevederile imperative ale Legii nr. 196/2018, pârâta a adoptat o poziție de supremație și de sfidare a mea și desconsiderare și a celor mai elementare reguli din raporturile de muncă, cu încălcarea prevederilor legale privind demnitatea în muncă – art. 39 alin. 1 lit. e) din Codul muncii; neseriozitatea administratorului prestator și nerealitatea activităților pe care acesta ar urma să Ie realizeze este dată și de situația financiară a acestuia, care pentru anul 2018 se prezintă cu datorii de _____ lei, cu un capital subscris și vărsat de 200 lei, fără angajați înregistrați la Ministerul finanțelor, sens în care se pune întrebarea cine va efectua activitățile la care această societate s-a angajat prin Contractul de administrare și prestări servicii, dacă societatea nu are nicio persoană angajată și niciun venit pe anul 2018? Pârâta încearcă să dovedească că va putea realiza activitățile de administrare a condominiului cu o societate care nu a avut în anul 2018 niciun angajat, care are datorii de _____ lei, care are un capital social de 200 lei, cu consecința că asociații răspund doar până la limita de 200 lei, care a încheiat un contract de administrare care însă nu-i prea conferă obligații decât dreptul de a încasa lunar suma de 500 lei, fără a trebui să facă ceva.

Din procesul verbal de ședință al membrilor pârâtei din data de 23 Septembrie 2019 reiese că au existat trei oferte depuse pentru realizarea administrării condominiului pârâtei, o ofertă dată de administratorul prestator N___ N__ _________________ de 15 lei/apartament doar pentru servicii de administrare financiară, o ofertă de 8,5 lei/ apartament pentru servicii de administrare financiară și administrare tehnică și o ofertă de 6,5 lei/apartament al Asociației de proprietari nr. 136 pentru administrare financiară și administrare tehnică. Se poate constata că pârâta a invocat aspecte de ordin tehnic (asigurarea administrării tehnice) și economic (reducerea costurilor) ca și motive reale pentru externalizarea activității de administrare a condominiului și de desființare a postului ocupat de mine, însă extrem de ciudat din cele trei oferte, dintre care două asigurau și servicii de administrare tehnică și una nu asigura decât administrare obișnuită, la un preț dublu decât Asociația de proprietari nr. 136, totuși pârâta a preferat societatea N___ N__ ________________ deținea angajați în anul 2018 si avea datorii de _____ lei, iar în plus nici nu asigură activități de administrare tehnică, deși pârâta susține contrariul.

Se ridică, în mod normal întrebarea: din ce motive a fost preferată societatea N___ N__ _____________________ 15 lei/ apartament și nu prestează decât activități de administrare obișnuită când pentru suma de 6,5 lei/apartament pârâta putea beneficia și de servicii de administrare tehnică și de servicii de administrare obișnuită.

Prin aspectele care rezultă din Contractul de administrare și prestări servicii reiese clar că administratorul prestator nu va avea aproape nimic de lucru, nu în sensul în care imobilul nu ar necesita lucrări mari de reparații și investiții ci datorită faptului că obiectul Contractului și obligațiile administratorului prestator nu justifică plata unei sume de 500 lei pe lună în condițiile în care acest administrator prestator nu are obligații care să aibă acoperire valorică în contract; în plus, administratorul pretator nu are nici personalul cu care să realizeze lucrările, nu prezintă siguranță și cu atât mai puțin experiență în materie; Astfel, așa cum reiese din cele arătate mai sus, în spatele susținerilor frumoase ale pârâtei, în realitate, se află mascată o escrocherie de care presupun că majoritatea membrilor pârâtei nici nu au cunoștință.

La fel, din coroborarea datelor înscrise în Procesul verbal al pârâtei din data de 23.09.2019 cu datele situațiilor financiare ale societății N___ N__ ______________________ că pârâta deși invocă motive economice și de eficiență ca motiv de desființare a postului și a contractului meu individual de muncă, totuși, a ales din cele trei oferte pe cea care era cea mai dezavantajoasă atât sub aspect financiar cât și sub aspectul prestațiilor pe care le oferta/furniza, iar în ceea ce privește experiența și baza economico-financiară și de personal, această societate nu numai că nu avea personal și bază economico-financiară în anul 2018 dar avea și datorii de _____ lei.

Apreciază că pârâta a dovedit chiar contrariul celor ce dorea să dovedească, prezentând ea însăși dovezile care arată că decizia de desființare a postului și de concediere a mea nu are suport economico-financiar și tehnic ci este de factură subiectivă, pârâta neasigurându-și prestarea unui serviciu de calitate, nici măcar acoperirea serviciului administrării tehnice, despre care arăta ca motiv de concediere a mea în Decizia nr. 1/13.11.2019, ci a avut intenția îndepărtării mele din cadrul pârâtei pentru interesele personale ale unei persoane care s-a autopropus președinte al pârâtei.

Pârâta a depus în probațiune copii după cereri depuse la diverse instituții publice de la care prin răspunsuri acestea i-au pus în vedere depunerea de documente din care să reiasă calitatea de reprezentant al pârâtei, prin raportare la Statutul pârâtei, însă din acestea reiese că pârâta nu a fost în stare să obțină informațiile solicitate deoarece nu a reușit să depună înscrisuri prin care să dovedească calitatea de reprezentant legal al pârâtei pentru numita R____ D____, deoarece instituțiile publice ar fi verificat legalitatea PV și al Hot. prezentate de pârâtă pentru justificarea calității de președinte al numitei R____ D____, și fiecare instituție publică ar fi putut lesne constata că nu sunt îndeplinite cerințele legale pentru ca aceasta să dețină funcția de președinte al pârâtei;

Pârâtei nu i s-a comunicat nicio informație și niciun înscris de către instituțiile publice deoarece pârâta nu a depus înscrisurile doveditoare privind respectarea prevederilor legale și a celor Statutare.

Privitor la nelegalitatea procesului verbal din 20 iunie 2019 arată că, există o problemă deosebit de gravă în ceea ce privește alinierea Statutului pârâtei la dispozițiile Legii nr. 196/2018, aspect care exista la data de 20 Iunie 2019 când s-a ales conducerea pârâtei prin PV și consider că există și în prezent. Atât la acea dată, dar presupun că și la data prezentei prevederi ale Statutului pârâtei sunt contrare prevederilor legale, ceea ce impune modificarea Statutului. Astfel prevederile Legii nr. 196/2018 dispun adaptarea Statutului asociației la prevederile legale, astfel acestea constând în aceea că prevederile art. 11 alineatul (7) din Statutul pârâtei și art. 11 alin. (8) pct. 4 din Statutul pârâtei impunea ca orice modificare a Statutului pârâtei să poată 11 realizată numai cu un cvorum de cel puțin 80% din numărul total de membrii ai pârâtei, ceea ce determină ca orice hotărâre prin care se încalcă prevederile Statutului să poată fi desființate de drept de instanțele de judecată.

Astfel arătă că potrivit susținerilor pârâtei R____ D____ și al membrilor Comitetului executiv S______ I_____ și F_____ Jozsef, aceștia ar constitui membrii Comitetului executiv. însă, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) și (5) din Statutul pârâtei, membrii ai Comitetului executiv sunt vicepreședintele, secretarul și trezorierul iar președintele va fi și președintele Comitetului executiv. Aceste prevederi vin în totală contradicție cu prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 ceea ce crea obligația pârâtelor ca anterior modificării numărului de membrii ai Comitetului executiv să adopte hotărârea de modificare a Statutului asociației spre a-l aduce în concordanță cu conținutul și spiritul Legii nr. 196/2018. Se poate însă observa că și Ia această dată Statutul pârâtei (a se vedea Extrasul din Statut depus în anexa) reglementează funcționarea acesteia cu un număr de 3 membrii (vicepreședinte, secretar și trezorier) la care se adaugă ca și președinte al Comitetului executiv și președintele asociației (adică în total 4 membrii) cu toate că art. 54 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 dispunea obligația ca în termen de cel mult 12 luni de la intrarea acestui act normativ în vigoare, trebuie să asigure organizarea și funcționarea lor potrivit Legii nr. 196/2018 (art. 104 din Legea nr. 196/2018).

In consecință din prevederile art. 12 din Statutul pârâtei rezultă și în prezent că în Comitetul executiv sunt în total 4 persoane, președintele, vicepreședintele, trezorierul (contabilul) și secretarul, deși, potrivit prevederilor art. 54 din Legea nr. 196/2018 Comitetul executiv va fi format din președintele asociației si un număr par de membrii, dar nu mai mare de patru.

Din susținerile pârâtei R____ D____ și a numiților S______ I_____ și F_____ Jozsef, aceștia ar fi membrii Comitetului executiv, totuși, pentru a se putea adopta hotărâri valabile nu este suficient ca să existe doar numărul de membrii prevăzut de legea nr. 196/2018, ci acesta trebuie să fie corespunzătoare si Statutului asociației de proprietari. în speță pârâtei, adaptat potrivit art. 104 din Legea nr. 196/2018. însă, se poate constata că există o contradicției clară între numărul de membrii al Comitetului executiv al pârâtei și al numărului de membrii al Comitetului executiv prevăzut de Statutul pârâtei, ceea ce înseamnă că degeaba corespunde actualmente numărul de membrii ai Comitetului executiv al pârâtei cu numărul de membrii prevăzut de lege pentru că pârâta este obligată să respecte nu numai prevederile legale ci și cele ale propriului Statut.

Nefiind luată măsura alinierii Statutului la prevederile Legii nr. 196/2018, atrage consecința că, nicio hotărâre adoptată în baza unui Statut nelegal nu poate exonera și acoperi lipsa legalității și nerespectarea prevederilor din Statut de consecința nulității hotărârii atacate prin prezenta cerere de chemare în judecată modificată.

Menționează că art. 15 alin. (4) din Legea nr. 196/2018 stabilește regimul Statutului asociației de proprietari care trebuie să fie conform prevederilor legale în vigoare, însă tocmai reglementările specifice asociației de proprietari privind administrarea și funcționarea acesteia ar fi trebuit adaptată noilor condiții legale de către pârâta, care însă a neglijat această obligație.

Articolul 58 alin. (2) din Legea nr. 196/2018 dispune răspunderea pentru nerespectarea de către organele asociației de proprietari (președinte, membrii comitet executiv și cenzor) a prevederilor legale și Statutare, precum și pentru cauzarea de orice prejudicii proprietarilor sau terților.

Legiuitorul a acordat un an pentru ca fiecare asociație de proprietari să-și adapteze Statutul și astfel organizarea și funcționarea noilor prevederi legale ale Legii nr. 196/2018 însă pârâta nu numai că a omis să facă acest lucru ci, dimpotrivă, au trecut atât peste prevederile legale menționate în prezenta cât și peste propriul Statut, indiferent de consecințele practice și juridice pe care aceste manifestări le provoacă și a prejudiciilor la care expun terții (persoana mea), pârâta cât și membrii acesteia.

Pârâta invocă prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 196/2018 – făcând o gravă confuzie, nepermisă pentru un avocat, în sensul că legiuitorul menționează expres că se referă la ,.adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociației de proprietari, proprietarii vor alege dintre cei prezenți un comitet executiv format. Or, pârâta s-a constituit încă în anul 1998 prin Actul constitutiv autentificat prin încheierea de autentificare nr. 652/23.02.1998, ceea ce exclude aplicabilitatea prevederilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 196/2018.

Persoanele care candidau pentru un post de conducere, control și administrare din structurile unei asociații de proprietari aveau obligația ca anterior alegerii lor să dovedească că nu au fost condamnate pentru infracțiuni de natură economico – financiară (art. 46 alin. 7) din Legea nr. 196/2018, respectiv dna. R____ D____, dna. Stane iu I_____ și F_____ Jozsef, aveau obligația de a prezenta în ședința de alegere în calitatea lor de membrii în conducerea și administrarea pârâtei, cazierul judiciar (alin. 8) sau cel târziu în termen de 5 zile de la alegerea acestora în aceste structuri ale asociației de proprietar, sub sancțiunea anulării Hotărârii adunării generale în care au fost aleși (alin. 9 al art. 46 din Legea nr. 196/2018).

Astfel, din PV din data de 20.06.2019 nu reiese că persoanele alese în structurile de conducere, control și administrare, nou alese au îndeplinit prevederile art. 46 alin. (7)-(9) din Legea nr. 196/2018, sens în care, vă rog să dispuneți față de pârâtă să depună Ia dosarul cauzei dovada îndeplinirii de către membrii aleși în structurile pârâtei a obligației de a prezenta, cel târziu în 5 zile de Ia data ținerii adunării generale, cazierul judiciar al noilor membrii în conducerea pârâtei.

PV este nul și în cazul în care pârâta nu a îndeplinit cerințele impuse de art. 47 alin. (1) din Legea nr. 196/2018, respectiv convocarea și reconvocarea membrilor pentru primași a doua ședință a adunării generale a membrilor. Or, pârâta nu a dovedit nicio modalitate de convocare a adunării generale, ceea ce lipsește PV din data de 20 Iunie 2019 și Hot. din 20.06.2019 de efecte, neexistând dovada legalei convocări a tuturor membrilor pârâtei.

Solicită ca ținând cont și de cele arătate în prezenta să se constate că Decizia nr. 1/13.11.2019 este nelegală, sens în care apreciază că se impune anularea acesteia, cu repunerea sa în postul ocupat anterior emiterii acesteia și toate drepturile ce rezultă din calitatea de angajat al acesteia.

Pe parcursul cercetării judecătorești s-a administrat proba cu înscrisurile aflate la dosar.

Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarele:

Potrivit art. 248 alin. 1 Cod Procedură Civilă, instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Totodată, conform art. 248 alin. 4 Cod Procedură Civilă Excepțiile vor putea fi unite cu administrarea probelor, respectiv cu fondul cauzei numai dacă pentru judecarea lor este necesar să se administreze aceleași dovezi ca și pentru finalizarea etapei cercetării procesului sau, după caz, pentru soluționarea fondului.

În ceea ce privește excepția lipsei de interes invocată de pârâta Asociația de Proprietari nr. 261, instanța reține cu titlu prealabil următoarele:

Printre condițiile ce se cer întrunite cumulativ pentru a fi parte în proces – alături de calitate procesuală, capacitate procesuală și afirmarea unui drept pentru a realizarea căruia calea justiției este obligatorie – se numără interesul, în sensul de folos practic urmărit de cel care inițiază acțiunea civilă.

Interesul trebuie să îndeplinească mai multe cerințe: să fie legitim, juridic; să fie născut și actual; să fie personal și direct.

Excepția lipsei de interes este o excepție de fond, absolută și peremptorie, incidența sa atrăgând respingerea cererii, fără a se mai proceda la cercetarea acesteia în fond.

În conformitate cu dispozițiile art. 32 alin. 1 lit. d Cod procedură civilă, orice cerere poate fi formulată și susținută numai dacă autorul acesteia justifică un interes.

Se impune remarca faptului că potrivit art. 52 din Legea nr. 196/2018:

(1) Dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii, statutului sau acordului de asociere a asociației de proprietari ori este de natură să prejudicieze interesele proprietarilor, aceștia sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său pot/poate ataca în justiție respectiva hotărâre.

În speță, instanța constată că reclamanta a investit Tribunalul M____ cu o contestație a deciziei prin care a fost concediată (dosarul nr. _____________ cu termen de judecată la data de 12.01.2021). Se remarcă împrejurarea conform căreia concedierea reclamantei s-a hotărât în cadrul Adunării Generale din data de 23.09.2019 convocată de către comitetul executiv ales prin hotărârea Adunării Generale supuse cenzurii în litigiul pendinte.

Așadar nu se poate susține că o eventuală nelegalitate a hotărârii prin care au fost alese organele de conducere nu ar produce un folos reclamantei, însă efectele pe care le produce o eventuală nulitate a hotărârii de alegere a organelor de conducere asupra deciziei de concediere constituie un aspect ce urmează a fi cercetat de către instanța investită cu soluționarea contestației cu privire la decizia de concediere.

Pe de altă parte în ceea ce privește excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei în promovarea acțiunii, relevante sunt prevederile art. 36 Cod proc. civ., potrivit cărora calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum aceste este dedus judecății. Existența sau inexistența drepturilor și a obligațiilor afirmate constituie o chestiune de fond.

Pentru argumentele mai sus expuse, în cadrul analizei excepției lipsei de interes, instanța apreciază că reclamanta are calitate procesuală activă, câtă vreme art. 52 din Legea nr. 196/2018 acordă legitimitate procesuală oricărei persoane care se consideră vătămată într-un drept al său prin adoptarea hotărârii Adunării Generale a Asociației de proprietari.

Reținând așadar aspectele relevate în cele ce preced, instanța va respinge atât excepția lipsei de interes, cât și excepția lipsei calității procesuale active.

Pe fondul cauzei, reclamanta a expus o ________ motive care în opinia sa ar contura nelegalitatea procesului verbal al Adunării generale a pârâtei din data de 20.06.2019 (f. 51-52).

Un prim aspect subliniat de către reclamantă este acela că prevederile Statutului pârâtei nu sunt conforme cu Legea nr. 196/2018, or legiuitorul ar fi acordat un an de zile pentru ca Asociațiile de proprietari să își alinieze statutul la noile prevederi legale.

În această privință, accentuează faptul că potrivit art. 11 alin. 7 din Statut și art. 11 alin. 8 pct. 4 din statut, orice modificare a Statutului pârâtei putea fi realizată numai cu un cvorum de cel puțin 80% din numărul total de membri.

În primul rând, instanța reține că în mod contrar susținerii reclamantei, art. 104 alin. 2 din Legea nr. 196/2018 statuează că Asociațiile de proprietari înființate anterior intrării în vigoare a prezentei legi își păstrează statutul juridic obținut la data înființării acestora, dar se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Prin urmare, chiar dacă pârâta nu a actualizat prevederile statutului ea de la intrarea în vigoare a Legii nr. 196/2018 are obligația de a funcționa în conformitate cu prevederile legale incidente, urmând ca acestea să prevaleze în ipoteza în care sunt contrare statutului.

Pe cale de consecință, alegerea unui număr par de membri în cadrul comitetului executiv (care se completează cu președintele Asociației) constituie o conduită conformă prevederilor art. 54 din Legea nr. 196/2018, care punctează că:

(1) Membrii comitetului executiv sunt desemnați de către adunarea generală a asociației de proprietari, dintre membrii asociației de proprietari.

(2) Comitetul executiv este format din președintele asociației și un număr par de membri, nu mai mare de patru, astfel încât numărul membrilor comitetului executiv nu poate fi mai mare de cinci.

Pe de altă parte, se observă că potrivit articolului 11 alin. 4-8 din statut pentru ca hotărârile adunării generale să fie valide, este necesar un cvorum de 2/3 din numărul proprietarilor prezenți personal sau prin reprezentanți desemnați de ei.

În cazul în care cvorumul nu este întrunit, adunarea generală va fi convocată la o dată ulterioară, când proprietarii prezenți pot hotărî asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi, indiferent dacă este întrunit sau nu cvorumul de două treimi (dar nu mai puțin de majoritatea simplă).

Hotărârile adunării generale vor fi luate cu majoritate de voturi, adică cu mai mult de 50% din voturile proprietarilor prezenți la adunarea generală.

Pentru situația în care pe ordinea de zi figurează modificarea statutului sau dizolvarea asociației de proprietari, este necesar un cvorum mai mare de 80 % din numărul total al acestora…

Adunarea generală are următoarele atribuții:

  • Hotărăște cu acceptul a 80% din numărul membrilor asociați modificările ulterioare ale statutului asociației de proprietari și sau ale acordului de asociere…
  • Alege dintre membri asociației de proprietari, comitetul executiv al asociației validând dintre aceștia pe președinte;

Lecturând prevederile statutare mai sus evocate se relevă că hotărârile adunării generale se adoptă în mod legal la a doua convocare cu un cvorum de cel puțin jumătate din membri și cu votul majorității celor prezenți.

Articolul care reglementează luarea hotărârilor care modifică statutul nu este aplicabil oricum în speța dedusă judecății, hotărârea supusă cenzurii instanței având ca obiect alegerea organelor de conducere și nu modificarea prevederilor statutare. Or, modificarea organelor de conducere atrage doar actualizarea statutului și nu modificarea prevederilor acestuia.

În continuare, relativ la critica reclamantei în ceea ce privește nelegala convocare pentru alegerea organelor de conducere, instanța reține că potrivit art. 48 din legea specială

(1) Adunarea generală poate adopta hotărâri, dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociației de proprietari sunt prezenți personal sau prin reprezentanți care au o împuternicire scrisă și semnată de către proprietarii în numele cărora votează.

(2) Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu din membrii asociației de proprietari, întrunirea adunării generale se suspendă și se reconvoacă în termen de maximum 15 zile de la data primei convocări în condițiile prevăzute la art. 47.

(3) La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toți membrii asociației de proprietari au fost convocați pe bază de tabel convocator sau prin poștă cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, și prin afișare la avizier, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenți, prin votul majorității acestora.

Instanța apreciază că în cauză nu s-a probat îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 48 alin. 3, respectiv pârâta nu a dovedit că reconvocarea s-a realizat pe bază de tabel convocator sau prin scrisoare recomandată cu conformare de primire și conținut declarat și, în mod suplimentar prin afișate la avizier.

Pe de altă parte, instanța este nevoită a da eficiență susținerilor reclamantei și în ceea ce privește încălcarea prevederilor art. 46 alin. 7-9 din legea specială, care statuează că (7) Nu pot fi alese sau numite în funcție de conducere, administrare ori control din cadrul asociațiilor de proprietari persoanele care au suferit condamnări, în baza unor hotărâri judecătorești rămase definitive, pentru infracțiuni de natură economico-financiară.

(8) Anterior alegerii sau numirii într-o funcție de conducere, administrare ori control din cadrul asociațiilor de proprietari, persoanele candidate trebuie să dovedească în adunarea generală respectarea prevederilor alin. (7), pe baza cazierului judiciar eliberat conform prevederilor legale în vigoare și, în cazul administratorului și al cenzorului ori, după caz, al membrilor comisiei de cenzori, și a documentelor care să ateste pregătirea profesională în domeniu.

(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), sub sancțiunea anulării hotărârii de numire/alegerii într-o funcție de conducere, administrare ori control din cadrul asociațiilor de proprietari, cazierul judiciar poate fi prezentat comitetului executiv în termen de cel mult 5 zile de la data adunării generale.

Ca atare, în condițiile în care, deși s-a solicitat de către instanță pârâtei a efectua proba depunerii cazierului judiciar în condițiile art. 8 sau 9 din actul normativ mai sus evocat, pârâta nu a fost în măsură a dovedi acest aspect pentru toți candidații, respectiv pentru P___________ Asociației și membri comitetului executiv.

În concret, în mod contrar susținerii pârâtei nu doar președintele Asociației are această obligație, ci sarcina incumbă tuturor persoanelor care doresc să fie aleși într-o funcție de conducere, administrare sau control.

Astfel cum a și recunoscut de altfel pârâta, această obligație nu a fost îndeplinită în ceea ce privește persoanele alese în funcție de membri ai Comitetului executiv.

În ceea ce privește sancțiunea aplicabilă, instanța constată că sancțiunea anulării este una expres prevăzută de lege la art. 46 alin. 9 , prevedere legală care se impune a fi coroborată cu dispozițiile art. 52 alin. 1 din Legea nr. 196/2018, care statuează împrejurarea conform căreia dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii, statutului sau acordului de asociere a asociației de proprietari ori este de natură să prejudicieze interesele proprietarilor, aceștia sau orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său pot/poate ataca în justiție respectiva hotărâre.

În condițiile în care reclamanta a evocat așadar o încălcare a legii, considerându-se vătămată într-un drept al său materializat în aceea că la convocarea noului comitet executiv a fost desfăcut contractul său de muncă instanța apreciază că sunt întrunite condițiile art. 52 mai sus evocate.

Având în vedere argumentele mai sus expuse instanța va anula procesul verbal din ședința pârâtei din data de 20.06.2019, precum și hotărârea Adunării Generale a Asociației de proprietari nr. 261 din data de 20.06.2019 ca fiind nelegale, cu consecința consacrată de principiul restituo in integru, al repunerii părților în situația anterioară.

În baza dispozițiilor art. 453 Cod Procedură Civilă va obliga pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 40 de lei, reprezentând taxa de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Respinge ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei.

Respinge ca neîntemeiată excepția lipsei de interes în promovarea prezentei acțiuni.

Admite acțiunea civilă privind cererea formulată de reclamanta H__________ JOLAN – EDINA, CNP _____________, cu domiciliul în Tg. M____, ____________________, __________________, cu domiciliul procesual ales în Tg. M____, _____________________, _________________, în contradictoriu cu Asociația de Proprietari nr. 261, cu sediul Tg. M____, ____________________, jud. M____, C__ ________, reprezentată legal de președinte R____ D____ și convențional de avocat M____ Ș______ și în consecință

Anulează Procesul verbal de ședință din data de 20.06.2019 și Hotărârea adunării generale a Asociației de Proprietari nr. 260 din data de 20.06.2019 și dispune repunerea părților în situația anterioară.

Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 40 lei, reprezentând taxa de timbru.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cerere care se va depune la Judecătoria Târgu-M____.

Pronunțată în condițiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă, azi data de 06.01.2021.

PREȘEDINTE

Ș______ – SCHWARTZ C_______

GREFIER

R________ S_____

Leave a Reply