Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobilă. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a clauzei penale potrivit căreia pentru sumele neplătite la termen, clientul va plăti penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere până la plata întregii sume

Contract având ca obiect prestarea serviciilor de telefonie mobilă. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a clauzei penale potrivit căreia pentru sumele neplătite la termen, clientul va plăti penalităţi de 1% pentru fiecare zi de întârziere până la plata întregii sume

Stabilirea prin contract a unei penalităţi de 1% pe zi de întârziere contravine dispoziţiilor imperative ale Legii nr. 193/2000, care, prin art. 1 alin. (3), interzice comercianţilor stipularea de clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii.
Având în vedere că legea menţionată a fost adoptată pentru a transpune în dreptul intern Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele cu consumatorii, iar România şi-a asumat obligaţia transpunerii şi aplicării efective, în raporturile interindividuale, a legislaţiei comunitare, numai o interpretare care să asigure eficacitatea reală a prohibiţiei stipulării unor clauze abuzive în contractele încheiate între comercianţi şi consumatori poate asigura atingerea scopului urmărit de legiuitor, aceea de a descuraja stipularea unor clauze dezavantajoase pentru consumatori, în cuprinsul unor condiţii generale impuse acestora.
Conform art. 4 alin. (1)-(3) din Legea nr. 193/2000: „(1) O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor. (2) O clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv. (3) Faptul că anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor prezentei legi pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant. Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens”. De asemenea, art. 1 lit. i) din anexa legii prevede că este considerată abuzivă clauza care obligă consumatorul la plata unor sume disproporţionat de mari în cazul neîndeplinirii obligaţiilor contractuale de către acesta, comparativ cu pagubele suferite de comerciant.
în speţă, contractul încheiat de reclamantă cu prestatorul de telefonie mobilă este un contract standard, preformulat, condiţiile generale ale contractului fiind stabilite în mod unilateral de către prestator. Mai mult, acesta din urmă nu a pretins şi nici nu a făcut dovada că o astfel de clauză preformulată a fost negociată direct cu reclamanta, în calitate de consumator. în condiţiile în care pentru un debit în sumă de 364,19 lei au fost calcuiate penalităţi în valoare de 11.532,12 lei, penaiitatea cu- muiată pe an fiind de 365%, se constată că penaiitatea impusă creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiiie părţiior.

C.A. Constanţa, s. corn., mar. şi fluv., cont. adm. şi fisc., dec. nr. 136 din 10 septembrie 2008, în Jurindex

Leave a Reply