Apel împotriva hotărârii prin care s-a dispus evacuarea. Tardivitatea apelului

TRIBUNALUL A___

SECȚIA I CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ Nr. 338/ A/ 2020

Ședința publică d in 24 Septembrie 2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE M_____ I___ M______

Judecător L____ R___

Grefier R_____ M________ P____

Pe rol se află pronunțarea asupra apelului declarat de pârâtul M_____ O_______ împotriva Sentinței civile nr. 124/2020, pronunțată de Judecătoria A___ I____ în dosar civil nr. XXXXXXXXXXXXX, în contradictoriu cu intimata G______ M____ A___, având ca obiect evacuare.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

Procedura legal îndeplinită.

S e face referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Se constată că mersul dezbaterilor și concluziile mandatarului intimatei a u fost consemnat e în încheierea de amânare inițială a pronunțării din data de 17.09.2020, încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie civilă și când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea pentru astăzi, 24.09.2020, când decide următoarele :

TRIBUNALUL

Asupra apelului civil de față;

Prin sentința civilă nr . 124/2020 , Judecătoria A___ I____ a admis acțiunea civilă formulată de reclamanta G______ M____ A___, în contradictoriu cu pârâtul M_____ O_______ și, în consecință:

A dispus evacuarea pârâtului și a bunurilor acestuia din imobilul (casă și curte) situat administrativ în localitatea Sântimbru, ___________________________, județul A___.

A obligat pârâtul la plata către reclamanta a sumei de 2050 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această sentință , instanța de fond a reținut următoarele:

În fapt, pârâtul M_____ O_______ ocupă fără drept imobilul (casă și curte) din localitatea Sântimbru, ___________________________, județul A___, înscris în CF xxxxx Sântimbru, cu nr. top. xxxxx, al cărui coproprietar este reclamanta.

În drept, potrivit art. 1034 alin. 1 din C.proc.civ. „dispozițiile prezentului titlu se aplică în litigiile privind evacuarea din imobilele folosite sau, după caz, ocupate fără drept de către foștii locatari sau alte persoane” .

Instanța a avut în vedere faptul că reclamanta a făcut dovada dreptului de coproprietate asupra imobilului, după cum prevede art. 565 din C. civ. care statuează că „în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară” .

Astfel, potrivit extrasului de CF depus la dosarul cauzei de către reclamantă (f. 8) reiese că aceasta este proprietara a terenului situat administrativ în Sântimbru, ___________________________, județul A___, înscris în CF xxxxx Sântimbru, cu nr. top. xxxxx.

Conform art. 1039 din C.proc.civ. „atunci când proprietarul unui imobil dorește să îl evacueze pe ocupantul acestuia, după ce dreptul de a ocupa imobilul a încetat, proprietarul va notifica în scris ocupantul, punându-i în vedere să elibereze imobilul pe care îl ocupă fără nici un drept, în termen de 5 zile de la comunicarea notificării ”.

În prezenta cauză reclamanta a notificat pârâtul prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire (f. 25), însă acesta nu au înțeles să se conformeze solicitării reclamantei.

Art. 1041 din C.proc.civ. prevede că „dacă locatarul sau ocupantul notificat în condițiile prezentului titlu refuză să evacueze imobilul ori dacă locatarul a renunțat la dreptul său de a fi notificat și a pierdut, din orice motive, dreptul de a folosi imobilul, locatorul sau proprietarul va solicita instanței să dispună, prin hotărâre executorie, evacuarea imediată a locatarului sau ocupantului din imobil, pentru lipsă de titlu”

Având în vedere că reclamanta a făcut dovada dreptului lui de coproprietate asupra imobilului, iar pârâtul, deși ocupă fără drept acest imobil și a fost notificat, ocupă în continuare fără drept acest imobil, instanța a constatat că cererea reclamantei este întemeiată.

Față de aceasta, instanța a admis cererea și a dispus evacuarea pârâtului și a bunurilor acestuia din imobilul (casă și curte) situat administrativ în localitatea Sântimbru, ___________________________, județul A___.

Față de soluția dată cu privire la primul capăt de cerere și prin raportare la prevederile art. 451 alin. 1, art. 452 și art. 453 alin. 1 din C.proc.civ., instanța a admis cererea reclamantei și va obliga pârâtul la plata către aceasta a sumei de 2050 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa judiciară de timbru și onorariu avocațial.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârât ul M_____ O_______ , solicitând admiterea apelului, schimbarea sentinței atacate, urmând a se dispune reducerea cheltuielilor de judecată, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză.

În motivarea apelului se arată următoarele:

P rin sentința atacat ă , apelantul a fost obligat la plata chel t uielilor de judecata in cuantum de 2.050 lei o dat ă cu a d m i terea cererii de evacua r e formulate in dosar de către intimata G______ M____ A___, sumă pe care o consideră excesiv ă raportat la at it udinea sa procesuala.

Asa cum rezulta din înscrisurile aflate la dosar, apelantul nu a contestat dreptul p ă rtii adverse, nu s-a opus evacuării , nu a formulat î nt â mpinare, iar starea de fapt reținut ă in co n sideren tele sentinței atacate a fost prezentată eronat de căt re intimat ă.

In realitate, mama reclamantei intimate, numita Ba rn a E_____, după moartea concubinei sa le, profitând de situația juridica in care s-a aflat a solicitat o sumă exorbitanta de bani raportat la starea imobilului î n contrapartida drep tului de a utiliza imobilul din localitatea Santimbru, _________________. 133, iar in momentul în care a refuzat acea ofertă a procedat la notificarea sa în vederea evacuării.

P e parcu rsul relației sa le de concubinaj , am adus importante imbunatatir i im obilului din a cărui incinta se dispune evacuarea sa , rea lizând un sistem de canalizare, imprejmui n d cu un gard terenul aferent casei de locuit , cheltuieli pe care le-a făcut de buna credința si in considerarea relației in care se afla.

Pretențiile sale au fost rezonabil e atunci când a solicitat intimatei si mamei acestu e a sa-i restituie aceste costuri care au procedat la imbogatirea patrim oniului lor, precum si a costurile generate de succesiunea pe care acestea au dezbatuț-o dup ă soțul , respectiv tata l lor, G______ N___ din,

Nu s-a pus si nu se pune in discuție opoziția toleratului la dreptul de proprietate al pârtii adve rse, existând instituții juridice care sa tranșeze aceasta tulburate de drept, apelantul solicitând mereu un termen de evacuare (pentru a- și ridica bunur ile personale aflate in imobil) si restituirea contravalorii costurilor sus amintite.

Î n temeiul dispozițiilor art. 451 alin. 2 Cod procedura civila, 2) I n stanta poa te sa reducă motivat partea din c heltuielile de judecata rep rezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este vădit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea d esfășurată de avocat, ținând seama si de circumstanțele cauze i. Măsur a luata de instanța nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat si clientul sau. Prevederile art. 451 alin. 3 Cod procedură civilă recunosc instanței dreptul de a cenzura cheltuielile de judecata reprezentând onor iul avocatului, ori de câte ori va constata, m otivat, ca a cesta este vădit disproporționat în raport c u valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desf ășurată de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei .

In acest sens în jurisprudenta CEDO s-a statuat ca partea care a câștigat procesul nu v a putea obține rambursarea unor cheltuieli, decât în măsură în care se constata realitatea, ne cesitatea si c aracterul lor rezonabil.

In aprecierea cuantumului onorariului, instanța consider ă ca trebuie sa aiba î n vedere atât valoarea pricinii cât și proporționa l itatea onorariului cu volumul de muncă pres upus de specificul cauzei, determinat de elemente precum complexitatea , di ficultatea sau noutatea speței.

Î n aceste condiții, instanța de judecată își conservă intactă abilitatea de a cenzura cuantumul cheltuielilor de judecata stabilite în sarcina p ă rtii ce a pierdut p r ocesul pe baza criteriilor descrise de legiuitor, fara ca prin aceasta sa int ervină în raportul juridic decurgând din contractul de a sistență si fara ca un asemenea efect sa se pr oducă , fie si indirect, astfel cum s usține recurenta, câta vreme instanța de judecată trebuie sa vegheze l a menținerea echili brului procesual si l a asigurarea garanțiilor pentru parti a des fășurării u nui proces echitabil.

Ori in speța vorbim de o speța relativ simpla – evacuare a toleratului, munca de conceptie si reprezentare a a paratorului ales fiind minima, complexitatea cazului un a redusa insasi prezenta a paratoru l ui l a dezbateri fiind redusa la mi nim, după cum insasi hotararea atacata o arata.

In atare situație che l tuie l ile de judecata la care a fost obligat su n t n ejustif i cat de mari sens in care solicit ă diminuarea lor, onorariul avocațial pretins fiind unu l exagerat prin raportare la criteriile legale si doctrin a re amintite anterior.

Apelantul a s olicit at judecarea cauzei și în lipsă .

Intimata G______ M____ A___ a formulat întâmpinare prin care învederează instanței următoarele:

1. Calea de atac a fost depusă fără respectarea termenului prevăzut de lege, apelantul fiind astfel decăzut din exercitarea dreptului, sancțiunea procedurală care se i m pune fiind anularea cererii de apel;

2. Invoc ă și excepția netimbrării căii dc atac, având în vedere că cererea de apel nu face referire la timbr u , iar intimatei nu i-a fost comunicată o dovadă a achită r ii taxei dc timbru pentru exercitarea acestei căi dc atac;

3. Solicit ă respingerea ca nefondat a apelului, cu consecința menținerii în integralitate ca legală și temeinică a hotărârii atacate;

4. Solicit obligarea apelantului l a plata cheltuielilor de judecată generate d e prezenta cale de atac.

În motivarea întâmpinării se arată următoarele:

În fapt:

Potrivit articolului 1042, alineatul 5 din Codul de Procedură civilă, care face parte din Ti tlul XI (evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept) ,, hotărârea de evacuare este execut orie și poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare , daca s-a dat cu citarea părților, sau de la comunicare, când s-a dat f ără citarea lor ”.

Procedura în fața instanței de fond, Judecătoria A___ I ulia, s-a desfășurat cu citarea părților, iar pârâtul apelant M_____ O_______ a fost prezent la dezbateri. Sentința civilă numărul 124 a fost pronunțată la data de 4 februarie 2020, dată dc la care se calculează termenul de apel d e 5 zile.

Pârâtul a pelant a înregist r at cererea de apel la Judecătoria A___ I ulia la data de 16 martie 2020, dep ă șind cu peste o lună termenul legal pentru declararea acestei căi de atac în procedura specială a evacuării la

Aplicând dispozițiile articolului 185 din Codul de Procedură Civilă k speța de față, rezultă că pârâtul apelant nu a exercitat calea de atac a apelului în termenul stabilit de lege, situație sancționată cu decăderea, iar actul de procedură făcut peste termen este lovit de nulitate.

Potrivit articolului 470, alineatul 2 din Codul de Procedură Civilă, la ce r e r ea de apel se va atașa dovada achitării taxelor judiciare de timbru. In baza articolului 6, alineatul 3, coroborat cu articolul 23, alineatul 1, litera a din OUG nr. 80/2013, taxa de timb ru care trebuia depusă în apel era de jumătate din cea a chitată d e intimată la instanța de fond, mai precis 50 de lei .

Pârâtul apelant nu a făcut dovada achitării acestei taxe de timbru, ceea c e atrage, potrivit articolului 470, alineatul 3 Cod Procedură Civilă, sancțiunea nulității.

Referitor la considerentele cererii dc apel, care au fost redactate, fără dub i u, de către un profesionist al dreptului care a ales să rămână anonim, face următoarele precizări :

• Pârâtul apelant nu a dat curs nenumăratelor cereri ale intimatei , fie pers onal , fie prin mandatar, de a părăsi imobilul al cărei proprietară este. Aceasta a atras necesitatea de a-i transmite o notificare, prin intermediul avocatului ale s și a biroului executorului judecătoresc, pentru a evacua imobilul;

• Se susține de către pârâtul apelant că nu a contestat dreptul său , însă în același timp nu a părăsit imobilul, nu și-a ridicat bunurile personale din acesta și nu i-a predat che ile , ceea c e reprezintă tocmai opoziție la evacuare;

• Prin notificarea din data de. 25 iunie 2019, intimata a acordat un termen de 15 zile dc la primire, având în vedere că nu locuia efectiv în imobil. Acest te rmen a trecut însă și, in mod tacit, a procedat la prelungirea lui cu aproape două luni, până la data introducerii cererii d e chemate în judecată (6 septembrie 2019), tocmai pen tru a da posibilitatea evacuării fără a apela la instanța de judecată, dar din nou pârâtul apelant nu s-a conformat;

• Î n mod surprinzător și contrar probelor din dosar, în motivele de apel, pârâtul apelant susține că a solicitat mereu un termen de evacuare și pent ru a-și ridica bunurile personale, fără a depune însă nici o dovadă în acest sens;

• Nici după introducerea cererii de chemare în judecată, nici la finalizarea procesului și nici în prezent pârâtul nu și-a ridicat bunurile și nu ș i-a predat cheile imo b ilului, ceea ce demonstrează caracterul duplicitar al acestuia;

• Prin aceeași notificare din data de 25 iunie 2019 l-a încunoștințat pe p ârâtul apelant că îi v a restitui cheltuielile necesare și utile pe care le-a efectuat în perioada în care a utilizat acest imobil. Cu toate acestea, nu i-a remis dovada efectuării lor și nu a depus dovezi în acest, sens nici la instanța de judecată.

Î n ceea ce privește cheltuielile de judecată, a cestea au fost acordate de instanț a de fond integral, într-un cuantu m de 2.050 lei . Suma se compune din: t axa de timbru (100 lei), onorariul de avocat pe ntru redactarea și transmiterea notificării prin intermediul executorului judecătoresc (450 lei) și onorariul de avocat pentru redactarea și susținerea acțiunii în evacuare, traducere și multiplicare documente, etc. (1,500 lei).

Solicită a se observa că, în baza hotărârii Adunării Generale a Baroului A___ numărul 5/03.03.2018 pri vind tabloul onorariilor minimale , cele stabilite î n p rezentul dosar sunt orientate aproape la minim. De asemenea, avocatul a fost prezent la termenele de judecată stabilite, a depus documentele solicitate, inclusiv clarificări cu privire la taxa de timbru sau comunicările executorului judecătoresc.

Î n aceste condiții, aprecierile pârâtului apelant conform cărora prezența apărătorului ales l a dezbateri a fost redusă la minim sau cheltuielile de judecată sunt nejustificat de mari ,, prin raportare la c riteriile legale și doctrinare ” sunt lipsite de orice logică.

Aceste cheltuieli puteau fi evitate de către pârâtul apelant dacă s e proceda la evacuarea de bună voie a imobilului sau dacă _________________________ sau dac ă se recunoșteau pretențiile la primul termen dc judecată, ceea ce, cu rea credință, nu a făc ut.

In drepte invoc ă dispozițiile articolului 466 și următoarele Cod Procedură C ivilă , articolul 451 și următoarele Cod Procedură Civilă, precum și prevederile legale incidente, menționate în prezenta întâmpinare.

Analizând excepția tardivității, Tribunalul constată următoarele:

Conform art. 1042 alin. 5 C.p.c. hotărârea de evacuare este executorie și poate fi atacată numai cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu citarea părților, sau de la comunicare, când s-a dat fără citarea lor.

În speță, instanța de fond a soluționat cauza cu citarea părților, pârâtul fiind prezent la dezbaterile pe fond.

Sentința instanței de fond a fost pronunțată la data de 04.02.2020, iar pârâtul a formulat apel la data de 16.03.2020, adică după mai mult de o lună, astfel că termenul de apel a fost cu mult depășit.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite excepția tardivității apelului, invocată de către intimata G______ M____ A___ și, în consecință:

Respinge apelul formulat de către pârâtul M_____ O_______, împotriva sentinței civile nr. 124/2020, pronunțată de către Judecătoria A___ I____ în dosar civil nr. XXXXXXXXXXXXX.

Definitivă.

Pronunțată la data de 24.09.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Președinte,

M_____ I___ M______

Judecător,

L____ R___

Grefier,

R_____ M________ P____

Leave a Reply