Respingerea ca inadmisibilă a contestației în anulare

Respingerea ca inadmisibilă a contestației în anulare
JUDECĂTORIA REGHIN

CIVIL-PENAL-CC

Cod ECLI ECLI:RO:JDREG:2020:002.xxxxxx

Dosar nr. XXXXXXXXXXXX

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 3084

SENTINȚA CIVILĂ NR. 599/2020

Ședința publică din data de 30 iulie 2020

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: M____-C_______ DORNAUER

GREFIER: L______-M____ V_____

Pe rol judecarea cererii de chemare în judecată promovată de contestatorul C______ D______ V_____ în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliție Județean M____, având ca obiect contestație în anulare.

În lipsa părților.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează instanței că mersul dezbaterilor și susținerile în fond ale părților au fost consemnate în încheierea de ședință din 15 iuli e 2020, încheiere care face parte integrantă din prezenta și prin care s-a dispus amânarea pronunțării hotărârii judecătorești pentru data de 30 iulie 2020.

INSTANȚA

Deliberând asupra cauzei, instanța constată următoarele:

Prin cererea de cererea de chemare în judecată înregistrată la această instanță în data de 18 februarie 2020, sub nr. dosar XXXXXXXXXXXX, contestatorul C______ D______ V_____ a formulat în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliție Județean M____ , contestație în anulare împotriva sentinței civile nr. 988/16.10.2018 pronunțată de Judecătoria Reghin în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, rămasă definitivă prin respingerea apelului fără judecarea fondului, la 04.03.2019.

În motivarea cererii, contestatorul a susținut faptul că soluția pronunțată este nelegală și nefondată dat fiind faptul că instanța de judecată a respins contestația sa prin abuz, motivând faptul că amenda de 5.000 lei aplicată pentru o pagubă de 100 lei, recuperată, ar fi proporțională cu fapta și minimă, deși legea prevede amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 lei și nicidecum 5.000 lei.

De asemenea, a evidențiat faptul că, atât polițistul care a aplicat amenda, cât și judecătorul care a judecat contestația sunt lucrători cu salarii speciale în așteptarea unor pensii la fel de speciale și în calitatea sa de cetățean cu venituri nesigure și nespeciale, se consideră îndreptățit să pretindă ca aceștia să-și îndeplinească datoria de serviciu sau repararea greșelilor, într-un mod la fel de special și nu prin abuz sau prin acoperirea abuzurilor.

În drept, a susținut faptul că lasă instanța de judecată să-și îndeplinească rolul activ și să motiveze, în drept, prezenta acțiune, urmând ca să găsească prevederile legale prin care să înlăture abuzul produs în primă instanță.

În probațiune, contestatorul a anexat înscrisuri doveditoare (filele 2-6).

La data de 29 iunie 2020, intimata Inspectoratul de Poliție Județean M____ a depus la dosar întâmpinare , prin care a solicitat respingerea ca inadmisibilă a contestației în anulare.

În motivare, intimatul a arătat faptul că în cererea de chemare în judecată contestatorul nu a invocat niciun motiv prevăzut expres și limitativ, pentru a demonstra admisibilitatea cererii, iar motivele invocate de contestator nu se circumscriu celor prevăzute la art. 503 Cod procedură civilă.

Analizând actele dosarului sub aspectul admisibilității contestației în anulare, instanța reține următoarele:

Prin Sentința civilă nr. 988 din data de 16 octombrie 2018 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX, Judecătoria Reghin a respins cererea având ca obiect plângere contravențională, ca neîntemeiată.

Prin Decizia civilă nr. 349 din data de 04 martie 2019 a Tribunalului M____, s-a anulat ca netimbrat apelul declarat de contestatorul C______ D______ V_____ împotriva sentinței civile menționate mai sus.

Astfel, împotriva Sentinței civile nr. 988 din data de 16 octombrie 2018 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Reghin, rămasă definitivă prin anularea apelului ca netimbrat, a formulat contestație în anulare contestatorul C______ D______ V_____ prin care, în esență, a arătat că, instanța de judecată a respins cererea sa în mod abuziv, motivând-o fără a ține cont de dispozițiile legale în materie, invocând totodată faptul că atât polițistul care a aplicat amenda, cât și instanța de judecată care a judecat cererea sa sunt ,, lucrători cu salarii speciale în așteptarea unor pensii la fel de speciale, iar ca cetățean cu venituri nesigure și nespeciale, se consideră îndreptățit să pretindă ca aceștia să-și îndeplinească datoria de serviciu sau repararea greșelilor, într-un mod la fel de special și nu prin abuz sau prin acoperirea abuzurilor ”.

Analizând contestația în anulare, instanța constată că aceasta este inadmisibilă pentru următoarele considerente:

Contestația în anulare este o cale de atac extraordinară, ce poate fi promovată numai pentru motivele anume prevăzute de lege.

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 503 alin. (1) Cod proc. civ., contestația în anulare de drept comun poate fi exercitată numai în situația în care partea nu a fost legal citată și nici nu a fost prezentă la termenul când avut loc judecata. Contestația în anulare specială, reglementată de art. 503 alin. (2) Cod proc. civ., poate fi introdusă în patru cazuri distincte, respectiv atunci când hotărârea dată în recurs, respectiv în apel (art. 503 alin. (3) Cod proc. civ.) a fost pronunțată de o instanță necompetentă absolut sau cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanței și, deși se invocase excepția corespunzătoare, instanța de recurs a omis să se pronunțe asupra acesteia; când dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale; când instanța de recurs, respingând recursul sau admițându-l numai în parte, a omis să cerceteze vreunul din motivele de casare invocate de recurent în termen; când instanța de recurs nu s-a pronunțat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză.

Or, așa cum am arătat, contestatorul s-a declarat nemulțumit generic de hotărârea atacată, fără a indica vreunul din motivele prevăzute în art. 503 Cod proc. civ., susținând că, instanța de judecată a respins plângerea contravențională formulată în mod abuziv, motivând-o fără a ține cont de dispozițiile legale în materie, iar instanța de apel nu a judecat pe fond apelul său, admițând în mod greșit excepția netimbrării, încălcându-i astfel accesul liber la justiție prin condiționare. În această ultimă privință, contestatorul arată că dacă plata taxei de timbru era obligatorie, cauza trebuia amânată, în vederea citării acestuia cu mențiunea că are obligația de a achita taxa de timbru.

Prin urmare, instanța constată că niciunul dintre aceste argumente nu poate fi, însă, încadrat în cazurile de contestație în anulare obișnuită sau specială, reglementate de art. 503 Cod proc. civ., motiv pentru care instanța va respinge, ca inadmisibilă, cererea care cuprinde motive neprevăzute de lege pentru contestația în anulare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Respinge ca inadmisibilă contestația în anulare formulată de contestatorul C______ D______ V_____, domiciliat în comuna Ibănești, __________________, jud. M____, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI M____, cu sediul în municipiul Târgu M____, _______________________. 16, jud. M____.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, apel care se va depune la Judecătoria Reghin.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, azi, 30 iulie 2020 .

PREȘEDINTE, GREFIER,

M____ C_______ DORNAUER L______ M____ V_____

Leave a Reply