Recalcurarea pensiei prin valorificarea sporurilor și veniturilor lunare brute evidențiate în adeverință

Recalcurarea pensiei prin valorificarea sporurilor și veniturilor lunare brute evidențiate în adeverință

TRIBUNALUL ALBA

SECȚIA I CIVILĂ

SENTINȚA CIVILĂ Nr. 2123/2020

Ședința publică de la 02 Decembrie 2020

În prezenta cauză civilă dedusă spre competentă și legală soluționare,reține faptul că reclamantul,văzând cele menționate în cererea introductivă,și potrivit deciziei inițiale de pensie emisă în dosarul administrativ de pensie nr./28.01.2020 menționată la fila 7, și depusă la fila 14-15are beneficiul plății pensiei lunare pentru limită de vârstă în cuantum lunar de 1.352 lei,plata efectivă fiind realizată începând cu data de 1.07.2019,potrivit și celor menționate în cuprinsul întâmpinării fila 36.Având în vedere cererea de recalculare nr./25.06.2020 depusă la fila 7,nu a fost emisă decizie de respingere sau admitere a realizării procedurii de recalculare,astfel că potrivit inclusiv celor învederate de către pârâtă, adeverința nr.4417/26.05.2020 depusă la fila 8-13,nu a fost valorificată, fiind evidențiate motivele acestei atitudini omisive. Prin cererea de restabilire/recalculare a dreptului material cu titlu pensie,formulată și înregistrată de către reclamant și menționată în cuprinsul cererii introductive,acesta a solicitat expres restabilirea și implicit punerea în plată a pensiei lunare în sensul valorificării adeverinței anterior menționată. Potrivit celor evidențiate de către pârâtă în cuprinsul întâmpinării depusă la fila 36,s-a apreciat în sensul că nu poate fi restabilită/recalculată pensia lunară prin reținerea veniturilor salariale cuprinse în adeverința menționată,deoarece nu se pot reține alte venituri realizate la stabilirea punctajului mediu anual,decât veniturile și formele de retribuire tarifare,de încadrare,astfel că și din aceste motive în mod deplin just s-a solicitat de către partea interesată,reținerea prin valorificare efectivă și deplin justă a veniturilor brute, a sporurilor salariale astfel dovedite neechivoc și cert, potrivit adeverinței.

Se reține faptul că reclamantul a produs dovada certă a faptului că potrivit cererii de recalculare anterior menționată,deci anterior primului termenului de judecată stabilit și comunicat părților pentru data de 2.12.2020,a depus la dosarul de pensie în original adeverința menționată,solicitând a se reține și valorifica acest script care evidențiază neechivoc și cert atât compunerea veniturilor salariale lunare potrivit celor evidențiate expres,dar și realizarea evidentă a cerinței și a condiției de contributivitate – aliniatul 2 fila 13.

Veniturile lunare și evident situația și compunerea acestora precum și felul acestora cuprinse în adeverință,se regăsesc în mod evident inclusiv în statele de plată deci în documentele de salarizare ale emitentei. Pârâta,văzând inclusiv cele învederate în întâmpinarea depusă susține menținerea pensiei lunare astfel stabilită,deci în mod restrictiv și limitativ,fiind astfel ignorată cererea de recalculare,aceasta strict sub aspectul condițiilor de nevalorificare a veniturilor și sporurilor salariale dovedite prin adeverința depusă în original la dosarul de pensie. Astfel, nu a fost reținută de către entitatea juridică care are deplină legitimitate procesuală pasivă,aplicabilitatea justă a dispozițiilor incidente și cuprinse în legea 263/2010 modificată,în sensul evidentei excluderi conform celor anterior reținute,a valorificării corecte și deplin juste a veniturilor salariale avute și dovedite cert de către reclamant,pe perioada raportului juridic de muncă,iar această atitudine de omisiune injustă nu poate fi primită de către instanța de judecată. Se concluzionează de către instanța de judecată în sensul că nu există nici o limitare,restrângere sau interdicție și nici imposibilitate de ordin legal de valorificare a veniturilor lunare realizate de către reclamant,urmând a se dispune în consecință,reclamantul trebuind a avea satisfacția recunoașterii prin valorificare efectivă a veniturilor brute realizate efectiv. Astfel,se reține necesitatea aplicabilității și incidenței dispozițiilor legale cuprinse atât în legea nr.263/2010, modificată, dar și normele cuprinse în HG nr. 257/2011,sens in care pirita nu a procedat in consecință, prin interpretarea injustă a acestor norme legale. În aceste condiții,instanța de judecată conform și prevederilor art.125 din HG nr.257/2011 modificată,urmează a dispune în sensul valorificării juste și în integrum a acestor mențiuni dispozitive,certe și fără echivoc,văzând inclusiv data la care a fost realizată evidențierea și dispunerea acestora,raportat la data intrării în circuitul civil ca urmare a comunicării acestui script doveditor respectiv anul 2020,deci data posesiunii acestei adeverințe dar și a depunerii la dosarul administrativ de pensie anexată în original cererii scrise de restabilire a pensiei pentru limită de vârstă.

Se reține de către instanța de judecată că prin decizia nr.19/2012 dată de ÎCCJ, recurs în interesul legii,s-a stabilit că în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) și art. 164 alin. (2) și (3) din legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pct. V din anexa la OUG nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, sporurile și alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 aprilie 2001 vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public dacă au fost incluse în baza de calcul conform legislației anterioare,sunt înregistrate în carnetul de muncă sau în adeverințele eliberate de unități, conform legislației în vigoare, și pentru acestea s-a plătit contribuția de asigurări sociale. Prin urmare, aplicarea principiului contributivității impune luarea în calcul a sporurilor și veniturilor suplimentare utilizate la determinarea punctajelor medii anuale pentru perioade anterioare legii nr. 19/2000, în măsura în care acestea au făcut parte din baza de calcul al pensiilor,au fost înregistrate în carnetul de muncă sau rezultă din adeverință, conform legislației în vigoare, și s-a plătit contribuția de asigurări sociale. În același sens este de precizat că, prin Decizia Curții Constituționale nr.736/ 24 octombrie 2006, Curtea a statuat posibilitatea valorificării veniturilor enumerate în mod exhaustiv de O.U.G. nr. 4/2005. Potrivit dispozițiilor art.2 lit.c din legea nr.263/2010, sistemul public se organizează și funcționează având ca bază principiul contributivității, conform căruia, fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice și juridice, participante la sistemul public,drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se pe temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite. Acest principiu de bază este reluat în modul de calcul al drepturilor de pensie, art.96 alin.1 și 2 din legea nr.263/2010 statuând că punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă. În conformitate cu dispozițiile art. 165 alin. 1 și 2 din legea 263/2010 la determinarea punctajelor anuale, pentru perioadele anterioare datei de 01.04.2001,se utilizează salariile brute sau nete, respectiv sporurile cu caracter permanent, care au făcut parte din baza de calcul a pensiei după data de 01.04.1992.Potrivit prevederilor legii nr.263/2010,trebuie reținut faptul că fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuțiilor datorate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se in temeiul contribuțiilor de asigurări sociale plătite. În acest sens, s-a pronunțat și Î.C.C.J. prin decizia nr. 5/2010, respectiv faptul că la stabilirea pensiilor și recalcularea pensiilor din sistemul public vor fi luate în considerare toate veniturile, reprezentând salariu lunar și pentru care s-a plătit contribuția de asigurări sociale în sistemul public de pensii. Sunt valorificate în acest context inclusiv cele evidențiate obligatoriu în cuprinsul deciziei ÎCCJ- completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 57/17 septembrie 2018, precum și în decizia ÎCCJ- completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 6/11 februarie 2019.

Pentru aceste considerente si motive de fapt si de drept, și având în vedere incidența și forța juridică aplicabilă și corespondentă datelor și elementelor dispozitiv-imperative cuprinse fără echivoc în înscrisurile menționate respectiv adeverința nr. 4417/26.05.2020, urmează a se dispune admiterea acțiunii civile formulată de către reclamant,cu consecința justă și deplin legală a dispunerii reconsiderării pensii lunare aflată în prezent în plată sub aspectul veniturilor salariale,începând cu luna următoare cererii de recalculare a pensiei lunare,respectiv cu data de 1.07.2020,trebuind a fi determinată restabilirea/recalcularea și plata dreptului la pensie lunară cuvenită reclamantului. În acest sens în care urmează a se face de către entitatea juridică pârâtă, aplicabilitatea prevederilor art.107 alin.5 din legea 263/2010 actualizată și art.134 alin.7 din HG 257/2011,pârâta urmând a emite în aceste condiții, un alt script dispozitiv potrivit prezentei. În prezenta cauză civilă sunt aplicabile prevederile art. 451 Cod pr civ. fiind solicitate și dovedite la fila 4, pârâta urmând a fi obligată să plătească reclamantului suma de 1.000 lei, cu acest titlu.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite acțiunea civilă formulată de reclamantul în contradictoriu cu pârâta Casa Județeană de Pensii A și în consecință :

Obligă pârâta să procedeze la emiterea unei decizii de recalculare a pensiei, cu reținerea la determinarea punctajului mediu anual a veniturilor salariale brute menționate în adeverința nr. 4417/26.05.2020 eliberată de

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 1.000 lei, cu titlu cheltuieli de judecată.

Executorie.

Cu apel în 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul alba.

Pronunțată astăzi, 2 Decembrie 2020, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.

Leave a Reply