Ordonanță președințială pentru stabilirea exigibilității împrumutului

Ordonanță președințială pentru stabilirea exigibilității împrumutului

Analizând întreg materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

Sub aspectul stării de fapt , instanța reține că, din ansamblul probator administrat, reiese că reclamantul a acordat societății pârâte suma de 14.775 lei cu titlu de împrumut, la data de 02.06.2020, așa cum rezultă din copia ordinului de plată depus la dosar ( f 14) aspect necontestat de către societatea pârâtă, citată cu un exemplar din interogatoriul depus de către reclamant și la care nu a depus răspuns .

În drept , în acord cu art. 2158 cod civil, împrumutul de consuma ț ie este contractul prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani sau alte asemenea bunuri fungibile ș i consumptibile prin natura lor iar împrumutatul se obligă să restituie după o anumită perioadă de timp aceea ș i sumă de bani sau cantitate de bunuri de acee a și natură ș i calitate.

Ordonanța președințială reprezintă o procedură specială prin care legea permite o rezolvare vremelnică și fără prejudecarea fondului a unor cazuri al căror caracter urgent nu îngăduie să se aștepte desfășurarea procedurii de drept comun.

Astfel, potriv it art.996 Cod procedură civilă, i nstanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. Ordonanța este provizorie și executorie. (…). Pe cale de ordonanță președințială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond și nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt.

Prin urmare, pentru recurgerea la procedura ordonanței președințiale, este necesară îndeplinirea următoarelor condiții speciale: să existe aparența de drept, urgența măsurii care trebuie luată, caracterul vremelnic al măsurii și neprejudecarea fondului.

Esen ț a fundamentului juridic pe care ac ț iunea se sprijină rezidă în art. 2162 cod civil, ce stipulează că:

„Dacă nu a fost convenit un termen de restituire, acesta va fi stabilit de instanț ă, ținându-se seama de scopul împrumutului, de natura obliga ț iei ș i a bunurilor împrumutate, de situa ț ia păr ț ilor ș i de orice altă împrejurare relevantă.

Dacă însă s-a stipulat că împrumutatul va plăti numai când va avea resursele necesare, instanța constatând că împrumutatul le de ț ine sau le va putea obține între timp, nu va putea acorda un termen de restituire mai mare de 3 luni. „

În spe ț ă, probele administrate conferă suficiente elemente pentru a statua că aparen ț a dreptului pledează pentru reclamant.

Astfel, lipsa unui răspuns al societății pârâte la interogatoriul administrat conform art 355 alin 1 C Proc Civ se coroborează cu susținerile reclamantului în sensul stabilirii ca termen de restituire a împrumutului data de 3 iunie 2020, suma fiind împrumutată pentru o zi . Același aspect e confirmat și de conținutul înscrisurilor depuse la dosar (f 17-69) și care cuprind corespondența purtată de părți cu privire la aspectele ce fac obiectul cauzei, astfel încât instanța face aplicarea prevederilor ar 358 C Proc Civ, lipsa răspunsului la interogatoriu al societății pârâte fiind un început de dovadă ce se completează cu restul probelor administrate – proba cu înscrisuri – și fac împreună dovada celor susținute de către reclamant.

Raportat la situația de fapt astfel cum a fost reliefată în urma administrării probatoriului, instanța va admite cererea de chemare în judecată și va stabili ca dată a exigibilită ț ii împrumutului în sumă de 14.775 lei acordat pârâtei de către reclamant, data de 03 .06. 2020 .

În temeiul art 453 C Proc Civ, constatând căderea în pretenții a pârâtei, o va obliga pe aceasta la plata către reclamant a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru ( f 12).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite acțiunea civilă formulată de reclamantul având ca obiect stabilire termen de plată.

Stabilește ca dată a exigibilității împrumutului în sumă de 14.775 lei acordat pârâtei de către reclamant data de 03.06.2020.

Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria .

Pronunțată azi, 12 noiembrie 2020 prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

Leave a Reply