Curtea de Apel Targu Mureș. Neîndeplinirea condițiilor plății nedatorate

Cuvinte cheie: Plata nedatorată ncc, plata nedatorată cod civil, plata nedatorată vechiul cod civil, plata nedatorata conditii, plata nedatorata jurisprudenta, plata nedatorata sau raspundere contractuala, plata nedatorata prescriptie, plata nedatorata sau imbogatire fara justa cauza, plata nedatorata anaf, plata nedatorata achizitii publice, plata nedatorata actiune, actiune plata nedatorata noul cod civil, plata nedatorată, plată nedatorată, plata nedatorata cod civil, plata nedatorata codul muncii, plata nedatorata cod fiscal, plata nedatorata curtea de conturi, plata nedatorata cod civil 1864, plata nedatorata vechiul cod civil,

Curtea de Apel Targu Mureș. Neîndeplinirea condițiilor plății nedatorate

DECIZIA Nr. 178/R

Ședința publică din 08 Octomb rie 2020

Completul constituit din:

PREȘEDINTE C______ R___

Judecător A_____ M____

Judecător G_______ O_____

Grefier M____ C_______

Pe rol judecarea recursului declarat de reclamanta Maluțan E____ I____, cu domiciliul procesual ales în T____-M____, _____________________, nivel II-III, județul M____, împotriva Deciziei civile nr. 1140 din 20 decembrie 2019, pronunțată de Tribunalul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX.

La apelul nominal făcut în ședință publică a răspuns reprezentanta intimatei pârâte Asociația de P__________ nr. 7 T____-M____, d-na avocat K_________ E____ E___, lipsă fiind recurenta reclamantă Maluțan E____ I____.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că recursul este declarat în termenul prevăzut de lege, fiind timbrat cu suma de 364,46 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, conform chitanței de la fila 16 dosar.

Neformulându-se alte cereri, instanța acordă cuvântul asupra recursului declarat în cauză.

Reprezentanta intimatei pârâte solicită respingerea recursului pentru motivele arătate în întâmpinare și obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată. În opinia sa, cererea de chemare în judecată este inadmisibilă, deoarece s-a solicitat restituirea unei sume care a intrat în contul unui creditor în cursul executării silite, folosindu-se de un instrument legal – plată nedatorată. Apreciază că toate sumele care se încasează în cursul executării silite, sunt definitiv achitate în mod legal. Într-adevăr nu sunt îndeplinite condițiile plății nedatorate, însă, în opinia sa, acțiunea este inadmisibilă.

Instanța reține cauza în pronunțate, aceasta urmând să aibă loc în jurul orei 11,00.

CURTEA DE APEL,

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Circumstanțele cauzei

Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Judecătoriei T____-M____ la data de 07 decembrie 2017, sub nr. de dosar XXXXXXXXXXXXXX, reclamanta Maluțan E____ I____ a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Asociația de P__________ nr. 7 T____-M____, obligarea pârâtei la restituirea sumei de 10.893 lei, reprezentând cheltuieli de întreținere nedatorate, precum și la plata dobânzii legale aferente debitului, de la data încasării sumei nedatorate și până la data restituirii efective. De asemenea, a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 1.342 lei, reprezentând onorariul organului de executare și la plata cheltuielilor de judecată.

Sentința pronunțată de Judecătoria T____-M____

Prin Sentința civilă nr. 1396 din 11 aprilie 2019, Judecătoria T____-M____ a dispus respingerea ca neîntemeiată a excepției lipsei calității procesuale pasive a reclamantei Maluțan E____, invocată de către pârâta Asociația de P__________ nr. 7 T____-M____, prin întâmpinare. De asemenea, a dispus admiterea excepției inadmisibilității cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta Maluțan E____ I____, în contradictoriu cu pârâta Asociația de P__________ nr. 7 T____-M____ și pe cale de consecință a respins ca inadmisibilă cererea de chemare în judecată, având ca obiect pretenții.

Decizia pronunțată de Tribunalul M____

Prin D ecizia civilă nr. 1140 din 20 decembrie 2019, Tribunalul M____ a dispus admiterea apelul ui formulat de reclamanta Maluțan E____ I____, împotriva sentinței civile nr. 1396 din data de 11 aprilie 2019, pronunțată de Judecătoria Tg. M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX, anularea în parte a hotărârii atacate, în sensul respingerii excepției inadmisibilității acțiunii invocată de pârâta Asociația de P__________ nr. 7 T____ M____ în fața primei i nstanțe și respingerii ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta Maluțan E____ I____ , în contradictoriu cu pârâta Asociația de P__________ nr. 7 T____ M____. S-a dispus m enține rea hotărârii atacate în ce privește respingerea excepției lip sei calității procesuale active, iar apelanta Maluțan E____ I____ a fost obligată să îi plătească intimatei Asociația de P__________ nr. 7 T____-M____ suma de 500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în apel.

Pentru a pronunța această soluție, tribunalul a apreciat că nu sunt îndeplinite cele două condiții ale plății nedatorate, deoarece plata invocată de reclamantă nu a fost efectuată de bunăvoie, ci prin intermediul executării silite, iar debitul este datorat și rezultă din actele de executare silită, acte care, din moment ce nu au fost contestate pe calea contestație la executare și nu pot fi contestate nici în cauza pendinte, sunt în conti nuare valabile.

Calea de atac exercitată:

În cauză a formulat recurs reclamanta Maluțan E____ I____, solicitând admiterea acestuia, casarea în parte a deciziei recurate , sub aspectul soluției de respingere ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată, iar în rejudecarea cauzei a solicitat admiterea apelului și a cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

. În motivare a susținut că:

instanța de apel nu a luat în considerare faptul că pârâta a achiesat la pretențiile reclamantei, încălcând astfel principiul disponibilității părților;
instanța de apel a apreciat în mod greșit că nu sunt îndeplinite condițiile plății nedatorate, deoarece chiar dacă îndeplinirea obligației pecuniare a reclamantei s-a realizat prin intermediul executării silite, aceasta poate fi asimilată noțiunii de plată.

În drept, au fost invocate prevederile art. 488 alin. 1 pct. 5 și 8 Cod procedură civilă .

Apărările formulate în cauză

Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea recursului declarat de reclamantă și obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată , menținându-și punctul de vedere exprimat în fața instanței de apel.

În drept a invocat dispozițiile art. 1469 din Codul civil.

Soluția și considerentele curții de apel

Examinând recursul formulat, curtea de apel constată următoarele:

Prin primul motiv de recurs, întemeiat pe dispozițiile a rt. 488 alin. 1 pct. 5 Cod procedură civilă , recurenta susține că instanța de apel nu a luat în considerare faptul că pârâta a achiesat la pretențiile reclamantei, încălcând astfel principiul disponibilității părților.

Nu putem primi aceste susțineri, deoarece, din întâmpinarea depusă în fața primei instanțe, reiese în mod evident că pârâta a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată și doar în subsidiar, în cazul în care aceasta va fi găsită întemeiată, a fost de acord cu admiterea în parte a pretențiilor formulate.

Totodată, recunoașterea din cuprinsul interogatoriului, invocată de reclamantă în susținerea existenței achiesării, nu are nici o relevanță, câtă vreme condițiile plății nedatorate nu sunt îndeplinite în cauză.

Mai mult, chiar dacă pârâta ar fi achiesat la pretențiile reclamantei, aceasta din urmă ar fi trebuit să solicite expres darea unei hotărâri în baza achiesării, deoarece hotărârea de achiesare nu poate fi dată din oficiu, ci doar cu respectarea principiului disponibilității, la cererea reclamantului (a se vedea în acest sens preved erile art. 436 alin. 1 Cod procedură civilă, care impun această condiție).

Cu privire la motivul de recurs întemeiat pe dispozițiile a rt. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă , reținem că recurenta deține o cotă de ½ parte din imobilul apartament nr. 12 situat în mun. T____ M____, __________________. Având în vedere datoriile cu titlu de întreținere, înregistrate la asociația de p__________, imobilul respectiv a fost supus executării silite prin vânzarea la licitație publică, iar din sumele de bani rezultate s-au achitat datoriile către asociația de p__________. Reclamanta a invocat un drept de creanță față de asociația de p__________, rezultat din diferența dintre debitul real și cel pentru care a fost executată silit.

În vederea recuperării acestui debit, a formulat o acțiune în pretenții, solicitând restituirea diferenței și invocând ca temei juridic plata nedatorată.

Potrivit art. 1341 Cod Civil ”Cel care a plătit fără a datora are dreptul la restituire”.

Deci o primă condiție pentru incidența acestei instituții juridice este ca prestația nedatorată să se fi realizat cu titlu de plată. Noțiunea de plată este definită prin art. 1469 din Codul Civil după cum urmează:

”Obligația se stinge prin plată atunci când prestația datorată este executată de bunăvoie ”.

Așadar, prin coroborarea celor două texte legale amintite, reiese că instituția plății nedatorate este incidentă doar atunci când plata a fost efectuată de bunăvoie.

Or, plata către pârâtă a debitului înregistrat de reclamantă, s-a realizat în urma în urma executării silite, deci nu a fost realizată de bunăvoie, caz în care nu este îndeplinită condiția legală menționată.

Cea de-a doua condiție constă în aceea ca datoria în vederea căreia s-a efectuat plata să nu existe din punct de vedere juridic.

Nici această condiție nu este îndeplinită, deoarece debitul înregistrat de reclamantă nu este unul nedatorat. Din contră, din actele de executare în temeiul cărora s-a realizat distribuirea sumelor către pârâtă, reiese existența acestui debit, iar actele respective nu au fost contestate de reclamantă pe calea contestației la executare, iar pe calea acțiunii pendinte nu este admisibilă contestarea acestora.

Așadar, și în prezent acestea își păstrează valabilitatea, nefiind anulate.

Față de toate aceste aspecte, conchidem că decizia instanței de apel este dată cu respectarea legii, motiv pentru care, în temeiul dispozițiilor art. 498 din Codul de procedură civilă, vom respinge ca nefondat recursul declarat în cauză.

Având în vedere soluția instanței de recurs și faptul că recurenta reclamantă se găsește în culpă procesuală, în temeiul ar t. 453 alin. 1 Cod procedură civilă , aceasta va fi obligată să achite în favoarea intimatei, suma de 595 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată sub forma onorariului avocațial (f. 21).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanta Maluțan E____ I____, cu domiciliul procesual ales în T____-M____, _____________________, nivel II-III, județul M____, împotriva Deciziei civile nr. 1140 din data de 20 decembrie 2019, pronunțate de Tribunalul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX.

Obligă recurenta la plata către intimată a sumei de 595 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi, 8 octombrie 2020.

Președinte,

C______ R___

Judecător,

A_____ M____

Judecător,

G_______ O_____

Leave a Reply