Judecătoria Iași. Ordin de plată efectuat într-un cont greșit. Respingerea acțiunii în răspundere delictuală

JUDECĂTORIA IAȘI
SECȚIA CIVILĂ

Ședința publică de la 20 Decembrie 2017
Completul constituit din:
P_________ A__ I____
Grefier C_____ A________

Sentința civilă Nr. xxxxx/2017

Pe rol se află judecarea cauzei Civi l privind pe reclamant __________________ pe pârât I__ B___ I___, PRIN R___________ L EGAL, pârât I__ B___ NV R______ , PRIN R___________ L____, pârât B__ G_____ S______ G_______ SA, pârât B__ G_____ S______ G_______ SA- S________ I___ , având ca obiect pretenții restituire sumă- .
Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 06.12.2017, susținerile părților fiind consemnate în încheierea de ședință din acea zi, care face parte integrantă din prezenta sentință , când instanța, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunțarea pentru astăzi, când, în aceeași compunere, a hotărât următoarele :

INSTANȚA,

Deliberand asupra cauzei de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei I___ sub nr. 81 XXXXXXXXXXX, reclamanta ________________ solicitat în contradictoriu cu paratele I__ B___ NV R______, I__ B___ I___, B__ G_____ S______ G_______ SA si B__ G_____ S______ G_______ SA-S________ I___ obligarea acestora la restituirea sumei de xxxxxx,98 lei.
In motivarea cererii reclamanta arata, in esenta ca, in urma relatiilor contractuale pe care le are cu _______________________, la data de 01.03.2017 a primit o notificare din partea acesteia prin care ii comunica numarul de cont in care urmau a fi efectuate platile incepand cu data de 01.03.2017, iar la data de 03.03.2017 a efectuat plata contravalorii unei facturi in cuantum de xxxxxx,98 lei, in contul indicat de aceasta societate.
Reclamanta mai arata ca, B__ a virat suma de xxxxxx,98 lei in contul indicat fara sa verifice daca respectivul cont apartine _______________________, conform procedurii uzuale si nici I__ B___ nu a verificat si nu s-a sesizat cu privire la faptul ca plata sumei de xxxxxx,98 lei s-a facut intr-un cont care nu apartine respectivei societati comerciale ci unei persoane fizice care a retras suma de bani de la unitati ATM.
Sustine reclamanta ca, in ordinul de plata numarul 632/02.03.2017 a indicat corect denumirea si Codul de Identificare Fiscala atat ale beneficiarului cat si ale platitorului, suma ce urma a fi platita si ca reprezinta contravaloare combustibil conform facturii nr. xxxxxxx/01.02.2017.
Sub acest aspect, reclamanta afirma ca, institutiile bancare erau obligate sa parcurga o procedura de validare, procedura ce presupunea identificarea elementelor corespunzatoare contului, insa acestea nu si-au indeplinit obligatiile ce le reveneau, validand si efectuand operatiunea prin care suma a fost directionata catre un beneficiar diferit de cel indicat de platitor.
Reclamanta mai arata ca, desi a solicitat restituirea sumei, cererea sa nu a primit un raspuns favorabil, iar paratele nu au intreprins demersuri pentru recuperarea sumei decontate eronat in contul altui beneficiar decat cel indicat.
In drept, au fost indicate dispozitiile C.civ., c.pr.civ., Regulamentul BNR 2/2004, OUG 113/2009, Regulamentul BNR 2/2016, OUG 193/2002, Legea 250/2003.
In sustinerea cererii au fost depuse la dosarul cauzei inscrisuri.
Cererea a fost l____ timbrata cu taxa judiciara de timbru.
In procedura prealabila fixarii primului termen de judecata reclamanta a precizat faptul ca isi intemeiaza cererea de chemare in judecata pe dispozitiile privind raspunderea delictuala, respectiv art. 1349, 1357-1371, 1381-1382 C.civ.
Parata B__ G_____ S______ G_______ SA a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii aratand, in esenta ca, raspunderea sa ar putea fi antrenata exclusiv in temeiul normelor care reglementeaza raspunderea contractuala, avand in vedere faptul ca ______________________ exista incheiate mai multe contracte care reglementeaza drepturile si obligatiile contractuale.
Parata mai arata ca, nu sunt indeplinite conditiile raspunderii civile delictuale, dat fiind faptul ca, potrivit dispozitiilor contractuale si a prevederilor legale aplicabile, banca nu are obligatia de verificare sau de validare a platii, intreaga responsabilitate revenind clientului care are obligatia de a completa ordinele de plata cu toate informatiile corecte.
Sustine parata ca, nu este in culpa intrucat si-a executat intocmai obligatiile asumate, operand transferul sumei indicate de reclamanta in contul indicat de catre aceasta, reclamanta fiind cea care nu si-a executat obligatiile contractuale privind completarea corecta a ordinului de plata.
Afirma parata ca, in lipsa culpei, nu se poate retine existenta unei legaturi de cauzalitate _________________________, iar prejudiciul a fost cauzat atat printr-o fapta ilicita a unui tert cat si prin neglijenta reclamantei care, cu o minima diligenta in ceea ce priveste plata efectuata, ar fi putut constata la o analiza sumara a inscrisului pretins a fi emis de _______________________ prin care i se aducea la cunostinta necesitatea efectuarii platii intr-un alt cont, existenta unor inadvertente sau exprimari care ar fi trebuit sa-i atraga atentia si sa determine o ________ verificari suplimentare inainte de efctuarea platii.
In drept, au fost invocate disp. art. 205 C.pr.civ. si prevederile legale indicate in cuprinsul intampinarii.
In sustinerea intampinarii au fost depuse la dosarul cauzei inscrisuri.
Parata I__ B___ NV R______ a formulat intampinare prin care a solicitata respingerea cererii, aratand in esenta ca, a realizat creditarea contului IBAN cu suma de xxxxxx,98 lei, in baza instructiunii de plata data de ordonator, iar plata a fost procesata automat, exclusiv pe baza codului IBAN, conform obligatiilor care ii revin conform legislatiei in vigoare, nefiind necesara si nici obligatorie verificarea altor date suplimentare, cum ar fi concordanta cu numele sau denumirea titularului contului.
Parata mai arata ca, responsabilitatea corectitudinii informatiilor furnizate ii apartine in exclusivitate reclamantei si nu este obligatia sa de a suporta din surse proprii returul sumei creditata in mod eronat de catre ordonator intr-un alt cont decat cel dorit.
In drept, au fost invocate disp. art. 205 C.pr.civ., art. 161, 162, 163 din Ordonanta 113/2009.
Paratele I__ B___ I___ si B__ G_____ S______ G_______ SA-S________ I___ nu au formulat intampinare.
In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Din probele administrate in cauza rezulta faptul ca la data de 03.03.2017, cu OP nr. 632, reclamanta a efectuat o plata in cuantum de xxxxxx,98 lei, indicand un numar de cont despre care a crezut ca apartine _______________________, ulterior afland ca de fapt acel cont apartinea unei persoane fizice.

Prin cererea formulata, reclamanta solicita obligarea paratelor la restituirea sumei de xxxxxx,98 lei si care a fost virata intr-un alt cont decat cel in care trebuia, motivat de faptul ca, atata timp cat in OP nr. 632/02.03.2017, a indicat in mod corect denumirea si codul de identificare fiscala atat al beneficiarului cat si al sau si a precizat ca reprezinta contravaloare combustibil, paratele aveau obligatia, ca inainte de a valida si opera debitarea contului sau, sa faca verificarile necesare pentru identificarea elementelor corespunzatoare contului beneficiarului real al platii, indicand ca si temei de drept al cererii sale raspunderea civila delictuala.

Conform art. 1349 Cod civil, „orice persoanã are îndatorirea sã respecte regulile de conduitã pe care legea sau obiceiul locului le impune și sã nu aducã atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. Cel care, având discernãmânt, încalcã aceastã îndatorire rãspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat sã le repare integral”, iar potrivit art. 1357 „cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită săvârșită cu vinovăție este obligat să îl repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușoară culpă”.

Din analiza acestor prevederi legale, rezultă că pentru angajarea răspunderii civile delictuale se cer a fi întrunite cumulativ următoarele condiții: existența unui prejudiciu, existența unei fapte ilicite, existența unui raport de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu și existența vinovăției celui care a cauzat prejudiciu constând în intenția, neglijența sau imprudența cu care a acționat.

Fapta ilicită poate fi definită ca fiind orice faptă prin care, încălcându-se normele dreptului obiectiv, sunt cauzate prejudicii dreptului subiectiv aparținând unei alte persoane.

Prejudiciul, ca element esențial al răspunderii delictuale, constă în rezultatul, în efectul negativ, suferit de o anumită persoană, ca urmare a faptei ilicite săvârșită de o altă persoană. Prejudiciul trebuie să fie cert și să nu fi fost reparat încă.

Pentru a fi angajată răspunderea unei persoane nu este suficient să existe, pur și simplu, fără legătură între ele, o faptă ilicită și un prejudiciu suferit de o altă persoană, ci este necesar ca între faptă și prejudiciu să fie un raport de cauzalitate, în sensul că acea faptă a provocat acel prejudiciu.

Potrivit principiului consacrat de disp. art. 249 C .pr.civ., „cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege.”

In speta, instanta apreciaza ca reclamanta nu a facut dovada indeplinirii cumulative a conditiilor raspunderii civile delictuale in sarcina paratelor, ci dimpotriva, prin cererea formulata isi invoca de fap t propria culpa in cauzarea prejudiciului pe care l-a suferit, in conditiile in care chiar ea recunoaste faptul ca paratele au facut plata sumei de xxxxxx,98 lei in contul indicat de ea in OP nr. 632/02.03.2017.

Ori, potrivit disp. art. 161 din OUG 113/2009, o rdinul de plată este considerat ca fiind corect executat în ceea ce privește beneficiarul plății specificat prin codul unic de identificare, dacă ordinul de plată este executat în conformitate cu codul unic de identificare , iar in art. 162 din acelasi act normativ se arata ca, in cazul în care codul unic de identificare furnizat de utilizatorul serviciilor de plată este incorect, prestatorul de servicii de plată nu răspunde, în conformitate cu art. 164 – 173, pentru neexecutarea sau executarea defectuoasă a operațiunii de plată.
Prin urmare, instanta apreciaza ca, fata de prevederile legale anterior enuntate paratele nu erau obligate sa faca nicio verificare cu privire la numarul de cont indicat de reclamanta ci aveau obligatia de a face plata in contul in dicat de aceasta.

De asemenea, instanta apreciaza ca, dat fiind suma mare pe care o avea de plata, reclamanta putea sa depuna diligentele necesare pentru a se asigura ca numarul de cont indicat in notificarea transmisa prin fax de _______________________ la data de 01.03.2017 este cel corect.

Aceasta cu atat mai mult cu cat, asa cum a aratat si parata B__ G_____ S______ G_______ SA, la o analiza sumara a acestei notificari se pot observa o ________ aspecte neconforme, cum ar fi de ex. ca societatea este inregistrata la Camera de Comert si Industrie sau forma stampilei aplicata pe notificare care este total diferita de cea de pe facturi, aspecte de natura sa o determine pe reclamanta sa faca verificari cu privire la contul indicat,.

In baza acestor considerente, retinand ca, in speta, nu sunt indeplinite cumulativ conditiile raspunderii civile delictuale in sarcina paratelor, instanta va respinge actiunea formulata, ca neintemeiata.

In temeiul disp. art. 453 C .pr.civ., instanta va respinge cererea reclamantei privind obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata si va lua act ca paratele nu solicita cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE

Respinge cererea formulata de reclamanta ___________________ sediul în I___, ______________________, J____ IAȘI in contradictoriu cu paratele I__ B___ NV R______, cu sediul în sector 1, București, ________________________, nr. 48, I__ B___ I___ , cu sediul în I___, _____________________________. 21, J____ IAȘI, B__ G_____ S______ G_______ SA , cu sediul în sector 1, București, _______________________. 1-7 si B__ G_____ S______ G_______ SA-S________ I___ , cu sediul în I___, ________________. 1B-2A, J____ IAȘI, ca neintemeiata.
Respinge cererea reclamantei privind obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata, ca nefondata.
Ia act ca paratele nu solicita cheltuieli de judecata.
Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare, calea de atac urmand a fi depusa la Judecatoria I___.
Pronunțată în ședinta publica azi, 20.12.2017.

P_________, Grefier,
I____ A__ A________ C_____

 

Apelul împotriva acestei hotărâri a fost respins prin Decizia nr. 1440/2019 din data de 20.05.2019, pronunțată de Tribunalul Iași.

Leave a Reply