Cerere de obligare la plata sumelor de bani rezultate din facturi

Cerere de obligare la plata sumelor de bani rezultate din facturi

JUDECĂTORIA REGHIN

CIVIL-PENAL-CC

Cod ECLI ECLI:RO:JDREG:2020:002.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3084

SENTINȚA CIVILĂ NR . 516/2020

Ședința publică din data de 16 iulie 2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: DORNAUER M____-C_______

GREFIER: L______-M____ V_____

Pe rol soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta S.C. Mari_____ C________ C______ SRL prin l_________ j_______ CII G_____ S______ în contradictoriu cu pârâta S.C. T____ I_____ Gropu SRL, având ca obiect pretenții.

În lipsa părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează instanței că mersul dezbaterilor și susținerile în fond ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință din 01 iulie 2020, încheiere care face parte integrantă din prezenta și prin care s-a dispus amânarea pronunțării hotărârii judecătorești pentru data de 16 iulie 2020.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei de față, instanța constată următo arele:

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Specializat Argeș, sub nr. dosar XXXXXXXXXXXXX, la data de 13.08.2018, reclamanta MARI_____ C________ C______ S.R.L, societate în insolvență, prin l_________ j_______ CII G_____ S______, a solicitat în contradictoriu cu pârâta T____ I_____ G____ S.R.L, obligarea pârâtei la plata sumei de 155.248,25 lei reactualizată cu data inflației, reprezentând contravaloarea facturilor emise în urma derulării relațiilor comerciale între părți, obligarea pârâtei la plata dobânzilor prevăzute de BNR și la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de proces.

În motivare, reclamanta a arătat, în esență, că între părți s-au derulat relații comerciale în baza cărora a livrat pârâtei produse electrice în bune condiții, fiind emise în acest sens mai multe facturi fiscale, însușite de pârâtă prin semnarea confirmărilor de primire prin poștă.

Reclamanta a susținut faptul că deține împotriva pârâtei o creanță certă, lichidă și exigibilă, în baza dispozițiilor art. 43 Cod comercial, rezultată din facturile emis.

În probațiune, reclamanta a anexat înscrisurile doveditoare aflate la filele 5-15 dosar.

Pârâta, legal citată, a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat excepția de necompetență teritorială a Tribunalului Specializat Argeș în baza art. 107 Cod procedură civilă, precum și excepția prescripției dreptului material la acțiune, potrivit art. 2517 Cod civil, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea cererii ca inadmisibilă.

Referitor la excepția de necompetență teritorială, pârâta a arătat faptul că sediul său se află în mun. Reghin, jud. M____, sens în care consideră că Judecătoria Reghin este instanța competentă material și teritorial în soluționarea cauzei.

Cu privire la excepția prescripției dreptului material la acțiune, a evidențiat faptul că, potrivit art. 2517 Cod civil, termenul de prescripție este de trei ani, iar potrivit art. 2501 Cod civil sunt prescriptibile drepturile la acțiune având un obiect patrimonial. În speță, nu există motive de suspendare sau întrerupere a termenului de prescripție. Astfel, raportat la data scadenței (30 de zile de la data emiterii), termenul de prescripției s-a împlinit la data de 25.06.2012.

În drept, au fost invocate textele legale menționate în cuprinsul întâmpinării.

Prin sentința nr. 400 din data de 18 aprilie 2019 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, s-a admis excepția necompetenței materiale a Tribunalului Specializat Argeș și s-a dispus declinarea competenței de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Reghin.

La această instanță, dosarul a fost înregistrat la data de 27 mai 2019, sub nr. dosar XXXXXXXXXXXXX.

Prin încheierea de ședință din data de 15 iulie 2020, s-a admis excepția litispendenței, invocată de instanță din oficiu, și s-a dispus conexarea prezent ei cauz e la dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Reghin.

Analizând excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată prin întâmpinare, instanța reține următoarele:

În fapt, reclamanta și-a întemeiat pretențiile sale pe facturile fiscale nr. 119/17.11.2008, în sumă de 37.597,10 lei; nr. 120/17.11.2008, în sumă de 59.321,26 lei; nr. 121/17.11.2008, în sumă de 3.440,20 lei; nr. 127 /11.12.2008 în sumă de 23.490,60 lei; nr. 128 /11.12.2008 în sumă de 3.792,98 lei; nr. 129 /11.12.2008 în sumă de 4.183,0 7 lei; nr. 133 /19.12.2008 în sumă de 1.198,02 lei; nr. 142 /23.01.2009 în sumă de 5.172,22 lei; nr. 154 /07.05.2009 în sumă de 14.922,12 lei; nr. 156 /25.05.2009 în sumă de -1,157,72 lei, în cuantum t____ de 151.959,85 lei .

În drept, preliminar, întrucât în cauză se pune problema de a stabili care dispoziții legale sunt aplicabile fondului litigiului dintre părți, respectiv Codul civil de la 1864 sau Legea nr. 287/2009 – Codul civil, instanța reține că relațiile contractuale dintre părți s-au desfășurat în anul 2011, facturile a căror neplată le pretinde reclamanta având scadența, potrivit susținerilor acesteia, în termen de 30 de zile de la data emiterii fiecărei facturi în parte.

Or, în raport de acest moment temporal, instanța constată că în cauză sunt aplicabile dispozițiile Codului civil de la 1864, întrucât Legea nr. 287/2009 – Codul civil a intrat în vigoare la data de 01.10.2011, așadar la un moment ulterior scadenței facturilor fiscale menționate mai sus.

Astfel , în susținerea acestei concluzii, instanța reține că, în conformitate cu prevederile art. 3 și art. 102 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, actele și faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârșite sau produse înainte de intrarea în vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârșirii ori producerii lor, contractul fiind supus dispozițiilor legii în vigoare la data când a fost încheiat în tot ceea ce privește încheierea, interpretarea, efectele, executarea și încetarea sa.

Totodată, potrivit art. 201 din același act normativ, prescripțiile începute și neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil sunt și rămân supuse dispozițiilor legale care le-au instituit.

Nu în ultimul rând, astfel cum s-a reținut în Decizia nr. 1/2014 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 5, art. 201 și art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil și ale art. 6 alin. 4, art. 2.512 și art. 2.513 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, s-a stabilit că prescripțiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 2011, împlinite ori neîmplinite la aceeași dată, rămân supuse dispozițiilor art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, republicat, astfel încât atât instanțele de judecată, din oficiu, cât și părțile interesate pot invoca excepția prescripției extinctive, indiferent de stadiul procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011.

Ca atare, cu privire la excepția prescripției extinctive a dreptului material la acțiune, instanța reține că, potrivit art. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă, dreptul la acțiune, având un obiect patrimonial, se stinge prin prescripție, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit în lege, odată cu stingerea dreptului la acțiune privind un drept principal stingându-se și dreptul la acțiune privind accesoriile.

Potrivit art. 3 și art. 7 din același act normativ, termenul de prescripție este de 3 ani și începe să curgă de la data când se naște dreptul de acțiune, în cauză acest moment fiind momentul scadenței creanței atestată de fiecare factură fiscală în parte, respectiv 17.12.2008, 11.01.2009, 19.01.2009, 23.02.2009, 07.06.2009.

Or, în raport de momentele stabilite anterior de la care a început să curgă în cauză termenul de prescripție extinctivă de 3 ani, se constată că acest termen s-a împlinit la data de 17.12.2011, 11.01.2012, 19.01.2012, 23.02.2012, respectiv 07.06.2012, acestea fiind ultimele zile în care reclamanta putea acționa împotriva pârâtei pentru a pretinde acoperirea creanțelor sale, fără ca acesteia să i se poată opune, pe cale de excepție, prescripția extinctivă.

Ca atare, acțiunea care face obiectul prezentului litigiu fiind înregistrată pe rolul Tribunalului Specializat Argeș la data de 13.08.2018, ulterior momentului la care termenul imperativ s-a împlinit, se impune concluzia că pretențiile reclamantei sunt prescrise.

Față de toate aceste considerente, instanța urmează a constata drept întemeiată excepția prescripției dreptului la acțiune al reclamantei cu privire la creanța pretinsă de către reclamantă, excepție invocată de către pârâtă prin întâmpinare, urmând a o admite ca atare și a respinge prezenta acțiune în ceea ce privește creanța principală ca fiind prescrisă.

De asemenea, având în vedere principiul de drept accesorium sequitur principale potrivit căruia dacă un prim capăt de cerere, cu caracter principal, a fost respins ca prescris, aceeași soartă o va avea și capătul de cerere accesoriu, constatând că solicitarea de obligare a pârâtei la plata dobânzilor este o cerere accesorie pretenției stinse prin efectul prescripției, instanța va respinge cererea de chemare în judecată în integralitatea ei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE :

Admite excepția prescripției dreptului material la acțiune, invocată de către pârâtă prin întâmpinare și, în consecință:

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanta MARI_____ C________ C______, prin Cabinet Individual de Insolvență G_____ S______, cu sediul social în localitatea Ștefănești, _________________________. 87, jud. Argeș, având C__ xxxxxxxx, în contradictoriu cu pârâta T____ I_____ G____ SRL , cu sediul în municipiul Reghin, __________________, _________________, având nr. de înregistrare în Registrul Comerțului JXXXXXXXXXXX și C__ RO xxxxxxxx, ca fiind prescrisă.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Reghin.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 16 iulie 2020 .

Președinte, Grefier,

M____ – CA S_____ DORNAUER L______- M____ V_____

Leave a Reply