Obligarea la plata contravalorii energiei electrice neînregistrare

Obligarea la plata contravalorii energiei electrice neînregistrare

JUDECĂTORIA TÎRGU-M___ Ș

SEC Ț IA CIVILĂ

DOSAR NR. XXXXXXXXXXXXXX

SENTIN Ț A CIVILĂ NR. 1455

Ș edin ț a publică din data de 29 mai 2020

Instan ț a constituită din:

PRE Ș EDINTE: L____ P__

GREFIER: E____ M______

Pe rolul instan ț ei se află judecarea ac ț iunii civile formulată de către reclamanta S_________ de Distribu ț ie a E_______ E________ T___________ S__ Bra ș ov – prin Agen ț ia de Furnizare a E_______ E________ M___ ș , în contradictoriu cu pârâtul G____ G___, având ca obie ct ac ț iune în răspundere delictuală.

La apelul nominal făcut în ș edin ț a publică, se constată lipsa păr ț ilor.

Având în vedere dispozi ț iile art. 121, alin. (5) din Regulamentul de ordine interioară a instan ț elor judecătore ș ti potrivit cărora „în cazul în care nici una dintre păr ț i nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul va fi lăsat la sfâr ș itul ș edin ț ei când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispozi ț iilor procedurale”, instan ț a, constatând că lipsesc păr ț ile, va lăsa cauza la a doua strigare.

La apelul nominal făcut în ș edin ț a publică, la a doua strigare, se constată lipsa păr ț ilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul asupra cauzei de către grefierul de ș edin ț ă, după care:

Se constată depus la dosarul cauzei referatul întocmit de grefier, conform prevederilor Hot. CSM nr.1375/2015, din care rezultă că nu mai există pe rolul instan ț ei altă cerere formulată între acelea ș i păr ț i ș i având acela ș i obiect.

În temeiul art. 131 Cod procedură civilă, fiind primul termen de judecată la care păr ț ile sunt legal citate ș i pot depune concluzii, din oficiu, instan ț a verifică competen ț a privind solu ț ionarea cauzei, astfel, potrivit art. 94 Cod procedură civilă ș i art. 107 Cod procedură civilă, constată că este competentă sub toate aspectele.

Văzând actele dosarului ș i constatând că la dosarul cauzei, reclamanta a depus cerere de renun ț are la judecată fa ț ă de pârât, instan ț a, având în vedere prevederile art. 406 Cod procedură civilă ș i în conformitate cu prevederile art. 243 din Codul de procedură civilă, re ț ine cauza în pronun ț are.

I N S T A N Ț A ,

Deliberând asupra cauzei civile de fa ț ă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instan ț e la data de 20.12.2019, sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, reclaman ta S_________ DE DISTRIBU Ț IE A E_______ E________ T___________ S__ SA-SUCURSALA DE DISTRIBU Ț IE A E_______ E________ M___ Ș , a solicitat în contradictoriu cu pârâtul G____ G___ instan ț ei ca prin hotărârea ce se va pronun ț a să dispună: obligarea la plata pret en ț iilor în valoare totală de 310,72 lei, sumă datorată din data de 27.09.2019, reprezentând diferen ț a, dintre prejudiciul total de 2.310,72 lei, contravaloare energie e________ neînregistrată, acciză consum necomercial cu TVA inclus ș i suma de 2.000 lei p rejudiciu achitat.

În motivarea în fapt a cererii reclamanta a arătat că, la data de 17.09.2019 angaja ț ii societă ț ii, domnii Fărca ș C_______ ș i T_____ C______ s-au deplasat la adresa locului de consum din localitatea Crăciune ș ti, nr. 219, jude ț ul M___ ș în vederea verificării instala ț iei de alimentare cu energie electrică ș i de măsură, la fa ț a locului fiind găsit, în calitate de locatar, pârâtul G____ G___. Cele men ț ionate mai sus sunt stipulate în Nota de constatare nr. 5385/17.09.2019 întocmită de către an gaja ț ii societă ț ii.

Conform Procesului – Verbal de analiză nr. 5543/20.09.2019 a rezultat neînregistrarea unui consum de energie electrică.

Din examinarea probelor existente la dosar, precum ș i din investiga ț ia tehnică realizată la fa ț a locului a rezultat – consum neautorizat ș i neînregistrat de energie electrică printr-o instala ț ie clandestină racordată înaintea contorului, în mod ilegal.

În urma respectivelor verificări s-a ajuns la concluzia că energia electrică consumată ș i neînregistrată, la locul de consum constă într-o cantitate de 4.500 kWh.

Potrivit Procesului – Verbal de stabilire a prejudiciului cauzat nr. 6141/20.09.2019 cele consemnate, constau în energie electrică neînregistrată în valoare de 2.095,90 lei conform facturii fiscale nr. xxxxxxxxxx /27.09.2019 ș i taxă comisie analiză în valoare de 214,82 lei conform facturi fiscale nr. xxxxxxxxxx/27.09.2019.

După întocmirea documentelor mai sus men ț ionate, pârâtul a achitat la data de 27.09.2019 suma de 2.000,00 lei conform chitan ț ei nr. xxxxx/xxxxxxxxx, astfel suma rămasă restantă este în valoare de 310,72 lei aceasta reprezentând preten ț iile reclamantei.

De ș i pârâtul a fost somat să plătească diferen ț a din prejudiciul cauzat, aceasta nu a dat curs solicitărilor.

Atâta timp cât o parte din prejudiciu cauzat reclamantei a fost achitat, iar nota de constatare, procesul-verbal de reanaliză, procesul-verbal de stabilire a prejudiciului cauzat ș i facturile fiscale au fost semnate de către pârât ș i nu le-a contestat, denotă faptul că ș i le însu ș e ș te, a ș a cu m reiese din respectivele înscrisuri, ș i îi îndreptă ț e ș te să considere recunoa ș terea celor afirmate de către societate.

În drept ș i-a întemeiază prezenta ac ț iune pe dispozi ț iile art. 1349 alin. (1) ș i alin. (2) Noul Cod Civil.

Având în vedere cele arătate, solicită să se admită ac ț iunea a ș a cu a fost formulată ș i să fie obligată pârâta la plata preten ț iilor rezultate în urma prejudiciului produs, în urma faptelor constatate, cu cheltuieli de judecată.

În conformitate cu dispozi ț iile art. 223 alin. 2 ș i 411 Noul cod procedură civilă, a solicitat judecarea cauzei ș i în lipsă.

În probatoriu a solicitat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Reclamanta a depus precizare la ac ț iune prin care a arătat cu privire debitul principal ca urmare a achitării par ț iale a debitului principal, de către debitor până la primul termen de judecată, respectiv suma de 310,72 lei, reprezentând contravaloarea e_______ e________ facturate, renun ț ă la capătul de cerere privind obligarea debitorului la achitarea debitului men ț ionat.

Pentru considerentele men ț ionate, solicită Instan ț ei de judecată să se admită cererea a ș a cum a fost precizată, obligând pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest dosar.

În drept, ș i-a întemeiat ac ț iunea pe prevederile Codului civil, Ordonan ț ei nr. 13/2011 ș i a celorlalte dispozi ț ii legale în vigoare.

În conformitate cu art. 411 Cod procedură civilă, a solicitat ca judecarea cauzei să se facă ș i în lipsa păr ț ilor.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele ș i lucrările dosarului prin prisma dispozi ț iilor legale incidente în cauză, instan ț a re ț ine următoarele:

Conform dispozi ț iilor art. 406 alin.1 C.pr.civ. ” reclamantul poate să renun ț e oricând la judecată, în tot sau în parte, fie verbal în ș edin ț ă de judecată, fie prin cerere scrisă”, iar potrivit alin. 2 „ cererea se face personal sau prin mandatar, cu procură specială ”. De asemenea, conform art. 9 alin. 3 C .pr.civ., care consacră principiul disponibilită ț ii în procesul civil, ” în condi ț iile legii, partea poate […] renun ț a la judecarea cererii de chemare în judecată”.

Astfel, dispozi ț iile C.pr.civ. permit reclamantului să renun ț e la exercitarea ac ț iunii civile pornite în orice moment al procesului civil, iar până la primul termen de judecată fără a fi necesar consim ț ământul pârâtului.

În cauză, instan ț a constată ca cererea de renun ț are a fost formulată în scris, personal de către reclamantă anterior primului termen de judecată. (f. 24)

Pe cale de consecin ț ă, având în vedere că cererea formulată de reclamantă reprezintă o manifestare expresă de voin ț ă făcută cu inten ț ia de a stinge litigiul înainte de solu ț ionarea acestuia, în acord cu principiul disponibilită ț ii păr ț ilor în procesul civil, în baza prevederilor art. 406 C. pr. civ., instan ț a urmează să ia act de renun ț area la judecată cererii de chemare în judecată formulată de către reclamanta S_________ DE DISTRIBU Ț IE A E_______ E________ TRANSIVLANIA S__ S.A. – SUCURSALA DE DISTRIBU Ț IE A E_______ E________ M___ Ș în contradictoriu cu pârâtul G____ G___.

În ceea ce prive ș te cererea reclamantei de acordare a cheltuielilor de judecată instan ț a re ț ine că potrivit cu art. 453 alin. 1 C. proc. civ. potrivit căruia ” partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea păr ț ii care a câ ș tigat, să-i plătească acesteia cheltuieli de judecată ”.

Conform art. 454 C. proc. civ. pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la care păr ț ile sunt legal citate, preten ț iile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excep ț ia cazului în care, prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere de către reclamant sau se afla de drept în întârziere. Dispozi ț iile art. 1.522 alin. (5) din Codul civil rămân aplicabile

Altfel spus, acordarea cheltuielilor de judecată, pe lângă dovedirea existen ț ei ș i a cuantumului lor, este condi ț ionată de existen ț a unei culpe a reclamantei în raport cu declan ș area litigiului, sau după caz, în raport cu apari ț ia incidentului procesual al renun ț ării la judecată, dat fiind că acordarea cheltuielilor î ș i are temeiul în răspunderea civilă delictuală care condi ț ionează repararea prejudiciului de existen ț a unei culpe. De altfel, chiar art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă prevede că partea care pierde procesul este cea obligată să suporte cheltuielile de judecată, textul condi ț ionând astfel acordarea cheltuielilor de existen ț a unei culpe a păr ț ii „ care a pierdut procesul ”.

În cauză, se re ț ine că preten ț iile din prezenta cauză î ș i au fundamentul în răspunderea civilă delictuală, astfel că devin incidente prevederile art. 1523 alin. 2 C. civ. care statuează debitorul se află de drept în întârziere în cazurile anume prevăzute de lege, precum ș i atunci când: e) obliga ț ia se na ș te din săvâr ș irea unei fapte ilicite extracontractuale.

Astfel, raportat la prevederile art. 454 C. proc. civ. ș i art. 1523 alin. 2 lit. e C. civ. de ș i pârâtul a achitat în integralitate debitul, fa ț ă de fundamentul răspunderii, respectiv răspundere civilă delictuala, obliga ț ia sa derivând dintr-o faptă ilicită extracontractuală, pârâtul fiind de drept în întârizere, instan ț a urmează a îl obliga la plata către reclamantă a sumei de 24,85 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂ Ș TE:

Ia act de renun ț area la judecata cererii de chemare în judecată formulată de către reclamanta S_________ DE DISTRIBU Ț IE A E_______ E________ TRANSIVLANIA S__ S.A. – SUCURSALA DE DISTRIBU Ț IE A E_______ E________ M___ Ș , având CUI xxxxxxxx și sediul în mun. Târgu M____ , _________________________, jud. M____, în contradictoriu cu pârâtul G____ G___ , având CNP xxxxxxxxxxxxx și domiciliul în loc. Crăciunești , nr. 219, jud. M____ .

Obligă pârâtul la plata în favoarea reclamantei a sumei de 24,85 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru.

Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Târgu-M___ ș .

Pronun ț ată prin punerea solu ț iei la dispozi ț ia păr ț ilor prin mijlocirea grefei instan ț ei, astăzi, 29.05.2020.

P_________,

L____ P__

GREFIER,

E____ M______

Leave a Reply