Curtea de Apel Târgu Mureș. Respingerea recursului pentru neîndeplinirea motivului de casare prevăzut la art. 488 alin. pct. 8 Cod procedură civilă

cuvinte cheie Motive recurs contencios administrativ, motive recurs in casatie, motive recurs vechiul cod de procedura civila, motive recurs contencios, recurs motive de nelegalitate, recurs motive de netemeinicie, recurs motive contradictorii, motive de recurs de ordine publica, motive recurs, motive recurs ncpc, completare motive recurs, depunere motive recurs, motive de nelegalitate recurs, motive noi in recurs, recurs civil motive, motive recurs civil,

Curtea de Apel Târgu Mureș. Respingerea recursului pentru neîndeplinirea motivului de casare prevăzut la art. 488 alin. pct. 8 Cod procedură civilă

CURTEA DE APEL TÂRGU M____

SECȚIA I CIVILĂ

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:002.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

DECIZIA Nr. 161/ R

Ședința publică din 06 Oc tombrie 2020

Completul constituit din:

PREȘEDINTE M______ P______ I___

Judecător C_______ A__ D___

Judecător F_____ D___

Grefier A______ C______ B____

Pe rol judecarea recursului declarat de reclamanta M______ M____ cu domiciliul în Târgu-M____, ___________________. 27 __________________, având CNP xxxxxxxxxxxxx și domiciliul procesual ales la Cabinetul de Avocat Saharov N______ din Tg. M____, ___________________. 22/22 , jud. M____ , în n___ p______ și în c_______ de r___________ al n______ M____ C_______, cu domiciliul în __________________________ D___, nr. 165, jud. M____, împotriva deciziei nr. 220 din 07 aprilie 2020 , pronunțată de Tribunalul M____ , în dosar nr. XXXXXXXXXXXX .

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă cj. C_______ I____ pentru intimatul chemat în garanție C________ Județean M____ , lipsă fiind reclamanta recurentă și pârâta intimată Direcția G_______ de Asistență S______ și Protecția C________ M____.

Procedura de citare este l____ îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează că recursul a fost declarat în termenul l____, scutit de plata taxei judiciare de timbru și că s-a parcurs procedura prealabilă .

Reprezentantul intimatul ui chemat în garanție depune la dosar delegație.

Neformulându-se alte cereri, instanța acordă cuvântul asupra recursului declarat în cauză.

Reprezentantul intimatul ui chemat în garanție solicită respingerea recursului, soluția pronunțată de instanța de apel fiind temeinică și legală, având în vedere că pârâta intimată nu se află în postura de a fi pierdut procesul în fața primei instanțe. Solicită a se avea în vedere că cererea a fost respinsă ca rămasă fără obiect, iar recursul reclamantei a fost formulat deoarece a apreciat că pârâta intimată este în culpă pentru încadrarea greșită a doamnei M____ C_______ în grad de handicap. Pârâta intimată nu are competența de încadrare a persoanelor în grad de handicap și C________ Județean prin Comisia de încadrare în grad de handicap. De asemenea solicită a se avea în vedere toate motivele cuprinse în întâmpinare și respingerea recursului ca nefondat.

Instanța reține cauza în pronunțare, aceasta urmând a avea loc prin punerea soluției la dispoziția părților prin grefa instanței.

CURTEA DE APEL

Prin sentința civilă nr. 3349 pronunțată la data de 18.09.2019 Judecătoria Tg. M____ a respins ca rămasă fără obiect cererea formulată de reclamanta M______ M____ , în n___ p______ și în c_______ de r___________ l____ al n______ M____ C_______, în contradictoriu cu pârâta Direcția G enerală de Asistență S______ și Protecția C________ M____ și cu chematul în garanție C________ Județean M____ și a obligat pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în cuantum de 395 lei, reprezentând taxă de timbru.

Prin decizia civilă nr. 220 pronunțată la data de 07.04.2020 Tribunalul M____ a admis apelul declarat de pârâta Direcția G_______ de Asistență S______ și Protecția C________ M____ împotriva sus-menționatei sentințe și în consecință a schimbat în parte hotărârea atacată, în sensul că a eliminat dispoziția de obligare a pârâtei la plata sumei de 395 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în favoarea reclamantei M______ M____. A menținut celelalte dispoziții ale hotărârii atacate.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta, solicitând admiterea recursului, casarea în tot a hotărârii recurate și în rejudecare menținerea soluției primei instanțe în sensul obligării pârâtei la restituirea taxei de timbru în cuantum de 395 lei, achitată cu chitanța ___________ nr. 2414/31.10.2018.

În motivarea recursului a invocat motivul prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă , apreciind că decizia instanței de apel a fost dată cu încălcarea și aplicarea greșită a art. 453 Cod procedură civilă. A arătat că este unanim admis în jurisprudență și doctrină că la baza obligației de plată a cheltuielilor de judecată se află culpa procesuală, aspect dedus din sintagma „partea care pierde procesul”. Pentru ca o parte să fie considerată că a pierdut procesul nu este obligatoriu ca ea să fi investit instanța cu o cerere care să fie respinsă. În egală măsură „pierde procesul” și cel care a păstrat o atitudine procesuală pasivă, dar care a fost obligat la o anumită prestație, ca efect al admiterii celeilalte părți. Consideră că, culpa pentru demararea procesului pendinte revine Direcției G_______ de Asistență S______ și Protecția C________ M____ . Caracterul subsidiar al petitului din dosar nr. XXXXXXXXXXX și respingerea cererii ca rămasă fără obiect nu duc la dispariția culpei pârâtei. Cererea a fost respinsă ca rămasă fără obiect ca urmare a admiterii acțiunii în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX și nicidecum ca urmare a constatării că pârâta nu este în culpă procesuală.

Mai arată că admiterea apelului motivat de modalitatea de formulare a cererii de recuperare a cheltuielilor de judecată încalcă dispozițiile incidente în speță, respectiv art. 204 și art. 22 Cod procedură civilă. Solicită instanței de recurs să observe că cererea de recuperare a cheltuielilor de judecată a fost formulată prin acțiunea introductivă (al patrulea petit) și reiterată prin cererea de redeschidere a judecății în dosarul pendinte, urmare a rămânerii definitive a hotărârii pronunțate în cauza care a provocat suspendarea. La momentul promovării acțiunii introductive, cheltuielile de judecată constau doar în onorariu avocațial iar taxa de timbru a fost achitată ulterior, urmare dispozițiilor instanței din ședința de judecată din data de 24.10.2018. Prin cererea de redeschidere a judecății a solicitat restituirea taxei judiciare de timbru iar în condițiile în care prin acțiunea introductivă a solicitat cheltuieli de judecată, ulterior, prin cererea de redeschidere a judecății doar a suplimentat/mărit cuantumul obiectului cererii, nefiind necesară o veritabilă modificare a cererii inițiale.

În ceea ce privește indicarea temeiului de drept, solicită a se observa că instanța nu este ținută de temeiul juridic indicat de părți. În acest sens sunt dispozițiile art. 22 alin. 4 Cod procedură civilă .

În drept: art. 223, 483 și urm., art. 22 alin. 1, art. 204 alin. 2 Cod procedură civilă .

Pârâta Direcția G_______ de Asistență S______ și Protecția C________ M____ a formulat întâmpinare la cererea de recurs, prin care a solicitat respingerea ca netemeinică și nefondată a cererii și menținerea dispozițiilor deciziei atacate, considerând că instanța de apel a soluționat în mod clar și just cauza dedusă judecății, respectând prevederile legale în materie, având în vedere întregul probatoriu, precum și mențiunile din întâmpinare. În primul rând, observă faptul că recurenta reia în mare parte aceleași aspecte menționate și în cererea de chemare în judecată. În al doilea rând, recurenta invocă prin cererea de recurs culpa procesuală a sa privind demararea procesului în dosarul nr. 2970/2017 din care a fost disjuns dosar nr. XXXXXXXXXXX. În ambele hotărâri date de instanța de judecată nu se arată că Direcția G_______ de Asistență S______ și Protecția C________ M____ ar fi fost în culpă prin neacordarea drepturilor beneficiarei M______ M____, întrucât partea care a pierdut procesul a fost U nitatea A dministrativ T eritorială G_______ D___ și Primăria G_______ D___, jud. M____, care a fost obligată a plăti retroactiv indemnizația de însoțitor reclamantei.

În drept, art. 490 alin. 2, raportat la art. 205-206 Cod procedură civilă .

Prin întâmpinarea formulată, chematul în garanție C________ Județean M____ a solicitat respingerea recursului ca nefondat, pe considerentul că, deși reclamanta consideră incident motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 Cod procedură civilă , acest motiv nu este aplicabil față de decizia pronunțată de instanța de apel, întrucât aceasta din urmă a respectat și a aplicat corect dispozițiile art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă . În mod corect s-a reținut că pârâta nu se află în situația părții care a pierdut procesul , fiindcă cererea reclamantei a rămas fără obiect. În măsura în care nu s-ar fi procedat la disjungerea capătului de cerere, eventualele cheltuieli de judecată ar fi trebuit să fie suportate de partea care a căzut în pretenții, respectiv U nitatea A dministrativ T eritorială G_______ D___ și Primăria Comunei G_______ D___.

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinări (filele 26-32).

Examinând recursul declarat prin prisma motivelor de recurs invocate Curtea constată următoarele:

Motivul de nelegalitate invocat de către recurentă este cel prevăzut de art. 488 alin. pct. 8 Cod procedură civilă , potrivit căruia casarea unor hotărâri se poate cere când hotărârea a fost dată cu încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material. A apreciat recurenta că decizia instanței de apel a fost dată cu încălcarea și aplicarea greșită a art. 453, respectiv art. 204 și art. 22 Cod procedură civilă.

Se constată că motivul prevăzut de vechiul cod de procedură civilă în art. 304 pct. 9 a fost limitat la încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material. Eliminarea ipotezei lipsei de temei l____ nu aduce o modificare de substanță, deoarece ipotezele păstrate sunt suficient de acoperitoare pentru a permite remedierea oricărei nelegalități pe tărâmul dreptului substanțial.

În schimb, precizarea că este vorba de norme de drept material exclude posibilitatea ca în cadrul acestui motiv să se invoce încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de procedură, așa cum a invocat recurenta în dezvoltarea motivului de recurs. Modificarea operată este logică, în contextul în care a fost extinsă aria de aplicabilitate a art. 488 pct. 5 Cod procedură civilă , la toate încălcările regulilor de procedură sancționabile cu nulitatea.

Cu titlu de exemplu, ipotezele circumscrise acestui motiv de casare se întâlnesc în situațiile în care instanța aplică un act normativ care nu este incident în speță, dă eficiență unei norme generale în condițiile existenței unei norme speciale aplicabile, dă o interpretare greșită textului de lege aplicabil în cauză etc.

Câtă vreme încălcarea normelor de procedură nu se circumscrie motivului de recurs invocat, Curtea, în baza art. 496 alin. 1 Cod procedură civilă , va respinge recursul declarat de reclamantă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul declarat de reclamanta M______ M____ , cu domiciliul în Târgu-M____, ___________________. 27 _________________ și domiciliul procesual ales la Cabinetul de Avocat Saharov N______ din Tg. M____, __________________. 22/22, jud. M____ împotriva deciziei civile nr. 220/07.04.2020, pronunțată de Tribunalul M____.

Definitivă.

Pronunțată azi, 06.10.2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

Președinte,

M______ P______ I___

Judecător,

C_______ A__ D___

Judecător,

F_____ D___

Leave a Reply