Contestație la executare cu privire la indisponibilizarea sumelor poprite de către terțul poprit

JUDECĂTORIA TÎRGU-M____

SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX

ÎNCHEIEREA CIVILĂ NR. 1506

Ședința publică din data de 5 iunie 2020
Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: S____ P____

GREFIER: I____ M____ CER GHIZAN

Pe rol se află judecarea contestației la executare formulată de contestatoarea F____ C_______, în contradictoriu cu intimații B____ T___________ S.A., Z__ S______ A_____ și Z__ E__.

În lipsa părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Mersul dezbaterilor și concluziile pe fond ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 21.05.2020, când s-a dispus amânarea pronunțării pentru data de astăzi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei civile de față , constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 09.07.2019 sub nr. XXXXXXXXXXXXX, si precizată ulterior, contestatoarea F____ C_______ , a solicitat în contradictoriu cu intimații Z__ S______-A_____, Z__ E__ și B____ T___________ S.A., instanței să dispună:

– Admiterea c ontestație la executare cu privire la indisponibilizarea sumelor poprite de către terțul poprit B____ T___________ S.A. la data de 26.06.2019 ulterior intervenirii suspendării executării silite în dosarul de executare nr. 28/E/2019 al B__ F_____ V___, cu consecința restituirii sumelor de bani indisponibilizate, respectiv 2.088 RON conform extrasului de cont numărul 22 emis de către B____ T___________,

– Cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, în fapt, contestatoarea a arătat că prin Sentința civila nr. 2043 pronunțată în data de 27.05.2019 de către Judecătoria Tg. M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, instanța a admis cererea reclamantei de suspendare provizorie a executării silite, în dosarul execuțional nr. 28/E/2019 al B__ F_____ V___.

Precizează faptul că Biroul Executorului Judecătoresc F_____ V___ nu a comunicat terților popriți încheierea de suspendare a executării silite astfel că la data de 26.06.2019, terțul poprit B____ T___________ a indisponibilizat suma de 2.088 ron încasată în cont de către contestatoarea F____ C_______ și a consemnat- o în contul executorului judecătoresc cu toate că contestatoarea a învederat faptul ca a intervenit suspendarea executării silite în dosarul de executare nr. 28/E/2019 solicitând totodată, să nu se mai indisponibilizeze sume de bani din contul acesteia, având în vedere dispoziția instanței, de suspendare a executării silite până la momentul încetării efectelor acestei hotărâri.

Totodată, contestatoarea a invocat și Recursul în interesul legii admis de către Înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 11/2018 publicat ă în M.Of nr. 430/2018 cu privire la interpretarea dispozițiilor art. 784 alin. 1 teza a doua din Codul de procedura civilă referitoare la suspendarea executării silite, Curtea statuând că „suspendarea urmăririi silite prin poprire bancara înlătură obligația terțului poprit de a indisponibiliza și încasările, în contul debitorului poprit, ulterior suspendării,,.

Potrivit art. 784 din noul C. proc. civ, alin. (1) teza I, efectul indisponibilizării se produce ”din momentul comunicării adresei de înființare a popririi către terțul poprit”. Aceasta constituie regula.

Creanțele care nu sunt încă născute, adică nu sunt actuale, ci doar viitoare, și care ar putea să se nască sau să nu se nască în viitor, în temeiul unor raporturi juridice preexistente între terțul poprit și debitorul poprit, pot face, de asemenea, obiectul popririi, însă, în acest caz, este importantă distincția între temeiul indisponibilizării și data indisponibilizării lor.

Temeiul indisponibilizării îl constituie tot adresa inițială, unică, de înființare a popririi, comunicată băncii, ca act specific procedurii de executare silită, dar data indisponibilizării nu mai poate să fíe data sesizării băncii pentru ca, prin ipoteză, la data respectivă, creanța nu este încă în f i ință.

Drepturile asupra bunurilor viitoare nu se dobândesc, așadar, decât după realizarea bunurilor. Pe cale de consecință, executarea silită prin poprire asupra unor creanțe viitoare nu poate să facă abstracție de fundamentul de drept substanțial al raportului juridic dintre terțul poprit și debitorul poprit. Dacă, potrivit regulilor aplicabile acestui raport juridic de bază, creanța viitoare nu are existență juridică decât de la data la care se naște, adică devine actuală, înseamnă că indisponibilizarea trebuie să urmeze aceeași logică, din moment ce este o măsură care are ca obiect tocmai o asemenea creanță.

Cu privire specială asupra ”încasărilor viitoare” în cont, sumele de bani viitoare sunt bunuri viitoare, ce pot forma obiectul contractului de cont și, implicit, al popririi și, deci, pot fi indisponibilizate, pentru că bunurile viitoare pot face obiectul actelor și operațiunilor juridice,

Problema reală nu este aceea dacă toate aceste bunuri pot face sau nu obiect al popririi și al indisponibilizării, în temeiul adresei de înființare a popririi, ceea ce este de netăgăduit, ci chestiunea esențială este de a determina corect data la care efectul indisponibilizării se poate produce. Pentru toate aceste bunuri temeiul indisponibilizării este unic, și anume adresa de înființare a popririi comunicată băncii, dar data indisponibilizării nu poate să fie data înființării popririi .

Încasările viitoare în cont sunt simple bunuri viitoare. Ele nu pot fi, prin urmare, considerate indisponibilizate de la data comunicării adresei de înființare a popririi, pentru că la data respectivă nu sunt în ființă.

În temeiul adresei de înființare a popririi se realizează indisponibilizarea tuturor creanțelor actuale, dar și a celor viitoare, care constituie obiect al popririi. Cu toate acestea, efectul indisponibilizării nu se poate produce, prin ipoteză, de la data adresei de înființare a popririi, ci numai de la data la care sumele sunt efectiv remise băncii și ____________________ încasările viitoare există numai prin realizarea în cont a operațiunii juridice a depozitului de fonduri, care este un contract real.

Astfel, sumele existente în cont, care se regăsesc în soldul creditor al contului, la data comunicării adresei de înființare a popririi, sunt indisponibilizate de la această dată. De asemenea, sunt indisponibilizate sumele care ______________________, data fiecărei indisponibilizări fiind data la care sumele sunt încasate și b____ devine proprietară, alimentându-se astfel soldul creditor al contului. Indisponibilizările se mențin pentru toate aceste sume ulterioare comunicării adresei de înființare a popririi, intrate în cont, pe toată durata urmăririi silite, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire. Acesta este sensul clar și neechivoc al art. 784 alin. (1) teza a II-a C. proc. civ.

În schimb, sumele care se încasează în cont după data suspendării urmăriri silite prin poprire nu mai sunt indisponibilizate, pentru că, suspendarea executării silite oprește însuși procesul de indisponibilizări succesive a încasărilor viitoare. Suspendarea urmăririi silite prin poprire, înseamnă că nu se mai poate realiza nici unul din efectele popririi, pe toată durata suspendării, astfel încât procesul dé indisponibilizare a încasărilor viitoare este blocat din ziua în care a intervenit suspendarea executării silite.

Adresa de înființare a popririi constituie doar temeiul indisponibilizării. Pe cale de consecință, după suspendarea urmăririi silite prin poprire, creanțele indisponibilizate rămân indisponibilizate, dar încasările viitoare datei suspendării nu vor mai fi indisponibilizate, pentru că, prin efectul suspendării urmăririi silite, procesul însuși de indisponibilizare este temporar oprit și nu mai pot fi săvârșite niciun fel de acte sau operațiuni ce țin de executarea silită, așa cum este și indisponibilizarea.

Prin Decizia nr. 11/2018, publicata în M.Of nr. 43 0 din 21.05.2018 având ca obiect RIL, asupra art. 784 alin. (1) teza a II din Codul de procedura civila, Înalta Curte de Casație și Justiție a statuat în interpretarea și aplicarea unitara a legii, stabilind ca: ”suspendarea urmăririi silite înlătură obligația terțului poprit de a indisponibiliza și încasările, în contul debitorului poprit, ulterior suspendării”.

Văzând aceste considerente de fapt și de drept, solicită a dispune în sensul restituirii sumei de 2.088 lei indisponibilizată în mod nelegal de către terțul poprit și consemnată executorului judecătoresc.

Precizează faptul că pe rolul Judecătoriei Tg.M____ se afla înregistrat Dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX având ca obiect contestația la executare promovată de către contestatoarea F____ C_______ și alții împotriva executării însăși demarata în Dosarul de executare nr. 28/E/2019 al Biroului executorului judecătoresc F_____ V___ cu termen de judecata la data de 06.09.2019.

În acest dosar a invocat nevalabilitatea titlului executoriu pe care l-a atacat pe calea unei acțiuni de drept comun, urmând ca în cadrul contestației la executare să solicite suspendarea acesteia până la definitivarea dosarului având drept obiect lipsirea de efecte juridice a actului titlu executoriu.

În probațiune s-au anexat următoarele înscrisuri: Extras din dispozitivul sentinței civile nr. 2043/27.05.2019; adresa de înființare a popririi; Extras de cont B____ T___________; Extras portal; împuternicire avocațială.

La data de 27.11.2019 intimata B____ T___________ S.A., a formulat întâm pinare prin care a solicitat să se dispună respingerea oricăror pretenții ale contestatoarei față de B____ T___________ S.A.

În motivare a arătat că B____ T___________ S.A a recepționat în data de 13.05.2019 adresa emisa de către B__ F_____ V___ în dosarul de executare nr. 28/E/2019, înregistrată la intimata cu nr. xxxxxx/13.05.2019 privind înființarea popririi asupra disponibilităților bănești din conturile deschise la ei pe numele debitoarei F____ C_______ până la concurenta sumei de 390.082 lei.

La momentul înregistrării adresei de înființare a popririi a identificat debitoarea în baza de date a clienților Băncii T___________ S.A. și a procedat la instituirea popririi dispuse în dosarul de executare nr. 28/E/2019 al B__ F_____ V___.

În data de 13.05.201 9, au formulat adresa-răspuns nr. xxxxxx/13.05.2019, prin care a comunicat executorului judecătoresc ca debitoarea F____ C_______ a fost identificata ca figurând cu cont deschis la B____ T___________ S.A. și ca poprirea a fost instituita prin blocarea contului acesteia, urmând ca sumele prezente și cele viitoare sa fie virate în contul menționat în adresa de instituire a popririi.

În aceeași data, respectiv 13.05.2019, B____ T___________ S.A. a recepționat adresa emisa de către B__ F_____ V___ în dosarul de executare nr. 28/E/2019 prin care s-a dispus desființarea popririi asupra sumelor de bani pe care subscrisa le datorează sau le va datora debitoarei F____ C_______, încasate de către aceasta cu titlu de venituri periodice de la Azomureș S.A.

În data de 26 .06.2019 contul debitoarei a fost creditat cu suma de 2.088 lei, suma încasată cu explicația, „sume de restituit prin virament bancar”. Având în vedere faptul că din explicația încasării suma reieșea ca suma nu se numără printre veniturile exceptate de la urmărirea silită prin poprire, conform prevederilor legale și conform dispozițiilor executorului judecătoresc, aceasta a fost indisponibilizata, iar suma de 2.057 lei a fost virată în contul indicat în adresa de instituire a popririi prin ordinul de plata nr. 644, percepându-se pentru aceasta operațiune un comision de 31 lei.

În data de 27.06.2019, b____ a fost informată de către debitoare cu privire la faptul că s-a dispus suspendarea executării silite, aceasta solicitând să nu se mai indisponibilizeze sume de bani ce fac obiectul popririi.

Contestatoarea a înregistrat la data de 09.07.2019 contestația la executare prin care solicita restituirea sumei de 2.088 lei indisponibilizata ulterior intervenirii suspendării executării silite și acordarea cheltuielilor de judecata. De asemenea, contestatoarea revenit cu o precizare în care menționa ca i-ar fi fost indisponibilizata în data de 10.07.2019 și suma de 778.18 lei, solicitând și restituirea acesteia.

Față de pretențiile contestatoarei, se poate constata ca B____ T___________ S.A. a procedat în conformitate cu prevederile legale în ceea ce privește înființarea popririi asupra contului identificat ca aparținând debitorului menționat în cererea de înființare a popririi primita, precum și în ceea ce privește indisponibilizarea sumelor care au creditat acest cont.

B____, în calitate de terț poprit, nu efectuează acte de executare, acestea intrând în atributul exclusiv al executorului judecătoresc conform art. 625 alin. (2) și art. 623 Cod procedura civilă. Din momentul recepționării unei adrese de înființare a popririi, B____ T___________ S.A. devine terț poprit, fiind ținuta să își îndeplinească obligațiile care îi revin în aceasta calitate, stabilite de prevederile legale în materia executării silite prin poprire, reglementate de Codul de procedura civila.

Menționează faptul că înființarea popririi nu este o măsură pe care terțul poprit poate să refuze să o instituie, în sarcina acestuia regăsindu-se obligația, în conformitate cu prevederile art. 784, al (1) Cod procedura civila, de a indisponibiliza sumele de bani prezente și viitoare din conturile bancare cu excepția sumelor care nu pot fi urmărite silit prin poprire și de a vira sumele indisponibilizate la dispoziția executorului judecătoresc, neîndeplinirea obligațiilor legale fiind sancționata cu validarea popririi împotriva băncii, terț poprit.

Indisponibilizarea sumei care a creditat contul contestatoarei în data de 26.06.2019, ulterior datei în care instanța a dispus suspendarea provizorie a executării silite, respectiv 27.05.2019, nu îi poate fi imputata intimatei. B____ T___________ S.A. nu a fost parte în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX aflat pe rolul Judecătoriei Târgu-M____, prin urmare, hotărârea pronunțată în acest dosar nu îi era opozabilă, aceasta producând efecte doar între părți. În condițiile în care la data indisponibilizării sumei nu avea cunoștința de suspendarea provizorie a executării silite, contestatoarea comunicând acest fapt la aproximativ o luna după ce suspendarea a fost dispusa, a procedat în mod legal, urmând dispozițiile executorului judecătoresc, conform adreselor comunicate de către acesta până la acea data. Atât timp cât pe contul în care a fost încasata suma în discuție era instituita o poprire, b____ nu putea să aibă alta conduita decât de indisponibilizare și de virare a sumei în contul indicat de către executorul judecătoresc în adresa de înființare a popririi.

Odată ce instanța a dispus suspendarea executării silite, executorul judecătoresc este cel care avea obligația de a lua act de această suspendare și de a comunica băncii o adresa prin care să se dispună suspendarea popririi instituite asupra disponibilităților bănești din conturile deținute de către contestatoare. Așa cum a precizat și contestatoarea în contestația formulată, executorul judecătoresc nu a comunicat terților popriți încheierea de suspendare provizorie a executării silite.

Contestatoarea le-a comunicat faptul că a intervenit suspendarea executării silite, însă notificarea acesteia, la care era atașată o copie a dispozitivului hotărârii instanței, a fost recepționată în data de 27.06.2019, la o zi după indisponibilizarea sumei care a creditat contul sau. B____ T___________ S.A. a manifestat un rol activ și pentru a elimina riscul de frauda, în condițiile în care nu s-a recepționat vreun document cu privire la suspendare de la executorul judecătoresc, a solicitat contestatoarei să prezinte în cel mai scurt timp posibil documentul în original pentru a putea da curs solicitării sale. Contestatoarea a prezentat documentul solicitat numai în data de 12.07.2019.

Referitor la susținerea contestatoarei că ar mai fi fost poprita și suma de 778,18 lei, aduce la cunoștința instanței ca toate sumele care au creditat contul contestatoarei ulterior înștiințării cu privire la intervenirea suspendării executării silite au fost deblocate la dispoziția acesteia, inclusiv suma de 778,18 lei la care aceasta face referire.

În ceea ce privește suma de 2057 lei care a fost virată în contul indicat în adresa de instituire a popririi, apreciază că, luând în considerare prevederile art. 701 Cod de procedura civila și Decizia nr. 11/2018 a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care a statuat că „suspendarea urmăririi silite prin poprire bancara înlătură obligația terțului poprit de a indisponibiliza și încasările în contul debitorului poprit, ulterior suspendării”, se impune admiterea contestației la executare, și, pe cale de consecință, instanța să dispună întoarcerea executării. Menționează că din corespondența purtată cu executorul judecătoresc a reieșit că suma în discuție se afla în contul de consemnare și nu a fost virata către creditor pentru stingerea creanței sale.

Pentru considerentele expuse anterior, solicită să se constatate ca s-au îndeplinit obligațiile instituite în sarcina terțului poprit în conformitate cu prevederile legale, astfel că nu poate fi reținută nicio culpa în sarcina lor și, pe cale de consecința, solicită să se dispună respingerea oricărei pretenții a contestatoarei față de B____ T___________ S.A.

În drept, s-au invocat dispozițiile art. 205, art. 623, art. 625, art. 701, art. 784, art. 787, Cod procedura civilă.

În probațiune, înțelege să se folosească de înscrisurile deja depuse la dosarul cauzei, precum și de orice alte înscrisuri necesare pentru justa soluționare a prezentului dosar.

În probațiune, s-a atașat următoarele înscrisurile: adresa emisa în dosarul de executare nr. 28/E/2019 al B__ F_____ V___, înregistrata la B____ T___________ S.A. sub nr. xxxxxx/13.05.2019; adresa nr. xxxxxx/13.05.2019 formulata de B____ T___________ S.A. – Direcția Procesare Electronica – Serviciul Popriri; adresa emisa în dosarul de executare nr. 28/E/2019 al B__ F_____ V___, înregistrata la B____ T___________ S.A. sub nr. xxxxxx/13.05.2019; notificarea depusa la B____ T___________ S.A. de către contestatoarea F____ C_______; extras de cont din data de 26.06.2019; ordin de plata nr. 644 cu data compensării 01.07.2019.

La data de 15.05.2020 contestatoarea a formulat note scrise prin care a arătat că înțelege să renunțe la solicitarea de restituire a sumei de 778,18 lei întrucât din extrasul de cont solicitat, rezultă că această sumă nu a fost indisponibilizată de B____ T___________. Solicita admiterea contestatoarei și restituirea sumei de 2.088 lei indisponibilizată de B____ T___________, cu cheltuieli de judecată.

Pe parcursul cercetării procesului, instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele și lucrările dosarului , instanța reține următoarele:

B____ T___________ S.A. a recepționat în data de 13.05.2019 adresa emisa de către B__ F_____ V___ în dosarul de executare nr. 28/E/2019, înregistrată la intimata cu nr. xxxxxx/13.05.2019 privind înființarea popririi asupra disponibilităților bănești din conturile deschise la bancă pe numele debitoarei F____ C_______ până la concurenta sumei de 390.082 lei.

La momentul înregistrării adresei de înființare a popririi a identificat debitoarea în baza de date a clienților Băncii T___________ S.A. și a procedat la instituirea popririi dispuse în dosarul de executare nr. 28/E/2019 al B__ F_____ V___.

În data de 13.05.2019, au formulat adresa-răspuns nr. xxxxxx/13.05.2019, prin care au comunicat executorului judecătoresc ca debitoarea F____ C_______ a fost identificata ca figurând cu cont deschis la B____ T___________ S.A. și că poprirea a fost instituita prin blocarea contului acesteia, urmând ca sumele prezente și cele viitoare sa fie virate în contul menționat în adresa de instituire a popririi.

Prin Sentința civilă nr. 2043 pronunțată în data de 27.05.2019 de către Judecătoria Tg. M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, instanța a admis cererea reclamantei de suspendare provizorie a executării silite, în dosarul execuțional nr. 28/E/2019 al B__ F_____ V___.

Biroul Executorului Judecătoresc F_____ V___ nu a comunicat terților popriți încheierea de suspendare a executării silite, astfel că la data de 26.06.2019, terțul poprit B____ T___________ a indisponibilizat suma de 2.088 ron încasata în cont de către contestatoarea F____ C_______ și a consemnat- o în contul executorului judecătoresc.

La data de 27.06.2019, b____ a fost informată de către debitoare cu privire la faptul că s-a dispus suspendarea executării silite, aceasta solicitând să nu se mai indisponibilizeze sume de bani ce fac obiectul popririi.

Față de cele mai sus reținute, instanța va admite contestația la executare formulată de contestatoarea F____ C_______ în contradictoriu cu intimații Z__ S______ A_____, și Z__ E__ și cu intimata B____ T___________ S.A., cu privire la indisponibilizarea sumei de 2.088 lei și dispune virarea sumei din contul indicat al organului de executare în adresa de înființare a popririi din 8.05.2019, în contul contestatoarei.

In baza art.45 alin.1 lit.f) din OUG 80/2013, instanța va dispune restituirea către contestatoare, la rămânerea definitivă a hotărârii, a taxei judiciare de timbru în cuantum de 151 lei, achitată conform chitanței nr. 2843 din 19.08.2019.

În baza art.453 C.pr.civ., instanța va obliga intimații Z__ S______ A_____ și Z__ E__ să plătească contestatoarei suma de 59 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în xerocopierea dosarului execuțional (f.26).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite contestația la executare formulată de contestatoarea F____ C_______, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în com. Sânpaul, _____________________, jud. M____, în contradictoriu cu intimații Z__ S______ A_____, CNP xxxxxxxxxxxxx și Z__ E__, CNP xxxxxxxxxxxxx, ambii cu domiciliul în com. Corunca, ____________________, jud. M____ și cu intimata B____ T___________ S.A., cu sediul în Cluj-N_____, ______________________. 8, jud. Cluj, cu privire la indisponibilizarea sumei de 2.088 lei și dispune virarea sumei din contul indicat al organului de executare în adresa de înființare a popririi din 8.05.2019, în contul contestatoarei.

Dispune restituirea către contestatoare, la rămânerea definitivă a hotărârii, a taxei judiciare de timbru în cuantum de 151 lei, achitată conform chitanței nr. 2843 din 19.08.2019.

Obligă intimații Z__ S______ A_____ și Z__ E__ să plătească contestatoarei suma de 59 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 1 0 zile de la comunicare .

Cererea de apel se depune la Judecătoria Tîrgu-M____.

Pronunțată în condițiile art. 396 alin.2 Cod procedură civilă, azi, 05 iunie 2020.

Leave a Reply