Obligarea la plata contraprestației activității sportive desfășurate în temeiul Contractului de activitate sportiva

Obligarea la plata contraprestației activității sportive desfășurate în temeiul Contractului de activitate sportiva

Cuvinte cheie Contract de activitate sportiva antrenor, contract de activitate sportiva pdf, contract de activitate sportiva impozitare 2019, contract de activitate sportiva model, contract de activitate sportiva 2018 model, contract de activitate sportiva contributii, contract de activitate sportiva 2020, contract de activitate sportiva impozitare 2018, contract activitate sportiva arbitri, model contract activitate sportiva antrenor, contractul de activitate sportiva, contract de activitate sportiva, contracte de activitate sportiva, contract de activitate sportiva model cadru, contracte activitate sportiva,

JUDECĂTORIA T____ M____

SECȚIA CIVILĂ

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

SENTINȚA CIVILĂ NR. 4073 /2020

Ședința publică din data de 09 .0 11 .2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: R_____-A______ G_______

GREFIER: MAR I___ B____

Pe rol instanței se află judecarea acțiunii civile formulate de reclamant R___ A______ în contradictoriu cu pârât C_____ S______ M________ T____ M____, având ca obiect acțiune în răspundere contractuală .

Se constată că mersul dezbaterilor este consemnat în încheierea de ședință pronunțată la data de 13 . 10 .2020, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea asupra cauzei pentru data de 26 .10.2020 , când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunțarea asupra cauzei pentru data de astăzi, încheier ile menționat e făcând parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 19.06 .2020, sub nr. XXXXXXXXXXXX, reclamanta R___ A______ , în contradictoriu cu pârâta C_____ S______ M________ T____-M____ a solicitat instanței să dispună:

1. obligarea pârâtului C_____ S______ M________ T____-M____ la plata sumei de 8750 lei, reprezentând contraprestația activității sportive desfășurate/venituri bănești neachitate în favoarea reclamantei pe perioada 15.08.xxxxxxxxxxxxx19 în temeiul Contractului de activitate sportivă nr. 498/09.08.2018 avizat de Federația Română de Baschet sub nr. 383/20.08.2 018.

2. obligarea pârâtului la suportarea dobânzilor bancare calculate la suma restantă în cuantum de 109,06 lei, precum și până la plata efectivă a sumei datorate;

3. obligarea pârâtului la plata tuturor cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul p roces;

În motivarea cererii reclamanta a arătat că a încheiat cu C_____ S______ M________ T____ M____, în calitate de Beneficiar, pe o perioadă de 9 luni, cuprinsă între datele de 15.08.xxxxxxxxxxxxx19 Contractul de activitate sportivă nr. 498/09.08.2018 avizat de Federația Română de Baschet sub nr. 383/20.08.2018, având ca obiect desfășurarea activității sportive specifice de baschet feminin în schimbul remunerației denumită contraprestația activității sportive conform pct. 5.1 din contract.

Pârâta nu și-a îndeplinit integral obligațiunile contractuale în sensul prevederilor art. IV pct. 4.4. lit. e) din contract, neachitând decât doar parțial și cu mari întârzieri contraprestația activității sportive, așa cum s-a stabilit la art. V. pct. 5.1., ce rezultă din situația anexă.

Astfel, C_____ S______ M________ T____ M____ nu i-a achitat deloc remunerațiile pe luna februarie 2019 în cuantum de 2500 lei, pe luna martie 2019 în cuantum de 2500 lei, pe luna aprilie 2019 în cuantum de 2500 lei și pe luna mai 2019 în cuantum de 1250 lei. De asemenea, plata contraprestațiilor activităților sportive s-a efectuat parțial în luna septembrie 2018-decembrie 2018 și ianuarie 2019, în loc de xxxxx lei fiind plătită cu suma de xxxxx, rămânând neachitată suma de 8750 lei

Solicită a observa că pe perioada septembrie 2018-ianuarie 2019 remunerația s-a plătit cu întârzieri, după cum urmează:

-salarul pentru luna septembrie 2018, cu întârziere de 4 zile;

-salarul pentru luna octombrie 2018 cu 37 zile întârziere;

-salarul pentru luna noiembrie 2018 cu 173 zile întârziere;

-salarul pentru luna decembrie 2018 cu 118 zile întârziere

-salarul pentru luna ianuarie 2019 cu 86zile întârziere

Situația plăților neefectuate, a plăților efectuate parțial, precum și a plăților realizate cu întârzieri este evidențiată prin tabelul anexat prezentei, fiind calculate și dobânzile bancare, conform comunicării BRD, acesta fiind în valoare totală de 8859,06 lei. Or pentru neîndeplinirea obligației asumate pârâta este răspunzătoare de paguba ce i-a cauzat-o și este obligată să repare acest prejudiciu întrucât legea prevede explicit că „cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare” (art. 1357 alin. 1 Cod civil).

Văzând că pârâta nu-și îndeplinește obligațiile, în temeiul prevederilor art. 1522 C. civ. a notificat-o prin B__ Szekely Szabolcs sub nr. 278/N/18.10.2019, preluată de pârâtă, solicitând să-i achite drepturile pecuniare restante împreună cu dobânzile aferente, cerând de asemenea să-i facă dovada achitării contribuțiilor aferente drepturilor pecuniare în favoarea bugetului pe toată durata contractuală.

A solicitat să se aibă în vedere că potrivit actelor normative în vigoare sportivii de performanță beneficiază de drepturile de asigurare socială, de asistență socială, de asigurările sociale de sănătate, precum și de drepturile ce li se cuvin de la fondurile private de pensii (art. 63 din Legea nr. 69/2000). A opinat că din comportamentul răuvoitor a pârâtei rezultă că acesta, deși dispune de fondurile bănești necesare, nu este preocupată în niciun fel de a asigura protecția socială a sportivilor de per formanță, în speța de față fiind lipsită de buna credință în privința executării obligației contractuale, deși actul a fost încheiat legal având putere de lege între părți.

În drept au fost invocate dispozițiunile Codului civil, art. 1178 și urm., art. 1170, art. 1266 și urm., art. 1270 și urm., art. 1350, art. 1357 și urm., precum și pe celelalte dispoziții legale în materie, a Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cât și pe dispozițiunile C. pr. civ., art. 194, art. 355, art. 453, etc.

În probațiune , a solicitat încuviințarea și administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Cererea a fost legal timbrată cu suma de 572,5 lei.

Pârâtul, deși legal citat, nu a formulat întâmpinare .

Pe parcursul cercetării procesului, instanța a încuviințat și administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

Reclamanta a încheiat cu C_____ S______ M________ T____-M____, în calitate de beneficiar, pe o perioadă de 9 luni, cuprinsă între datele de 15.08.xxxxxxxxxxxxx19 Contractul de activitate sportivă nr. 498/09.08.2018 avizat de Federația Română de Baschet sub nr. 383/20.08.2018, având ca obiect desfășurarea activității sportive specifice de baschet feminin în schimbul remunerației denumită contraprestația activității sportive conform pct. 5.1 din contract.

Pârâta nu și-a îndeplinit integral obligațiunile contractuale în sensul prevederilor art. IV pct. 4.4. lit. e) din contract, neachitând decât parțial și cu mari întârzieri contraprestația activității sportive, așa cum s-a stabilit la art. V. pct. 5.1.

Astfel, C_____ S______ M________ T____ M____ nu i-a achitat deloc remunerațiile pe luna februarie 2019 în cuantum de 2500 lei, pe luna martie 2019 în cuantum de 2500 lei, pe luna aprilie 2019 în cuantum de 2500 lei și pe luna mai 2019 în cuantum de 1250 lei, total 8750 lei.

Conform art. 1270 alin.1 Cod civil ,,Contractul valabil încheiat are putere de lege între părțile contractante.”.

Potrivit art. 1350 alin. 1 Cod civil ,, orice persoană trebuie să-și execute obligațiile pe care le-a contractat.”.

Văzând că pârâta nu-și îndeplinește obligațiile, în temeiul prevederilor art. 1522 C. civ. l-a notificat prin B__ Szekely Szabolcs sub nr. 278/N/18.10.2019, solicitând să-i achite drepturile pecuniare restante împreună cu dobânzile aferente, cerând de asemenea să-i facă dovada achitării contribuțiilor aferente drepturilor pecuniare în favoarea bugetului pe toată durata contractuală, notificarea fiind preluată de pârât (f.15).

Astfel, instanța va obliga pârâtul să plătească reclamantei suma de 8750 lei, reprezentând contraprestația activității sportive desfășurate/venituri bănești neachitate pe perioada 15.08.2018 – 15.05.2019 în temeiul Contractului de activitate sportivă nr. 498/09.08.2018, avizat de Federația Română de Baschet sub nr. 383/20.08.2018 la care se va aplica dobânda legală penalizatoare prevăzută de art.3 alin.3 din O.G. nr. 13 / 2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, de la data scadenței sumelor și până la plata efectivă.

Deși reclamanta a solicitat aplicarea dobânzii bancare prevăzute de BRD, instanța reține că în cauză sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 13 / 2011 care fac trimitere la nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României.

In baza art.453 Cod procedură civilă, instanța va obliga pârâtul să plătească reclamantei suma de 572,5 lei , cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa de timbru.

Față de toate considerentele mai sus reținute, instanța va admite în parte cererea formulată de reclamanta R___ A______ .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte cererea formulată de reclamanta R___ A______ cu domiciliul în Sibiu, ________________________. 23, CNP xxxxxxxxxxxxx , în contradictoriu cu pârâtul C_____ S______ M________ TIRGU M____ cu sediul social în Târgu-M____, __________________________.19, jud. M____, cod fiscal xxxxxxxx .

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 8750 lei, reprezentând contraprestația activității sportive desfășurate/venituri bănești neachitate pe perioada 15.08.2018 – 15.05.2019 în temeiul Contractului de activitate sportivă nr. 498/09.08.2018, avizat de Federația Română de Baschet sub nr. 383/20.08.2018 , la care se va aplica dobânda legală de la data scadenței sumelor și până la plata efectivă.

Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 572,5 lei , cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Târgu-M____.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 09.11.2020.

PREȘEDINTE,

GREFIER,

raluca-andreea gavrilaș

M______ B____

Leave a Reply