Cerere de anulare a deciziei Casei Sectoriale de Pensii a Ministerului Afacerilor Interne

Cuvinte cheie: cerere anulare decizie pensie cerere anulare decizie impunere cerere anulare decizie pensionare cerere anulare decizie concediere cerere de anulare a deciziei de pensionare cerere anulare decizie de pensionare cerere de anulare  

 

TRIBUNALUL M____

SECȚIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr.2991

Cod ECLI ECLI:RO:TBMUS:2018:002.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Sentința civilă nr. 1265/2018

Ședința publică din data de 06 noiembr ie 2018

Completul constituit din:

Președinte: C______ S________

Asistent Judiciar: A_____ A______

Asistent Judiciar: C_________ E_____-U___

Grefier: M____ M__

Pe rol judecarea litigiului de asigurări sociale privind pe reclamantul C_____ E___ D____ CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Tg.M____, _____________________, ____________________, în contradictoriu cu pârâții C___ DE P_____ S_________ A M___________ A_________ I______ , cu sediul în București, _________________________.3, sector IV, C______ DE CONTESTAȚII A M___________ A_________ I______ , cu sediul în București, P-ța Revoluției, nr. 1A, sector 1 și P____________ DE M_____ SIGURANȚĂ A___ , cu sediul în A___, _________________-9, jud. A___, având ca obiect nulitate act

Fără citarea părților

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Mersul dezbaterilor a fost consemnat în încheierea de ședință din data de 16 octombrie 2018, când instanța a dispus amânarea pronunțării asupra cauzei pentru data de 30 octombrie 2018, iar apoi pentru data de azi, 06 noiembrie 2018, încheieri care fac parte integrantă din prezenta.

I N S T A N Ț A,

Prin cererea înregistrată la această instanță la data de 29.11. 2017 reclamantul C_____ E___ D____ a solicitat, în contradictoriu cu pârâta C___ de P_____ Sectorială a M___________ A_________ I______, anularea deciziei nr. xxxxxx/10.08.2017, obligarea pârâtei la recalcularea cuantumului pensiei militare de stat, începând cu data de 01.01.2016, în baza prevederilor art. 109 alin (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, prin luarea în calcul a mediei de 7.843 lei a tuturor salariilor realizate în perioada aleasă, respectiv ianuarie – iunie 2007, calcularea diferențelor de bani ce i se cuvin în urma recalculării pensiei și virarea sumelor dato rate, inclusiv dobânzilor aferente perioadei ianuarie 2016 ș i până la finalizarea definitivă a procesului, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii reclamantul a arătat că ulterior trecerii sale în rezervă, la data de 23.07.2007, a fost distribuit în unitate Ordinul Ministrului Justiției nr. 1006/c din 19.06.2007 prin care, începând cu data de 01.01.2007 și până la 31.12.2007, i s-a acordat salariul de merit de 20% pentru funcția îndeplinită.

Drepturile salariale restante pentru cele 6 luni, respectiv 01.01.2007 – 30.06.2007 (data încetării raporturilor de serviciu), i-au fost distribuite, ulterior trecerii sale în rezervă, pe baza unui stat de plată suplimentar. De altfel, acest drept (salariul de merit de 20%) a fost evidențiat și în fișa lui de evidență de la sectorul Resurse Umane al P____________ A___.

A m__ arătat reclamantul că, pârâta, în baza prevederilor Legii nr. 223/2015, a procedat la recalcularea pensiei militare, emițând Decizia nr. xxxxxx din 10.08.2017, prin care a fost stabilită o pensie în cuantum de 7.323 lei, prin utilizarea mediei salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, actualizate, conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 223/2015, în sumă de 7.134 lei, sumă stabilită conform Anexei 1b emisă de Administrația Națională a Penitenciarelor – P____________ A___ la data de 17.05.2017 și înregistrată cu nr. A123515.

Conform art. 11 din Ordinul M.A.I. nr. 31/2016 „baza de calcul folosită la recalcularea pensiilor militare de stat este cea prevăzută la art. 28 din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, constituită din soldele, salariile lunare brute realizate la funcția de bază în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate în calitate de militar/polițist/funcționar public cu statut special, actualizată conform prevederilor legale care reglementează salarizarea militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare la data intrării în vigoare a Legii nr. 223/2015 și cuprinde următoarele elemente: …e) solda/salariul de merit, după caz, realizat(ă) în cele 6 luni consecutive…”.

După emiterea Deciziei de pensionare recalculată cu nr. xxxxxx din 10 august 2017, arată reclamantul că a constatat eroarea comisă, iar acum în Anexa 1b nr. A123515, emisă de P____________ A___ nu au fost cuprinse toate sumele realizate în perioada ianuarie – iunie 2007.

Totodată, a m__ arătat reclamantul că la data de 11.09.2017 P____________ A___ i-a comunicat, prin adresa nr. A1620/PAAB/07.09.2017 faptul că „a identificat în luna iulie 2007 documente care să ateste dreptul lui la salariul de merit de 20% începând cu ianuarie 2007 și care s-a plătit în luna iulie 2007, ulterior încetării raporturilor lui de serviciu…De asemenea, a refăcut Anexa 1b în sensul actualizării sumelor ca urmare a introducerii salariului de merit”, astfel media salariil o r brute realizate, actualizate, în perioada aleasă este de 7.843 lei în loc de 7.134 lei cât era în prima anexă, respectiv Anexa 1b nr. A123515 din 1 7.05.2017 .

Cu toate că a atașat documente care să ateste drepturile primite în perioada 01.01.2007 – 30.06.2007 (drepturi identificate și documente actualizate de structura resurse umane și financiar-contabilă de la P____________ A___), C______ de Contestații din cadrul M.A.I. a considerat să nu accepte și să îi respingă contestația făcută ca fiind neîntemeiată.

Prin întâmpinare pârâta C___ de P_____ Sectorială a M___________ Administrației și Internelor a invocat excepția lipsei calității sale procesuale p asive iar pe fond a solicitat respingerea acțiunii.

În susținerea excepției s-a arătat că atestarea elementelor, nemulțumitoare pentru reclamant, care ține de salarizarea în perioada aleasă pentru recalcularea pensiei, cade legal în sarcina unității de la care a încetat raporturile de serviciu – P____________ A___, conform art. 4 alin. 6 din anexa 1 la Ordinul M.A.I. nr. 31/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat.

În cazul reclamantului au fost utiliz ate elementele care compun baza de calcul conform datelor înscrise de P____________ A___ în Anexa 1b nr. A123515/17.05.2017, conform perioadei alese de pensionar, respectiv ianuarie 2007 – iunie 2007.

Pe fond s-a arătat că dreptul la pensie al reclamantului a fost deschis la data de 01.07.2007 prin decizia de pensie nr. xxxxxx în temeiul dispozițiilor Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, legiuitorul a stabilit în temeiul art. 109 alin. 1 că pensiile aflate în plată se recalculează.

S-a m__ arătat de către pârâtă că algoritmul prin care a fost recalculat cuantumul pensiei militare de stat, respectă integral cerințele Legii nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, fiind determinat prin utilizarea mediei de 7134 lei a salariilor realizate în perioada ianuarie 2007 – iunie 2007 aleasă de reclamant prin cererea de pensie înregistrată la unitatea pârâtă cu nr. xxxxxx/25.06.2016, astfel cum este înscrisă în anexa 1b nr. A123515/17.05.2017 întocmită de P____________ A___, a vechimii valorificate în ultima decizie de pensie de 38 de ani, 11 luni, 22 zile, a Semnului Onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani și a procentului de 6% corespunzător vechimii contribuției la pensia suplimentară.

Așadar, începând cu 01.01.2016 reclamantului i s-a recalculat pensia militară de stat, cuantumul acesteia fiind stabilit la 7323 lei.

În ceea ce privește susținerile reclamantului referitoare la noua anexei 1b nr. A1620 emisă la data de 07.09.2017 cu o altă bază de calcul, a arătat pârâta că aceasta nu a fost transmisă potrivit Ordinului nr. 31/2016 de P____________ A___ către C___ de P_____ Sectorială a M.A.I., astfel că în absența originalului acestui document criticile reclamantului sunt vădit neîntemeiate.

Prin urmare, instituția nu poate fi obligată să emită o nouă decizie de recalculare a pensiei câtă vreme fostul angajator, respectiv P____________ A___, nu retrimite anexa 1b Casei de P_____ Sectoriale .

Reclamantul , la data de 3.04.2018 a formulat o precizare de acțiune prin care a chemat în judecată C______ de Contestații a M___________ A_________ I______ și P____________ de M_____ Siguranță A___ solicitând obligarea pârâtei C______ de Contestații P_____ a M.A.I. la anularea Deciziei nr. xxxxxx din 10.08.2017 și recalcularea pensiei militare a reclamantului în funcție de elementele stabilite prin Anexa 1B nr. A1620 din 07.09.2017; obligarea pârâtului P____________ de M_____ Siguranță A___ la înaintarea Anexei 1B nr. A1620 din 07.09.2017 către C___ de P_____ Sectorială a M.A.I. în vederea recalculării dreptului de pensie militară de stat, începând cu data de 01.01.2016, în funcție de elementele cuprinse în această anexă.

Consideră reclamantul că este nejustă și nelegală respingerea contestației de către C______ de Contestații P_____ a M.A.I., atâta timp cât unitatea la care a lucrat a refăcut Anexa 1B, pe care a prezentat-o pârâtei, fără că aceasta să o ia în considerare și fără o legitimă justificare.

Pe de altă parte, consideră că P____________ de M_____ Siguranță A___ după ce a procedat la refacerea Anexei 1B, la solicitarea reclamantului, avea obligația legală de a înainta oficial anexa Casei de P_____ a M.A.I. așa cum prevede Ordinul nr. 31/2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat.

Ministerul A_________ I______ a formulat o întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității sale procesuale pasive .

S-a arătat că atribuțiile instituției sunt strict reglementate în cuprinsul O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea M.A.I., cu modificările și completările ulterioare, fără însă ca printre acestea să se numere activități legate de stabilirea și plata drepturilor de pensie.

În aceste condiții, potrivit prevederilor art. 61 alin. 6 din Legea nr. 223/2015 privind sistemul unitar de p_____ publice, cu modificările și completările ulterioare, stabilirea și plata drepturilor de pensie reprezintă atributul exclusiv al caselor de p_____ sectoriale.

Pe cale de consecință, cererea de chemare în judecată al cărei obiect constă în obligarea unei instituții să efectueze anumite activități ce cad în competența sa, nu se poate judeca decât în contradictoriu cu instituția care are atribuții legale în domeniul de referință, și nu cu alte autorități publice ierarhic superioare acesteia, care, în acest caz, sunt străine de cauză și, pe cale de consecință, nu li se poate imputa conduita unității subordonate.

P____________ A___ a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii îndreptate împotriva sa .

În întâmpinare a arătat că în fapt, la data de 29.03.2018, P____________ A___ a întocmit situația cu soldele lunare brute realizate la funcția de bază, actualizată conform reglementărilor legale aplicabile materiei salarizării funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în speță a refăcut această situație aparținând reclamantului C_____ E___ D____, urmare a identificării unor documente din arhiva unității și care atestă un drept la salariul de merit în procent de 20% din salariul de funcție începând cu luna ianuarie 2007.

Pentru a da eficiență dispozițiilor art. 4 alin. 6 lit. a din Ordinul nr. 31/M.XXXXXXXXXXX/237/XXXXXXXXXXXX din 12 februarie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat, unitatea penitenciară a înaintat Casei Sectoriale de P_____ a M.A.I. adresa nr. A/xxxxxx/PAAB/29.03.2018 precum și Anexa 1B cuprinzând situația refăcută a salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, cu referire la Decizia de pensie nr. xxxxxx/10.08.2017, în vederea recalculării drepturilor de pensie.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele considerente.

Analizând cu prioritate excepțiile invocate cu privire la excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Ministerul A_________ I______ aceasta va fi respinsă ca rămasă fără obiect în condițiile în care capetele de cerere îndreptate împotriva sa au rămas fără obiect .

Cu privire la excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei C___ de P_____ Sectorială a M___________ A_________ I______, această pârâtă dispune de calitate procesuală pasivă, potrivit dispozițiilor art.132 alin. 1-2, art.139 lit.l și art.154 lit. g din Legea nr.263/2010, întrucât această casă de p_____ pârâtă este cea care stabilește și pune în plată drepturile de pensie litigioase ale reclamantului.

Reclamantul a fost beneficiarul unei p_____ de serviciu stabilită prin decizia nr. xxxxxx/1.07.2007, în baza Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare.

Prin decizia de recalculare nr. xxxxxx/10.08.2017 s-a stabilit în favoarea reclamantului o pensie în cuantum de 7323 lei, compusă din : pensie militară de stat – 6064 lei; suma corespunzătoare ordinului/semnului onorific – 910 lei și indexarea art. 59 alin. 1 și 5 – 2016 – 349 lei (f. 6).

Reclamantul a contestat această decizie și prin hotărârea nr. xxxxx/01.11.2017 (fila 13) C______ de Contestații de pe lângă Ministerul Administrației și Internelor a respins contestația.

Ulterior a fost emisă decizia de recalculare nr. xxxxxx/07.05.2018, prin care s-a stabilit în favoarea reclamantului o pensie în cuantum de 8051 lei, compusă din : pensie militară de stat – 6667 lei; suma corespunzătoare ordinului/semnului onorific – 1000 lei și indexarea art. 59 alin. 1 și 5 – 2016 – 384 lei (f. 1 11 ).

Așadar, în ceea ce-l privește pe reclamant, C___ de P_____ Sectorială a M.A.I. a emis decizia de recalculare nr. xxxxxx/07.05.2018 în baza art.64 din Legea 223/2015, prin care s-a stabilit o pensie în cuantum superior celui stabilit prin decizia de recalculare nr. xxxxxx/10.08.2017 .

Or, în atare situație, decizia contestată ( nr. xxxxxx/10.08.2017 ) nu își m__ produce efectele, la acest moment fiind în ființă decizia de recalculare (emisă la data de 07.05.2018 ), astfel încât o eventuală anulare a de către instanță a deciziei de recalculare nr. xxxxxx/10.08.2017 nu m__ are nicio finalitate.

Pentru aceste motive, capetele de cerere vizând anularea deciziei de recalculare a pensiei nr. xxxxxx/10.08.2017și recalcularea pensiei sunt lipsite de obiect la acest moment, urmând a fi respinse ca atare. Ca o consecință, instanța nu va m__ analiza susținerile reclamantului referitoare la nelegalitatea și netemeinicia deciziei de recalculare contestată .

Cu privire la acțiunea îndreptată împotriva Penitenciarului A___, instanța constată că la data de 29.03.2018, P____________ A___ a întocmit situația cu soldele lunare brute realizate la funcția de bază, actualizată conform reglementărilor legale aplicabile materiei salarizării funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, în speță a refăcut această situație aparținând reclamantului C_____ E___ D____, urmare a identificării unor documente din arhiva unității și care atestă un drept la salariul de merit în procent de 20% din salariul de funcție începând cu luna ianuarie 2007.

Pentru a da eficiență dispozițiilor art. 4 alin. 6 lit. a din Ordinul nr. 31/M.XXXXXXXXXXX/237/XXXXXXXXXXXX din 12 februarie 2016 pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat, unitatea penitenciară a înaintat Casei Sectoriale de P_____ a M.A.I. adresa nr. A/xxxxxx/PAAB/29.03.2018 precum și Anexa 1B cuprinzând situația refăcută a salariilor lunare brute realizate la funcția de bază, cu referire la Decizia de pensie nr. xxxxxx/10.08.2017, în vederea recalculării drepturilor de pensie.

Prin urmare, pentru considerentele menționate instanța va respinge acțiunea civilă formulată de reclamantul C_____ E___ D____, în contradictoriu cu pârâtul P____________ de M_____ Siguranță A___; va admite în parte acțiunea civilă formulată de reclamantul C_____ E___ D____, în contradictoriu cu pârâții C___ de P_____ Sectorială a M___________ A_________ I______ și C______ de Contestații din cadrul M___________ A_________ I______; va obliga pârâta C___ de P_____ Sectorială a M___________ A_________ I______ să îi plătească reclamantului diferențele de pensie rezultate în urma revizuirii realizate prin Decizia nr. xxxxxx/07.05.2018. La sumele m__ sus arătate se va adăuga și dobânda legală penalizatoare, calculată începând cu data de 01.01.2016 și până la data plății debitului.

Va fi respins ca nefondat capătul de cerere privind cheltuielile de judecată întrucât nu s-a făcut dovada avansării de către reclamant a unor astfel de cheltuieli , potrivit art.452 din Codul de procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ș T E:

Respinge acțiunea civilă formulată de reclamantul C_____ E___ D____ (CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Tg.M____, _____________________, ____________________) în contradictoriu cu pârâtul P____________ de M_____ Siguranță A___ (cu sediul în A___, _________________-9, jud. A___).

Respinge excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei C___ de P_____ Sectorială a M___________ A_________ I______.

Respinge, ca lipsită de obiect, excepția lipsei calității procesuale pasive a M___________ A_________ I______.

Admite în parte acțiunea civilă formulată de reclamantul C_____ E___ D____ (CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în Tg.M____, _____________________, ____________________) în contradictoriu cu pârâții C___ de P_____ Sectorială a M___________ A_________ I______ (cu sediul în București, _________________________.3, sector IV,) și C______ de Contestații din cadrul M___________ A_________ I______ (cu sediul în București, P-ța Revoluției, nr. 1A, sector 1).

Obligă pârâta C___ de P_____ Sectorială a M___________ A_________ I______ să îi plătească reclamantului diferențele de pensie rezultate în urma revizuirii realizate prin Decizia nr. xxxxxx/07.05.2018.

La sumele m__ sus arătate se va adăuga și dobânda legală penalizatoare, calculată începând cu data de 01.01.2016 și până la data plății debitului.

Respinge restul pretențiilor reclamantului, astfel:

– ca rămase fără obiect, capetele de cerere vizând anularea Deciziei nr. xxxxxx/10.08.2017 și recalcularea pensiei;

– ca nefondate, restul pretențiilor.

Executorie.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul M____.

Pronunțată azi, 6 noiembrie 2018, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

Președinte,

C______ S________

Asistent Judiciar,

A_____ A______

Asistent Judiciar,

C_________ E_____-U___

Leave a Reply