Ordonanță președințială cu privire la obținerea permisiunii de la lua legătura cu fiica sa

Ordonanță președințială cu privire la obligarea mamei de a oferi permisiunea tatălui să ia legătura cu fiica sa prin sistem audio-video, telefonic și/sau video, prin intermediul rețelelor de mesagerie precum Whatsapp sau Messengere.

SENTINȚA CIVILĂ NR. 590/2020

Ședința publică de la 29 Iulie 202 0

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: A_____ P__

GREFIER: L_______ S____

Pe rol pronunțarea în cauza Minori și familie privind pe reclamant ul D__ D______ și pe pârât a TĂ NASE T____ L____ , având ca obiect ordonanță președințială .

În lipsa părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează instanței că mersul dezbaterilor și susținerile în fond ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință din 28 iulie 2020, încheiere care face parte integrantă din prezenta și prin care s-a dispus amânarea pronunțării hotărârii judecătorești pentru data de azi, 29 iulie 2020.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 14.07.2020, sun dosar nr. XXXXXXXXXXXXX, recl amantul D__ D______ a solicitat, pe calea ordonanței președințiale, în contradictoriu cu pârâta T_____ T____ L____, obligarea acesteia la a-i permite să ia legătura cu fiica sa minoră, numita D__ Karla V_______, născută la data de 16.03.2014, prin sistem audio-video, telefonic și/sau video, prin intermediul rețelelor de mesagerie precum Whatsapp sau M essengere. Cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că în urma relațiilor de căsătorie dintre părți, a rezultat minora D__ Karla V_______, în prezent în vârstă de 6 ani. S-a mai arătat că prin Sentința civilă nr. 1134/18.06.2019 a Judecătoriei Reghin, s-a admis cererea de divorț, iar locuința minorei a fost stabilită la mama minorei, care în prezent are reședința în Germania, unde își are locul de muncă.

În acest context, reclamantul a susținut că atât lui cât și surorii mai mari a minorei, numitei D__ I____ C_______, le-a fost blocată și interzisă orice formă de comunicare cu minora.

Pentru a păstra legătura cu fiica sa, susține că a făcut toate demersurile posibile, însă acestea au rămas fără rezultat, întrucât pârâta îi interzice sub toate formele acest lucru, sens în care au fost relatate diferite episoade care au avut loc în încercarea acestuia de a lua legătura cu minora.

În opinia reclamantului, comportamentul mamei are un impact negativ asupra psihicului minorei.

În ceea ce privește condițiile cerute de dispozițiile art. 997 alin. 1-2, precum si alin. 5 Cod procedură civilă, cu privire la condiția urgenței, a solicitat instanței să aibă în vedere faptul că acesta are dreptul de a păstra legătura cu minora, drept rec unoscut inclusiv prin Sentința c ivilă nr. 1134/2019 din data de 18.06.2019 a Judecătoriei Reghin, însă refuzul nejustificat al pârâtei a dus la imposibilitatea reclamantului de a păstra legătura cu fetița.

În opinia acestuia, exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți, face ca admiterea ordonanței președințiale să fie singura modalitate prin care fetița minora ar putea relua legătura firească cu tatăl ei.

Cu privire la condiția caracterului provizoriu al măsurii luate, având în vedere că solicită suplinirea consimțământului mamei pârâte doar pentru ca acesta să reia legătura cu minora, prin intermediul telefonului, sa u audio video prin intermediul oricărei rețele de mesagerie, a apreciat condiția ca fiind îndeplinită.

În ceea ce privește neprejudecarea fondului litigiului, a apreciat că condiția rezultă din însuși caracterul vremelnic al măsurii solicitate.

În probațiune, s-a solicitat proba cu înscrisurile depuse la dosar, a provei cu înregistrarea video, precum și a probei testimoniale cu martora D__ I____ C_______, pe care instanța le-a încuviințat.

Analizând materialul probator administrat in cauză, instanța reține următoarele:

Prin sentința civilă nr. 1134/2019 din 18.06.2019 a Judecătoriei Reghin s-a dispus desfacerea căsătoriei încheiate între reclamantul D__ D______ și pârâta T_____ T____ L____.

Prin aceeași sentință s-a stabilit ca autoritatea părintească asupra minorei D__ Karla-V_______ născută la data de 16.03.2014 să fie exercitată de ambii părinți în comun, locuința minorei fiind stabilită la mamă, tatăl având dreptul la un program de vizitare al minorei.

În drept, instanța reține disp. art. 996 alin. 1 C. proc.civ conform cărora „instanta de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări”.

Prin urmare, legea impune următoarele condiții speciale de exercitare a ordonanței președințiale: aparența dreptului, caracterul provizoriu al măsurilor, existența unor cazuri grabnice și neprejudecarea fondului. Aceste condiții trebuie să existe cumulativ, în caz contrar, cererea de ordonanță președințială urmând a fi respinsă.

În ceea ce privește aparența dreptului , instanța reține că această condiție este îndeplinită, dat fiind faptul că reclamantul este tatăl minorei de care este despărțit.

În ceea ce privește condiția neprejudecării fondului ,instanța învestită cu soluționarea unei cereri de ordonanță președințială nu are de cercetat fondul dreptului discutat între părți, ci are numai posibilitatea de a cerceta aparența acestuia, aspect verificat prin analiza probelor din dosar, apreciindu-se că este îndeplinită și această condiție.

Instanța consideră că și condiția urgenței este îndeplinită în prezenta cauză, dat fiind faptul că din probele administrate a reieșit faptul că pârâta interzice reclamantului să aibă contact cu fiica sa pe rețelele de socializare, telefonic sau video.

Astfel, deși prin sentința de divorț în favoarea reclamantului a fost stabilit un program de vizitare al minorei, instanța constată că, dată fiind distanța dintre domiciliul minorei ( Germania) și cel al tatălui său ( România), ținând cont și de dispozițiile art. 17 din Legea nr. 272/2004 care prevăd că, copilul are dreptul de a menține relații personale și contacte directe cu părinții, rudele, precum și cu alte persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament, copilul are dreptul de a-și cunoaște rudele și de a întreține relații personale cu acestea, precum și cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viața de familie, instanța apreciază că interesul superior al minorei impune ca aceasta să aibă posibilitatea de a lua legătura cu tatăl său prin intermediul telefonului sau al altor mijloace de comunicare.

Or , pârâta interzice acest lucru.

Deși în cauză sunt îndeplinite condiția neprejudecării fondului, a urgenței și a aparenței de drept, instanța constată că în cauză nu este îndeplinită condiția vremelniciei.

Astfel, reclamantul nu a făcut dovada existenței unei cauze pe fond prin care să se solicite instanței să se permită acestuia să aibă legături cu minora pe calea mijloacelor de comunicare telefonice sau video.

În asemenea condiții instanța apreciază că nu se poate stabili un termen până la care să se poate dispună luarea măsurilor solicitate de către reclamant, legea nepermițând instanței a stabili după propria sa apreciere un astfel de termen în lipsa unor criterii concrete , și pe cale de consecință nu se poate vorbi despre un caracter vremelnic al unei asemenea măsuri.

Date fiind considerentele mai sus expuse, întrucât în cauză nu sunt îndeplinite în mod cumulativ condițiile prevăzute de lege pentru emiterea ordonanței președințiale, condițiile enumerate fiind de admisibilitate, instanța va respinge ca inadmisibilă cererea de emitere a unei ordonanțe președințiale formulată de către reclamantul D__ D______.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Respinge ca inadmisibilă acțiunea formulată de reclamantul D__ D______, CNP xxxxxxxxxxxxx,domiciliat în Reghin, ______________________.131.___________, jud.M____,în contradictoriu cu pârâta T_____ T____ L____, CNP xxxxxxxxxxxxx, domiciliată în Mun. Reghin, __________________, ____________, jud. M____, având ca obiect ordonanță președințială.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Reghin.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței, astăzi, 29.07.2020.

PREȘEDINTE, GREFIER,

A_____ P__ L_______ S____

Leave a Reply