Răspunderea civilă pentru prejudiciul cauzat de animale sălbatice. Lipsa calității procesuale pasive.

CURTEA DE APEL TÂRGU M____

SECȚIA I CIVILĂ

Cod ECLI ECLI:RO:CATGM:2020:002.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXXXX

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal – 3132

DECIZIA Nr. 102/ R

Ședința publică din 08 i ulie 2020

Completul constituit din:

PREȘEDINTE R___ I____

Judecător I____ O___

Judecător S_____ M______

Grefier C_____ M______ C_______

Pe rol judecarea recursului formulat de reclamantul S______ P____, domiciliat în comuna Bereni, ______________________/A, județul M____, împotriva Deciziei civile nr.1030 din 5.12.2019, pronunțată de Tribunalul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că, prezentul termen de judecată a fost acordat în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu pârâta intimată Asociația V__________ și P_________ S_______ „N______ M__”.

Având în vedere dispozițiile art. 121 alin. 5 din Regulamentul de ordine interioară a instanțelor judecătorești, potrivit cărora „Î n cazul în care nici una dintre părți nu se prezintă la strigarea cauzei, dosarul va fi lăsat la sfârșitul ședinței când, după o nouă strigare, în ordinea listei, se va proceda conform dispozițiilor procedurale”, instanța, constatând că lipsesc părțile, va lăsa cauza la a doua strigare.

La a doua strigare a cauzei în ședința publică se constată lipsa părților.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează faptul că, prezentul termen de judecată a fost acordat în vederea îndeplinirii procedurii de citare cu pârâta intimată Asociația V__________ și Pe scarilor S_______ „N______ M__” iar pârâta intimată Asociația V__________ și P_________ S_______ „N______ M__” a depus la dosarul cauzei o cerere de judecarea a cauzei în lipsa reprezentantului său însoțită de chitanța nr. 49/03.07.2020 reprezentând dovada achitării onorariului avocațial în cuantum de 600 lei.

Instanța constată că p_____ acest termen de judecată nu s-a mai procedat la citarea pârâ ților intima ți Agenția Națională p_____ Protecția Me diului, respecti v Agenția p entru Protecția M_______ M____ și M_________ A_____ și P________, av ând în vedere că au termen în cunoștință conform prevederilor art. 129 Cod procedură civilă , recurentul S______ P____ are termen în cunoștință primind personal citația la termenul anterior. De asemenea, procedura de citare cu pârâta intimată Asociația V__________ și P_________ S_______ „N______ M__” este legal îndeplinită.

Constatând că nu s-au formulat cereri care să impună amânarea cauzei și că prezenta cauză se află în stare de judecată, instanța reține cauza în pronunțare, soluția ce se va pronunța urmând să fie pusă a dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

CURTEA DE APEL

Prin sentința civilă nr. 1502 din 19 aprilie 2019 pronunțată de Judecătoria Tg.M____ în dosar nr.XXXXXXXXXXXXXX s-au admis excepțiile lipsei calității procesuale pasive invocate de pârâți prin întâmpinările formulate și, pe cale de consecință, s-a respins acțiunea civilă formulată de reclamantul S______ P____ în contradictoriu cu pârâții Agenția Națională p_____ Protecția M_______, Agenția p_____ Protecția M_______ M____, M_________ A_____ și P________ și Asociația V__________ și P_________ S_______ N______ M__, ca fiind introdusă împotriva unor persoane lipsite de calitat e procesual ă pasivă; s-a respins ca neîntemeiată cererea privind obligarea pârâtelor la plata cheltuielilor de judecată.

În esență instanța de fond a reținut că p_____ prejudiciile produse de vânatul din speciil e strict protejate, răspunderea p_____ fapta animalului este una specială în care calitatea procesuală pasivă este stabilită legal. S-a reținut prin raportare la dispozițiile art.6 alin.1 lit. f, art.33 alin.1, art.37, at.38 alin.1 lit. b din OUG nr.57/2007, art.1 alin.1 din Ordinul Ministerului M_______ nr.1169/2017 și art.13 alin.2 și 4 din Legea nr.407/206, că M_________ M_______ în baza competențelor sale legale, asigură managementul speciei de urs și are competența să intervină și să permită derogări de la statutul speciei strict protejate în ve derea prevenirii producerii unor daune importante.

Prin decizia civilă nr.1030 din 05 decembrie 2019 pronunțată de Tribunalul M____ s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul S______ P____ împotriva sentinței amintită mai sus; s-a respins cererea intimatei pârâte Asociația V__________ și P_________ S_______ „N______ M__” de obligare a apelantului la plata cheltuielilor de judecată.

Instanța de apel a reținut în esență că instanța de fond a soluționat corect excepțiile procesuale invocate de pârâți, cu respectarea art.248 Cod procedură civilă, nefiind încălcate dispozițiile procedurale invocate de apelantul reclamant – art. 5 alin.1, art.22 alin.7, art.78 Cod procedură civilă.

Împotriva deciziei civile nr.1030 din 05 decembrie 2019 pronunțată de Tribunalul M____ în apel, reclamantul S______ P____ a declarat în termen legal recurs , prin care solicită casarea deciziei atacate și trimiterea cauzei spre rejudecare la instanța de apel, Tribunalul M____, cu obligarea intimaților la plata cheltuielilor de judecată ocazionate în prezenta cale de atac.

Recurentul invocă motivul de recurs prevăzut de art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură civilă – nelegalitatea deciziei pronunțată de instanța de apel, p_____ î ncălcarea prevederilor art.1375 , art.1381, art.1382 Co d civil.

În dezvoltarea motivului de recurs, recurentul reclamant critică modalitatea în care instanța de fond a analizat excepți ile lipsei calității procesuale pasive a pârâților, susținând în esență că se impunea unirea acestor excepții cu fondul. Arată că reclamantului îi revine dreptul de a stabili cadrul procesual sub aspectul părților, obiectului, a temeiurilor de drept și a motivelor de fapt, iar verificarea existenței condițiilor legale p_____ atragerea răspunderii delictuale impunea administrarea de probe pe baza cărora instanța să stabilească în mod judicios existența sau inexistența drepturilor și obligațiilor afirmate. Recurentul arată că potrivit art.36 Cod procedură civilă calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, iar existența ori inexistența drepturilor și obligațiilor afirmate constituie chestiuni de fond.

Intimata Asociația V__________ și P_________ S_______ „N______ M__” a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea recursului declarat de reclamant și obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată. Intimata arată că prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat obligarea pârâtei Agenția Națională p_____ Protecția M_______ prin Agenția p_____ Protecția M_______ M____ la plata de despăgubiri civile p_____ prejudiciul material. Prin cererea depusă la data de 14.02.2019 reclamantul a extins cadrul procesual, solicitând introducerea în cauză în calitate de pârâți a Ministerului A_____ și P________ și a Asociației V__________ și P_________ S_______ „ N______ M__”, alături de Agenția Națională p_____ Protecția M_______ prin Agenția p_____ Protecția M_______ M____.

Intimatul arată că raportat la temeiul în drept invocat de reclamant – art.1375, art.1376, art.1377, art.1381, art.1385, art.1386 Cod civil – nu are calitate procesuală pasivă. Intimatul nu contestă faptul că are calitate de gestionar al fondului cinegetic nr.47 Bereni, însă prevederile legale invocate de reclamant nu instituie în sarcina asociației obligația de a răspunde p_____ pagubele produse de animale din fondul cinegetic. Invocă art.13 alin.4 din Legea nr.407/2006, ursul fiind cuprins în anexa nr.2 din lege. Susține că nu sunt incidente nici prevederile art.1375 și urm. Cod civil, deoarece răspunderea civilă p_____ prejudiciul cauzat de animale nu poate fi angajată în sarcina intimatei, aceasta nefiind proprietara animalului (urs). Mai arată că intimata și-a îndeplinit toate obligațiile legale și contractuale referitoare la gestionarea fondului cineg etic nr.47 Bereni.

Intimata Agenția Națională p_____ Protecția M_______ a formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea recursului declarat de reclamant. Arată că instanța de apel a reținut corect și legal că unirea excepției cu fondul nu se justifică din perspectiva art.248 alin.4 Cod procedură civilă. Hotărârea instanței de apel este legală și din perspectiva dispozițiilor art.78 alin.2 Cod procedură civilă care trebuie interpretate în coroborare cu prevederile alin.1, rezultând că instanța are dreptul să introducă terțe persoane în proces numai în cazurile expres prevăzute de lege, atunci când raportul juridic dedus judecății o impune; speța de față nu are legătură cu situațiile expres prevăzute de lege. Susține că instanța de apel a reținut legal și faptul că nu au fost încălcate nici dispozițiile art.5 alin.1 Cod procedură civilă, în speță cererea fiind respinsă ca urmare a admiterii excepției lipsei calității procesuale pasive. Intimatul susține că motivele dezvoltate în ultimele paragrafe din cererea de recurs sunt străine de considerentele deciziei atacate. Instanța de apel nu avea cum să interpreteze eronat dispozițiile art.1375, art.1381, art.1382 Cod civil pe motiv că recurentul nu a invocat în apel, încălcarea acestor prevederi legale.

Intimata invocă prevederile art.13 alin.4 din Legea nr.407/2006 care stabilește clar că M_________ M_______ avea calitate procesuală pasivă, pârâții chemați în judecată de reclamant neavând calitate procesuală pasivă.

La data de 8 iulie 2020 reprezentanta convențională a intimatei Asociația V__________ și P_________ S_______ „N______ M__” a depus chitanța nr.49/3 iulie 2020 emisă de cabinet Avocațial M_____ T______, privind plata onorariului avocațial în sumă de 600 lei.

Intimata Agenția p_____ Protecția M_______ M____ a formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea recursului declarat de reclamant. Susține că instanța de apel a reținut corect că nu se impunea unirea excepției cu fondul din perspectiva art.248 alin.4 Cod procedură civilă și mai arată că potrivit art.1 alin.1 și art.2 alin.1 din HG 1000/2012 agențiile județene sunt în subordinea Agenției Naționale p_____ Protecția M_______. Din moment ce aceasta nu are calitate procesuală pasivă, este clar că nici intimata nu are calitate procesuală pasivă.

Recurentul a formulat răspuns la întâmpinarea depusă de intimata Asociația V__________ și P_________ S_______ „N______ M__”, prin care solicită înlăturarea apărărilor acesteia. Deși ursul este menționat în anexa nr.2, bunurile distruse nu se încadrează în categoria celor prevăzute la art.2 din HG nr.1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea nr.407/2006. Arată că în speță este vorba de produse agricole însilozate, recurentul arătând că este necesară cercetarea în fond a raportului juridic cauzator de prejudicii prin raportare la condițiile generale și speciale privind antrenarea răspunderii civile delictuale, astfel cum a solicitat prin cererea de chemare în judecată. Susține că hotărârea instanței de apel a fost pronunțată cu încălcarea prevederil or art.1375 și art.1381, art.1382 Cod civil, p_____ motivele dezvoltate în cererea de recurs.

Recurentul a formulat răspuns și la întâmpinările depuse de intimatele Agenția Națională p_____ Protecția M_______ și Agenția p_____ Protecția M_______ M____. Recurentul susține că ambele intimate ignoră dispozițiile art.479 Cod procedură civilă. Susține că apărările intimatelor sunt neîntemeiate având în vedere dispozițiile art.36 Cod procedură civilă, existența ori inexistența drepturilor și obligațiilor afirmate constituie chestiuni de fond neavând relevanță sub aspectul calității procesuale pasive, deoarece deși ursul este menționat în anexa nr.2, bunurile distruse nu se încadrează în categoria celor prevăzute la art.2 din HG nr.1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea nr.407/2006. Recurentul reia argumentele dezvoltate în motivele de recurs și în răspunsul la întâmpinarea depusă de intimata Asociația V__________ și P_________ S_______ „N______ M__”. Mai arată că pârâtele intimate recunosc faptul că potrivit art.1 alin.1 din HG nr.1000/2012, Agenția Națională p_____ Protecția M_______ este o instituție publică cu personalitate juridică finanțată de la bugetul de stat ca organ al administrației publice centrale în subordinea autorității publice centrale p_____ protecția m_______, respectiv în subordinea Ministerului M_______, iar Agenția p_____ Protecția M_______ M____ este la rândul ei o instituție cu personalitate juridică din subordinea Agenției Naționale p_____ Protecția M_______. Prin urmare au calitate procesuală pasivă p_____ a fi obligate la plata unor despăgubiri civile imputabile autorității publice centrale care răspunde de protecția m_______ (M_________ M_______).

Curtea, alături de motivul de nelegalitate a deciziei atacate invocat de recurent (art.488 alin.1 pct.8 Cod procedură civilă), va analiza și incidența motivului prevăzut de art.488 alin.1 pct.5 Cod procedură civilă având în vedere că dezvoltarea în fapt a motivelor de recurs conține critici de nelegalitate a deciziei atacate p_____ încălcarea dispozițiilor de procedură a căror nerespectare atrage nulitatea hotărârii – critici cu privire la care intimații au formulat apărări prin întâmpinare .

E xaminând așadar legalitatea deciziei civile nr.1030 din 05 decembrie 2019 atacate, prin raportare la aceste motive de recurs și având în vedere apărările aduse de intimați prin întâmpinările formulate, Curtea apreciază că recursul reclamantului este nefondat, p_____ următoarele considerente:

În primă instanță, pârâții chemați în judecată au invocat prin întâmpinările formulate, excepția lipsei calității procesuale pasive.

Instanța de apel a reținut corect legalitatea sentinței pronunțată de prima instanță. S-a procedat în mod corect la analiza prioritară a acestor excepții, având în vedere dispozițiile art.248 alin.1 din Codul de procedură civilă.

Susținerea recur entului în sensul că se impunea unirea excepției lipsei calității procesuale pasive invocată de pârâți cu fondul și administrarea de probe prin raportare la temeiul în drept invocat prin cererea de chemare în judecată (dispozițiile codului civil care reglementează răspunderea civilă delictuală), este nefondată.

Recurentul insistă în argumentația sa, asupra elementelor răspunderii civile delictuale pe motiv că pagubele materiale cauzate nu se încadrează în categoria celor prevăzute la art.2 din HG nr.1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea nr.407/2006.

C hestiunile invocate de recurent sunt legate de situația de fapt, de natura pagubelor cauzate; ori p_____ soluționarea excepțiilor lipsei calității procesuale pasive nu era necesară administrarea probelor necesare p_____ situația de fapt invocată de reclamant.

Curtea amintește de dispozițiile art.248 alin.4 Cod procedură civilă care stabilesc în mod excepțional, posibilitatea ca judecătorul să unească excepțiile procesuale cu administrarea probelor, respectiv cu fondul cauzei, „numai dacă p_____ judecarea lor este necesar să se administreze aceleași dovezi ca și p_____ finalizarea etapei cercetării procesului sau, după caz, p_____ soluționarea fondului”.

Este evident că nu suntem în această situație, deoarece astfel cum corect reține instanța de apel și cum corect indică intimații în apărare, suntem în prezența unor dispoziții legale speciale (art.13 alin.4 din Legea nr.407/2006) care stabilesc instituția căreia îi revine calitatea procesuală pasivă p_____ despăgubirile cauzate de urs (cuprins în anexa nr.2 din această lege).

Nu putem reține așadar soluționarea greșită a excepțiilor prin raportare la dispozițiil e codului civil care reglementează răspunderea civilă delictuală.

Este nefondată și susținerea recurentului în sensul că în speță, calitatea procesuală pasivă a intimatelor Agenția Națională p_____ Mediu și Agenția p_____ Mediu M____ este justificată prin raportare la dispozițiile HG 1000/2012, argumentat prin faptul că aceste instituții au personalitate juridică și sunt în subordinea Ministerului M_______.

Din coroborarea dispozițiilor art.3 și art.4 din HG 1000/2012, rezultă că Agenția Națională p_____ Protecția M_______ îndeplinește atribuții în realizarea funcțiilor prevăzute de art.3 lit.a) – f): a) funcția de suport tehnic p_____ fundamentarea proiectelor de acte cu caracter normativ, a strategiilor și politicilor sectoriale, precum și a planurilor de acțiune în domeniul protecției m_______; b) funcția de implementare a politicilor, strategiilor și legislației din domeniul protecției m_______, la nivel național; c) funcția de coordonare, monitorizare și control al activității agențiilor p_____ protecția m_______ din subordine;d) funcția de autoritate care emite acte de reglementare, potrivit prevederilor legale; e) funcția de instruire și perfecționare continuă a personalului aparținând agențiilor județene p_____ protecția m_______ din subordine; f) funcția de reprezentare în domeniul său de activitate, în relațiile interne și externe, conform mandatului acordat de către conducătorul autorității publice centrale p_____ protecția m_______.

Iar Agenția județeană pent ru P rotecția M ediului M____ îndeplinește atribuțiile Agenției Naționale p_____ Protecția M_______ de implementare a politicilor, strategiilor și legislației în domeniul protecției m_______ la nivelul județului (art.8 din HG 1000/2012).

Sub acest aspect Curtea are în vedere dispozițiile art. 13 alin.4 din Legea nr.407/2006 care stabilesc clar, că p_____ pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2, despăgubirile se suportă de autoritatea publică centrală p_____ protecția m_______, din bugetul aprobat cu această destinație.

În concluzie, decizia instanței de apel este legală, fiind respectate dispozițiile art.248 Cod procedură civilă.

Tribunalul a analizat corect și critica adusă de reclamant prin cererea de apel referitoare la încălcarea de către instanța de fond a art.78 Cod procedură civilă, deoarece în prezența cauză nu se aflăm în situația de excepție prevăzută de art.78 alin.1 Cod procedură civilă p_____ ca judecătorul să dispună din oficiu introducerea în cauză a altor persoane „chiar dacă părțile de împotrivesc”. Prin urmare, având în vedere principiul disponibilității procesuale, reclamantul este cel care trebuia să fixeze cadrul procesual. Soluția instanței de apel este o expresie a respectării obligației instanței prevăzută de art.20 Cod procedură civilă (de a respecta principiile fundamentale care guvernează procesul civil și ami ntim alături de principiul menționat mai sus și de principi ile egalității procesuale, al contradictorialității și al dreptului la apărare), alături de dispozițiile art.22 alin.3 și 6 Cod procedură civilă.

Analiza cu prioritate a excepției lipsei calității procesuale pasive a oprit instanța de la analiza fondului cauzei, motiv p_____ care nu putem reține încălcarea de către instanța de apel a art.5 Cod procedură civilă .

În condițiile în care nu s-a ajuns la analiza fondului cauzei , nu putem reține nelegalitatea deciziei instanței de apel p_____ pronunțarea soluției cu încălcarea dispozițiilor de drept material care reglementează răspunderea civilă delictuală, invocate de recurent ( art.1375, art.1381, art.1382 Cod civil) .

P_____ toate aceste considerente instanța va respinge recursul declarat de rec lamant, a pre ciind că nu sunt incident e motiv ele de recurs prevăzut e de art.488 pct. 5 și 8 Cod procedură civ i lă .

Reținând culpa procesuală a recurentului S______ P____, î n temeiul prevederilor art. 453 alin. 1 raportat la art. 451 alin. 1 Cod de procedură civilă, Curtea va dispune obligarea acestuia la plata către intimat a Asociația V__________ și P_________ S_______ N______ M__ , a sum ei de 600 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocațial ( dovedit cu chitanța existentă la fila 67 dosar ).

P_____ ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul formulat de recurentul S______ P____ ( domiciliat în comuna Bereni, ______________________/A, județul M____, CNP xxxxxxxxxxxxx ), împotriva Deciziei civile nr.1030 din 5.12.2019, pronunțată de Tribunalul M____ în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX, ca nefondat.

Obligă recurentul S______ P____ la plata către intimata Asociația V__________ și P_________ S_______ N______ M__ ( cu sediul în Cîndu, nr. 9, județul M____, C__ xxxxxxxx ) a sumei de 600 lei cheltuieli de judecată în recurs.

Definitivă.

Pronunțată azi 8 iulie 2020 prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței.

Leave a Reply